Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Informacja z dnia 31 października 2012 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - sprzęcie komputerowo-biurowym przeznaczonym do likwidacji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-30 09:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-24 10:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-10-30 09:49

Ogłoszenie z dnia 22 listopada 2012 roku.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poszukuje świadków w sprawie wydania w 1965 r. przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Gdańsku orzeczenia o ustaleniu granic gospodarstwa rolnego pol. w Brętowie, należącego do Henryki Pająk. Osoby mające wiedzę o okolicznościach wydania tego orzeczenia proszone są o zgłoszenie się w sprawie nr 319/12 w terminie 7 dni do Biura Kolegium, Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30, IVp. tel. 58 301-12-26.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2012-11-22 07:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-11-22 07:54

Informacja z dnia 24 stycznia 2013 r. o zbędnych i zużytych składnikach majątku ruchomego - sprzęcie komputerowo-biurowym przeznaczonym do likwidacji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-24 10:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-01-24 10:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-24 10:05

Ogłoszenie z dnia 12 wrzesnia 2018 roku.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

1) etatowy członek kolegium:

            a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,

            b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,

c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2) pozaetatowy członek kolegium:

            a) posiadanie wykształcenia wyższego,

            b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).

 

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-09-12 10:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-12 10:56

Ogłoszenie z dnia 13.03.2019 roku . 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ogłasza nabór na stanowisko Referenta w biurze  Kolegium.

 

Wymagania niezbędne:

 1. obywatelstwo polskie,
 2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. wykształcenie co najmniej średnie,
 5. umiejętność obsługi komputera w szczególności MS Office,

Wymagania dodatkowe:

 1. preferowane co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy biurowej, w szczególności na stanowiskach związanych z prowadzeniem spraw administracyjnych lub sekretariatu,
 2. znajomość podstawowych przepisów dotyczących funkcjonowania samorządowych kolegiów odwoławczych oraz kodeksu postępowania administracyjnego,
 3. umiejętność pracy w zespole,
 4. systematyczność, odpowiedzialność, dokładność w działaniu, punktualność, wysoka kultura osobista, komunikatywność,

Zakres wykonywanych zadań:

praca w biurze Kolegium, w tym:

 1. obsługa korespondencji,
 2. prowadzenie dokumentacji spraw,
 3. obsługa urządzeń biurowych i centrali telefonicznej,
 4. prowadzenie sekretariatu,

Warunki pracy:

 1. praca biurowa,
 2. 8 godzinny dzień pracy,
 3. praca od poniedziałku do piątku,
 4. przewidziane zawarcie umowy o pracę,
 5. uprawnienia pracownicze zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. życiorys / CV,
 2. list motywacyjny,
 3. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 4. kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe / staż pracy,
 5. inne kopie dokumentów potwierdzających dodatkowe osiągnięcia i kwalifikacje,
 6. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 8. oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 9. własnoręcznie podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji o treści „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku moich danych osobowych wymienionych w ogłoszeniu rekrutacyjnym, a niezbędnych dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji na stanowisko Referenta”.

Informuję, że w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w zamkniętych kopertach do dnia 29 marca 2019 r.  w biurze podawczym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 lub przesłać pocztą do dnia 29 marca 2019 r. (decyduje data wpływu do Kolegium) na adres: 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80 – 824 Gdańsk

z dopiskiem „oferta na stanowisko Referenta”

 

Prezes Kolegium zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia rozmów z wybranymi kandydatami.

 

Klauzula informacyjna do ogłoszenia

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku jest  Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: skogdansk@sko.gdansk.pl

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu  przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacji.

4. Podanie danych określonych w art. 22¹ Kodeksu Pracy (Dz.U. z 2018 r., poz.917) jest wymogiem ustawowym.

5. Podanie dodatkowych danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a RODO odbywa się za dobrowolnie wyrażoną zgodą.

6. Pani/Pana dane osobowe podane na potrzeby procesu rekrutacji będą przechowywane przez okres tej rekrutacji.

7. W przypadku wyrażenia zgody przysługuje Pani/Panu prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

8. Na zasadach określonych przepisami o ochronie danych osobowych ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie wymienionych Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-13 15:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 09:57

 

W związku z ogłoszeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 13.03.2019r.  o naborze na stanowisko Referenta w biurze  Kolegium, informujemy o przedłużeniu terminu składania dokumentów do dnia 5 kwietnia 2019 roku.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 10:03

W związku z ogłoszeniem Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 13. 03. 2019r.  o naborze na stanowisko Referenta w biurze  Kolegium, informujemy o ponownym przedłużeniu terminu składania dokumentów do dnia 26 kwietnia 2019 roku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 41414
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-04-17 10:49:23