Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Tryb postępowania przed Kolegium

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku sprawy przyjmowane są głównie w formie odwołań od decyzji i zażaleń na postanowienia organów I instancji. Zgodnie zaś z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego i Ordynacji podatkowej, odwołania i zażalenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem organu, który daną decyzję lub postanowienie wydał.

Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja gdy to Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało decyzję jako organ I instancji – wtedy wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy wnosi się bezpośrednio do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku zapadają po przeprowadzeniu rozprawy lub na posiedzeniu niejawnym. Orzeczenia, co do zasady, wydawane są w formie decyzji albo postanowień. Kolegium wydaje orzeczenia po odbyciu niejawnej narady składu orzekającego, obejmującej dyskusję oraz głosowanie nad orzeczeniem i zasadniczymi motywami rozstrzygnięcia. Sprawę przedstawia członek Kolegium wyznaczony jako jej sprawozdawca. Orzeczenia zapadają większością głosów. Członek składu orzekającego nie może wstrzymać się od głosu. Członek składu orzekającego, który został przegłosowany, ma prawo zgłosić przy podpisywaniu orzeczenia zdanie odrębne, uzasadniając je na piśmie w terminie 7 dni od dnia odbycia narady. Orzeczenia kolegium podpisują wszyscy członkowie składu nie wyłączając przegłosowanego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku orzeka w składzie trzyosobowym, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Składowi orzekającemu przewodniczy prezes lub etatowy członek Kolegium. Zasady wyznaczania składów orzekających określa regulamin Kolegium. Członkowie kolegium nieposiadający wykształcenia prawniczego lub administracyjnego są wyznaczani do składów orzekających z uwzględnieniem ich kwalifikacji zawodowych.

Przy orzekaniu członkowie składów orzekających Kolegium są związani wyłącznie przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

Kontrolę orzecznictwa Kolegiów sprawuje sąd administracyjny na zasadach i w trybie określonym przepisami ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym.

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-16 14:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 26757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-16 14:21:04