Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 24 stycznia 2018r. sygn. akt SKO Gd/5243/17 uchylająca wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz decyzję z dnia 13.11.2017r. nr OŚ.6220.9.2017.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr. 53/5 obr. 103 w Kartuzach, i odmawiająca określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr. 53/5 obr.103 w Kartuzach.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-29 14:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-01-29 14:07

2.Decyzja Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdańsku z dnia  12 lutego 2018r. o sygn. akt SKO Gd/238/18 uchylająca wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję z dnia 13 grudnia 2017r. nr WŚ.I.6220.II.91D.2017.EI w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych oraz stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów. na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11-. i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku  ul. Połęże 11”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 09:14
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-16 09:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-16 09:14

3. Decyzja z dnia 22.02.2018r. o sygn. akt. SKO Gd/4506/17 , utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb OP.6220.1.14.2017 z dnia 04.10.2017r., o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację _przedsięwzięcia polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Krzywe Koło i części gruntów rolnych wsi Koźliny oraz na obszarze działki 171/6 w obrębie Ostrowite, gm. Suchy Dąb. powiat gdański. woj. pomorskie".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-26 09:57
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-02-26 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-02-26 09:57

4. Przekazanie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 20 grudnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/4074/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Krokowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. nr GOOŚ.6220.8.DŚU.um.1.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec - Dmuchowo, przy wypływie w z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-08 13:14
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-03-08 13:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-08 13:14

5. Pismo z dnia 7 marca 2018r.o sygn. akt SKO Gd/595/18 , o przekazaniu na mocy art. 65 k.p.a. wniosku  o wznowienie postępowania dotyczącego ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12 lutego 2015r. . nr OŚR-ŚR.6220.34.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Przyjaźń I" na terenie działki nr 82/2, obręb Przyjaźń, gmina Żukowo, do rozpoznania według właściwości Burmistrzowi Gminy Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 11:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-14 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 11:59

6. Decyzja z dnia 09.03.2018r. o sygnaturze SKO Gd/541/18 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Redy z dnia 15.11.2017 r., nr ZK.6220.1.2017 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego z budynku o funkcji magazynowej na budynek o funkcji produkcyjno-magazynowej przeznaczony do produkcji ryb marynowanych i solonych zlokalizowany w Redzie przy ul. Olchowej 4H”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 12:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-14 13:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-14 12:01

7. Decyzja z dnia 12 marca 2018r., sygn. akt SKO Gd/5020/17 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. znak ROD.6220.166.2017.JS stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fleszarowej-Muskat w Gdyni na działkach nr 317, 325, 293, 292, 301, 302, 305 obręb Karwiny" wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochron. Środowiska w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2017 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.305.2017.MBC.KLP.2 w sprawie opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, sprostowanego postanowieniem z dnia 5 września 2017 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.305.2017.MBC.KLP.5.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-03-16 10:10

8. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/5243/17 o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 13 listopada 2011 r. nr Oś.6220.9.2017.NL o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań oraz orzekającą o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr 53/5 obr. 103 w Kartuzach.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-10 08:06
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-04-10 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-10 08:06

9. Decyzja z dnia 3 kwietnia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/140/18 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14 grudnia 2017 r. nr ŚR.6220.16.2017.MLF o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej tego organu z dnia 6 lipca 2017 r. nr ŚR.6220.16.2017.MLF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. na działce nr 564/3 obręb 0004 przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 08:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-11 08:54

10. Decyzja z dnia 10 kwietnia 2018r., sygn. akt SKO Gd/5070/17 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 listopada 2017r., nr WS­1.6220.11.29D2.2016.AN.72916 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo- usługowej .,Miasteczko ZASPA- z garażami podziemnymi i miejscami postojowymi na terenie al. Jana Pawła II w Gdańsku - nr działek 71/23. 82/6. 82/9, 82/10. 82/13, 93/6 , 93/8, obr. 033.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-13 09:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-13 09:42

11. Decyzja z dnia 10 kwietnia 2018r. sygn. akt SKO Gd/1829/17 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stegna nr OSR.6220.5.2012 z dnia 22.03.2017r, rozstrzygającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Ferma wiatrowa FLEWO-Pol „Wiatraki Nowa Holandia".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-18 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-18 08:26

12. Postanowienie z dnia 9.04.2018r. sygn. akt SKO Gd/4519/17 utrzymujące w mocy postanowienie wydane z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Skarszew z dnia 20.09.2017r. WI.6220.8.2017.6 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze złoża ,,Szczodrowo V" położonego na działce nr 54/3 i 54/4 obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-19 10:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-19 10:53

13. Decyzja z dnia 10.04.2018r.  sygn. akt SKO Gd/4520/17 uchylająca decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Skarszew z dnia 20.09.2017r. WI.6220.8.2017.7 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze złoża „Szczodrowo V" położonego na dz. nr 54/3 i 54/4 obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-19 10:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-04-19 10:55

14. Decyzja z dnia 09 maja 2018r. sygn. akt SKO Gd/1650/18 uchylająca wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję nr WŚ-I.6220.II.115D.2017.AN z dnia 13 marca 2018r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Organizacja punktu skupu złomu i metali kolorowych oraz baterii i akumulatorów na terenie działek nr 457 i 476/18 obr.49 w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 338"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-14 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-14 09:57

15.  Decyzja z dnia 17.05.2018r. o sygn.. SKO Gd/1321/18 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13.02.2018 r. RIR.6220.6.2017.KM odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania ośmiu budynków inwentarskich na działkach nr 691, 284/109, 284/154, 284/103, 284/104, 284/191 w miejscowości Strzebielino gmina Łęczyce.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 08:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-05-23 08:23

16. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 22 lutego 2018 r. sygn. akt SKO Gd/4506/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 4 października 2017 r. nr RGR.6220.6.2013.5 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Krzywe Koło i części gruntów rolnych wsi Koźliny oraz na obszarze części działki nr 171/6 w obrębie Ostrowite, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-06 14:53
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2018-06-06 14:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-06 14:53

17. Decyzja z dnia 06.06.2018r, sygn. akt SKO Gd/1978/18 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WS-I.6220.II.118D.2017.EI z dnia 09.04.2018r, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych na terenie działek nr 434/15, 82,86 obręb 90 w Gdańsku przy ul. Wałowej i Rybaki Górne.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-18 10:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-18 10:25

18.Zawiadomienie z dnia 20.06.2018 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/140/18 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14 grudnia 2017 r. nr ŚR.6220.16.2017.MLF o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej tego organu z dnia 6 lipca 2017 r. nr ŚR.6220.16.2017.MLF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. na działce nr 564/3 obręb 0004 przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-20 14:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-20 14:16

19. Postanowienie z dnia 26.06.2018r. o sygn. akt SKO Gd/2007/18 stwierdzające niedopuszczalność zażalenia na postanowienie z dnia 09.04.2018 r. nr RIR.6220.14.2017 KMa, wydane z upoważnienia Wójta Gminy Łęczyce, o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318G na rzece Łeba w m. Łęczyce na terenie działek nr 240/4; 241; 242; 308/8; 317; 383; 384; 393 obręb geodezyjny Łęczyce gin. Łęczyce.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-02 11:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-07-02 11:14

20. Postanowienie z dnia 10.08.2018r. o sygn. akt SKO Gd/2441/18 utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ.­I.6220.II.67Ps7.2015.TB z dnia 07.05.2018r., odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 10:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:23

21. Postanowienie z dnia 10.08.2018r. o sygn. akt SKO Gd/2332/18 utrzymujące w mocy Postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ.I.6220.II.67Ps9.2015.TB z dnia 07.05.2018r, o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-14 10:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:31

22. Postanowienie z dnia 10.08.2018r.  o sygn. akt SKO Gd/2331/18 utrzymujące w mocy Postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ.I.6220.II.67Ps6.2015.TB z dnia 07.05.2018r, o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:34

23. Postanowienie z dnia 10.08.2018r. o sygn. akt SKO Gd/2879/18  utrzymujące w mocy Postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ.I.6220.II.67Ps10.2015.TB z dnia 25.06.2018r., odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKIVI w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-14 10:36

24. Decyzji z dnia 14 sierpnia 2018r. o sygn. akt SKO Gd/4953/17 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2016r., nr GKI/OŚiP/6220.4.25.2015/2016 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia — zakładu przetwarzania frakcji biodegradowalnej i opakowań na działce nr 1011, obręb Ryjewo, gmina Ryjewo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-21 09:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-08-21 09:30

25. Postanowienie o sygn. akt SKO Gd/1905/18 stwierdzające niedopuszczalność odwołania od decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.04.2018r.. nr RiR.6220.15.2017.KMa stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: .Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortownicza w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku na terenie działek 281/9 i 2821 1 obręb Łęczyce gm. Łęczyce.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-24 14:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-24 14:23

26. Decyzja  ostateczna z dnia 9 października 2018 r. o sygn. akt SKO Gd/2791/18, uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 19.06.2018 r. znak RG-OS.6220.5.20.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego o obsadzie 40 D.11) na budynek inwentarski o obsadzie 140 DW na działce nr 105 położonej w obr. Nowy Bukowiec i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-11 08:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-11 08:21

27. Decyzja z dnia 9.10.2018 r. o sygn. akt SKO Gd/2575/18 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański przez Naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim nr WPiU.6220.1.2018 z dnia 19.06.2018r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Zielonej 18. na działce ewid. 179/89 obr.12” .

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-15 09:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-15 09:36

28. Postanowienie z dnia 24 października 2018r sygn. akt SKO Gd/2773/18 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wydanego z upoważnienia Burmistrza Kartuz postanowienia z dnia 23.11.2017r. Nr OŚ.6220.9.2017.NL w sprawie uzupełnienia decyzji z dnia 13 listopada 2017r. nr OŚ.6220.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr.53/5 obr.103 w Kartuzach.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-26 10:10

29. Decyzja z dnia 25 października 2018r.  sygn. akt SKO Gd/3425/18 w sprawie uchylenia wydanej z upoważnienia Burmistrza Kartuz decyzji z dnia 13.11.2017r. Nr OŚ.6220.9.2017.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr.53/5 obr.103 w Kartuzach i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-30 08:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-30 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-10-30 08:05

30. Decyzja z dnia 30.10.2018 r., sygn. akt SKO Gd/2792/18 utrzymująca w mocy decyzję z dnia 21.06.2018 r. KIOŚ.6220.5.25.2016/2017/2018 wydaną przez Wójta Gminy Lubichowo odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ..rozbudowie istniejącego Gospodarstwa Rolnego poprzez budowę, rozbudowę i adaptację budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 602/2 obręb Zelgoszcz. gmina Lubichowo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-06 12:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-06 12:46

31. Decyzji dnia 20.11.2018r.  sygn. akt: SKO Gd/2602/18 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 08 czerwca 2018 r. nr OŚ.6220.8.45.2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego - kurnik wraz z infrastrukturą dla zakładu fermy drobiu na działce nr 208/20 w miejscowości Linia, gm. Linia" - i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-26 08:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-11-26 08:59

32. Decyzja z dnia 18.12.2018r. o sygn.. akt SKO Gd/ 3785/18 uchylająca decyzję Wójta Gminy Dziemiany z dnia 3 września 2018 r. znak RIOS.6220.11.EK.2018 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. _Budowa przydomowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słońca na działce nr 234/7 oraz 512. gmina Dziemiany" w części obejmującej literę j) w punkcie 2 części 1 sentencji ustalającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia w zakresie zaplecza prac budowlanych i orzeczeniu w tym zakresie: „j) Zaplecza wykonawstwa nie należy lokalizować w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Zaplecze budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego poprzez: - wykorzystywanie istniejących miejsc o powierzchni utwardzonej; - w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących miejsc o powierzchni utwardzonej, plac budowy utwardzić i zabezpieczyć przed przedostawaniem się szkodliwych substancji do środowiska gruntowo-wodnego; - uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu i parkingów dla pracowników; - usuniętą warstwę gleby gromadzić w postaci pryzmy a następnie wykorzystać do uporządkowania terenów przekształconych w trakcie prac ziemno- budowlanych oraz do kształtowania terenów zieleni."; oraz w części obejmującej w literze k) w punkcie 4 części 1 sentencji słowa: „w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001: r. o odpadach" i orzeczeniu w tym zakresie: „w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-24 10:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-24 10:05

33.Zawiadomienie z dnia 28.12.2018r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sprzeciwów od decyzji Kolegium z dnia 20 listopada 2018 r. sygn. akt SKO Gd/2602/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 8 czerwca 2018 r., nr OS.6220.8.45.2014 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 208/20 obręb Linia, gm. Linia budynku inwentarskiego — kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-28 12:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-12-28 12:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-12-28 12:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18790
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-28 12:22:55