Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Zawiadomienie  o sygn.. akt SKO Gd/1211/19 z dnia 8.01.2020r. o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zgłaszania wniosków i uwag w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice" i wypowiedzenia się w sprawie.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-13 13:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-13 13:31

2. Decyzja z dnia 13 stycznia 2020 roku o sygn. akt SKO Gd/5154/18 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-22 12:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-22 12:52

3. Postanowienie z dnia 27.01.2020 r., sygn. akt SKO Gd/4579/19  utrzymujące w mocy postanowienie Burmistrza Skarszew z dnia 14.08.2019r. nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Szczodrowo IV" na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo. gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 08:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-07 09:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 08:54

4. Zawiadomienie z dnia 21.02.2020r. o sygn.. akt SKO Gd/5986/19 o zakończeniu prowadzenia postępowania w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Idal Spółki z o.o. od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2019.AL z 25 października 2019 r. ustalającej wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni. przy ul. Al. Zwycięstwa 250 na działkach nr 1850 i 1856 obręb 0022 Orłowo, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia do LMB - 50 dB.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 08:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 08:56

5. Decyzja z dnia 25.02.2020r. sygn. akt SKO Gd/3395/19 orzekająca o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 20.05.2019 r. znak ROD.6220.6.2018.JS określającej uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na _budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi. parkingami samochodowymi, osiedle Sokółka Zielenisz dz. nr 5253. obręb 0011 Chwarzno -Wiczlino w Gdyni oraz infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 3172. 3173. 3171, 3587, 3593, 3594, 3598. 3599, 3603, 3174, 3135, 3602 obręb 0011 Chwarzno -Wiczlino w Gdyni.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 08:27

6. Postanowienie z dnia 11.03.2020r. o sygn. akt SKO Gd/2334/18, wznawiające postępowanie w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., rozstrzygającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Tczew nr OS- 6220.10.2012 z dnia 21.10.2013r., w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-13 12:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-13 12:51

7. Decyzja z dnia 5 marca 2020 r. o sygn. akt SKO Gd/ 4575 /19 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Linia z dnia 08 czerwca 2018 r. nr OŚ.6220.8.45.2014 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 208/20 obręb Linia, gm. Linia budynku inwentarskiego — kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 12:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 12:16

8. Decyzja z dnia 11.03.2020 r. o sygn. akt SKO Gd/5295/19 umarzająca postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z dnia 30 września 2019 r. nr WŚ-I.6220.II.69D.2019.EI, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku przy ul. Połęże 11 oraz określił warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 12:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 12:23

9. Decyzja z dnia 1 kwietnia 2020 r.  o sygn. akt SKO Gd/5896/19 uchylająca w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2019 r.. nr ROE.6251.1.2019.AL ustalającej Przedsiębiorstwu Idal Spółce z o.o. wielkość dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni. przy Al. Zwycięstwa 250 na działkach nr 1850 i 1856 obręb 0022 Orłowo. na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej. w porze dnia do LMB 50 dB i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-16 12:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-16 12:45

10. Decyzji z dnia 21 kwietnia 2020r. o sygn. akt SKO Gd/2619/19 utrzymującej w mocy decyzję SKO w Gdańsku z dnia 15 marca 2019r., nr SKO Gd/1765/18 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROS.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-05 08:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-05 08:43

11. Decyzja z dnia 27.04.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1323/20 rozstrzygająca w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi strony oraz w pkt. 2 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-12 13:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-12 13:46

12. . Decyzja z dnia 19 maja 2020r. sygn. akt SKO Gd/5901/19 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25 listopada 2019r., ŚR.6220.31.2018.MLF w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopodobnych ( trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstającej na terenie działek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno. gmina Żukowo. realizowanej na działkach o nr 217/2 i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno. gmina Żukowo, realizowanego przez FOGE Stanisław Cudny z siedzibą w Łęczycach w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-22 08:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-22 08:53

13. Zawiadomienie z dnia 25.05.2020r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 27 stycznia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/4579/19 o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Skarszew z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża "Szczodrowo IV,, na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-25 11:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-25 11:10

14. Decyzja z dnia 20 maja 2020 r. o sygn. SKO Gd/ 1211 /19 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19 grudnia 2018r. (znak: ROŚ.6220.8.63.2011.MK) o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pa. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-09 08:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-09 08:53

15. Decyzja z dnia 9 czerwca 2020 r. o sygn. akt SKO Gd/1142/20 orzekająca o uchyleniu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. wydanej przez Wójta Gminy Somonino, decyzji z dnia 3 lutego 2020 r. znak ZW1.6220.1.2019.TG stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1) gmina Somonino, powiat kartuski.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 11:48

16. Postanowienie z dnia 17 czerwca 2020 r. - sygn. akt SKO Gd/5900/19 stwierdzające nieważność postanowienia Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 15 kwietnia 2019 r., nr SR.6220.18.2017.MLF uchylającego w całości postanowienie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 6 czerwca 2017 r. . nr ŚR.6220.18.2017.MLF odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową i budynkiem socjalnym oraz infrastrukturą na terenie dziełek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, z wniosku FOGE Stanisław Cudny.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-25 08:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-25 08:57

17. Decyzja z dnia 24.06.2020 r. o sygn. akt SKO Gd/1415/20 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi z dnia 2 marca  2020 r. nr UA.6220.7.2019.KK stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Rumi, w rejonie ulicy Św. Józefa, Młyńskiej i Zielarskiej, na działkach nr 7/2; 7/3; 7/5; 7/6; 7/7: 7/8; 8/1: 8/3; 8/4; 24; 25/1; 25/5; 26/3; 36/3; 215/2 obręb 21 oraz nr 11/7 i 22 obręb 22.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-30 10:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-30 10:24

18. Decyzja z dnia 31.07.2020 r. sygn. akt SKO Gd/1626/20 orzekająca o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 5 marca 2020 r. znak: RIŚ.JK.6220.10.2019 wydanej przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim w obrębie miasta Nowy Dwór Gdański, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S7 na dz. ew. 141/20, 141/22, w obrębie Orłowo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 11:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 11:09

19. Postanowienie z dnia 28.08.2020r. o sygn. akt SKO Gd/835/20 o umorzeniu postępowania zażaleniowego w sprawie zażalenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno — Usługowego Agropom Sp. z o.o. na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 kwietnia 2019 r. nr RK.6220.1.16.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin — Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1. 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 — obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-09 12:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-09 12:24

20. Postanowienie z dnia 28.09.2020 r. o sygn. akt SKO Gd/1545/20 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Trąbki Wielkie o nr OŚ. 6220.7.7.2019 z dnia 12.02.2020 r., w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „WARCZ VIII" na dz. nr 137/19, 137/20, 137/21, 354/2 (część) obręb Warcz, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-09 12:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-09 12:55

21. Zawiadomienie z dnia 15.10.2020 r. o sygn. akt KS-680/20 o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w raz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 31 lipca 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1626/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 5 marca 2020 r. nr RIŚ.JK.6220.10.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim w obrębie miasta Nowy Dwór Gdański. w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S7 na dz. ew. 141/20, 141/22, w obrębie Orłowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-15 10:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-15 10:00
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2020-10-15 10:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-15 10:00

22. Decyzja z dnia 15.09.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekająca o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-05 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-05 10:59

23. Postanowienia z dnia 15.10.2020r. o sygn. akt SKO Gd/5408/19 utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29 maja 2019 r. nr RG.II.6222.3.13.2016.AO o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo – rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia” planowanego do realizacji  na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 12:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 12:41

24. Decyzja z dnia 26.10.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1695/20 orzekająca o uchyleniu decyzji Wójta Gmin Stary Targ znak: RG.11.6220.3.28.20l6.AO Z dnia 26 lutego 2020 r.. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład, którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i  119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 13:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 13:08

25. Decyzja z dnia 03 listopada 2020 roku o  sygn. akt SKO Gd/2530/20 uchylająca w całości decyzję wydaną przez Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28. kwietnia 2020 r. nr KIOŚ.6220.l.2019 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego- tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr 500, obręb ewidencyjny Zelgoszcz. gmina Lubichowo, powiat starogardzki, woj. pomorskie i przekazującą sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:40

26 Decyzja z dnia 2 listopada 2020r. o sygn.. akt SKO Gd/3545/20 uchylająca w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 lipca 2020 r. znak ROE.6251.3.2019.AL w przedmiocie ograniczenia oddziaływania akustycznego odcinków linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia zlokalizowanych na terenie Gdyni na działkach nr 1101, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1159/2, 1162, 1364/2, 1365 obr. 0022 Orłowo, na działkach nr 1, 8, 120 obr. 0025 Redłowo oraz na działkach nr 120 i 2217 obr. 0026 Śródmieście, do wartości dopuszczalnych określonych dla zabudowy mieszkaniowej podlegającej ochronie akustycznej i usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Jesionowej, Świerkowej, Klonowej, Limbowej, Śląskiej i Al. Zwycięstwa w Gdyni przez zastosowanie zabezpieczeń akustycznych i określenia terminu wykonania tego obowiązku i umarzająca postępowanie I instancji w całości.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:41

27. Decyzja z dnia 10 listopada 2020 r. o sygn. akt SKO Gd/5000/19 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 sierpnia 2019 r., ZK.6220.3.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,. Budowle zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Light Tower i Wind Tower – wraz z halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym naziemnymi miejscami postojowymi" , realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych  849/11, 851/12. 851/12, 851/15, 851/16. 853/3, 853/4 i 853/5 w obrębie 01-Reda w rejonie ul. Morskiej w Redzie“.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:43

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:43

28. Decyzja z dnia 12 listopada 2020 roku o sygn. SKO Gd/388/20 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2019 r., znak WŚ-I.6220.II.8D.2018.AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi, wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastruktura techniczną - budynki A1, A2, A3, A4, B, CD, E, U1, U2 Gdańsk, al. Jana Pawła II, dz. nr 71/23, 82/6, 82/10, 82/13 obr. 0033".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:45
 1. Decyzja z dnia 25.11.2020 r. o sygn. akt SKO Gd/3825/20 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sulęczyno przez Inspektora ds. gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Sulęczyno z dnia 13 sierpnia 2020 r.. nr 6/2019 stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewidencyjny 74/66. 74/70, położonych w obrębie geodezyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno oraz ustalającą środowiskowe uwarunkowania i określającą warunki jej realizacji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-03 12:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-03 12:36
 1. Decyzja z dnia 7.12.2020r. o sygn. akt SKOGd/3478/20 uchylająca decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25 listopada 2019r.,ŚR.6220.31.2018.MLF w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopodobnych ( trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstającej na terenie działek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanej na działkach o nr 217/2 i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego przez FOGE Stanisław Cudny z siedzibą w Łęczycach w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 09:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 09:35
 1. Decyzja SKO z dnia 11.12.2020r. o syg. akt Gd/3939/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Przywidz z dnia 20.08.2020 r., nr GK.O.6220.1.6.2020 dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 4 MW na dz. nr 38/1 obr. Sucha Huta, Gmina Przywidz.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 08:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 08:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9520
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-12-21 08:51:56