Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

rok 2012

Zawiadominie nr 1 z dnia 5 stycznia 2012 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 19.12.2011 r. sygn. akt 3427/11 postanowieniu stwierdzającego niedopuszczalność wniosku Burmistrza Kartuz o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej wydaniem przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzji z dnia 7.07.2011 r. (sygn. akt 2080/11) w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Kartuz z dnia 11.10.2010r. nr JK.R.7639-4/10 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Hopy, na odcinku km 0+000 do km 1+888,36, zlokalizowanej na terenie Gmin Kartuzy i Przodkowo, na następujących działkach:
- obr. Geodezyjny Grzybno, gra. Kartuzy: 53, 46, 493, 3091/1, 3070/1, 70/3, 70/4, 3070/2, 359/1,
359/6, 358, 357, 356, 262/1, 351/8, 347, 359/3, 136/6, 136/16, 136/1, 136/3, 53/4,
- obr. Geodezyjny Kosowo gra. Przodkowo: 95/3, 95/2, 95/1, 3090/1, 3090/2, 90/3, 90/4, - obr. Geodezyjny Szarłata gm. Przodkowo: 660/1, 660/2, 669, 675.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 9 stycznia 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 4 stycznia 2012 r. decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 27.06.2011 r. w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Stężyca z dnia 17.02.2010 r. nr RG.B-7335-5/09 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV przechodzącej przez działki nr 209 i 210/4 położone w miejscowości Gołubie i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji

Zawiadomienie nr 3 z dnia 17 stycznia 2012r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium OdWoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu:

- w dniu 12 stycznia 2012 roku decyzji uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18.07.2011 r. nr K/7625/35/09/11 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

1) budowie zakładu produkcyjnego drobnowymiarowych elementów betonowych wraz z częścią socjalno - biurowo - mieszkaniową na działce nr 38/4 o pow. całkowitej 0,4880 ha,

2) budowie węzła betonu towarowego do obsługi zakładu produkcyjnego, węzła betonu towarowego dla odbiorców zewnętrznych, silosów na cement oraz silosów na kruszywo na działce nr 38/5 o pow. całkowitej 0,5071 ha w miejscowości Glincz, gmina Żukowo

i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia

- w dniu 13 stycznia 2012 roku postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na ww. decyzję Burmistrza Gminy Żukowo

Zawiadomienie nr 4 z dnia 1 lutego 2012r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.01.2012 r. decyzji sygn. akt 4665/2011 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 11.10.2011 r., sygn. akt 3141/11 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle, obręb geodezyjny Garczyn, na działkach o nr 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2 i 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych o nr 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272, 289/1 położonych w gminie Liniewo.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 10 lutego 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 8 lutego 2012 roku postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28.11.2011 r. nr WŚ-l-6220.II.72Ps2.2011.El.113139 w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego zawieszonego postanowieniem nr WŚ-l­-6220.II.72Ps1.2011.EI.113139 z dnia 05.07.2011 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej Gdańsk - Błonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 3 MW.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 13 lutego 2012 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z  20008r. nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 8.02.2012r. sygn. akt 603/12 postanowieniu stwierdzającym niedopuszczalność odwołania  od decyzji Burmistrza Skarszew nr WGIiOŚ.7627/15-2/09 z dnia 10 października 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 13 lutego 2012 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 8.02.2012r. sygn. akt 4750/11 decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew nr WGIiOŚ.7627/15-2/09 z dnia 10 października 2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 12 marca 2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 12 marca 2012 r. decyzji (sygn. akt 5001/11) o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 października 2011 r. nr WŚ-I.6220.II.133D.2011.El.215622 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garaży i parkingów dla samochodów osobowych w związku z realizacją budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Gdańsku przy ul. Startowej 19 na terenie działek nr 27 i 28 wraz z infrastrukturą drogową i techniczną na terenie działek nr 75/26, 75/65, 75/70, 75/71.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 15 marca 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 15.03.2012r. została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12.08.2011r., nr U.6733.102.2011.ST ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy sieci gazu średniego ciśnienia na terenie działek nr 217/2, 218/41, 218/38, 218/42, 218/16, 243 oraz dla części działki nr 276/2, położonych w Żukowie.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 21 marca 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia
 o wydaniu w dniu 21.03.2012r. postanowienia sygn. akt 396/12 stwierdzającego niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 8/2011 z dnia 23.12.2011 r. wydanej przez Zastępcę Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, określającej dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej nr 277 z Pruszcza Gdańskiego" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 27 marca 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia
o wydaniu w dniu 27.03.2012r. postanowienia sygn. akt 1388/12 stwierdzającego niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 6/2011 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydanej z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 13 października 2011r. GK-OŚ.6220.3.11.2011. AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zawiadominie nr 12 z dnia 27 marca 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postoowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z póZn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia
  o wydaniu w dniu 27.03.2012r. decyzji sygn. akt 321/12 uchylającej w całości decyzję Nr 6/2011 Zastępcy Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, wydanej z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego, z dnia 13 października 2011r. GK-Oś.6220.3.11.2011. AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzysząca  infrastrukturą dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego pomiędzy ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
 Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 18 kwietnia 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia
o wydaniu w dniu 16 kwietnia 2012r. decyzji sygn. akt 4016/11 umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31.03.2011r. Nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru dz. geod. nr 51/11; 51/34; 52; 53/4; 53/5; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo gminie Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 7 maja 2012 r.

Zgodnie z art. 131 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz. 1071 z późn. zm.),Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 02.05.2012 został złożony wniosek o ponowne rozpoznanie  sprawy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.04.2012 sygn. akt 4016/11 umarzającej postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31.03.2011r. Nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru dz. geod. nr 5 1/11; 51/34; 52; 53/4; 53/5; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo gminie Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Wniosek został złożony przez Fundację E-MEDIA na rzecz edukacji i ochrony dóbr kultury.

Strony może zapoznać się z wniesionym wnioskiem i wypowiedzieć co do jego treści.

Zawiadominie nr 15 z dnia 9 maja 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( DzU. Nr 80, poz. 717 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 09.05.2012 r. decyzji sygn. akt 3966/2011 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10.08.2011 r., nr WUAiOZ-I-6733.58-5.2011.3-MK.163793 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej typu YAKY 4x120 mm2 od istniejącej stacji transformatorowej T-1654 Łozy II do projektowanych złącz kablowych umiejscowionych przy projektowanych budynkach na działkach nr 490/6 i 489/6 z powiązaniem z istniejącym złączem kablowym usytuowanym w pobliżu budynku na ul. Galla Iwo 13 ( na granicy działki nr 184 )  na terenie działek nr: 149/1, 149/2, 182, 181, 162, 163, 183, 184, część dz. 495, 120, obręb 045 przy ul. Iwo Galla, ul. Juliusza Osterwy i ul. Aleksandra Zelwerowicza w Gdańsku wraz z wymianą transformatora w stacji transformatorowej T-1654 Łozy II z jednostki o mocy 250 kVA na jednostkę o mocy 400 kVA.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 15 maja 2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 09.05.2012 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 4048/11 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 12.08.2011 r. nr RG-GP.6733.9.8.2011 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4 (nr stacji KSC0701A) wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działki nr 438 położonej w miejscowości Konarzyny.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadominie nr 17 z dnia 15 maja 2012 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r. z późn. zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15.05.2012r. decyzji, sygn. akt 4667/11 uchylającej w całości decyzję Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6.10.2011r. nr WŚ/I/6220/I/7D/2011/TB/258965 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów  przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu złomu przy Ul. Barniewickiej - działka nr 35/1 I 35/5, obr. 0002 w Gdańsku i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Jednocześnie Kolegium informuje, że z treścią decyzji SKO z dnia 15.05.2012r., sygn. akt 4667/11 można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miasta Gdańska, Ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 17 maja 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 17.05.2012r. została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 09.11.2011r., nr PPN.6733.32.5.2011.AP ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i instalacją zewnętrzną oraz przepompowniami i zasilaniem ich w energię elektryczną dla miejscowości Sumin, Sucumin, Rokocin w Gminie Starogard Gdański na terenie działek nr:
- 1/1, 2, 4/1, 14/1, 15/1, 17, 18, 19/1, 19/8, 20/2, 20/4, 21, 22/1, 23, 32/4, 35, 36, 37/1, 37/4,
40/5, 40/7, 40/8, 40/9, 41, 42/4, 42/5, 43/2, 43/3, 44/1, 44/2, 45, 46, 49, 50/1, 50/3, 82, 87/1,
88, 89/1, 93, 94/1, 97/1, 97/5, 99, 100/1, 101/3, 101/7, 101/8, 101/10, 102/1, 102/2, 102/3,
104, 106/2, 112, 117/2, 119, 120, 121, 123/2, 124/2, 125, 126, 127, 128/4, 129, 130/1, MA,
131/2, 133, 136, 138, 139/1, 139/2, 139/3, 139/5, 139/6, 140, 141/1, 141/3, 142, 143, 152,
153/6, 153/8, 153/9, 155, 156, 157, 158/1, 158/2, 158/3, 159/3, 159/4, 159/5, 160/1, 161/1,
161/3, 165/1, 165/4, 180, 182, 184, 187, 189/1, 189/3, 189/5, 236, 244, 256/1, 256/2, 256/3,
256/4, 267/1, 268, 274, 277/1, 277/5, 278, 279/1, 280, 281/1, 281/2, 281/3, 283, 284, 287,
288, 290, 291, 292, 292/1, 293, 294, 296, 297, 298, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310 w obrębie geodezyjnym SUMIN,
- 26, 36, 37/12, 37/13, 37/22, 37/27, 38, 39, 40/3, 40/5, 41, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61/1, 61/2, 61/3, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 62/1, 62/9, 63/1, 64/1,
73, 90/1, 90/2, 91/1, 91/2, 92, 93, 94/2, 94/3, 95/2, 95/3, 97/2, 97/3, 97/4, 98/1, 98/2, 99,
100/2, 102/1, 102/2, 103/1, 104/2, 111/4, 159, 160/1, 160/3, 182, 183/3, 184, 185/1, 185/3,
185/4, 186, 187, 188, 189, 190, 192, 193, 195/4, 196, 197/1, 197/4, 199/1, 199/3, 200, 201,
202, 203, 204, 205/7, 205/9, 205/10, 205/11, 217, 237/1, 243, 244, 246, 247, 248, 249, 340,
341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349/1, 349/2, 353, 354/2, 355/2, 355/4, 357/16, 358 w obrębie geodezyjnym SUCUMIN,
- 34, 35/1, 35/4, 36/2, 48, 50/2, 50/3, 50/4, 50/5, 50/9, 51/5. 51/7, 52/3, 52/8, 53/5, 54/6,
54/10, 54/11, 54/12, 54/13, 54/14, 54/17, 54/18, 54/19, 54/20, 54/21, 54/22, 54/28, 54/29,
54/30, 55/2, 56, 88/14, 88/19, 89, 90, 92/1, 92/2, 92/3, 92/6, 92/7, 93/8, 94/1, 94/13, 95/1,
95/2, 95/10, 95/14, 96, 98/1, 98/2, 98/3, 99/3, 99/7, 100/4, 100/6, 100/7, 101,102, 103/6,
103/8, 104/2, 106/4, 106/8, cz. 107/16, 108/6, 108/7, 108/9, 108/14, 108/18, 108/28, 108/53,
110, 111, 112, 115, 116, 118/2, 119/1, 119/2, 119/4, 154/3, 154/4, 154/6, 154/7, 154/14,
154/18, 154/19, 154/20, 154/24, 154/25, 154/26, 154/27, 155/11, 155/28, 155/29, 155/33,
155/34, 170/1, 170/3, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190,
191, 192, 193, 194, 195/1, 195/2, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 258,
264, 265, 269, 271, 272, 273/1, 273/2, 274, 275, 277, 278, 279, 280, 284, 289, 306, 308, 310 w obrębie geodezyjnym ROKOCIN.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 30 maja 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 30.05.2012r. decyzji sygn. akt 4910/11 o uchyleniu w całości decyzji Sekretarza Gminy Wejherowo, wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 12.10.2011r. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 125 PE, DN 63 PE oraz przyłącza DN 32 PE na terenie działek nr: 566/6; 566/5; 574;
566/3; 581/7; 41/4; 44/1; 45; 49/1; 83; 48/1; 82/6; 82/14; 85; 87/4; 90; 91; 93;
602; 581/12; 592; 593; 595/2; 164; 98; 97; 96; 89/4; 602; 151/2; 154/2; 155/2;
159; 603/2; 603/4; 601/11; 325/12; 322; 323/286; 323/3; 323/239; 613/30;
323/363; 323/243; 323/241; 323/5; 624/9; 624/19; 625/3; 625/1; 324; 626/3;
323/29; 626/21; 626/7; 626/30; 626/32; 626/6; 628; 323/43; 323/273; 323/275;
405/1; 323/189; 406/1; 419/9; 801; 800/3; 800/4; 420; 323/228; 341; 365/54; 421/1; 365/51; 395/2; 709; 437/10; 365/53; 810/4; 365/50; 367 oraz działek nr 581/13 i 581/14 (powstałych z podziału działki nr 581/9) w miejscowości Gościcino w Gminie Wejherowo.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 19 lipca 2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19.07.2012 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 5198/11 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 07.11.2011 r., nr WGIiOS.7627/5/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Demlin II" na terenie działki nr 263/1 obręb Demlin, gmina Skarszewy.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadominie nr 21 z dnia 20 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm. )

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

 zawiadamia

 o wydaniu w dniu 14.08.2012r. decyzji sygn. akt 1775/12 umarzającej postępowanie w sprawie odwołania od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Krokowa z dnia 19.03.2012 znak GK.7623.9.DŚU.2010.2011.2012 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi gminnej jako ciągu pieszo -komunikacyjnego na terenie miejscowości Białogóra – przedłużenie ul. Morskiej , gm. Krokowa.

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Zawiadominie nr 22 z dnia 13 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w Zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2011 r. nr SB.7624-21/13/10/11/MN o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynków inwentarskich (kurników) dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza na terenie działek m 29/1 i 29/7, położonych w miejscowości Pałubice".

Zawiadomienie nr 23 z dnia 21 sierpnia 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm. )

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

 zawiadamia

 o wydaniu w dniu 13.08.2012r. postanowienia sygn. akt 1737/12 wstrzymującego z urzędu wykonanie decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2011 nr SB.7624-21/13/10/11/MN o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynków inwentarskich ( kurników ) dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza na terenie działek nr 29/1, 29/7 położonych w miejscowości Pałubice.

 Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zawiadominie nr 24 z dnia 11 września 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 03 września 2012 r. decyzji ( sygn. akt 5222/11 ) o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 10.11.2011 r. ( nr RL.U.-6733.48.2011.AA ) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu rozdzielczego średniego ciśnienia PE dn 63 o długości około 200 m przechodzącego przez działki: nr 121/19, nr 123/1, nr 124/16, nr 111/6, nr 178/7, nr 178/4 i nr 178/5, położone w miejscowości Borowo, gm. Kartuzy.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 13 września 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 13 września 2012 r. decyzji sygn. akt 1736/12 o stwierdzeniu nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19.08.2011 r. nr SB.7624-21/13/10/11/MN o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynków inwentarskich (kurników) dla planowanej obsady 400 DJP inwentarza na terenie działek nr 29/1 i 29/7, położonych w miejscowości Pałubice".

Zawiadomienie nr 26 z dnia 20 września 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia
o wydaniu w dniu 17.09.2012r. decyzji sygn. akt 651/12 uchylającej w całości decyzję PL- 6220.9.2011 Wójta Gminy Przodkowo z dnia 16 stycznia 2012r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytworni betonu towarowego i bezdotykowej myjni samochodowej na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie, gm. Przodkowo, powiat kartuski i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07 30 - 15 30.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 17 września 2012 r.

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 157 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej powoływany jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2009 r. nr OS i GW.7624/DS-33/08/09 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Biogazowni kogeneracyjnej Łebcz" na działkach nr 77/6 i 77/8 w miejscowości Łebcz.
Wnioski i uwagi strony postepowania mogą składać na piśmie w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Z aktami sprawy strony postepowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w Biurze Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (Ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).

Zawiadomienie nr 28 z dnia 24 września 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 24.09.2012 r. decyzji sygn. akt 757/2012 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Przodkowo z dnia 27.01.2012 r., PL.6220.3.2011 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednego kurnika na 30 tyś. szt./chów brojlerów/, 4 silosy na pasze po 20 ton każda, 2 zbiorniki LPG podziemne V=10m3, zbiornik bezodpływowy na ścieki V= 20m3 w miejsce kurnika na 10 tys. szt., na działce Nr 638 w Kczewie obręb Przodkowo, gm. Przodkowo, powiat Kartuzy.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 8 października 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 02 października 2012 r. decyzj ( sygn. akt 5433/11 ) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25.11.2011 r. ( nr RIG.AJ.7331-ICP-14/10/11 ) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego: „ Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 27, położonej w Kleszczewku " - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 16 października 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm. )

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

zawiadamia

 o wydaniu w dniu 09.10.2012r. decyzji sygn. akt 98/12 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15.12.2011 r. nr RGN.6220.24.2011 w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „ Zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w poziomie parteru ( w którym obecnie znajduje się garaż dwustanowiskowy i pomieszczenie gospodarcze ) na zakład mechaniki samochodowej „ remont silników i zawieszeń w samochodach osobowych" na działce nr 69/19 obręb Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo, z uwagi na brak zgodności z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 25 października 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm/ w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj.Dz.U.Nr 674 z 2012r./ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24 października 2012r. decyzji (sygn.akt 860/12) orzekającej o uchyleniu wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Kaliska decyzji nr DR 6733.2.2012.111 z dnia 31 stycznia 2012r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn wraz z demontażem istniejącej linii napowietrznej nn na terenie działek nr 129, 132, 133, 136, 137 w miejscowości Piece gmina Kaliska, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 21 listopada 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zml w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj.Dz.U.Nr 674 z 2012r./ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w. Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 12 listopada 2012r. postanowieniu ( sygn.akt 2146/12 ) orzekającym o niedopuszczalności odwołania od wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Luzino decyzji nr GOP-6733-18/2012 z dnia 18 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji transformatorowej, linii napowietrznej SN, linii napowietrznej nN z przyłączami, linii kablowej nN z przyłączami oraz demontażu stacji transformatorowej, linii napowietrznej SN, linii napowietrznej nN z przyłączami na terenie działek nr 140/3,
140/2, 140/1, 142, 146, 147/2, 151/1, 152/6, 152/5, 152/4, 152/3, 155/4, 155/2, 155/5, 155/8,
156/3, 156/4, 156/2, 161, 139/2, 138/1, 138/2, 157/6, 157/7, 157/4, 157/8, 154, 159, 160/7, 160/3, 150 położonych w miejscowości Barłomino obręb geodezyjny Barłomino, gmina
Luzino.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 22 listpoada 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm/ w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj.Dz.U.Nr 674 z 2012r./ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 08 listopada 2012r. decyzji (sygn.akt 976/12) orzekającej o utrzymaniu w mocy wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Luzino decyzji nr GOP-6733-U-17/11/12 z dnia 10 lutego 2012r. o umorzeniu postępowania w sprawie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV i budowie linii napowietrznej SN 15 kV i uN 0,4 kV oraz demontażu linii napowietrznej SN 15 kV i nN 0,4 kV i stacji transformatorowej oraz na budowie przyłączy kablowych nN 0,4 kV na działkach
nr 140/3, 140/2, 140/1, 142, 146, 147/2, 151/1, 152/6, 152/5, 152/4, 152/3, 155/4, 155/2,
155/5, 155/8, 156/1, 156/3, 156/4, 161, 139/2, 138/1, 138/2, 157/6, 157/7, 157/4, 157/8, 154, 150, 159, 160/7, 160/3, 156/2, 155/6, 144, 143, 263, 232/1, 232/2, 232/4, 233/3 położonych w miejscowości Barłomino obręb geodezyjny Barłomino, gmina Luzino.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 29 listopada 2012 r.

            Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm., dalej powoływany jako k.p.a.) w zw. z  art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 listopada 2012 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt 4179/12 orzekającej o umorzeniu postepowania odwoławczego w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 8 sierpnia 2012 r. nr 6733/C-016/2012 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 611, 659/10, 659/20, 659/22, 659/28, 659/35, 659/37, 659/40, 659/42, 659/43, 659/44, 659/45, 659/46, 659/32, 662/3, 662/7, 663/2, 664/4, 665/6, 666/1, 666/5, 667/1, 667/6, 667/4, 668/4, 668/8, 686/6, 668/2, 692/1, 692/10, 692/11, 692/12, 692/13, 692/14, 692/15, 692/16, 692/17, 692/18, 692/19, 692/20, 692/22, 692/23, 692/24, 692/25, 692/26, 692/27, 692/28, 692/29, 692/30, 692/31, 692/32, 692/33, 692/34, 692/35, 692/36, 692/37, 692/38, 692/39, 692/5, 692/6, 692/7, 692/8, 692/9, 706/1, 706/2, 707, 7028/1, 708/2, 708/3, 709/3, 709/4, 709/5, 709/6, 709/7, 710/2, 710/3, 710/4, 711/1, 711/2, 711/3, 712/1, 712/1, 712/2, 714/1, 714/2, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721/2, 721/2, 721/3, 723/1, 723/2, 724/1, 724/10, 724/11, 724/3, 724/5, 724/6, 724/7, 724/8, 724/9, 872, 873/, 874/1, 874/2, 875, 876, 877, 878, 879, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 888/1, 888/2, 890, 891, 892, 893, 894/1, 894/2, 895, 896, 897, 898, 900, 901, 902/1, 902/3, 902/4, 903/1, 9030/2, 903/3, 904/1, 904/2, 905/1, 905/2, 905/3, 907, 1247, 1258 w miejscowości Bolszewo, gmina Wejherowo.

Z treścią decyzji strony postepowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji (Wójta Gminy Wejherowo).

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zgodnie z art. 41 § 1 k.p.a., w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny (art. 41 § 2 k.p.a.).

Zawiadomienie nr 35 z dnia 4 grudnia 2012 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia, że w dniu 27.11.2012r. wydało decyzję w sprawie o sygn. akt 3015/12, na mocy której stwierdziło, że decyzja Burmistrza Skarszew WGIiOŚ/7332/17/CP/2007 z dnia 05.02.2008r. [o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej w GPZ Skarszewy, na działkach nr 651/19 i 651/25 w obrębie Szczodrowo (gmina Skarszewy)], wydana została z naruszeniem prawa.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 03.12.2012r., postanowieniu sygn. akt 4368/2012 uchylającym w całości Postanowienie Prezydenta Miasta Gdyni nr UAL.6733.87.2012.KN z dnia 12.09.2012r., wydane w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznych: linii kablowej SN-1 5kV, linii kablowych nn-0,4kV, złącz kablowo-pomiarowych nn-0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN-nn w rejonie ulic: Ikara, Zielonej i Rybaków w Gdyni, na terenie działek nr: 1065/12, 1065/17, 221/3, 218/12, 1062/6, 1069, 1068, 1062/9, 1063, 1062/10, 1067/8, 1067/7, 1067/6 KM 19 obręb Pogórze oraz działek nr: 45/13, 69/3, 68/3/ 63/3, 73/3, 54/3, 5013, 80/3, 78/6, 77/6 i 47/10 KM 36 obręb Gdynia, na okres do dnia uchwalenia planu miejscowego obejmującego obszar wskazany we wniosku, lecz nie dłużej niż na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie tj. do dnia 10.08.2013r., i umarzającym postępowanie organu I instancji.

Sprostowanie do Zawiadomienia nr 36 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Wobec zaistniałej oczywistej pomyłki  pisarskiej Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku prostuje Zawiadomienie nr 36 z dnia 10 grudnia 2012  poprzez wykreślenie w wersie 14 i 15 sentencji Zawiadomienia  „ i umarzającym postępowanie organu I instancji „.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t Dz. U. z 2012 poz. 647) zawiadamia o wydaniu w dniu 04.12.2012 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 5430/11 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 30.11.2011 r., nr ZPG-7331/177/09/2011 w przedmiocie umorzenia postępowania dotyczącego budowy linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 ky, demontażu odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nN 0,4 kV na terenie części działki nr 1005 w obr. Wierzchucino oraz odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV dla zasilania istniejących budynków letniskowych na terenie działek o numerach 942/30, 942/31, 942/32, 942/33, 942/34, 942/35, 942/36, 942/37, 942/38, 942/39, części działki nr 1005 w obr. Wierzchucino.

 Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 10 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (J .t. Dz. U. 647 z 2012r. z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 04.12.2012r. została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 23.01.2012r., nr IN.6733.4.2011/2012 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 227/3 w miejscowości Borkowo Gmina Morzeszczyn.      

Zawiadomienie nr 39 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późn. zm/ w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj.Dz.U.Nr 674 z 2012r./ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 13 grudnia 2012r. decyzji (sygn.akt 1373/12) orzekającej o uchyleniu wydanej  z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo decyzji nr B/AG/7331-cp/32/10 z dnia 28 maja 2010r. i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej 24J relacji ODF ZIAJA ul.Jesienna Gdańsk - ODF ZIAJA ul.Przemysłowa Łapino terenie następujących działek:
- położonych w Sulminie nr: 102/3, 102/4, 102/5,102/13, 101/1, 100, 99, 98, 97/4, 75, 198/2,
192/3, 193, 194/1, 194/2, 174, 178, 177/1, 176, 175/20, 175/14, 175/13, 175/41, 175/39, 202,
175/29, 175/30, 153, 74, 84/1, 84/2, 85/2, 87/1, 89/2, 96/2, 95/2, 95/5, 95/6, 95/8, 95/12,
11015, 110/3, 110/4, 118, 119, 120, 125, 92/2, 93/1, 92/1, 91/1, 91/2, 90/2, 90/1, 89/1, 88/10,
88/8, 88/6, 88/5, 82/1, 81/1, 88/7, 2/2, 1/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/4, 10/3, 11/5, 11/6, 6/2, 11/4,
11/3, 12/12, 12/11, 12/9, 12/10, 82/2, 81/8, 81/7, 81/1, 81/20, 8 1,6, 81/5, 80/5, 80/6, 80/2,
80/3, 2/1, 30/2, 30/1
- położonych w Niestępowie nr: 261/3, 261/2, 264/15, 264/13, 264/2, 264/12, 261/1, 261/20,
261/18, 260/1, 262, 263/2, 263/7, 253/1, 256/3, 256/2, 258/6, 263/6, 258/7, 258/5, 227/2,
247/2, 247/1, 246/1, 245/2, 245/5, 245/4, 246/2, 245/6, 289/1, 287/1, 282/2, 244/7, 244/8,
244/4, 281, 283/3, 280/3, 280/2, 243/2, 242/6, 279/1, 243/1, 279/2, 242/7, 364, 200/2, 175,
198/3, 198/2, 205/7, 205/5, 205/2, 307, 310, 311, 270/4, 267/1, 212, 268/24, 213/2, 213/11,
213/12, 213/14, 216/1, 273/5, 252, 260/2, 251/28, 251/58
- położonych w Łapinie Kartuskim nr: 174, 180/1, 180/2, 129, 130, 131/1, 132/2, 132/5,
132/4, 207, 132/7, 158, 168, 128, 147, 151, 150, 64/2, 186/5, 186/4, 186/3, 186/2, 182/5,
182/4,181/5, 181/6
z wyłączeniem działek w Sulminie nr: 175/35, 175/43, w Niestępowie nr: 263/21, 263/13, 263/14, 271/11, 271/13, 268/3, 306, 268/20, 268/19, 268/23, 268/22, 268/21, 211, w Łapinie Kartuskim nr: 181/40, 181/39, 181/42, 181/12, 181/9, dla których obowiązuje mpzp.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 21 grudnia 2012 r.

Stosownie do treści art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 14.12.2012r. po rozpoznaniu odwołania Fundacji Instytut Kajetana Koźmiana replezentowanej przez Aleksandrę Zwolińską-Mańczak od decyzji Burmistrza Nowego Stawu z dnia 20.07.2012r., nr GKIP.6220.2.2012 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Zespół Elektrowni Wiatrowych Swierki z infrastrukturą techriiczną polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych o mocy do 24 MW ( 8 sztuk i maksymalnej wysokości do 180 m ponad poziom terenu - w stanie wzniesionego śmigła), z towarzyszącą jej infrastrukturą techniczną na działkach nr:
- 2, 16, 75/1, 114/1, 160 obręb Chlebówko,
- 1, 7, 9,10,33, 34 obręb Dębina,
- 14, 18/2, 19/2, 19/3, 19/5, 19/6, 37, 38/1, 39/1, 56/1, 60, 61, 62, 64, 66/1, 67, 68, 69/1, 70,
88/1, 88/2, 90, 91, 92, 94/1, 106, 107, 109/11, 110/1, 112, 113, 114, 11511, 130, 133, 140, 141, 142, 144, 145, 150 obręb Świerki,
wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.
W związku z powyższym informuje się strony przedmiotowego postępowania oraz inne podmioty działające na prawach strony o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.
Stronom postępowania służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem tutejszego Kolegium, na adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadominie nr 41 z dnia 24 grudnia 2012 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach, oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14 grudnia 2012r.,
decyzji o sygn. akt 1233/2012 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo znak RGN-7666.8.2010 z dnia 14 lutego 2012r., wydanej w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie i modernizacji stawów rybnych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu pstrągowego o produkcji do 60 t/rok na działkach o nr 222/2, 253 (przed zmianą 222/1), 223 i 230 obręb Warszkowo, w miejscowości Warszkowo, gmina Wejherowo.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2012-01-05 08:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-12-24 09:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11252
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-12-24 09:38:12