Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

rok 2010

Zawiadomienie nr 1 z dnia 11.01.2010r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 18.01.2010r. decyzji sygn. akt 3820/09 uchylającej decyzję Wójta Gminy Przodkowo Nr 73310/11/09 z dnia 20.08.2009r. odmawiającej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr KARO 5 O 1 C operatora P4 polegającej na budowie masztu kratowego o wysokości do 70m, instalacji na nim anten oraz montażu urządzeń sterujących poniżej stacji zlokalizowanej na terenie działki nr 580/6 w miejscowości Bursztynik gmina Przodkowo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 

Zawiadomienie nr 2 z dnia 18.01.2010r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a ID i a o wydaniu w dniu 18.01.2010r. decyzji sygn. akt 3820/09 uchylającej decyzję Wójta Gminy Przodkowo Nr 73310/11/09 z dnia 20.08.2009r. odmawiającej ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr KAR0501C operatora P4 polegającej na budowie masztu kratowego o wysokości do 70m, instalacji na nim anten oraz montażu urządzeń sterujących poniżej stacji zlokalizowanej na terenie działki nr 580/6 w miejscowości Bursztynik gmina Przodkowo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 19.01.2010r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 i 33 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o wydaniu w dniu 19 stycznia 2010 r. decyzji, w której orzekło o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 28.04.2008 r. znak Oś. 1.7627/3 1108/09 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie wytwórni betonów z budynkiem magazynowo-usługowym na działkach nr 83/7, 83/13 i 83/19 w Borkowie, i o przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 19.01.2010r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19.11.201 Or. ostatecznej decyzji administracyjnej utrzymującej w mocy decyzję Zastępcy Burmistrza Gminy Żukowo działającego z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo ustalającą na wniosek Zbigniewa Kendzierskiego lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci gazowej dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek 755/5, 756/9, 756/10, 756/16, 756/17.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 19.01.2010r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.7I7 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu I9.01.20IOr. decyzji administracyjnej o sygn. akt 3108/09, o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo Nr B/AGI733I-cp/69/09 z dnia I5.05.2009r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazociągowej śr/c d63PE na działkach nr: 782/2, 782/3, 782/4 i 793 położonych w Chwaszczynie.

Zawiadomienie  nr 6 z dnia 25.01.2010r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że po rozpoznaniu odwołania Lucji Klawikowskiej i Józefa Klawikowskiego od decyzji B/AG 7331-cp/60/09 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 5.05.2009r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek Nr 165/2 i 165/7 położonych w miejscowości Małkowo polegającym na budowie sieci wodociągowej dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie w/w działek w Małkowie. - utrzymało w mocy (decyzją z dnia 25.01.2010r. sygn. akt 2939/09) w/w decyzję organu pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 02.02.2010r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 2.02.2010 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 4033/09 utrzymującej w mocy decyzję Wójt Gminy Chmielno z dnia 20.08.2009 r. nr GPM. 7331-36/2009 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 539 w Chmielnie.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 04.02.2010r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym IDz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm.l, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.02.2010r. decyzji, sygn. akt 3617/09 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Helu z dnia 05.08.2009r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza elektroenergetycznego, dwóch masztów rurowych o wysokości 5m nad poziomem dachu oraz ramy urządzenia telekomunikacyjnego, posadowionej na tarasie budynku przy ul. Wiejskiej 130 w Helu i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 23.02.2010r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 23.02.201Or. postanowieniu o sygn. akt 3614/09, o wyznaczeniu Wójtowi Gminy Krokowa dodatkowego terminu załatwienia sprawy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie - na działkach nr: 411, 409, 404/3, 404/19, 404/24, 404/25,375,374, 373,372/1,372/4,372/3,585/3, 585/4, 371/2, 607/31, 607/30, 607/46, 610, 629/4, 631, 621, 619,618,617,616,620,630,782,781,780,754,755,756, 757, 758, 759, 760/1, 785/2, 785/1, 789, 790 położonych w Żarnowcu, oraz działkach nr: 23/28, 23/33, 34/37, 23/41, 23/43,24, 33/1, 37/2, 42, 43, 44, 45, 46. 47, 48/1, 48/2, 48/6, 51/2, 274, 275, 276, 277, 278, 279,28/4,254/3,254/2,255,256 położonych w Odargowie, oraz działce nr 44/4 położonej w Jeldzinie, oraz działkach nr: 1,2,3,4/2,4/4,5, 149/3,69/2,69/1,69/4,44, 77, 76/3, 71, 80/3, 72/5, 72/8, 73/3, 74/3, 151, 59/6, 60/2 położonych w Sobieńczycach, oraz na działkach nr: 68/9, 68/6, 67/1, 68/3, 62/3, 198/6, 206, 78/9, 103/8, 104/1, 78/5, 76/1, 128/1, 106/1, 77/1, 107/1, 124/1, 125/1, 126/1, 127/1 położonych w Kartoszynie, oraz na działkach nr: 71/3,25/1, 13/1,23/1 położonych w Lubocinie, oraz na działkach nr: 256/3, 256/1, 253/3, 66/5, 4/3, 3/1, 248/3, 375, 397 położonych w Tyłowie - linii napowietrzno-kablowej 110 kV od projektowanej stacji abonenckiej SN/110 kV "Dębki" do istniejącej stacji 400/110 kV "Żarnowiec", oraz zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia wspomnianej sprawy w terminie.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 23.02.2010r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 23.02.2010r. postanowieniu o sygn. akt 3615/09, o odmówie wyznaczenia Wójtowi Gminy Kolbudy dodatkowego terminu załatwienia sprawy lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie - na działkach nr: 411, 1047/3, 451/1 położonych w Żarnowcu, oraz działkach nr: 475, 2397 i 473/2 położonych w Karwieńskich Błotach - linii kablowych SN oraz linii optotelekomunikacyjnej od projektowanej farmy wiatrowej "Pomorze" do projektowanej stacji abonenckiej SN "Dębki".
 

Zawiadomienie nr 11 z dnia 23.02.2010r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 23.02.201Or. postanowieniu o sygn. akt 3616/09, o wyznaczeniu Wójtowi Gminy Krokowa dodatkowego terminu załatwienia sprawy lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie na działce nr 411, położonej w Dębkach (obręb Żarnowiec), abonenckiej stacji 110/SN Dębki, stanowiącej infrastrukturę techniczną dla lokalizowanej na morzu farmy elektrowni wiatrowych Pomorze, oraz zarządzeniu wyjaśnienia przyczyn i ustalenia osób winnych niezałatwienia wspomnianej sprawy w terminie.

 

Zawiadomienie nr 12 z dnia 01.03.2010r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu l marca 2010r. sygn. akt 279/10 decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2009r. (znak: WŚ-I-7639/I/2D/2009/AN) w sprawie umorzenia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku Szadółkach - aktualizacja na potrzeby zmiany projektu budowlanego i pozwolenia na budowę oraz na potrzeby nowego pozwolenia na budowę dla zmienionych obiektów", i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia

Zawiadomienie nr 13 z dnia 02.03.2010r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 02.03.2010r. decyzji o sygn. akt 3860/09 o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 sierpnia 2009r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z 0.0. w Lężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater:C1,C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 5/1; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 (obr. Lężyce) w miejscowości Lężyce, gmina Wejherowo- rozumianego, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodżajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, realizowanego przez Eko Dolinę spółka z 0.0. Lężyce Al. Parku Krajobrazowego 99,84-207 Koleczkowo

Zawiadomienie nr 14 z dnia 04.03.2010r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o:
- wydaniu w dniu 4 marca 2010 roku decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Sopotu nr IOŚ.lV.7624-1/42D/08-09 z dnia 27 maja 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżek rowerowych w Sopocie na ulicach: Kolberga, Obodrzyców, Mazowieckiej - Wejherowskiej, 23 Marca. Kościuszki - Chopina, Sobieskiego, 3 Maja, Na Wydmach, Skarpa Sopocka, Rzemieślnicza i Al. Niepodległości, Al. Wojska Polskiego oraz wyznaczeniu poprzez zmianę organizacji ruchu drogowego ścieżki rowerowej w ciągu ulic Winieckiego - Kubacza Chmielewskiego - Sobieskiego,
- pozostawieniu bez rozpoznania odwołania Wspólnoty Mieszkaniowej ul. 3 Maja 53 od ww. decyzji.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 23.03.2010 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 22 marca 2010r. decyzji (sygn. akt 4377/09) orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9.10.2009r. nr RGP .Mz. 7331-54.14/09 w sprawie ustalenia lokalizacj i inwestycj i celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędnymi urządzeniami i infrastrukturą (przyłączem energetycznym) na działce nr 83/4 w Szprudowie gm. Gniew.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 25.03.2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 25 marca 20 lOr. decyzji (sygn. akt 4299/09) o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 23.09.2009 r. (nr WGN.7331 L - 17/09) o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie parkingów dla samochodów osobowych na działkach o numerach: 103/12,117/2,118,119,120,121,122/4, 95/8, 100, 9712, 98, 9511, 95/10, 370, 430, 123/2, 122/3, 368, 371, 32/5 - obręb 11 Kościerzyna - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Burmistrza Miasta Kościerzyna.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 19.04.2010 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 19.04.2010r. decyzji sygn. akt 4777/09 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański GKP-73311111-CP/09 z dnia 26.10.2009r. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 30746 poprzez montaż anten radioliniowych i sektorowych na istniejącej wieży stalowej na działce nr 196 w obrębie Krąg i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 26.04.2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 26 kwietnia 2010 r. decyzji (sygn. akt: 4136/09) o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09 września 2009 r. (nr BI AG/7331-epll 06/09) o uchyleniu z urzędu w całości decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03.06.2008 r. nr B/JB/7331-cp/56/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej sieci ERA (budowa wieży o wysokości 30 m i zainstalowanie na niej anten) na terenie działki nr 317/14 położonej w miej scowości Barniewice, wydanej dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z 0.0. z siedzibą w Warszawie, oraz o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancj.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 22.04.2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22.04.2010r. ostatecznej decyzji uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta Jastarnia z dnia 24.11.2010 r., nr 5/09 ustalającej na wniosek Urzędu Miasta Jastarnia, lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zabudowie usługowej - obiekt rekreacji i wypoczynku - park miejski, zlokalizowany na działce nr 6 k.m. 22, obręb Jastarnia, położonej przy ul. Ks. Sychty w Jastarni. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 27.04.2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 i 33 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. decyzji o sygnaturze akt 4429/09, w której orzekło o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 30.09.2009 r. nr Oś-I- 7624/11/32/09 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do otrzymywania biogazu i wykorzystania go do napędu generatorów prądotwórczych oraz spalania w kotłowni, na terenie działki nr 155/4 i części działki nr 155/5 w Czerninie i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji. 

 Zawiadomienie nr 21 z dnia 06.05.2010 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 6.05.2010r. sygn. akt 5074/09 decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 10 listopada 2010r. znak: WGIiOŚ.7627115/ŚRl09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 10.05.2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11b ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 10.05.2010r. postanowienia utrzymującego w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23.02.2010r. nr WS/II7639/II/204Ps/2009-2010/AN w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia "Budowa zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 20 na działce nr 136/6".

Zawiadomienie nr 23 z dnia 18.05.2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania Pana Krzysztofa Urbańskiego i Pani Jolanty Jastrzębskiej od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.12.2009 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kabla światłowodowego F041110 w relacji: Gdańsk MSC-Gdańsk MP­ Gdańsk Brzeźno- Gdańsk Nowy Port wraz z odgałęzieniami tj. wprowadzeniem kabla do projektowanego budynku stadionu Baltle Arena oraz nowoprojektowanej stacji Gdańsk Letniewo w granicach działek nr: 140/2, 421/1, i 321 ( Obr. 034); 69/18, 69/44, 69/56 i 70 ( Obr. 045); 45 ( Obr. 046); 621/4, 657/2,658/1,658/2,671/2,674,698/1,706/2,704/2 i 1258/2 (Obr. 044).

 Zawiadomienie nr 24 z dnia 26.05.2010 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późno zm.), art.153 ust.l ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 19.05.2010r. sygn. akt 972110 decyzji orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I-7639/1II104D/2005-2009/AN z dnia 31.12.2009r., wydanej w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzj i o środowiskowych uwarunkowaniach dla "Budowy Drogi Zielonej wraz z przebudową drugiej jezdni ul. Gospody".

Zawiadomienie nr 25 z dnia 31.05.2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 31 maja 2010 r. decyzji (sygn. akt: 4239/09) o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 09 września 2009 r. (nr RL.U-7331-2-14/09) o odmowie wznowienia postępowania w sprawie: 11 nr RL.U-7331-2-79/08/09 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji: "Budowa przyłącza elektroenergetycznego do stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 133/4 obręb 7, położonej w Kartuzach; 2/ RL.U-7331-2-14/09 o ustaleniu warunków zabudowy dla inwestycji: "Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej, na wieży kościelnej, oraz wstrzymania wykonania obu ww. decyzji - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
 

Zawiadomienie nr 26 z dnia 14.06.2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 3 ust.1 pkt 11b ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 14.06.2010r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Nowego Stawu z dnia 16.03.2010r. nr IGNOŚR-II-7624- 1212009/2010 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu adaptacji istniejącego budynku gospodarczego na zakład wulkanizacyj no­ naprawczy, świadczący usługi wulkanizacyjne, wymianę opon oraz drobne naprawy samochodów na działce nr 37 obręb 2 Miasta Nowy Staw.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 17.06.2010 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku - zawiadamia o wydaniu w dniu 17.06.2010r. decyzji sygn. akt 1523/10 uchylającej decyzję wydaną przez Zastępcę Burmistrza Helu RGAI-7331-13/09 z dnia 02.02.2010r. ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego - polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 42/1 ul. Dworcowa w miejscowości Hel.

 Zawiadomienie nr 28 z dnia 21.06.2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 16 czerwca 20 lOr. postanowieniu (sygn. akt 4505/09) o utrzymaniu w mocy postanowienia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 października 2009 r. sygn. akt 2286/2009 o odmowie stwierdzenia nieważności postanowienia Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 31.03.2008 r. nr OŚ.MP.7627/03c/08.


Zawiadomienie nr 29 z dnia 5 lipca 2010 r.

 Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 30 czerwca 2010r. postanowieniu (sygn. akt 1759/10) orzekającym o utrzymaniu w mocy postanowienia z dnia 16 lutego 2010r. nr ROŚ- 7331-4-1110 Naczelnika Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska działającego z upoważnienia Starosty Puckiego w sprawie odmowy uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego budowy domu opieki społecznej p.n. "Wioska seniora" na działce nr 39 obręb Kłanino gm. Krokowa.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 30 czerwca 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania od wydanej w dniu 26.0l.2010 r. decyzji Wójta Gminy Wejherowo nr 7336/006/2010 (7336-C-006/2009) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej PE dn 125/110/63 mm, MOP 0,5 Mpa.

 Zawiadomienie nr 31 z dnia 7 lipca 2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późno zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 07.07.2010 r. - ostatecznej decyzji sygn. akt 1496110 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Kartuzy Nr IK.R.7639-15/09110 z dnia 02.02.2010 r. określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej w Kartuzach na działkach nr: 10, 8/2, 8/3, 9417, 9411, 94/3, 94/5, 9011, 23/28, 50, 89, 94/4 (obręb Ew. nr 9), - ostatecznego postanowienia uchylającego postanowienie Burmistrza Gminy Kartuzy Nr IK.R.7639-15/09/10 z dnia 26.02.2010 r. wyjaśniającego wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy Nr IK.R.7639- 15/09110 z dnia 02.02.2010 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej w Kartuzach na działkach nr: 10, 8/2, 8/3, 9417, 9411, 94/3, 94/5, 9011, 23/28, 50, 89, 94/4 (obręb Ew. nr 9) i umarzającego postępowanie organu i instancji - postanowienia odmawiającego zawieszenie postępowania w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy Nr IK.R.7639-15/09110 z dnia 02.02.2010 r. określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na rozbudowie ulicy Kolejowej w Kartuzach na działkach nr: 10, 8/2,8/3,9417,9411,94/3,94/5,9011,23/28,50,89,94/4 (obręb ew. nr 9).

 Zawiadomienie nr 32 z dnia 3 sierpnia 2010 r.

Na podstawie art, 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust, 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania Pani Anny labuda od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29.03.2010 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV oraz wymianie słupa SN-15 kV na terenie działek nr 179, 183 połoźonych w miejscowości Glincz

 Zawiadomienie nr 33 z dnia 10 września 2010 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 8 września 2010r. decyzji (sygn. akt 3367110) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 29.06.2010r. nr UG- 7331/D/IP/02/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Borkowo na działce nr 227/25 obręb Olsze gm. Morzeszczyn i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

 Zawiadomienie nr 34 z dnia 13 września 2010 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 8.09.20 I Or. sygn. akt 3500/10 decyzji orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 15.07.201 Or. nr OŚiGW.7624/DŚ-54/201 O o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwórstwa ryb - Pomorskie Centrum Produkcji i Dystrybucji Ryb na terenie działki nr 110/14 w miejscowości Żelistrzewo gm. Puck, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 13 września 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 września 2010 r. postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność wniesienia przez Pana Arkadiusza Piotrowskiego odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21 lipca 2010 r. Nr WŚ/I/7639111/930/2010/EI/152346 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu uźytkowania części obiektu budowlanego na warsztat stolarski przy ul. Jana Kochanowskiego 139 w Gdańsku na terenie działki nr 698/5 w obrębie 44

 Zawiadomienie nr 36 z dnia 14 września 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu O l września 2010 r. decyzji (sygn. akt: 5434/09) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 24.11.2009 r. (nr SB.7331-12110/09/MN) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 49, położonej w Paczewie, Gm. Sierakowice - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Kolbudy.

 Zawiadomienie nr 37 z dnia 23 września 2010 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a ID i a o wydaniu w dniu 20.09.2010r. decyzji sygn.akt 2786/10 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyna WGN.7331-1/10 z dnia 10.05.201Or. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie ciągów pieszo rowerowych oraz pieszo jezdnych w mieście Kościerzyna (wokół jeziora Gałęźnego, od Stadionu Miejskiego do ul. Wojska Polskiego, od ul. Wojska Polskiego do ul. Skaryszewskiej, wokół jeziora Kaplicznego oraz od jeziora Kaplicznego do ul. Markubowo) na terenie działek nr 156; 157; 158 obręb 01; nr 44,45,55, 58,60/1 obręb 02; nr 70/19,71/5,71/9,221/1 obręb 04; nr 43/12,215/6,215/7,217,222/6, 239/1 obręb 08; nr 32/4, 32/6, 169, 356/1 obręb 09 w Kościerzynie i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 Zawiadomienie nr 38 z dnia 24 września 2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 20.09.2010 r. decyzji sygn. akt 2114/10 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20.02.2008 r. sygn. akt. PP- 7331/125/2007 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji telefonii cyfrowej sieci ERA nr BTS 30076 na działce nr 36/1 w Dębogórzu. Doręczenie uważa SIę za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 Zawiadomienie nr 39 z dnia 27 września 2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 20.09.2010r. ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 29.04.2010 r., nr WGIiOŚ/7332/18/CP/07 w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Burmistrza Skarszew z dnia 5.02.2008r. nr WGIiOŚ/ 7332/18/CP/07 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na terenie działek nr 81 i 108/13 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy. Doręczenie uważa Się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 5 października 2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.09.2010 r. decyzji sygn. akt 2309110 , którą uchylono decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 26.03.2010 r., nr RG.B-7335-l/09 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 Zawiadomienie nr 41 z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 października 2010 r. postanowienia uchylającego postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 08.06.2010 r. nr WPIU.I.AG-7332-2/2010 w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego

Zawiadomienie nr 42 z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Oz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 października 2010 r. postanowienia uchylającego postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 19.04.2010 r. nr WPIU.I.AG-7332-2/2010 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo - usługowego przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 22 października 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o: - wydanej w 18 października 2010 roku decyzji uchylającej decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 04.05.2010 r. nr UAN-7331/29/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla części działki nr 184/25 w przedmiocie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 KAR 0901 B w Sulęczynie, gmina Sulęczyno i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz pozostawieniu bez rozpoznania odwołania Pani Agnieszki Gawin i Pana Marka Gawin od ww. decyzji Wójta Gminy Sulęczyno

 Zawiadomienie nr 44 z dnia 25 pażdziernika 2010 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 19.1 0.20 1 Or. postanowieniu o sygn. akt 1659/1 O, o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia przez Wiatropol International sp. z o. o., z siedzibą w Gdańsku, odwołania od decyzji Wójta Gminy Krokowa Nr ZPG-7331/ULII1112008 z dnia 12.10.2009r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie - na działce nr 411 położonej w miejscowości Dębki, obręb Żarnowiec - abonenckiej stacji 110/SN Dębki, stanowiącej infrastrukturę techniczną dla lokalizowanej na morzu farmy elektrowni wiatrowych Pomorze.

 Zawiadomienie nr 45 z dnia 15 listopada 2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, "działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 8.11.2010r. sygn. akt 4409110 ostatecznego postanowienia stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.09.2010r. nr ZPG-7331/ULII02/2010 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150mm w gminie Krokowa.

Zawiadomiejnie nr 46 z dnia 15 listopada 2010 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, 'działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 8.11.2010r. sygn. akt 3744/10 ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 18.08.2010r. nr UAN7331- 187/09/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na instalacji stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na części działki nr ewid. 219, położonej w miejscowości Nowa Karczma.

 Zawiadomienie nr 47 z dnia 22 listopada 2010 r.

 Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 15.11.2010r. decyzji sygn. akt 3737110 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański GKP-7331/111-CP/09110 z dnia 11.08.2010r. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej telefonii cyfrowej ERA nr 30746 obejmującej montaż 3 anten sektorowych na istniejącej wieży stalowej, realizacja zasilania energetycznego, posadowienie na poziomie gruntu szaf technologicznych, wykonanie drogi kablowej- na działce nr 196 w obrębie Krąg.

Zawiadomienie nr 48 z dnia 22 listopada 2010 r.

 Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 listopada 201 Or. decyzji (sygn. akt 3200/1 O) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 29.06.2010r. nr ZPiR 7331/icp/14/1971/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej Sn 15kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej słupowej na działkach nr 130/6, 130/4, 130/3,45, cz47, 48/2, 48/3, 54/1,49 w miejscowości Gołębiewo i przekazaniu sprawy organowi I instancj i do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 24 listopada 2010 r.

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22.1l.2010 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 3368110 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowo z dnia 09.07.2010 r. nr ZPG-7331/UL1/37/08 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie nawanialni kontaktowej wraz z zabudową nawanialni na gazociągu średniego ciśnienia PE de 160 mm na terenie kopalni Dębki wraz z przekazaniem do użytkowania na dz. Nr 514 w Karwieńskich Błotach Gm. Krokowa.

 Zawiadomienie nr 50 z dnia 3 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, po przeprowadzeniu postępowania wznowieniowego, zawiadamia o fakcie wydania w dniu 29 listopada 2010 roku decyzji sygn. akt 4797110 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 marca 2010 sygn. akt 4457/09 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 września 2009r. znak OŚiGW.7624-19/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie przeprawy mostowej przez rzekę Wisłę koło Kwidzyna wraz z dojazdami w ciągu drogi krajowej nr 90.

 Zawiadomienie nr 51 z dnia 13 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 7 grudnia 2010 r. decyzji (sygn. akt 2688110) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Stegna z dnia 06.05.2010 r. (m GP BUD-73311IPIl/2010) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 na terenie działki m 354/5, położonej przy ul. Sikorskiego w miejscowości Stegna - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Stegna.

 Zawiadomienie nr 52 z dnia 23 grudnia 2010 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 grudnia 2010 roku decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20.07.2010 r. nr WUAiOZ-I-7331/74-5/10/1-NA/92601/CP w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu średniego ciśnienia dn 90/63 PE w Gdańsku, wzdłuż ulicy Żukowskiej i Grzybowej na działkach o numerach ewidencyjnych: obręb 035: 152, 153/6, 153/4, 153/5 153/2, 156/2 i 156/1 oraz obręb 024: 498/14, 498/6, 498/5, 498/4,502,516/1,516/2,516/3,516/4,513,511,510, 509, 508, 512, 505/16, 506/7, 505/39, 506/1, 504/7, 505/4 i 504/8 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

 

 


 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2010-02-04 08:31
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2010-12-23 10:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8343
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-12-23 10:11:04