Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienia

Zawiadomienie nr 1 z dnia 12.01.2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o wydaniu w dniu 12 stycznia 2009 r. decyzji, w której orzekło o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Wejherowo, z dnia 14 marca 2007 r. nr RGPN/7666/47/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej B2 w Łężycach na działkach nr 7/60 i 7/62,w części obejmującej pkt l lit. A tiret drugie sentencji i pkt l lit. B tiret pierwsze sentencji i w tym zakresie orzekło co do istoty poprzez ustalenie warunku wykorzystania terenu w fazie realizacji, o następującej treści: "działki przewidziane pod inwestycję położone są w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, stosownie do treści Rozporządzenia Nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 58 poz. 1194) i ustalenie warunku wykorzystania terenu w fazie eksploatacji, o następującej treści: "zachować zakaz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, którego granice wyznaczone są Rozporządzeniem Nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 58 poz. 1194).

Zawiadomienie nr 2 z dnia 13.01.2009r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 13.01.2009r. decyzji, sygn. akt 2708/08 uchylającej decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 29.05.2008r. określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na instalację do powierzchniowej obróbki metalu za pomocą chromu (III) w wannach galwanicznych o łącznej pojemności 8m3" przewidzianego do realizacji na działce nr 46/2 obręb Mieścin w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 13.01.2009r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 13.01.2009r. postanowieniu, sygn. akt 3839/08 stwierdzającym niedopuszczalność odwołania w sprawie dot. decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 29.05.2008r. określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia "Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynowego na instalację do powierzchniowej obróbki metalu za pomocą chromu (III) w wannach galwanicznych o łącznej pojemności 8m3" przewidzianego do realizacji na działce nr 46/2 obręb Mieścin.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 14.01.2009r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 14.01.2009r. decyzji o sygn. akt 3302/08, o utrzymaniu w mocy wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni decyzji Nr RULIMS.7331-53/08/1203 z dnia 18.07.2008r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej DN 200 oraz studni o średnicy 2500 mm i głębokości 2,5m w pasie drogowym ul. Żeliwnej w Gdyni (działka nr 959/28 km 20 obręb Pogórze).

Zawiadomienie nr 5 z dnia 20.01.2009

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.0l.2009r., decyzji o sygn. akt 3972/2008 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 21.08.2008r., nr RPGNiG.7331.P-16/2007, którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie traktu światłowodowego relacji : Klonówka-Warlubie wraz z odgałęzieniami dla potrzeby autostrady A1.

 Zawiadomienie nr 6 z dnia 27.01.2009r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 27 stycznia 2009 r. postanowieniu (sygn. akt 4016/08) utrzymującym w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 11 sierpnia 2008 r. nr RULlBB.7331-95/08/2090 w sprawie zawieszenie postępowania o ustalenie lokalizacji celu publicznej dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego ciśnienia wraz z przyłączeniami, w rejonie ul. Gen. Orlicz Dreszera w Gdyni.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 27.01.2009r.

Na podstawie ań. 49 k.p.a. w związku z ań.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.01.2009r. decyzji, sygn. akt 4091/08 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 15.09.2008r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-jezdnego na części działek nr 379/4, 379/6, 380/2, 408/6 i 409/5 w Chłapowie i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 02.02.2009r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1078 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 30 stycznia 2009 r. decyzji w sprawie sygn. akt 5236/08. którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Skarszewy z dnia 18 listopada 2008 r. Nr WGliOŚ/7332/120/2008 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie ośrodka adaptacyjnego dla osób niepełnosprawnych, istniejącego na działce nr ew. 302/2. położonej w Skarszewach.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 09.02.2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o wydaniu w dniu 9 lutego 2009 r. decyzji, w której orzekło o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12.09.2008 r. nr Oś-I-7624/16/9/07/08 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do otrzymywania biogazu i wykorzystania go do napędu generatorów prądotwórczych oraz spalania w kotłowni, na terenie działki nr 155/4 w Czerninie i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 09.02.2009r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 .03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 09.02.2009r. decyzji, sygn. akt 5163/08 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Sztutowo z dnia 04.11.2008r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie abonenckiej stacji transformatorowej 30/110/kv dla potrzeb farmy wiatrowej Wiszka-Grochowo na działce istniejącego GPZ110/15kv (działka nr 73) w miejscowości Kąty Rybackie i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 09.02.2009r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  / Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm. /, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 09.02.2009r. decyzji, sygn. akt 5164/08 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Sztutowo z dnia 30.10.2008r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego GPZ 110/15kv dla potrzeb farmy wiatrowej Wiszka-Grochowo na działce nr 73 w miejscowości Kąty Rybackie i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 09.02.2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o wydaniu w dniu 9 lutego 2009 r. decyzji, w której orzekło o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12.09.2008 r. nr Oś-I-7624/16/9/07/08 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do otrzymywania biogazu i wykorzystania go do napędu generatorów prądotwórczych oraz spalania w kotłowni, na terenie działki nr 155/4 w Czerninie i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 19.02.2009r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 19 lutego 2008r. decyzji (sygn. akt 4594/08) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 30.09.2008r. nr UG-7331/D/WZ/20.1/07/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "Rzeżęcin" nr 1038/3008/3627 na działce nr 227/16 w Olsze gm. Morzeszczyn.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 06.03.2009r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 19 lutego 2008r. decyzji (sygn. akt 4594/08) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 30.09.2008r. nr UG-7331/D/WZ/20.1/07/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowa stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "Rzeżęcin" nr 1038/3008/3627 na działce nr 227/16 w Olsze gm. Morzeszczyn

Zawiadomienie nr 15 z dnia 27.03.2009r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.03.2009r., decyzji sygn. akt 974/2009 uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia decyzję z dnia 05.01.2009r., nr PP-7331/CP/34/2008 wydaną przez Wójta Gminy Szemud na wniosek TARA Tatiana Andrzejewska występującą w imieniu EN ERGA-OPERA TOR S.A Oddział w Gdańsku Zakład Dystrybucji Wejherowo o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej nn - 0,4kV na działkach nr 77 i 65 we wsi Szemud oraz budowy linii kablowej nn 0,4,kV na działce nr 863/2 dla zasilania m.in. budynku mieszkalno-usługowego.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 28.04.2009r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o:
l)wydanej w dniu 28.04.2009r. decyzji o sygn. akt 4288/08, o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Krokowa Nr ZPG - 7331/ULI/11/2008 z dnia 19.09.2008r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie na działce nr 411, położonej w Dębkach (obręb Żarnowiec), abonenckiej stacji 110/SN Dębki, stanowiącej infrastrukturę techniczną dla lokalizowanej na morzu farmy elektrowni wiatrowych Pomorze, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
2)wydanej w dniu 28.04.2009r. decyzji o sygn. akt 4486/08, o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Krokowa Nr ZPG - 7331/ULI/12/2008 z dnia 10.10.2008r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na działkach nr: 411, 1047/3, 451/1 położonych w Żarnowcu, oraz działkach nr: 475, 2397 i 473/2 położonych w Karwieńskich Błotach - linii kablowych SN oraz linii optotelekomunikacyjnej od projektowanej farmy wiatrowej "Pomorze" do projektowanej stacji abonenckiej SN "Dębki", i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 14.05.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 11 maja 2009 r. decyzji (sygn. akt 5237/08) o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Skarszewy z dnia 24 listopada 2008 r. nr WGIiOŚ /7332/211CP/208 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej na terenie działek: nr 19/2, nr 211, nr 116, nr 144, nr 145/9, nr146, nr 147, nr 148, nr 149, nr 215/140, nr 215/78, nr 215/141, nr 218, nr 216, nr 215/5, nr 215/142, nr 215/143, nr 158, nr 221, nr 224, nr 225 w obrębie Godziszewo Gm. Skarszewy, oznaczonym w załączniku graficznym nr 1 - i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 28.05.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.05.2009 r. decyzji nr 1638/09 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.02.2009 r., nr WGN.7331L-20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek 32/4, 40 i 43 obręb 09 Kościerzyna - przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z zamknięciem rowu melioracyjnego i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 02.06.2009r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 02.06.2009r. postanowieniu (sygn. akt 753/09), o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia przez Mariolę i Jacka Michna odwołania od wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Starogard Gdański decyzji Nr GPK-73311107-CP/08 z dnia 05.12.2008r., na mocy której ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na wieży stalowej o wysokości 42,5m - BT-4 4272 "Zduny Pomorskie" wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, na działce nr 10 położonej w Brzeźnie Wielkim.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 08.06.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.05.2009 r. decyzji nr 1638/09 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 09.02.2009 r., nr WGN.7331L-20/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek 32/4, 40 i 43 obręb 09 Kościerzyna - przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z zamknięciem rowu melioracyjnego i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 09.06.2009r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 09.06.2009r. decyzji o sygn. akt 1260/09, o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Krokowa Nr ZPG - 7331/ULI/13/2008 z dnia 14.01.2009r., na mocy której odmówiono ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie - na działkach nr: 411,409,404/3,404/19,404/24,404/25,375,374,373, 372/1,372/4,372/3,585/3,585/4,371/2,607/31,607/30,607/46,610,629/4,631,621,619, 618, 617, 616, 620, 630, 782, 781, 780, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760/1, 785/2, 785/1, 789, 790 położonych w Żarnowcu, oraz działkach nr: 23/28, 23/33, 34/37, 23/41, 23/43, 24, 33/1, 37/2, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48/1,48/2,48/6, 51/2, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 28/4, 254/3, 254/2, 255, 256 położonych w Odargowie, oraz działce nr 44/4 położonej w Jeldzinie, oraz działkach nr : 1, 2, 3, 4/2, 4/4, 5, 149/3, 69/2, 69/1, 69/4, 44, 77, 76/3, 71, 80/3, 72/5, 72/8, 73/3, 74/3, 151, 59/6, 60/2 położonych w Sobieńczycach, oraz na działkach nr: 68/9, 68/6, 67/1, 68/3, 62/3, 198/6,206, 78/9, 103/8, 104/1, 78/5, 76/1, 128/1, 106/1, 77/1, 107/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 położonych w Kartoszynie, oraz na działkach nr: 71/3, 25/1, 13/1, 23/1 położonych w Lubocinie, oraz na działkach nr: 256/3, 256/1, 253/3, 66/5, 4/3, 3/1, 248/3, 375, 397 położonych w Tyłowie - linii napowietrzno-kablowej 110 kV od projektowanej stacji abonenckiej SN/11O kV "Dębki" do istniejącej stacji 400/110 kV "Żarnowiec", i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 15.06.2009r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 15.06.2009r. decyzji sygn. akt 1329/09 o uchyleniu decyzji nr GPK -7332/160CP/08/09 z dnia 30.stycznia 2009r. wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Starogard Gdański ustalającej dla Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego spółka z 0.0. Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku, reprezentowanej P.P.UJ "GAZSYSTEM" Mariola Rokowska w Koszalinie lokalizację inwestycji celu publicznego budowa gazociągu średniego ciśnienia dn 125 PE z przyłączami dn 40/25 PE do budynków mieszkalnych i usługowych w miejscowościach Nowa Wieś Rzeczna i Rokocin dla terenu działek:
- nr 147/16; 149/1; 149/4; 149/5; 150/3; 150/4; 152;153/1; 187/2; 190; 191; 202/2; 203; 204; 205; 206 w obrębie Nowa Wieś Rzeczna;
- 56. 69. 73/1. 73/3. 73/4. 74/2. 74/8. 75/4. 75/7. 75/8. 75/12. 75/15. 75/19.75/24; 75/25; 81/8; 213; 214; 215; 305 w obrębie Rokocin
i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 18.06.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18 czerwca 2009 r. decyzji nr 1018/09, którą stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 30 lipca 2008 r. nr B/ AK/7331-cp/94/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 69/3 w Tuchomiu, polegającej na budowie stacj i bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 01.07.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 1 lipca 2009 r., po rozpoznaniu odwołania Ekologicznego Stowarzyszenia Przyjaciół Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego Ekopark od decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 15 października 2008 r. nr 7331/243/06/2008 w sprawie wniosku Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z 0.0. w Warszawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 89/2 położonej w Łężycach, orzeczono o utrzymaniu zaskarżonej decyzji w mocy.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 06.07.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 06.07 2009 r. decyzji nr 1656/09 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Skórcz z dnia 13.02.2009 r., nr 1/2009 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym-gminnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji transfonnatorowej słupowej, budowie linii napowietrznej SN 15 kV, budowie linii kablowych nn 0,4 kV dla zasilania kompleksu działek budownictwa mieszkaniowego dla dz. geod. 594 Wielki Bukowiec 42,32/1,41,33, 17 w m. Kranek, gm. Skórcz.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 08.07.2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 8.07.2009 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 1191/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6.01.2009 r., nr RUL/BB.7331-126/08/3060 ustalającą na wniosek Pomorskiego Operatora Systemu Dystrybucyjnego Sp. z 0.0. Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku, reprezentowanego przez Ryszarda Rynkowskiego, lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Demptowskiej w Gdyni na działkach nr 426/4, 427/4, 191/4 i 222/4 KM 21 oraz nr 204/4 KM 1 L obręb Gdynia.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 08.07.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 08 lipca 2009 r. decyzji (sygn. akt 1095/09) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Osiek z dnia 25.11.2008 r. (nr BUA-7331/1 0/2008/CP) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej, na działce o numerze ewidencyjnym 236 w miejscowości Kasparus, Gm. Osiek - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 23.07.2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 23.07.2009 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 1845/09 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo nr B/AG/7331-cp/08/14/09 z dnia 3.02.2009 r. ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego polegającej na regulacji potoku Strzelenka na odcinku od rzeki Strzelniczka do zbiornika retencyjnego "Strzelniczka II".

Zawiadomienie nr 29 z dnia 27.07.2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy - Prawo ochrony środowiska zawiadamia, że w dniu 2+ lipca 2009r. wydało decyzję sygn. akt 1200/09 w której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Nr 50/2007 Burmistrza Miasta Rumi z dnia 9.01.2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody realizację przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku warsztatowego (wulkanizacja opon na zimno i naprawa pojazdów samochodowych) przy ul. Dębogórskiej w Rumi na działce Nr 76/1 obręb 13.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 30.07.2009r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późno zm) oraz art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227) Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 30 lipca decyzji (sygn. akt. 1840/09) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Pszczółki nr RIG.GA.7624-11/11.34/07/08/09 z dnia 23 lutego 2009 roku w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej kruszywa naturalnego za złoża "Pszczółki VII" na terenie działek nr 240/2,240/5,240/6, 242/7, 789, 240/12, 790, 791, i części działki nr 792 położonych w Pszczółkach oraz nr 158/10, 158/12, 158/13 położonych w Skowarczu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 04.08.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46 a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. nr 25, poz. 150 ze zmianami) i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 4 sierpnia 2009 roku postanowieniu utrzymującym w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.03.2009 r. nr WŚ-I-7639111/45Ps3/2006-2009/AN odmawiające zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia istniejący słup Nr 26 linii 110 kV nr 1448 relacji Pruszcz Gdański - Straszyn"

Zawiadomienie nr 32 z dnia 12.08.2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12 sierpnia 2009r. decyzji (sygn. akt: 1476/09) orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Kolbudy z dnia 05 stycznia 2009 r. (nr BP.KS.7331/CP-33/08) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka sieci gazociągu śr/c d63PE na działkach nr 308/4, nr 308/1 O, nr 308/11, nr 308/6, nr 301/3, nr 302/37 położonych w obrębie geodezyjnym Kolbudy, Gm. Kolbudy,

Zawiadomienie nr 33 z dnia 20.08.2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku działając na podstawie art. 61 § l i 4, art. 157 § l i 2, art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego /tj. Dz. U. Nr 98 poz.1071 z 2000r. ze zm/, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.1 0.2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r), zawiadamia o wszczęciu na wniosek Macieja Klik i Adama Kutny postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności:
- postanowienia Wójta Gminy Pruszcz Gd~ski nr OŚ.MP.7627/03c/08 z dnia 31.03.2008r., o odstąpieniu od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko inwestycji przebudowy nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Plażowej oraz ulicy Słoneczna Dolina w Straszynie w gminie Pruszcz Gdański oraz
- decyzji Wójta Gminy Pruszcz Gdański nr OŚ.7627/03/08 z dnia 12.05.2008r., określającej środowiskowe warunki przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na przebudowie nawierzchni drogowej oraz kanalizacji deszczowej w ulicach Plażowej oraz ulicy Słoneczna Dolina w Straszynie w gminie Pruszcz Gdański.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 14 września 2009r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 14 września 2009 r. decyzji uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.03.2009 r. nr B/AGI7331-cp/08/42/09 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowy kabla światłowodowego relacji Żukowo - Pępowo - Czaple i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 24 września 2009r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U.Nr 98 poz.1071 z 2000r. z późno zm/ w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U.Nr 80 poz.717 z późno zm/ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24 września 2009r. decyzji (sygn. akt 2343/09) orzekającej o utrzymaniu w mocy wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z dnia 19 marca 2009r. nr WOAiOZ-I-7331/130/09/2-HR o ustaleniu inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie ulicy Falistej pomiędzy ulicami Jaśkowa Dolina-Migowska w Gdańsku (dz.nr 672/1, 72, 74, 564, 113/2, 75, 77, 89/1, 90, 92, 102, 103, 104, 112, 152, 600) wraz z przebudową kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowo-kanalizacyjnej oraz budową oświetlenia ulicznego.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 28 września 2009r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z pÓŹll.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z pÓŹll.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a ID i a o wydaniu w dniu 28.09.2009r. decyzji sygn. akt 2423/09 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Linia Nr 7331/5/2009 z dnia 01.04.2009r. o odmowie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej BTS 30750 na działce nr 237/2 w miejscowości Linia, gmina Linia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 9 listopada 2009r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek Małgorzaty Rybickiej reprezentowanej przez adw. Andrzeja Zwarę, z udziałem Prokuratora Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 12 sierpnia 2008 r., ozn. B. 7331/0Ś/0 1/08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budpwie farmy 5 dwu-megawatowych siłowni wiatrowych Gamesa G 90 o łącznej mocy 10 MW oraz głównego punktu zasilania z 2 transformatorami 11O/SN kV i napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV od GPZ do napowietrznej linii kablowej 110 kV nr 1416 BożepoleLębork w Pradolinie Redy-Łeby o długości ok. 1,6 km lub odpowiadającej jej kablowej podziemnej linii wysokiego napięcia 110 kV.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 8.12.2009r.

Stosownie do treści art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 08.12.2009r. rozpoznało odwołanie Burmistrza Pruszcza Gdańskiego od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28.10.2009r., nr WŚ-I-7639/II/24D/2009/AN w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na:
AO 1.1 - przebudowie Kanału Raduni na terenie Gdańska na odcinku od syfonu pod torami kolejowymi km 2 + 700 do granicy Miasta Gdańska km 9 + 815 gmina Miasto Gdańsk, Powiat Gdańsk, Województwo Pomorskie położonego:
obręb nr 98 - działki nr I, 2/1, 9, 29, 40/3, 40/6, 36, 74, 80/3, 80/4, 75/2, obręb nr 109 - działki nr 25,45,46/1,99, 153, 154, 155, 156, 157/1, 157/2, obręb nr 310s - działki nr 36/6,37/3,39/5, 39/6,40, obręb nr 311s - działki nr 35/3,35/5,35/11,35/13, obręb nr 3l2s - działki nr 7/7,41/4, 42, 43/4, 43/8, obręb nr 324s - działka nr 52
A01.2 - przebudowie Kanału Raduni na terenie Pruszcza Gdańskiego na odcinku od granicy Miasta Gdańska w km 9 + 81 do zrzutu poniżej elektrowni wodnej w Pruszczu Gdańskim km 13 + 500 gmina Pruszcz Gdański i Miasto Pruszcz Gdański, Powiat Gdański, Województwo Pomorskie położonego:
obręb nr 2 - działki nr 1, 2, 41, 40/2, obręb nr 7 - działki nr 1, 2, 19, 20, obręb nr 12 - działki nr 1, 76, obręb nr 14 - działki nr 1,6,32, obręb Juszkowo- działka nr 82.
Na skutek cofnięcia ww. odwołania przez Burmistrza Pruszcza Gdańskiego pismem z dnia 25.11.2009 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wydało decyzję umarzającą postępowanie odwoławcze.
W związku z powyższym informuje się właścicieli, zarządców i użytkowników terenu objętego przedmiotową inwestycją, a także terenów przyległych do niego o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.
Stronom postępowania służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem tutejszego Kolegium, na adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 39 z dn. 08.12.2009r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 08.12.2009r. decyzji sygn. akt 3394/09 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi UA/KS-7336-13/09 z dnia 13.lipca 2009r. orzekającą:
1.o umorzeniu przedmiotowego postępowania w części dotyczącej działek nr 172/37; 172/41; 172/43; 172/44; 172/52; 172/53; 172/62; 553/1; 553/1; 553/2; 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610; 1001/3 obręb 18 oraz fragmentów działek nr 172/42; 555/5; 555/9; 592; 594; 595; 596; 599; 600; 601; 602; 731/14; 1088 obręb 18 dla których obowiązują miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego miasta Rumi;
2. o określeniu następujących warunków oraz szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci światłowodowej w ciągu ulic Dębogórskiej; Derdowskiego i Wybickiego na obszarze oznaczonym na mapie w skali 1:500 i l: 1000 liniami rozgraniczającymi teren inwestycji i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 14.12.2009r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 14.12.2009r. decyzji sygn. akt 3426/09 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kwidzyn decyzji GP.I. 7331-114/09 z dnia 21.lipca 2009r. o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z poszerzeniem istniejącej drogi gminnej na nieruchomościach oznaczonych nr działek 493; 502; 503 położonych w obrębie geodezyjnym Mareza gm. Kwidzyn i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Grey
    data wytworzenia: 2009-12-14
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2009-02-10 15:13
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-02-03 09:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9586
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-02-03 09:01:31