Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 14.01.2008r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w zwią ku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm.l, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 14.01.2008r. decyzji, sygn. akt 3019/07 uchylającej całości decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 .06.2007r., którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 100 w Wiślince i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 17.01.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.01.2008r.,decyzji o sygn. akt 2338/07 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16.05.2007r., nr WUAiOZ-I-7331/434/07-2NA umarzającą postępowanie w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej sieci ERA na wieży komunikacyjnej przy ul. Chrobrego 79 A w Gdańsku, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 21.01.2008

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 21.01.2008r. decyzji, sygn. akt 3652/07 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 25.04.2007r., którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego – budowa i przebudowa osiedlowych sieci ciepłowniczych przewidzianych do realizacji pomiędzy ulicami Al. Grunwaldzką od nr 18 do 32B, ul. Politechnicznej nr 2a,3,4,5, 11,12 i 13, ul. Boh. Getta Warszawskiego i ul. Gen. Józefa Fuszera nr 4,6,7 i 8 w Gdańsku Wrzeszczu. Nowe odcinki sieci zrealizowane będą na działkach nr : 83/4, 82, 89, 90, 85/6, 96, 164, 160, 155/4, 153, 154, 156/3, 156/2, 169, 406/1, 411, 421, 418, 415, 432, 431/9 obr. 55.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 21.01.2008r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o wydaniu w dniu 21 stycznia 2008 r. decyzji sygn. akt 4517/07, którą utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14.11.2007 r. nr UOD.ZL.JS.7335-22/07 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu handlowo-usługowego w Gdyni na działkach nr 680/26, 682/27 i 679/26 w rejonie ul. Sępiej i drogi Obwodowej Trójmiasta.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 14.02.2008r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego ( tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z p...ózn. Zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 14 lutego 2008r. decyzji ( sygn. akt 47700/07) orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 21 11 2007r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci wodociągowej na terenie działek 242/4, 242/5 oraz budowie przyłączy wodociągowych do działek nr 243 i 242/3 w Przyjaźni i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia tej sprawy.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 19.02.2008r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1406 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu 'Y dniu 19 lutego 2008r. decyzji sygn. akt 468'3/07 o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Zukowo z dnia 6 listopada 2007r. dotyczącej ustalenia warunków dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na gazociągu i przyłączy gazu ś/c dn 90/25 na działkach Nr 298,306/2,299,302,304,307,308/6,308/4,308/5 obręb Rębiechowo.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 12.02.2008r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1078 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe KolegiumOdwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 15 lutego 2008 r. decyzji w sprawie sygn. akt 32/08, którą Kolegium, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa Nr UAN7330/31/06 z dnia18 maja 2006 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Góra, umorzyło postępowanie odwoławcze.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 27.02.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 46a ust. 5 i art. 53 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. jedno Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późno zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27 lutego 2008 r. decyzji (sygn. akt 4175/07) o uchyleniu decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 12 października 2007 r. nr GK/OŚ/7624/35-5/07 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obwodnicy komunikacyjnej Pruszcza Gdańskiego na terenach: w obrębie 2 działki oznaczone numerami: 24,26, 27/4, 27/5, 27/7, 28/9, 28/10, 28/11, 28/12, 28/13, 28/14, 28/15, 29/6a, 29/16, 29/19, 29/30, 29/31, 29/32, 29/33, 29/34,29/36,30/1,30/2,33/1,33/2,34,35/1,35/2,35/3,36/1,36/2,36/3,39,40/1,42; w obrębie 3 działki oznaczone numerami; 17/1, 18/1, 18/2, 18/5; w obrębie 4 działki oznaczone numerami: 7, 9/1, 10/33, 10/35, 10/37, 10/39, 10/41, 10/43, 10/45, 11/16, 11/18, 11/20, 12/2, 12/3, 12/4, 13, 14/1, 14/2, 15, 16/1, 17/1, 18, 19/1, 20/1, 20/4,21/1 ; w obrębie 7 działki oznaczone numerami: 3, 4/15, 4/30, 4/32, 4/33, 4/34, 4/35, 4/36, 4/37, 6/8,6/9,6/10,6/11,7,8/5,8/6,9/5,9/6,10/1,10/2,11/24, 11/25, 11/26, 11/27, 11/28, 11/29, 13/1, 13/2, 14, 15, 16; w obrębie 8 działki oznaczone numerami: 1/3, 2/9, 2/12, 2/13, 3/1, 3/2, 4, 5/3, 5/6, 56; w obrębie 9 działki oznaczone numerami: 1/29,1/31,1/33,3/15,4,11,12/6,12/7,12/9,13/2, 103/1, 104/2, 296 - i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 17.03.2008r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z ań.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 17.03.2008r. decyzji, sygn. akt 61/08 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 03.12.2007r., którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa drogi publicznej ul. Żniwnej w Gdyni o szerokości w liniach rozgraniczających do 22,0 m, składającej się z jezdni, chodników, ścieżki rowerowej oraz wyposażenia technicznego drogi: sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej na terenie działek nr: 42/2, 65/1, 67/2, 68/2, 66/1 i 44/1 KM 4 obręb Wielki Kack, nr 22, 108/23, 21, 44/20, 14, 42/15, 13, 40/12, 139, 6, 5 i 120 KM 3 oraz nr 383, 48, 49, 50, 373, 375 KM 2 obręb Wielki Kack.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 04.04.2008r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1078 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 4 kwietnia 2008 r. decyzji w sprawie sygn. akt 340/08, którą Kolegium, po rozpatrzeniu odwołania od decyzji Burmistrz Gminy Żukowo Nr B/AK/7331-ep/122/07 z dnia 11 grudnia 2007 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Tuchom, umorzyło postępowanie odwoławcze.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 03.04.2008r.

Na podatnie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 20031'. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że po rozpoznaniu odwołania Anny Komkowskiej z dnia 16.02.2008r. od decyzji B/AK 7331-cp/12/08 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 5.02.20081'. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek Nr 60/3 i 66 położonych w miejscowości Pępowo (z wyłączeniem działek Nr 65/12, 65/19, 65/36, 65/28, 65/29, 65/31, 65/34 dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) - obiekty infrastruktury technicznej jako budowa sieci gazu de 110 PE n/c na terenie działek Nr 60/3 i 66 wraz z przyłączami gazu do granicy działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe położonych w miejscowości Pępowo - utrzymało (decyzją z dnia 3.04.2008r. sygn. akt 1535/08) w/w decyzję organu pierwszej instancji, w mocy.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 15.04.2008r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, stosownie o art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.),zawiadamia, że po rozpatrzeniu odwołania Henryka Lange z Luzina od decyzji Nr 733 1/18/2008 Wójta Gminy Luzino z dnia 21.02.2008r. o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji rozbudowa oczyszczalni ścieków na działce Nr 272/45 w Luzinie gm. Luzino, decyzja z dnia 14.04.2008r. sygn. akt 1514/08 utrzymało w mocy w/w decy~ię Wójta Gminy Luzino

Zawiadomienie nr 13 z dnia 22.04.2008r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1 071; zm.: z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 22 kwietnia 2008 r. decyzji (sygn. akt 1597/08) o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Prezydenta Miasta Rumi z dnia 28 stycznia 2008 r. (nr UA7336/63/2007/KK) w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK "Centertel" "Rumia Kosynierów" nr 9380/8230/3962 na terenie działki nr 40/5, obręb 2 w Rumi przy ul. Kosynierów.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 24.04.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż na posiedzeniu w, dniu 23 kwietnia 2008 r., w sprawie 1567/08, po rozpoznaniu odwołania PTC sp. z 0.0. w Warszawie od decyzji Burmistrza Miasta Malborka z dnia 19 lutego 2008 r. nr AGN-7330/4/07-08 2/2008 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na montażu dodatkowych anten sektorowych i anten radiolinii oraz wsporników anten na istniejącej stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 38840, przewidzianej do realizacji na działce nr 158/61 obręb 15 przy ul. Koszalińskiej w Malborku, orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji uznając, iż sprawa dotyczy lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 31.o4.2008r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 30 kwietnia 2008 r. decyzji (sygn. akt 3499/2007) uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2007 r. (znak: WUAiOZ-I7331/774/2007/3-DF) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk Błonia - Pruszcz Gdański, przebiegającej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański przez działki o numerach: 167/1, 167/2, 282/16, 282/14, 281/1, 207/6, 207/8, 207/9, 205/3, 205/1, 206/6, 206/4, 207/7, 285/5, 285/3, 166/1, 166/2, 166/3, 280/1, 207/4, 207/3, 282/15, 282/13, 209/4, 165/9, 164,282/10,209/3,209/2,209/1 w obrębie 301; działki o numerach: 78, 89, 79, 108,92/1,92/2,95,94,90,115,129,116,117,111,107/2,114 w obrębie 130, działki o numerach: 51, 71, 73, 70/2, 68, 69, 74, 70/1, 76, 52, 59, 75 w obrębie 129; działki o numerach: 100, 101, 82, 102, 103, 104, 81/1, 81/6, 81/3, 81/5, 106, 107, 83 w obrębie 128; działki o numerach: 116,94/2,95,96,97/2,97/1, 104, 103, 102, 101 w obrębie 127; działki o numerach: 4, 5, 6, 2, 3, 1 w obrębie 134; działki o numerach: 146, 137/2, 136, 149, 150, 144, 145, 148, 122, 118, 121, 120, 117, 119,99, 142,98 w obrębie 126; działki o numerach: 278, 194, 276, 275, 274, 273, 272, 271, 270, 223, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 211/2, 188, 182, 183/5,187,184,185,186,179/3,170/4,178/4,178/3 w obrębie 125; działki o numerach: 144, 92, 116, 91, 89, 87, 88, 49, 90, 25, 26, 24, 23 w obrębie 124; działki o numerach: 388, 391, 387, 389, 390, 383, 392, 382, 393, 394, 396/2, 396/1, 395/2, 399, 398, 408, 397 w obrębie 110; działki o numerach: 151, 132, 133, 134, 136, 135, 137/9, 100/4, 152, 99 w obrębie 109; działki o numerach: 52,23,24 w obrębie 324s; działki o numerach: 29, 26, 1,2, 7/5, 24, 25, 7/1 w obrębie 326s; z wyłączeniem fragmentów linii przebiegających ponad terenami zamkniętymi kolejowymi, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 12.05.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. Z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12 maja 2008 r. decyzji (sygn. akt 1346/08) o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 grudnia 2007 r. (nr WUAiOZ-I-7331/1083/2007/2-AG) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji stacji redukcyjnopomiarowej gazu, przebudowie sieci gazowej oraz przebudowie linii kablowej SN na terenie działek 3/ 4, 3/14 i 3/16, zgodnie z załącznikiem graficznym, w rejonie ul. Reymonta w Gdańsku- Wrzeszczu, w ramach inwestycji "Budowa ul. Nowej Słowackiego na odcinku od Ronda de la Salle do Al. Rzeczypospolitej"

Zawiadomienie nr 17 z dnia 14.05.2008r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust.! ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 14.05.2008r. decyzji o sygn. akt 1040/08, na mocy której uchylono decyzję Wójta Gminy Puck Nr BGG-73311C/113/2006 z dnia 20.12.2007r., odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie hali o konstrukcji stalowo murowanej przeznaczonej do instalacji systemu termicznej utylizacji odpadów niebezpiecznych i komunalnych z możliwością magazynowania na działce nr 472/3 położonej w Łebczu.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 21. 05. 2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z póżn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 21 maja 2008 roku:
- decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Somonino z dnia 08.02.2007 r. ( nr B.7331-1/06/07 ) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA 30720 Hopowo oraz 
- postanowieniu o przekazaniu sprawy z wniosku o wznowienie postępowania zakończonego decyzją z dnia 08.02.2007 r. ( nr B.7331-1/06/07 ) do Wójta Gminy Somonino jako organu właściwego do jej rozpoznania.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 26.05.2008r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska /Dz. U. Nr 25 poz. 150 z 2008r./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 26.05.2008r. decyzji, sygn. akt 1555/08 utrzymującej w mocy decyzję Prezydent Miasta Wejherowa z dnia 09.07.2007r. określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30881, zlokalizowanej na terenie działki nr 142/18, obręb 18 przy ul. Karnowskiego 6 w Wejherowie

Zawiadomienie nr 20 z dnia 04.06.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 03 czerwca 2008 r. decyzji (sygn. akt 1232/08) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kolbudy z dnia 28 grudnia 2007 r. (nr BP.KB.73311CP-46/07) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu śr/c do 3PE w ul. Bukowskiego o długości około 350mb na terenie działek: 210/28, 324, 312/8, 316/12 wraz z sześcioma przyłączami na działkach 312/3, 312/6, 312/7, 316/4,316/10 położonych w miejscowości Pręgowo Górne Gm. Kolbudy - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Kolbudy.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 23.06.2008r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( 1.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.19 ust.! i us1.2 pkt 4 a ustawy z dnia 27.kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23.06.2008r. decyzji sygn. akt 2167/08 uchylającej decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 20.03.2008r. Nr IK/7639/54/06/07 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku kurnika na zakład stolarski, zlokalizowanego na terenie działki o nr ewid. 236/5 w miejscowości Kiełpino.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 25.06.2008r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. L ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 23.06.2008r. postanowieniu o sygn. akt 1901/08, na mocy którego odmówiono przywrócenia terminu do wniesienia przez Janinę Skurewicz odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Skarszew decyzji Nr WGIiOŚ17332/26/CP/07 z dnia 22.02.2008r. o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na konserwacji i rekonstrukcji murów obronnych i baszt oraz właściwego zagospodarowania działek przyległych(teren inwestycji- działki nr: 176,177/2,175/2,171,168,170,167,166,178/3,52,58,63,62,57,61,64,59,60,53/1,56,53/2 obręb 7 w Skarszewach).Jednocześnie Kolegium zawiadamia o wydanym w dniu 25.06.2008r. postanowieniu o sygn. akt 1902/08, na mocy którego stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia przez Janinę Skurewicz odwołania od wydanej z upoważnienia Burmistrza Skarszew decyzji Nr WGIiOŚ17332/26/CP/07 z dnia 22.02.2008r. o ustaleniu lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na konserwacji i rekonstrukcji murów obronnych i baszt oraz właściwego zagospodarowania działek przyległych (teren inwestycji - działki nr: 176, 177/2, 175/2, 171, 168, 170, 167, 166, 178/3,52,58,63,62,57,61,64,59,60,53/1,56,53/2 obręb 7 w Skarszewach).

Zawiadomienie nr 23 z dnia 25.06.2008r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu dzisiejszym decyzji o sygn. akt 1839/2008 umarzającej postępowanie odwoławcze w przedmiocie odwołania Józefa Lange od decyzji Wójta Gminy Linia z dnia 25.02.2008 r. nr 7331/2/2008 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz modernizacją sieci wodociągowej w Strzepczu i Tłuczewie.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 01.07.2008r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 01.07.2008r. decyzji sygn.akt 1474/08 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel "Rzeżęcin" nr 1038/3008/2627 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 04.08.2008r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.08.2008r. decyzji o sygn. akt 2183/08, o umorzeniu postępowania odwoławczego wobec Wioletty Pałasz, w sprawie, w której na mocy wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Tczew decyzji Nr UAN-733112/11l2008 z dnia 15.04.2008r. ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Czatkowach (działki położone w obrębie Czatkowy oraz obrębie Tczewskie Łąki). Jednocześnie Kolegium zawiadamia o wydanej w dniu 04.08.2008r. - po rozpatrzeniu odwołania Kazimierza Hirsza - decyzji o sygn. akt 2184/08, o utrzymaniu w mocy wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Tczew decyzji Nr UAN-733112/11/2008 z dnia 15.04.2008r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacyjnej w Czatkowach (działki położone w obrębie Czatkowy oraz obrębie Tczewskie Łąki).

Zawiadomienie nr 26 z dnia 12.08.2008r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2008 r. decyzji sygn. akt 2613 1 08, którą utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 13 maja 2008 r. Nr KIO$/D$/42/07/2008 o umorzeniu postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej PTC sieci ERA położonej w Żukowie przy ulicy Pod Elżbietowo na działce nr ew. 123/6.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 14.08.2008r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635 i z 2007 r. Nr 127, poz. 880) oraz w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1 071; zm.: z 2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, Nr 170, poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 78, poz. 682 i Nr 181, poz. 1524), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 6 sierpnia 2008 r. decyzji (sygn. akt 2696/08) o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 30 maja 2008 r. (Nr BUD7330/IP/5/2008) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i przebudowie sieci elektroenergetycznej w celu zasilania siedliska rolniczego na terenie działki nr 242/1 i budynku mieszkalnego na terenie działki nr 247/15 w Mikoszowie w gminie Stegna.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 11.09.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samo~ądowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 11 września 2008 r., w sprawie 2735/08, po rozpoznaniu odwołania Jana Krzysztofa Kamińskiego od decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 15 kwietnia 2008 r. nr 7331/CP/54/2005 w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT -44789 Kielno wraz z zasilaniem energetycznym na działce nr 143 we wsi Rębiska w Gminie Szemud, orzeczono o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 09.09.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 9 września 2008 roku decyzji uchylającej decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 4 lipca 2008 r. nr 7331 L-7/08 o odmowie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej tj. wieźy stalowej oraz kontenera technologicznego na działce nr 16/6 obręb 04 Kościerzyna i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 24.09.2008r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 24.09.2008r. postanowieniu o sygn. akt 3721/08, na mocy którego stwierdzono uchybienie terminu do wniesienia przez Wiktorię i Bogumiła Głodowskich odwołania od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzji Nr WUAiOZ-I-7331/505/08/5ER/AB z dnia 07.08.2008r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci P4 nr GDA0060D wraz z urządzeniami budowlanymi na działce nr 157 obręb 74 położonej w Gdańsku przy ul. Świętokrzyskiej (w skład stacji wchodzić będzie maszt wolno stojący o wys. około 27 m.n.p.t., urządzenia zasilające, sterujące i nadawczo odbiorcze, anteny radiolinii i sektorowe, przyłącze energetyczne, ogrodzenie terenu stacji).

Zawiadomienie nr 31 z dnia 29.09.2008r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 'Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm.', Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 29.09.2008r. decyzji, sygn. akt 2827'08 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 16.05.2008r., którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr100 w Wiś lince i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 06.10.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 6.10.2008r., decyzji o sygn. akt 3198/2008 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Osieczna z dnia 7.07.2008r., nr 4/2008 , którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na przebudowie linii napowietrznej, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania hali sportowej w m.Szlachta, gmina Osieczna

Zawiadomienie nr 33 z dnia 17.10.2008r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 17.1 0.2008r. decyzji w sprawie sygn. akt 3428/08 o uchyleniu do ponownego rozpatrzenia decyzji wydanej przez Prezydenta Miasta Gdańska nr nr WUAiOZ-I-7331/475/2008/1-dwp 127 z dnia 28.07.2008r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie linii kablowej Sn-O,4kV na działkach nr ewid. 828/5; 795/2; 797/1; 798; 827/3; 826/6; 830/5; 831/1; 831/3; 831/5; 831/6; 832/1; 1813/1; 1813/3; 1813/6 obręb l w rejonie ul. Spacerowej, Obwodnicy Trójmiasta (al. K. Jagiellończyka), Jednorożca w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 17.10.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.10 2008 r. decyzji nr 2926/08 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta Redy z dnia 30.05.2008 r., UA-7331-2/24/06 i umarzającej postępowanie pierwszej instancji dotyczące ustalenia na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. zo.o. w Warszawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zabudowy usługowej obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Era wraz z urządzeniami budowlanymi na fragmencie działki nr 1289 (obręb 2) w Redzie przy ulicy Brzozowej.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 27.10.2008r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym IDz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm.l, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.10.2008r. decyzji, sygn. akt 3218/08 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15.07.2008r., którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, przewidzianej do realizacji na terenie dwóch gmin Gdyni i Kosakowa, polegającą na budowie i rozbudowie skrzyżowania ulic Płk. Stanisława Dąbka i Kontradm. X. Czemickiego w Gdyni, Wiejskiej i Szkolnej w Kosakowie, obejmująca poszerzenie pasa drogowego, wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, ścieżek rowerowych oraz azyli dla pieszych wraz z niezbędną przebudową wyposażenia technicznego dróg, na terenie działek nr: 94/3, 95/3, 95/4, 96/1, 77/3, 97/1, 111/6, 142/3, 143/3, 145/9, 144/5, 144/3, 145/7, 98/1, 99, 101/1, 104/4, 109/10, 100/3, 100/2, 145/11 i 140 KM 14 obręb Pogórze, położonych na terenie gminy Gdynia oraz na terenie działek nr 123/2, 2212, 22/5, 133/14, 3112, 94/6, 20/8, 137/8 i 9415 obręb Pogórze położonych na terenie gminy Kosakowo.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 27.10.2008 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27 października 2008 roku decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ - I - 7331/407/08/5 - EJ z dnia 23.06.2008 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej - sieci telekomunikacyjnej relacji ul. Witosa 23-ul. Wilanowska na działkach nr 2/93, 2/94, 2/95, 2/96, 2/13, 1/4, 2/61 obręb 212S; 214/89, 214/119, 214/117, 214/115, 214/60, 214/156, 214/152, 214/103, 214/124, 214/122, 214/30, 214/131, 214/133, 214/132, 214/135, 214/139, 214/40 obręb 170S; 138/12 obręb 75 w Gdańsku i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 13.11.2008r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku działając na podstawie art. 49 k.p.a. w zw. z art. 46a ust. 5 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o możliwości wypowiedzenia się przez strony postępowania w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego w sprawie dotyczącej odwołania od decyzji Zastępcy Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14 marca 2007 r. nr RGPN/7664/47/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej H2 w Łężycach, na działkach nr 7/60 i 7/62. Do sprawy wpłynęły:
1/ uzupełnienie do Raportu oddziaływania na środowisko kwatery składowej odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - H2 w zakresie oddziaływań skumulowanych,
2/ Raport o oddziaływaniu na środowisko rozbudowy Zakładu Eko Dolina Sp. z 0.0. w Łężycach
aut. A. Tyszeckiego, biegłego w zakresie sporządzania ocen oddziaływania na środowisko z listy Min. OŚZNiL.Wnioski i uwagi można zgłaszać w terminie do 4 grudnia 2008 r. W korespondencji należy powołać sygn. akt 3562/08 oraz wykazać interes prawny w sprawie ustalenia uwarunkowań środowiskowych zgody na realizację inwestycji.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 13.11.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 13 listopada 2008 roku postanowieniu uchylającym postanowienie Wójta Gminy Somonino z dnia 18.08.2008 r. w sprawie wstrzymania z urzędu wykonania decyzji Urzędu Gminy w Somoninie z dnia 08.02.2007 r. nr 8.7331-1/06/07 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA 30720 Hopowo i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie  nr 39 z dnia 20.11.2008r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1078 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 20 listopada 2008 r. decyzji w sprawie sygn. akt 3514/08, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 lipca 2008 r. Nr RUUEJ.7331-74/08/1691 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie i rozbudowie sieci kanalizacji deszczowej, budowie oświetlenia ulicznego, kanalizacji teletechnicznej, telefonicznej sanitarnej (zbiorczej) oraz sieci: wodociągowej (magistralnej i rozdzielczej), ciepłowniczej, gazowej i energetycznej SN i nN w rejonie ulicy Bosmańskiej a także budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Aragońskiej, Arabskiej i Albańskiej w Gdyni.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 24.11.2008r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24.11.2008r. decyzji, sygn. akt 3448/08 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28.07.2008r., którą ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa sieci oświetleniowej ulicy Cisowskiej w Gdyni , na terenie działek nr: 283/58, 284/58, 510/56, 511/56, 506/11, 502/13, 500/14 i 496/6 KM 7 obręb Gdynia oraz działek nr : 391/93, 392/93, 94 i 390/92 KM 14 obręb Gdynia.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 41 z dnia 25.11.2008r.

 Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 25.11.2008r. decyzji, sygn. akt 3446/08 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Helu z dnia 28.07.2008r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego , dwóch masztów rurowych o wysokości 5m nad poziomem dachu oraz ramy urządzenia telekomunikacyjnego, posadowionej na tarasie budynku przy ul. Wiejskiej 130 w Helu i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 26.11.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 26 listopada 2008 roku decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Osieczna z dnia 12.08.2008 r. nr 5/2008 w sprawie umorzenia postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru działek nr 3/9, 4, 236, 3/2, 3/13, 5/3, 5/4, 5/7, 5/13 w m. Jastrzębie Gm. Osieczna dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia w energię elektryczną działek letniskowych i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 04.12.2008r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 02 grudnia 2008 r. decyzji - (sygn. akt 3187/08) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 01 lipca 2008 r. (WUAiOZ-I-7331/421/08/2-HR) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji budynku dydaktycznotechnicznego w Gdańsku na terenie kampusu Politechniki Gdańskiej, na terenie oznaczonym jako działka nr 353/1, obręb 55 - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 08.12.2008r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 .03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 08.12.2008r. decyzji, sygn. akt 3233/08 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 23.06.2008r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - rozbudowa sieci elektroenergetycznej oraz budowa słupowej stacji transformatorowej na terenie działek nr 254/4, 254/6, 254/7, 254/9, 254/10, 254/12, 254/13, 254/14, 254/15, 254/16, 254/20, 254/21, 254/22, 257, 254/23 położonych w miejscowości Barniewice i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 45 z dnia 17.12.2008r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) oraz w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 17 grudnia 2008 r. decyzji (sygn. akt 4006/08) o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Prezydenta Miasta z dnia 6 sierpnia 2008 r. (nr UA-7336/63/2007/KK) w sprawie ustalenia warunków zabudowy oraz szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie wieży dla potrzeb telekomunikacji w Rumi, przy ulicy Kosynierów na terenie działki nr 40/5.
Obwieszczenie wywiesza się na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz Urzędu Miasta Rumi oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (
www.sko.gdansk.pl).
Akta sprawy znajdują się w siedzibie Urzędu Miasta Rumi, ul. Sobieskiego 7, gdzie strony postępowania mogą się z nimi zapoznać w godzinach urzędowania.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: dawid grey
    data wytworzenia: 2008-12-18
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2008-01-28 11:41
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2008-12-29 08:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8693
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-12-29 08:45:17