Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rok 2016

Zawiadomienie nr 1 z dnia 11 stycznia 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu w dniu 04 stycznia 2016r. decyzji ( sygn. akt: SKO Gd/ 2590 /14 ) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Zblewo z dnia 20 maja 2014 r. nr ZRG.6733.19.2014 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wymianie słupowej stacji transformatorowej 150/0,4 kV oraz budowie linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek o numerach: 165, 160/3, 161/1, 161/2, 162, 164 w miejscowości Karolewo, Gm. Zblewo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 18 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 11.01.2016 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/ 4167/14 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.09.2014r. (znak: ROD.6220.25.2014.ER) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu i gospodarowania odpadami na działce nr 372/21 KM 44, położonej przy ul. Płk. Dąbka 18A - oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 18 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 12.01.2016 r., SKO Gd/2303/15 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 18.03.2015 r. nr GKI.6220.8.27.2012.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,2 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanych na działkach nr 201/1 i 203/1 obręb Koślinka, gm. Sztum.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 19 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn.zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.6.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Pani Marii Druzd zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Przodkowo z dnia 17.01.2014r. PL.6733.15.2013 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN15kV na terenie działek nr 82,83,146,147,149; budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15kV na terenie działek nr: 318; 163; 319; 320; 330; 329; 328; 341; przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr:80; 81; 82; 83; 147; 317; 318; 163; 146; 145; budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn0,4kV na terenie działek nr:149; 147; 160; 163; 318; 317; 83; 84; 87; 473/4; 473/1; 473/3; 313/4; 313/5; 473/2; 314; 86/2; przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn0,4 kV na terenie działek nr 95; 92; 82; 145; 143; 142; 147; 144/2; 139/1; 139/2; 144/1; 136; 133/3; 141/3; 140; 126;133/2; 133/4; 129; 127/1; 127/2; 128; 127/3; 165; 166; 167; 444; 439; 168/1; 171; 169; 148;149; 160; 163; 146; 83; 87; 473/4; 473/1; 473/3; 473/2; 313/4; 313/5; 318; 319; 320; 329; 330; 328; 331; 332; 333; 157; 158; 341; 340; 343; 335; 336; 339/1; 339/2; 345; 349 obręb ewidencyjny Pomieczyno, gmina Przodkowo.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Strony mogą, w terminie czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz składać wnioski w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 22 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie  sprawy wniosku Stelli Trzebiatowskiej o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.06.2014r. sygn. akt 3954/13 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 2/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,0m oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30".

Zawiadomienie nr 6 z dnia 25 stycznia 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz.199) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek Agnieszki Bolek postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11.05.2011 r. sygn. akt GN.6733.109.1.06.34.2011, ustalającej na wniosek  EOLICA POSTOLIN Sp. z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającą na budowie farmy wiatrakowej z maksymalnie 23 turbinami wiatrowymi o mocy maksymalnej do 2,5 MW każda, z podłączeniem do sieci średniego i wysokiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjnym na terenie działek w obrębie Postolin, Nowa Wieś i Sztumska Wieś.

W związku z powyższym informuje się strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z aktami oraz składania wniosków w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Strony mogą zapoznać się z wniesionym wnioskiem i wypowiedzieć się co do jego treści.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 1 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  tj Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 21 stycznia 2016r postanowieniu o sygn. akt SKO Gd/4223/15 stwierdzającym uchybienie terminu do wniesienia odwołania złożonego przez Rafała Jutrzenkę-Trzebiatowskiego od decyzji Wójta Gminy Sulęczyno nr UAN-7624-Z22/2006.um z dnia 18 lipca 2014r., umarzającej postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla działek nr 49, 86/1, 286 i 287 położonych w obrębie geodezyjnym Sulęczyno, gmina Sulęczyno w przedmiocie budowy Małej Elektrowni Wodnej Sulęczyno na rzece Słupi w km 121+630.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 1 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 21.01.2016 r., SKO Gd/2125/15 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 09.03.2015 r., nr CPNP.OŚR.6220.8.2013/2015 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy 7,56 MW wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia do 20 kV na terenie działki nr 304 obręb Żuławki, gmina Stegna" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 2 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.01.2016 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/2365/14 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Przodkowo z dnia 29.04.2014 r., nr (znak: PL.6220.6.2012) o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „budowie wytwórni betonu towarowego na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie gm. Przodkowo, powiat Kartuski" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 5 lutego 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia o wydaniu w dniu 27 stycznia 2016r. decyzji o sygn. akt: 1459/11, o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2007 r. (znak: WUAiOZ-I-7331/774/2007/3-DF) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk-Błonia - Pruszcz Gdański, przebiegającej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański przez działki o numerach: 167/1, 167/2, 282/16, 282/14, 281/1, 207/6, 207/8, 207/9, 205/3, 205/1, 206/6, 206/4,207/7, 285/5, 285/3 166/1, 166/2, 166/3 280/1, 207/4, 207/3, 282/15, 282/13, 209/4, 165/9, 164, 282/10, 209/3, 209/2, 209/1 w obrębie 301; działki o numerach: 78, 89, 79, 108, 92/1, 92/2, 95, 94, 90, 115, 129, 116, 117, 111, 107/2, 114w obrębie 130; działki o numerach: 51, 71, 73, 70/2, 68, 69, 74, 70/1, 76, 52, 59,75w obrębie 129; działki o numerach: 100, 101, 82, 102, 103, 104, 81/1, 81/6, 81/3, 81/5, 106, 107, 83 w obrębie 128; działki o numerach 116, 94/2, 95, 96, 97/2, 97/1, 104, 103, 102, 101 w obrębie 127; działki o numerach: 4, 5, 6, 2, 3, 1 w obrębie 134; działki o numerach: 146, 137/2, 136, 149, 150, 144, 145, 148, 122, 118, 121, 120, 117, 119, 99, 142, 98 w obrębie 126; działki o numerach:278, 194, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 223, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 211/2, 188, 182, 183/5, 187, 184, 185, 186, 179/3, 170/4, 178/4, 178/3, w obrębie 125; działki o numerach: 144, 92, 116, 91, 89, 87, 88, 49, 90, 25, 26, 24, 23 w obrębie 124; działki o numerach: 388, 391, 387, 389, 390, 383, 392, 382, 393, 394, 396/2, 396/1, 395/2, 399, 398, 408, 397w obrębie 110; działki o numerach: 151, 132, 133, 134, 136, 135, 137/9, 100/4, 152, 99 w obrębie 109; działki o numerach: 52, 23, 24 w obrębie 324s; działki o numerach: 29, 26, 1, 2, 7/5, 24, 25, 7/1 w obrębie 326s, z wyłączeniem fragmentów linii przebiegających ponad terenami zamkniętymi kolej owymi - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 5 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust.3 W Zw. Z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.01.2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4218/14 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kosakowo z dnia 22.09.2014r., nr GKOŚ 6220.1.5.2013AB w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Kosakowo III, na działce nr 39/5 obręb Kosakowo, gmina Kosakowo" oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 9 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 5 lutego 2016 r., SKO Gd/2048/15 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 2 marca 2015r., nr GKI .6220.7.29.2012.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej turbiny wiatrowej o łącznej mocy do 1,6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz infrastrukturą techniczną oraz przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na działce nr 200/4 Koniecwałd, gmina Sztum.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 9 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 5 lutego 2016 r., SKO Gd/2344/15 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31 marca 2015r., nr GKVII.6220.17.22.2012 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, zlokalizowanych na działkach nr 89/3, 90, 91/5, 91/2, 92, obręb Koniecwałd i działki nr 75/1, 76/1 obręb Kępina, gm. Sztum i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 15 lutego 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 11.02.2016r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/711/15, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kaliska z dnia 23.12.2014r. nr DR.6733.29.2014.VI w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn-0,4kV oraz przebudowie istniejącej słupowej stacji transformatorowej nn/SN na działkach nr 72/11, 75/14, 76/1, 79 obręb Iwiczno oraz 119/2, 32/3, 32/4, 32/7,34/3, 36/1, 36/3, 36/4, 37/1, 37/2, 38, 49/1, 49/2, 49/4, 49/6, 49/8-49/18, 114/6, 162 obręb Dabrowa, gmina Kaliska.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 16 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 21 grudnia 2015 r. sygn. akt SKO Gd/3818/14 w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 6 marca 2009 r. sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r. znak WŚ-I-7639/I/11D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 18 lutego 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2015 r., poz.199) zawiadamia o wydaniu w dniu 17.02.2016 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/87/15, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11.05.2011 r. sygn. akt GN.6733.109.1.06.34.2011, ustalającej na wniosek EOLICA POSTOLIN Sp. z o.o. lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającą na budowie farmy wiatrakowej z maksymalnie 23 turbinami wiatrowymi o mocy maksymalnej do 2,5 MW każda, z podłączeniem do sieci średniego i wysokiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjnym na terenie działek w obrębie Postolin, Nowa Wieś i Sztumska Wieś.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 26 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23 lutego 2016 r. decyzji o sygn. akt 3037/13 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Pani Genowefy Zasady od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 23 kwietnia 2013 r. nr UN-Z.6733.4.2013.AG w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy na terenie działek nr 60, 70/1, 14, 50, 20/1, 44/20, 44/26, 44/25, 43/23, 27/48, 27/50, 27/3, 27/22, 27/23, 27/24, 27/25 oraz części działek nr 41, 40/15, 72/1 przy ul. Derdowskiego i ul. Jagodowe Wzgórze położonych w Leźnie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 26 lutego 2016 r. 

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2016 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1248/15 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WŚ­I.6220.II.94D.20 13 .EL. 172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku”.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 26 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2016 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/970/16 o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WŚ­I.6220.II.94D.2013.EL.172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku".

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 26 lutego 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 17 skarg wraz z odpowiedzią na skargi na postanowienie Kolegium z dnia 30 listopada 2015 r. sygn. akt 1411/13 o uchyleniu w całości postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 grudnia 2009 r. nr WUAiOZ /I/735/12536/2009-DF o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie napowietrznej linii energetycznej dwutorowej 110 kV relacji GPZ Gdańsk-Błonia - Pruszcz Gdański.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 29 lutego 2016 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 22 luty 2016 r. po rozpoznaniu odwołania Anny Łukasiewicz, Sławomira Łukasiewicz, Barbary Olech, Ryszarda Olech, Krystyny Skibniewskiej, Józefa Skibniewskiego, Krzysztofa Skibickiego, Zbigniewa Żal, Ryszarda Gajtkowskiego, Teresy Drojeckiej, Izabeli Soliwoda, Kazimierza Muszyńskiego, Stefanii Muszyńskiej, Grzegorza Wronka, Ireny Wrońka, Ireny Chojnackiej i Henryka Chojnackiego od - wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska - decyzji Zastępcy Dyrektora Wydziału Środowiska z dnia 19.08.2015 r. nr WŚ-I.6220.II.42D.2015.EI.87506 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia: „Budowa drogi łączącej ul. Nad Stawem z ul. Hynka wraz z budową sąsiadującego tymczasowego parkingu w Gdańsku." realizowanego na obszarze działek: obręb 0033: nr 88/1, 88/2, 95/36, 89, 82/17, 82/15, 82/16; obręb 0042: 7/7, 6/5, 6/7, 6/8, 6/6, 6/3, 5/4,513, 511, 4/3, 4/8, 179/5, 3/3, 3/4„ 315, 3/6, 1, 2/1, 2/2, 2/3, 35/2, 36/1, 36/2, 36/3, 37/2, 37/3, 37/4, 339/1, 339/2, 339/4, 339/6, 339/5, 338/1, 338/2, 338/4, 344/4, 348/7, 348/9 - wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 2 marca 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2016r., postanowienia SKO Gd/991/16 stwierdzającym niedopuszczalność odwołania Stowarzyszenia Obrońcy Żuław reprezentowanego przez Prezesa Tadeusza Górskiego od decyzji Wójta Gminy Stegna nr GPN-P6733. IP.11.6.2014/2015 z dnia 23 stycznia 2015r, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia przebiegającej przez teren działek nr 91/13, 82, 83/2, 12, obręb Niedźwiedzica gmina Stegna oraz działek nr 303, 304, 305 obręb Żuławki gmina Stegna.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 2 marca 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2016r., postanowienia SKO Gd/1219/15 stwierdzającym niedopuszczalność odwołania Agnieszki Kleczewskiej od decyzji Wójta Gminy Stegna nr GPN-P6733. IP. 12.6. 2014/ 2015 z dnia 21 stycznia 2015r, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia przebiegającej przez teren działek nr 194/1, 194/2, 195/2, 193 i 192/5 obręb Bronowo, gmina Stegna.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7. 30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 2 marca 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2016r., postanowienia SKO Gd/1220/15 stwierdzającym niedopuszczalność odwołania Stowarzyszenia Obrońcy Żuław reprezentowanego przez Prezesa Tadeusza Górskiego od decyzji Wójta Gminy Stegna nr GPN-P6733.IP.12.6. 2014/ 2015 z dnia 21 stycznia 2015r, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie podziemnej kablowej linii elektroenergetycznej średniego napięcia przebiegającej przez teren działek nr 194/1, 194/2, 195/2, 193 i 192/5 obręb Bronowo, gmina Stegna.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 2 marca 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lutego 2016 roku decyzji sygn. akt SKO Gd/1589/15 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo UNZ.6733.15.2014.AG z dnia 24.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej nic przebiegającej przez działki nr 756/9; 755/5, 1758/5 w Żukowie wraz z budową przyłącza gazowego do budynku na działkach nr 756/18,756/21 i przebudową przyłącza gazowego do budynku na działce nr 756/9 w Żukowie.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 3 marca 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 25 lutego 2016 r. postanowieniu sygn. akt: SKO Gd/3302/15 uchylającym postanowienie Wójta Gminy Przodkowo z dnia 25 czerwca 2015 r., ozn.: PL.7624/12/09-11 w przedmiocie ustalenia, że realizacja planowanego przedsięwzięcia inwestora przebiega etapowo i nie zmieniły się warunki określone w decyzji Wójta Gminy Przodkowo z dnia 14 marca 2011 r. i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 7 marca 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 02 marca 2016 roku postanowienia sygn. akt SKO Gd/1484/15 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska ostatecznej decyzji z dnia 23.03.2007 r. Nr WUAiOZ-I-7331/264/07/5-AB ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego Budowa Ujęcia i Stacji Uzdatniania Wody „ZAKONICZYN".

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 9 marca 2016 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 03 marca 2016 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05.06.2014 r. nr 1/14 (znak sprawy: GKB.6220.03.2013) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną" w Krynicy Morskiej.

Stronie służy prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz wypowiedzenia się w sprawie, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30), w dniach od pon. - pt. w godzinach od 8.00 - 15.00.

Strona może wypowiedzieć się w sprawie na piśmie w ww. terminie.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 29  z dnia 10 marca 2016 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23.) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanym w dniu 07.03.2016r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/3945/14 postanowieniu, o utrzymaniu w mocy postanowienia tegoż  Kolegium o sygn. akt 2917/13 z dnia 12.08.2014r., o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt 1230/12 z dnia 03.01.2013r., utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska WUAiOZ-I-6733.132-6.2011.2012.I-NA.333465 z dnia 23.01.2012r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Play" nr GDA0072B na działce nr 487/4 położonej w Gdańsku na ul. Radarowej 1 (obr. 003).

Zawiadomienie nr 30 z dnia 15 marca 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 08. marca 2016 roku postanowienia sygn. akt SKO Gd!1205/13 w sprawie wniosku p. Barbary Sielewicz o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I­6733.1 10-10.2012.3-MK.255321 z dnia 10.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic: Zawiej skiej, Niegówskiej, Niegowo, Przybrzeżnej w Gdańsku, na terenie działek nr:

-obręb 109: 152; 171/1; 171/3; 171/7; 172; 174; 175; 176/3; 176/4,

- obręb 124: 26; 27; 28; 29/1; 30; 31; 32; 33/1; 33/2; 33/5; 33/8; 34/2; 36; 37; 39/3; 39/8; 39/6; 40/1; 41; 44/1; 44/2; 4511; 45/2; 45/3; 46; 47/1; 47/2; 47/3; 48; 66/1; 66/4; 66/5; 66/6; 66/7; 67/1; 67/2; 68/1; 68/2; 69; 83/2; 84/4; 85/4; 95/2; 98; 99; 100/1; 103/6; 104; 105/2; 153; 154; 156/4; 157; 160; 161/1; 161/2; 164/1; 164/2; 165/4; 168/4; 169/3; 172/2; 173/1; 173/2; 186/3; 187/3; 188/7; 188/9; 188/3; 189/2; 190; 191; 194; 195; 196/1; 196/2; 197/2; 198/1; 198/2; 202; 204/1; 203/1; 205/1; 205/2; 206; 208; 209; 201; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1; 217/2; 219; 220; 221; 252; 253; 254; 261; 264; 265,

- obręb 334:1/2; 1/3; 1/4; 1/6; 5/8; 5/9; 7/3; 9/7; 9/8; 12/7; 12/10; 1515; 17/4; 17/10; 17/11; 17/12; 18/6; 19/2; 20/11; 20/12; 20/14; 22/2; 24/4; 26/4; 28/11; 28/12; 28/13; 30/9; 30/11; 30/12; 33/9; 33/10; 33/11; 33/12; 36/5; 36/6; 37/2; 38/7; 38/8; 38/10; 38/11; 40/8; 40/9; 46/6; 46/7; 46/9; 46/10; 5315; 53/6; 53/7; 5514; 59/4; 63/4; 69/2; 70/3; 70/4; 71/3; 72/1; 72/5; 73/5; 73/4; 71/11; 122/1; 122/2; 134/3; 136/4; 138/4; 141/2; 142/1; 142/3; 145/1; 145/2,

- obręb 334:3; 11/2; 12/3; 21/1; 21/3; 21/4; 21/5; 22/5; 22/7; 25; 26; 27; 28,

(w tym teren pod rzeką Radunia i w najbliższym sąsiedztwie działki nr:

- obręb 124: 45/2; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1; 217/2; 219; 220; 221; 252; 254; 261; 264; 265;

-obręb 334: 12/10; 12/7; 1515; 17/4; 17/10; 17/11; 17/21; 18/6; 19/2; 122/2;

- obręb 134: 21/3; 22/7; 25; 26; 27; 28).

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 15 marca 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 08. marca 2016 roku postanowienia sygn. akt SKO GdJ1207/13 w sprawie odwołania p. Barbary Sielewicz od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6733.110-10.2012.3-MK.255321 z dnia 10.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic: Zawiej skiej, Niegowskiej, Niegowo, Przybrzeżnej w Gdańsku, na terenie działek nr:

- obręb 109: 152; 171/1; 171/3; 171/7; 172; 174; 175; 176/3; 176/4,

- obręb 124: 26; 27; 28; 29/1; 30; 31; 32; 33/1; 33/2; 33/5; 33/8; 34/2; 36; 37; 39/3; 39/8; 39/6; 40/1; 41; 44/1; 44/2; 45/1; 45/2; 45/3; 46; 47/1; 47/2; 47/3; 48; 66/1; 66/4; 66/5; 66/6; 66/7; 67/1; 67/2; 68/1; 68/2; 69; 83/2; 84/4; 85/4; 95/2; 98; 99; 100/1; 103/6; 104; 105/2; 153; 154; 156/4; 157; 160; 161/1; 161/2; 164/1; 164/2; 165/4; 168/4; 169/3; 172/2; 173/1; 173/2; 186/3; 187/3; 188/7; 188/9; 188/3; 189/2; 190; 191; 194; 195; 196/1; 196/2; 197/2; 198/1; 198/2; 202; 204/1; 203/1; 205/1; 205/2; 206; 208; 209; 201; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1; 217/2; 219; 220; 221; 252; 253; 254; 261; 264; 265,

- obręb 334:1/2; 1/3; 1/4; 1/6; 5/8; 5/9; 7/3; 9/7; 9/8; 12/7; 12/10; 1515; 17/4; 17/10; 17/11; 17/12; 18/6; 19/2; 20/11; 20/12; 20/14; 22/2; 24/4; 26/4; 28/11; 28/12; 28/13; 30/9; 30/11; 30/12; 33/9; 33/10; 33/11; 33/12; 36/5; 36/6; 37/2; 38/7; 38/8; 38/10; 38/11; 40/8; 40/9; 46/6; 46/7; 46/9; 46/10; 53/5; 53/6; 53/7; 55/4; 59/4; 63/4; 69/2; 70/3; 70/4; 71/3; 72/1; 72/5; 73/5; 73/4; 76/11; 122/1; 122/2; 134/3; 136/4; 138/4; 141/2; 142/1; 142/3; 145/1; 145/2,

- obręb 334: 3; 11/2; 12/3; 21/1; 21/3; 21/4; 21/5; 22/5; 22/7; 25; 26; 27; 28,

(w tym teren pod rzeką Radunia i w najbliższym sąsiedztwie działki nr:

- obręb 124: 45/2; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1; 217/2; 219; 220; 221; 252; 254; 261; 264; 265;

-obręb 334: 12/10; 12/7; 1515; 17/4; 17/10; 17/11; 17/21; 18/6; 19/2; 122/2;

- obręb 134: 21/3; 22/7; 25; 26; 27; 28).

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 16 marca 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. dalej powoływany jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 7 skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wydaną w dniu 27 stycznia 2016 r. (sygn. akt 1459/11) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2007 r. ( znak: WUAiOZ-I-733 1/77412007/3-DF ) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegaj ącej na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk-Błonia - Pruszcz Gdański, przebiegającej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański.
Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33  § 1 a  p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organami administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawńch strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie, do postępowania.

Zawiadomienie nr 33  z dnia 22 marca 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 marca 2016 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/1613/15 orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 19 lutego 2015 r. nr UI-U.6733.59.2014.WL o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV z budową stacji transformatorowej 15/0,4 kV oraz budową linii kablowej nn 0,4 kV wraz ze złączami do kablowymi do działek budowlanych, na terenie działek nr: 270/41, 270/42, 270/38, 270/2, 270/40, 270/39, 270/37 i 270/4 w Smętowie w części obejmującej w osnowie słowa: „po rozpatrzeniu wniosku Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Technicznego TELTOR-POL Północ SA, ul. Śnieżna 1, 80-80-554 Gdańsk, działającego w imieniu ENRGA-OPERATOR SA Oddział w Gdańsku, ul. Marynarki Polskiej 130,80-557 Gdańsk" i orzekającej w tym zakresie: „po rozpatrzeniu wniosku ENERGAOPERATOR S.A. Oddział w Gdańsku, zastępowanej przez Wiesława Jędryszka".

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 34  z dnia 24 marca 2016 r.

 Na podstawie art.85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 24.03.2016r., SKO Gd/3584/14 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 11.08.2014r., nr GPN-P.OŚR.6220.6.5.2014 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 17, 12 Obręb Niedźwiedzica i 303, 304, 305 obręb Żuławki, Gmina Stegna.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 35  z dnia 30 marca 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst  edn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. dalej powoływany jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wydaną w dniu 11 stycznia 2016 r. (sygn. akt: SKO Gd/4167/14), utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09 września 2014r. (znak: ROD.6220.25.2014.ER) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji punktu skupu złomu i gospodarowania odpadami na działce nr 372/21 KM 44, położonej przy ul. Płk. Dąbka 18A.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organami administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 36  z dnia 31 marca 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 .) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.199) zawiadamia o wszczęciu w dniu 23.03.2016 r. na wniosek Romana Olszewskiego oraz Jana Meyera, Igora Wasilewskiego, Andrzeja Kowalczyka, Barbary Rejewskiej reprezentowanych przez Adwokata Romana Olszewskiego postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18.08.2010 r. nr RUL.IW.7331-52/10 zmienionej decyzją z dnia 02.05.2014 r. nr RP.6733.15.2014.AST/354 o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie dwóch hal sportowych o powłoce pneumatycznej dla potrzeb kortów tenisowych wraz z budynkiem zaplecza sanitarno - szatniowego, przyłączami: elektroenergetycznym, wodociągowym, gazowym i kanalizacji sanitarnej, kontenerem systemu wentylacji oraz miejscami postojowymi, na terenie Szkoły Podstawowej nr 23 przy ul. Grottgera 19 w Gdyni, na części działki nr 54 KM 61 obręb Gdynia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami oraz składania wniosków, w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 270 ze zm. dalej powoływany jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku dwóch kolejnych skarg, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wydaną w dniu 27 stycznia 2016 r. (sygn. akt: 1459/11), o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05 września 2007r. (znak: WUAiOZ-I-7331/774/2007/3-DF) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk-Błonia - Pruszcz Gdański, przebiegaj ącej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański.
Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organami administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 19 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia. 27 marca 2003, r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 kwietnia 2016 roku decyzji sygn. akt SKO Gd/5291/14 w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Przodkowo z dnia 15.10.2013 r. PL.6733.15.2013 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN15kV na terenie działek nr 82,83,146,147,149; budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN15kV na terenie działek nr: 318; 163; 319; 320; 330; 329; 328; 341; przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr: 80; 81; 82; 83; 147; 317; 318; 163; 146; 145; budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn0,4kV na terenie działek nr:149; 147; 160; 163; 318; 317; 83; 84; 87; 473/4; 473/1; 473/3; 313/4; 313/5; 473/2; 314; 86/2; przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr:95; 92; 82; 145; 143; 142; 147; 144/2; 139/1; 139/2; 144/1; 136; 133/3; 141/3; 140; 126;133/2; 133/4; 129; 127/1; 127/2; 128; 127/3; 165; 166; 167; 444; 439; 168/1; 171; 169; 148;149; 160; 163; 146; 83; 87; 473/4; 473/1; 473/3; 473/2; 313/4; 313/5; 318; 319; 320; 329;330; 328; 331; 332; 333; 157; 158; 341; 340; 343; 335; 336; 339/1; 339/2; 345; 349 obręb ewidencyjny Pomieczyno, gmina Przodkowo.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 39  z dnia 21 kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2016 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 1263/15 utrzymującej w mocy decyzję wydaną przez Zastępcę Burmistrza Gminy Żukowo, z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo, z dnia 28.01.2015 r. UN-Z.6733.146.2014JD ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegająca na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia d63PE na terenie działek nr 210; 200/66; 200/23 położonych w miejscowości Przyjaźń, dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 40  z dnia 25  kwietnia 2016 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 18 kwietnia 2016 r została wydana decyzja sygn. akt SKO Gd/3027/14 o stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 05.06.2014 r. nr 1/14 (znak sprawy: GKB.6220.03.2013) o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną" w Krynicy Morskiej.

Doręczenie zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 41  z dnia 25  kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2016 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 2059/15 uchylającą w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 05.03.2015 r. U1-U.6733.5.2015.WL ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci energetycznej 0,4kV.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 42  z dnia 26  kwietnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 21.04.2016 r., SKO Gd/1900/15 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 25.02.2015 r., nr GKI.6220.5.23.2012 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Koślinka, gm. Sztum, zlokalizowanej na działce nr 187/5.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 5 maja 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 199) w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 28.04.201 r. wydane zostało postanowienie SKO Gd/1960/15 utrzymujące w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 03.03.2015 r., sygn. akt 6562/13 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31.03.2011 r., Nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru dz. geod. nr 51/11; 51/24; 51/34; 52; 53/4; 53/5; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo w gminie Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 5 maja 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia o wydaniu w dniu 25.04.2016r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/5168/14, o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 12.11.2014 r. nr GN.6733.35.2014 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: obiektu infrastruktury technicznej - budowa odcinka sieci wodociągowej przebiegającej przez teren działek nr 29, 30 obręb geodezyjny Przetoczyno, gmina Szemud - (przebieg planowanej inwestycji określa załącznik nr 1 do decyzji) - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 45 z dnia 9 maja 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 22 lutego 2016 r. sygn. akt SKO Gd/970/16 o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WŚ-I.6220.II.94D.2013.EL.172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku”.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 46  z dnia 12  maja 2016 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 10.05.2016r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/4684/14 decyzji, o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin RPGNiG.6733.17.2014 z dnia 23.10.2014r., o ustaleniu ( na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowanej przez Adama Kozłowskiego ) lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63PE dla zasilenia w paliwo gazowe budynków mieszkalnych", na działce nr 96/17 obręb Rożental.

Zawiadomienie nr 47 z dnia 17 maja 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 7 marca 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3945/14 o utrzymaniu w mocy postanowienia tego organu z dnia 12 sierpnia 2014 r. sygn. akt 2917/13 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 3 stycznia 2013 r. sygn. akt 1230/12 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2012 r. nr WUAiOZ-1-6733.132­6.2011.2012.I-NA.333465 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „Play" nr GDA0072B na działce nr 487/4 położonej w Gdańsku przy ul. Radarowej I (obr. 003).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, ze strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 48  z dnia 24 maja 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23 maja 2016 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/2350/15 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 10 kwietnia 2015 r. nr BGG.6733.C.34.2013.2015.KG o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV z przyłączami na działkach nr 361, 774/4, 778/9, 778/10, 778/27 obr. 07 Leśniewo na potrzeby zasilania budynków na działkach nr 778/20,778/25, 778/26, 778/28, 778/29, 778/30.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 49  z dnia 27 maja 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium 24.03.2016r., sygn. akt SKO Gd/3584/14 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 11.08.2014r., nr GPN-P.OŚR.6220.65.2014 orzekające o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 17, 12 Obręb Niedźwiedzica i 303, 304, 305 obręb Żuławki, gmina Stegna.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 50 z dnia 30 maja 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydane w dniu 08. marca 2016 roku postanowienie sygn. akt SKO Gd/1205/13 w sprawie wniosku p. Barbary Sielewicz o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I­6733.110-10.20123-MK.255321 z dnia 10.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic: Zawiejskiej, Niegowskiej, Niegowo, Przybrzeżnej w Gdańsku, na terenie działek nr:

- obręb 109;152; 171/1; 171/3; 171/7; 172; 174; 175; 176/3; 176/4,

- obręb 124: 26; 27; 28; 29/1; 30; 31; 32; 33/1; 33/2; 33/5; 33/8; 34/2; 36; 37; 39/3; 39/8;

39/6; 40/1; 41; 44/1; 44/2; 45/1; 45/2; 45/3; 46; 47/1; 47/2; 47/3; 48; 66/1; 66/4; 66/5; 66/6;

66/7; 67/1; 67/2; 68/1; 68/2; 69; 83/2; 84/4; 85/4; 95/2; 98; 99; 100/1; 103/6; 104; 105/2; 153;

154; 156/4; 157; 160; 161/1; 161/2; 164/1; 164/2; 165/4; 168/4; 169/3; 172/2; 173/1; 173/2;

186/3; 187/3; 188/7; 188/9; 188/3; 189/2; 190; 191; 194; 195; 196/1; 196/2; 197/2; 198/1;

198/2; 202; 204/1; 203/1; 205/1; 205/2; 206; 208; 209; 201; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1;

217/2; 219; 220; 221; 252; 253; 254; 261; 264; 265,

- obręb 334; 1/2; 1/3; 1/4; 1/6; 5/8; 5/9; 7/3; 9/7; 9/8; 12/7; 12/10; 1515; 17/4; 17/10; 17/11;

17/12; 18/6; 19/2; 20/11; 20/12; 20/14; 22/2; 24/4; 26/4; 28/11; 28/12; 28/13; 30/9; 30/11;

30/12; 33/9; 33/10; 33/11; 33/12; 36/5; 36/6; 37/2; 38/7; 38/8; 38/10; 38/11; 40/8; 40/9; 46/6;

46/7; 46/9; 46/10; 53/5; 53/6; 53/7; 55/4; 59/4; 63/4; 69/2; 70/3; 70/4; 71/3; 72/1; 72/5; 73/5;

73/4; 76/11; 122/1; 122/2; 134/3; 136/4; 138/4; 141/2; 142/1; 142/3; 145/1; 145/2,

- obręb 334: 3; 11/2; 12/3; 21/1; 21/3; 21/4; 21/5; 22/5; 22/7; 25; 26; 27; 28,

(w tym teren pod rzeką Radunia i w najbliższym sąsiedztwie działki nr:

- obręb 124; 45/2; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1; 217/2; 219; 220; 221; 252; 254; 261; 264;

265;

- obręb 334: 12/10; 12/7; 1515; 17/4; 17/10; 17/11; 17/21; 18/6; 19/2; 122/2;

- obręb 134: 21/3; 22/7; 25; 26; 27; 28).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 51 z dnia 30 maja 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydane w dniu 08. marca 2016 roku postanowienie sygn. akt SKO Gd/1207/13 w sprawie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6733.1 10-10.2012.3­MK.255321 z dnia 10.12.2012 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic: Zawiejskiej, Niegowskiej, Niegowo, Przybrzeżnej w Gdańsku, na terenie działek nr:

- obręb 109; 152; 171/1; 171/3; 171/7; 172; 174; 175; 176/3; 176/4,

- obręb 124; 26; 27; 28; 29/1; 30; 31; 32; 33/1; 33/2; 33/5; 33/8; 34/2; 36; 37; 39/3; 39/8;

39/6; 40/1; 41; 44/1; 44/2; 45/1; 45/2; 45/3; 46; 47/1; 47/2; 47/3; 48; 66/1; 66/4; 66/5; 66/6;

66/7; 67/1; 67/2; 68/1; 68/2; 69; 83/2; 84/4; 85/4; 95/2; 98; 99; 100/1; 103/6; 104; 105/2; 153;

154; 156/4; 157; 160; 161/1; 161/2; 164/1; 164/2; 165/4; 168/4; 169/3; 172/2; 173/1; 173/2;

186/3; 187/3; 188/7; 188/9; 188/3; 189/2; 190; 191; 194; 195; 196/1; 196/2; 197/2; 198/1;

198/2; 202; 204/1; 203/1; 205/1; 205/2; 206; 208; 209; 201; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1;

217/2; 219; 220; 221; 252; 253; 254; 261; 264; 265,

- obręb 334; 1/2; 1/3; 1/4; 1/6; 5/8; 5/9; 7/3; 9/7; 9/8; 12/7; 12/10; 1515; 17/4; 17/10; 17/11;

17/12; 18/6; 19/2; 20/11; 20/12; 20/14; 22/2; 24/4; 26/4; 28/11; 28/12; 28/13; 30/9; 30/11;

30/12; 33/9; 33/10; 33/11; 33/12; 36/5; 36/6; 37/2; 38/7; 38/8; 38/10; 38/11; 40/8; 40/9; 46/6;

46/7; 46/9; 46/10; 53/5; 53/6; 53/7; 55/4; 59/4; 63/4; 69/2; 70/3; 70/4; 71/3; 72/1; 72/5; 73/5;

73/4; 76/11; 122/1; 122/2; 134/3; 136/4; 138/4; 141/2; 142/1; 142/3; 145/1; 145/2,

- obręb 334: 3; 11/2; 12/3; 21/1; 21/3; 21/4; 21/5; 22/5; 22/7; 25; 26; 27; 28,

(w tym teren pod rzeką Radunia i w najbliższym sąsiedztwie działki nr:

- obręb 124: 45/2; 213; 215; 216/1; 216/2; 217/1; 217/2; 219; 220; 221; 252; 254; 261; 264;

265;

-obręb 334; 12/10; 12/7; 1515; 17/4; 17/10; 17/11; 17/21; 18/6; 19/2; 122/2;

- obręb 13;: 21/3; 22/7; 25; 26; 27; 28).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 52  z dnia 31 maja 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 maja 2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1362/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 r. znak OŚiGW.6220.4.2012 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowej Tychnowy.

Z treścią decyzji i aktami sprawy strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 53 z dnia 2 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1936) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 18 kwietnia 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3027/14 o stwierdzeniu nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 5 czerwca 2014 r. nr GKB.6220.03.2013 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie „Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną" na terenie istniejącej bazy Rybackiej przy ul. Bursztynowej w Krynicy Morskiej.

Z treścią wniosku strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23), doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 54  z dnia 8 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy Z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 31.05.2016r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/1070/15 stwierdzającym niedopuszczalność odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Kwidzyn przez Zastępcę Wójta z dnia 22.12.2014 r., nr OŚiGW.6220.3.2014 w sprawie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Dobudowa oraz zmiana sposobu użytkowania hali z funkcji magazynowej na funkcję produkcyjno- magazynową, przewidzianej do realizacji w miejscowości Kamionka, gmina Kwidzyn, na nieruchomości oznaczonej działki nr 50/6 i 51/2".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 55  z dnia 8 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 02 czerwca 2016r. decyzji SKO Gd/2570/15 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Luzino nr GOP. 6220. 06. 22. 2013/ 14/ 15/ ak z dnia 30 kwietnia 2015r, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 4 MW każda w miejscowości Tępcz gmina Luzino na działkach nr 147/9 i nr 148 (obręb : Tępcz), w miejscowości Tępcz, gmina Luzino.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 56  z dnia 14 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. Z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 6 czerwca 2016r., SKO Gd/1957/15 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 10 marca 2015r., nr RG.III.6220.11.13-d  ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Farmy Wiatrowej ZONDA II o mocy do 3,6 MW wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, planowej do realizacji w woj. pomorskim, gmina Mikołajki Pomorskie - działki nr 121/2, 122/1, 123/1, 118, 3/2, 3/1, 2/1, 16/2, 17,23,24,25/1, 26/2, 26/1, 27,29,30—obręb Wilczewo, nr 34,35,36 - obręb Dąbrówka Pruska, nr 447/1, 478, 479, 512, 461/3, 465, 466/1, 466/13, 466/12, 466/11, 466/10, 467/2, 466/4 - obręb Mikołajki Pomorskie i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 15 czerwca 2016 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09.06.2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3024/16 utrzymującej w mocy decyzję Nr 2/2015 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydaną z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 15 maja 2015 r. GK-0S.6220.5.7.2015. AM stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 58 z dnia 15 czerwca 2016 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09.06.2016 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/ 2251/16 stwierdzającego niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 2/2015 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydanej z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 15 maja 2015 r. GK-0S.6220.5.7.2015. AM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 59  z dnia 27 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 778) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji sygn. akt: SKO Gd/1661/16 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przedszkola modułowego dziesięciooddziałowego przy ul. Damroki w Gdańsku na terenie działki nr 124/72 obr. 049 wraz z urządzeniami budowlanymi, zasypaniem części rowów melioracyjnych oraz budową zjazdu na działce nr 136/56 i budową linii kablowej elektroenergetycznej na działkach nr 132 i 124/72. Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 60  z dnia 30 czerwca 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 27 czerwca 2016r. decyzji SKO Gd/2341/15 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Przywidz przez Zastępcę Wójta, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych o wysokości łącznej do 180m i mocy do 4 MW, realizowanych na działkach nr ew. 82/4, 83/3, 95/1, 97 i 112/2 obręb Miłowo, gmina Przywidz i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 61  z dnia 1 lipca 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2016r. Dz. U. poz. 778 /, zawiadamia o wydaniu w dniu 28 czerwca 2016r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2180/15 uchylającej decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 26 marca 2015r. nr 17/2014, sygn. GP.6733.17.2014 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla działki nr 9712, obręb Kłodno, gmina Sulęczyno dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 40914/3285 Sulęczyno-Kłodno, która obejmować będzie konstrukcję kratownicową- wieżę o wysokości 53,5m z odgromnikiem z antenami sektorowymi i szafę teletechniczną wraz z niezbędnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, ogrodzenie i częściowe utwardzenie terenu.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 62  z dnia 4 lipca 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2016r. Dz. U. poz. 778/, zawiadamia o wydaniu w dniu 21 czerwca 2016r. decyzji o sygn. akt 4483/12 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.09.2012r., nr RUL.6733.46.2011.KN ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, oznaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic : Energetyków, Gołębiej, Czechosłowackiej, Al. Solidarności „ Dokerów, Rotterdamskiej, Polskiej, Bernarda Chrzanowskiego, Tadeusza Wendy, Portowej, Św. Piotra na działkach nr: obręb Gdynia KM 108: 79/8, obręb Gdynia KM 109: 69/2, 70/2, 84/2, 88/2, 96/2, 99/2, 121/2, 122/2, 68/2, 123/2, obręb Gdynia KM 111:35/1,46/1,53/1,54/1,56/1,57/1,69/1,82/1,84/1,77/1,81/1, obręb Gdynia KM 114: 28/1, 29/1, 40/1, 9/1, 27/1, obręb Gdynia KM 112: 17/2, 35/2, obręb Gdynia KM 116: 9/1, 10/1, obręb Gdynia KM 117: 22/2, 28/2, obręb Gdynia KM 120 19/1, 20/1, obręb Gdynia KM 119: 38/10, 80/12, 83/6, 107/1, 108/1, 109/1, 118/1, 148/1, 5, obręb Gdynia KM 54: 110, 115, 940/109, 1082/112, 1083/111, 1142/129, 1081/112.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 63  z dnia 4 lipca 2016 r.

Na podstawie art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia wydaniu w dniu 30.06.2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5695/15 uchylającej w całości decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 23.10.2015 r. ROD.6220.31.2014.ER, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni określającej dla przedsięwzięcia pn.: budowa i uruchomienie punktu zbierania, przeładunku i przetworzenia odpadów innych niż niebezpieczne oraz przygotowaniu do ponownego użycia odpadów niebezpiecznych na działce ew. nr 50 KM 35 obręb Wielki Kack przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149; 81-571 Gdynia środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia i przekazującej sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 64  z dnia 7 lipca 2016 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 05.07.2016r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/2067/15 decyzji, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo 6733.71.2014  z dnia 05.03.2015r., o ustaleniu (na wniosek Energa - Oświetlenie sp. z o.o., reprezentowaną przez Piotra Karbowskiego) lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii napowietrznej nn. - 0,4kV oraz słupów oświetleniowych na terenie działek nr: 481/1, 482/35, 482/36 w miejscowości Bolszewo".

Zawiadomienie nr 65  z dnia 21 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 18.07.2016 r., SKO Gd/2268/15 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 07.04.2015 r., nr KŚR-ŚR.6220.15.2014 ustalającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na realizacji Stacji Demontażu Pojazdów na działce nr 156/19 w miejscowości Glincz, gmina Żukowo przy ul. Wierzbowej 21 i umarzającej postępowanie pierwszej instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 66 z dnia 26 lipca 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia z dnia 30 maja 2016 r. sygn. akt SKO Gd/1362/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 29 stycznia 2015 r. znak OŚiGW.6220.4.20 12 określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Wiatrowej Tychnowy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 67  z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28 lipca 2016 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/260/16 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 grudnia 2015r. (znak: KŚR-ŚR.6220.5.2015.MLF) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie instalacji do produkcji betonu na terenie działek o numerach 145/13 i 145/39 w miejscowości Niestępowo, gmina Żukowo", oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 68  z dnia 2 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (  t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 26.07.2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3260/15 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Wejherowa z dnia 09.06.2015 r., nr 2/2015 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: Centrum Handlowego w Wejherowie przy ul. Sienkiewicza/Srebrny Potok, planowanego do realizacji na terenie działek nr 121/2, 544/9, 93/3, 94/1, 94/5, 95/1, 95/3,95/4, 96/3, 94/4, 96/4, 96/5, 96/6, 110/10, 539, 549/1, 549/2, 550/1, 550/2, 110/2, 79, 86,544/4, 83/3, 544/8, 110/4, 85/1, 85/2, 85/3, 538, 551/1, 551/2, 544/7, 544/10, 94/3 obr. 15 w Wejherowie przez Spółkę Progress XVII Sp. z o.o. oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 69 z dnia 9 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 3 sierpnia 2016 r. decyzji o sygn. 5428/13 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20 sierpnia 2013 r. nr RP.6733.13.2013.AS/566 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Kcyńskiej na terenie działek nr 9, 98/10, 109/8, 131/11, 182/11, 184/11, 185/11, 275/11, 279/11,349/11,396/11 i 402/7 KM 12 obręb Gdynia oraz działek nr 376/131, 381/122, 957/13 i 1019 KM obręb Gdynia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30— 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.     

Zawiadomienie nr 70 z dnia 16 sierpnia 2016 r.  

Na podstawie art 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t z 2016r. Dz. U. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 10 sierpnia 2016r., SKO Gd/3585/14 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 11 sierpnia 2014r., nr GPN-P.06R.6220.5.5.201 4 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej mocy do 3 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych 15, 12 Obręb Niedźwiedzica i 303, 304, 305 obręb Żuławki, Gmina Stegna.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 71 z dnia 19 sierpnia 2016 r.  

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 9 czerwca 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3024/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 maja 2015 r. nr GK-0Ś.6220.5.7.2015.AM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 72 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaiiu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 9 czerwca 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2251/16 o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 15 maja 2015 r. nr GK-0Ś.6220.5.7.2015.AM stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 I a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 73 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w Zw. Z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22.08.2016r postanowienia ŚKO Gd/802/16 uchylającego w całości Postanowienie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 grudnia 2015r., nr RGN-7666.8.2010 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 74  z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 19 sierpnia 2016 r., SKO Gd/4620/15 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 08.10.2015 r., nr GPN- P.OŚR.6220.5.11.2015 w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech elektrowni wiatrowych o mocy do 7,58 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 309, 310, 311, 312 obręb Żuławki, na terenie działek nr 97, 93/11, 95, 98, 100/2, 104/5 obręb Niedźwiedzica oraz na terenie działek nr 65/3, 70 obręb Dworek.

Ponadto informuje, że Ż treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 75 z dnia 26 sierpnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 22.08.2016 r., SKO Gd/267/16 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 14.12.2015 r., nr GPN-P.OŚR.6220.6.14.2013/2015 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą : „Budowa elektrowni wiatrowej mocy do 3 MW na terenie działki nr 49 obręb Świerznica, gmina Stegna" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 76  z dnia 1 września 2016 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o decyzji o sygn. akt SKO Gd/2835/16, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Puck OŚiGW.600.10.DS-22.2011.2012 z dnia 08.06.2012r. (o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku Smolno II na działkach nr: 214, 219, 220, 225, 227, 228, 233, 234 położonych w Smolnie), i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją i postanowieniem w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 77  z dnia 1 września 2016 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o:

1)wydanej w dniu 30.08.2016r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2123/15, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Puck GKiOŚ.600.11.DSU-01.2014.2015.BK z dnia 19.03.2015r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228 i 233, położonych w Smolnie;

2)zapadłym w dniu 30.08.2016r. postanowieniu o sygn. akt SKO Gd/3379/16, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Urszulę Starsierską i Marię Srok od decyzji Wójta Gminy Puck GKiOŚ.600.11.DSU-01.2014.2015.BK z dnia 19.03.2015r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228 i 233, położonych w Smolnie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją i postanowieniem w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w dniach poniedziałek-piątek, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 78 z dnia 7 września 2016 r.

Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 6 września 2016 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3501/16, którą Kolegium orzekło o :

1/ uchyleniu w całości własnej decyzji z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt 4483/12,

2/ uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 września 2012 r., nr RUL.6733.46.2011.KN, w sprawie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic Energetyków, Gołębiej, Czechosłowackiej, al. Solidarności, Dokerów, Rotterdamskiej, Polskiej, Bernarda Chrzanowskiego, Tadeusza Wendy, Portowej, św. Piotra na działkach nr: obręb Gdynia KM 108: 79/8, obręb Gdynia KM 109: 69/2, 70/2, 84/2, 88/2, 96/2, 121/2, 122/2, 68/2, 123/2,

obręb Gdynia KM 111:35/1, 46/1, 53/1, 54/1, 56/1, 57/1, 69/1, 82/1, 84/1, 77/1, 81/1, obręb Gdynia KM 114: 28/1, 29/1, 40/1, 9/1, 27/1, obręb Gdynia KM 1.12: 17/2, 35/2, obręb Gdynia KM 116: 9/1, 10/1, obręb Gdynia KM 117: 22/2, 28/2, obręb Gdynia KM 120: 19/1, 20/1, obręb Gdynia KM 119:38/10, 80/12,83/6,107/1,108/1,109/1,118/1,148,1,5, obręb Gdynia KM 54: 110, 115, 940/109, 1082/112, 1083/111, 1142/129, 1081/112, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia,

3) stwierdzeniu, że działanie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku nie miało miejsca bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 79 z dnia 16 września 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Kolegium z dnia 21 czerwca 2016 r., sygn. akt. 4483/12, utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 września 2012 r., nr RUL.6733.46.201.KN, w sprawie inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ulic Energetyków, Gołębiej, Czechosłowackiej, al. Solidarności, Dokerów, Rotterdamskiej, Polskiej, Bernarda Chrzanowskiego, Tadeusza Wendy, Portowej, św. Piotra na działkach nr: obręb Gdynia KM 108: 79/8, obręb Gdynia KM 109: 69/2, 70/2, 84/2, 88/2, 96/2, 121/2, 122/2, 68/2, 123/2, obręb Gdynia KM 111:3511, 46/1, 53/1, 54/1, 56/1, 57/1, 69/1, 82/1, 84/1, 77/1, 81/1, obręb Gdynia KM 114: 28/1, 29/1, 40/1, 9/1, 27/1, obręb Gdynia KM 112: 17/2, 35/2, obręb Gdynia KM 116: 9/1, 10/1, obręb Gdynia KM 117: 22/2, 28/2, obręb Gdynia KM 120: 19/1, 20/1, obręb Gdynia KM 119: 38/10, 80/12, 83/6, 107/1, 108/1, 109/1, 118/1, 148,1, 5, obręb Gdynia KM 54: 110, 115,940/109, 1082/112, 1083/111, 1142/129, 1081/112.

 

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 80 z dnia 13 października 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 5 października 2016r. decyzji, sygn. akt SKO Gd/304/16 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 grudnia 2015r., sygn. akt SKO Gd/3158/14 odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.06.2014r. sygn. akt 3954/13 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 21/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia.,, Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,Om oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30".

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 81 z dnia 18 października 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz. U. poz. 1235 z 2013r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.10.2016r, decyzji o sygn. akt SKO Gd/3415/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice nr SB.7624­18/85/10/11/12/13/14/15/MP z dnia 23.06.2015r., odmawiającej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 211/1 w Gowidlinie pięciu kurników dla planowanej obsady łącznie 400DJP inwentarza (100 000 szt. brojlerów).

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 82 z dnia 20 października 2016 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r., poz. 23 z późn. zm.) w zw. Z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 18.10.2016 r. wydało decyzję SKO Gd/825/16 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.12.2015 r., nr RRiGN.6220.5.2015 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geodezyjny Garczyn na działkach o numerach 275/1; 278/1;, 29218; 29219; 28712; 28512 oraz sąsiadujących działkach drogowych nr 27913; 29113; 288; 284; 286; 277; 272; 289/1 obręb geodezyjny Garczyn, gmina Liniewo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 83 z dnia 20 października 2016 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 23 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 18.10.2016 r. wydało decyzję SKO Gd/826/16 uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.12.2015 r., Nr RRiGN.6220.5.Um.2015 i orzekło o umorzeniu postępowania w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie ostatecznej decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008 r., nr RRiGN-D6-7624/0412008 w części dotyczącej żądania Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska „WIETCISA".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 84 z dnia 20 października 2016 r.

Na podstawie art.85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydaniu postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2625/15 z dnia 18.10.2016r., utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna OSR.6220.9.2012/2015 z dnia 22.04.2015r., o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji tegoż organu nr OŚR.6220.9.20 13 z dnia 04.01.2013r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500kW i wysokości łącznej 85m, na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 85 z dnia 20 października 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydaniu postanowienia o sygn. akt SKO Gd/3917/16 z dnia 18.10.2016r., na mocy którego odmówiono Stowarzyszeniu Obrońcy Żuław z siedzibą w Gdańsku wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Stegna OŚR.6220.9.2013 z dnia 04.01.2013r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500kW i wysokości łącznej 85m, na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 86 z dnia 21 października 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia o wydaniu w dniu 17.10.2016r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/2484/16, o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2016 r. sygn. akt: SKO Gd/5291/14 w sprawie dot. stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Przodkowo przez Inspektora ds. Ochrony Środowiska w dniu 15.10.2013 r. PL.6733.15.2013 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej SN15kV na terenie działek nr 82,83,146,147,149; budowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN! 5kV na terenie działek nr: 318; 163; 319; 320; 330; 329; 328; 341; przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15kV na terenie działek nr:80; 81; 82; 83; 147; 317; 318; 163; 146; 145; budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV na terenie działek nr: 149; 147; 160; 163; 318; 317; 83; 84; 87; 473/4; 473/1; 473/3; 313/4; 313/5; 473/2; 314; 86/2; przebudowa linii elektroenergetycznej napowietrznej nn0,4 kV na terenie działek nr : 95; 92; 82; 145; 143; 142; 147; 144/2; 139/1; 139/2;144/1; 136; 133/3; 141/3; 140; 126; 133/2; 133/4; 129; 127/1; 127/2; 128; 127/3; 165; 166; 167; 444;439; 168/1; 171; 169; 148; 149; 160; 163; 146; 83; 87; 473/4; 473/1; 473/3; 473/2; 313/4; 313/5; 318; 319; 320; 329; 330; 328; 331; 332; 333; 157; 158; 341; 340; 343; 335; 336; 339/1; 339/2; 345; 349 obręb ewidencyjny Pomieczyno, gmina Przodkowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 87 z dnia 27 października 2016 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydaniu w dniu 24.10.2016r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1582/16, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stare Pole RGR.6220.4.24.2015.2016 z dnia 22.02.2016r., o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji gospodarstwa rolnego (działka nr 87) położonego w Królewie nr 44 (wnioskowanego przez Annę Paczkowską-Wróbel i Bogusława Wróbla).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 88 z dnia 9 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 7 listopada 2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2838/16 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Gardeja z dnia 28 czerwca 2016 r. znak Oś­-7624D.02A.24.2012 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działce nr 180 w Bądkach z kablem zasilającym na działkach nr 180, 116 i 150/1 oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji zostały zwrócone do Urzędu Gminy Gardeja.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 89  z dnia 18 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3379/16 o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 19 marca 2015 r. nr GKiOŚ.600.11.DŚU-01.2014.2015.BK w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku Smolno III na dziełkach nr 214, 219, 220, 225, 227, 228, 233 położonych w Smolnie.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 §  1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 90 z dnia 24 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 listopada 2016 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2527/15 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,.5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740) obręb Tuchlino.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 91 z dnia 24 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 30 sierpnia 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2123/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 19 marca 2015 r. nr GKiOŚ.600.lI.DŚU-0l.2014.2015.BK w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225, 227, 228, 233 położonych w Smolnie.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 92  z dnia 29 listopada 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 listopada 2016 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/5709/15 o utrzymaniu w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.12.2015 r. znak WŚ.I.6220.II.67PS.2015.TB.WŚ.133492 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych i autobusowych".

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ( Ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk ) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji zostały zwrócone do Urzędu Miasta Gdańska Wydziału Ochrony Środowiska.

Zawiadomienie nr 93 z dnia 1 grudnia 2016 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz.778 ze zm.). zawiadamia o wydaniu w dniu 17.11.2016r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2739/16, odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo przez Kierownika Referatu Urbanistyki i Nieruchomości Urzędu Gminy w Żukowie z dnia 4.09.2015 r. znak UN-PZ.6733.68.2015.MMC.AG w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 4kV na terenie działek nr 218, 222, 223, 325 położonych w miejscowości Skrzeszewo, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 94 z dnia 6 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i Zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 5 grudnia 2016 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/4191/15 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27.08.2015 r. nr RGIII 6733.03.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach na terenie działek nr 24/1 i 21 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.
Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostaly zwrócone do organu I instancji.
Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 95 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2016 r., poz. 778 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 29.11.2016 r. decyzji SKO Gd/2961/15 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20.04.2015 r. nr UN-Z.6733.107.2014.JD o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej operatora komórkowego P4 o wysokości 63 m na terenie działki nr 820/3 położonej w miejscowości Żukowo, gmina Żukowo.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomenie nr 96 z dnia 7 grudnia 2016 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23.11.2016 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1830/16 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 15 marca 2016 r. WS.1.6220.11.80 D.2015.TB.WS.168643 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkalno-usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Gdańsku, działki nr 30/1 i nr 22/2 obręb 0022.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 97  z dnia 8 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. Z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 30 listopada 2016r. decyzji, sygn. akt SKO Gd/2250/16 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18 kwietnia 2016r., sygn. akt SKO Gd/3027/14 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska nr 1/14 (znak sprawy: GKB.6220.03.2013) z dnia 5 czerwca 2014r. o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie: Centrum pierwszej sprzedaży ryb w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej wraz z infrastrukturą techniczną", na terenie istniejącej bazy rybackiej w Krynicy Morskiej przy ul. Bursztynowej.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 98  z dnia 13 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2016 r., poz. 778) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07.12.2016 r. decyzji SKO Gd/649/16 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 22.12.2015 r., GKB.6730.04.2015 o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 29/102 obręb 0001 Krynica Morska i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 99  z dnia 15 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 marca 2015 r. znak sprawy KOM.6220.02.2014.15.AH stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego dla hodowli drobiu o obsadzie 156,4 DJP na działkach nr 33/3 i 33/4 w miejscowości Cieszenie".

Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni. Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Biura Kolegium - Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30, IV p., od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

 

Zawiadomienie nr 100 z dnia 22 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 335 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 05.08.2016r., nr IS.JK.6220.3.2016 ustalającej dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku ze złoża Kmiecin w Kmiecinie na działkach nr 115/46, i 115/48 w kat cl w gminie Nowy Dwór Gdański" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przez strony postępowania okresie 14 dni od dnia dokonania niniejszego obwieszczenia w siedzibie Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 101 z dnia 28 grudnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 23 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/1242/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Kolegium z dnia 17 lutego 2016 r. sygn. akt SKO Gd/87/15 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2011 r. nr GN.6733.109.1.06.34.2011.I o ustaleniu na wniosek EOLICA POSTOLIN Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie farmy wiatrakowej z maksymalnie 23 turbinami wiatrowymi o mocy maksymalnej do 2,5 MW każda, z podłączeniem do sieci średniego i wysokiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na ternie działek w obrębie Postolin, Nowa Wieś i Sztumska Wieś.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie łub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 102 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/825/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31 grudnia 2015 r. nr RRiGN.6220.5.2015 o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej tego organu z dnia 31 październik 2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geodezyjny Garczyn, gmina Liniewo na działkach nr 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2, 285/2 oraz na sąsiadujących działkach drogowych nr 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272 ,289/1.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 103 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 14 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/3415/15 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 23 czerwca 2015 r. nr SB.7624-18/85/10/11/12/13/l4/15/MP o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 211/1  w Gowidlinie pięciu kurników dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza (100 000 szt. brojlerów).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 104 z dnia 28 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23) w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz. 199 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 20.12.2016r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/3130/15 decyzji, na mocy której uchylona została decyzja Wójta Gminy Krokowa ZPG.6733.01.2015 z dnia 08.06.2015r. i sprawa został przekazana do ponownego rozpatrzenia temu organowi decyzja Wójta Gminy Krokowa na mocy której „ł/umorzono postępowanie ... dla części inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV na działkach nr: -416/1-xł,416/1-x2,412/17,412/3,412/18,412/19,416/2,416/3,416/4,419111, fragmentach: 408/3, 410/9, 411 w obrębie Żarnowiec, fragmencie 475 w obrębie Karwieńskie Błota, 2/odmówiono wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/ky, linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, obręb Żarnowiec, działki nr: a)fragmenty: 408/3, 410/9, 411 - kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, obręb Karwieńskie Błota, działki nr: a) 517/47, 518, 521/13, fragment 475 - kabel elektroenergetyczny SN 15 ky, b) 476, 506/5 - kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV, c) 1520 - stacja transformatorowa SN 15/0,4 ky/ky, kabel elektroenergetyczny SN 15 ky, kabel elektroenergetyczny nn 0,4 ky, d) 510/21, 51014, 510/29, 510/8, 508/7, 506/10, 500/9, 500110, 500111 - kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV, e) 510110, 510111, 510/12, 510/13, 510/14, 510115, 510115, 510116, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/22, 510/23, 510/24, 510/25, 510/26, 510/27, 510/28, 510/6, 510/7, 508/1, 508/12, 508/13, 508/14, 508/3, 508/4, 5Ó8/9, 508/10, 508/11, 508/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/2, 506/3, 506/4, 502, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519 - kabel elektroenergetyczny nn 0,4 ky, szafka pomiarowa".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 105 z dnia 29 grudnia 2016 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.12.20 16 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4173/14 uchylającej decyzję Wójta Gminy Luzino z dnia 12.09.2014 r. znak GOP.6220.05.17.2012/13/14/ak ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stawów narybkowych, realizowanych na działkach nr 173, 174, 175, 178, 179, 180 oraz 177 obręb Kębłowo, gmina Luzino oraz na działce wodnej nr 191 (rzeka Reda) obręb Kębłowo, gmina Luzino i umarzającej postępowanie organu I instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 106 z dnia 30 grudnia 2016 r.

 

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 18 października 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2625/16 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Stegna z dnia 22 kwietnia 2015 r., nr OŚR.6220.9.2012/2015 o odmowie wszczęcia postepowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji tegoż organu z dnia 4 stycznia 2013 r., nr OŚR.6220.9.2013, o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500kW i wysokości łącznej 85m, na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

 

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-01-11 08:20
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2016-12-30 08:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8683
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-12-30 08:28:54