Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rok 2015

Zawiadomienie nr 1 z dnia 23 stycznia 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust.1 ustawy  dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2012r. Dz. U. poz.647 ze zm./, zawiadamia o wydaniu w dniu 19 stycznia 2015r. decyzji o sygn. akt 6339/13 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo z dnia 7.11.2013r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budówie sieci kanalizacji sanitarnej 0 200, na terenie działek nr: 74/21, 98/18, 98/37, 98/1, 98/38, położonych w Łężycach, gmina Wejherowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 2  z dnia 4  lutego 2015 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w Zw. z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28 stycznia 2015 r. decyzji sygn. akt: 3113/13 o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 08 maja 2013r. sygn. 2178/12 o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2009 r. nr OśiGW.7624/DŚ-33/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „Biogazowni kogeneracyjnej Łebcz" w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gm. Puck.

Zawiadomienie nr 3  z dnia 9  lutego 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.6.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj., Dz. U. z 2013r., poz. 267 z póżn.zm.),Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Pana Szczepana Skrzypkowskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wójta Gminy Przodkowo z dnia 17.01.2014 r. PL.6733.23.2013 ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji: budowa linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, linii kablowej SN, stacji transformatorowej SN/nn oraz przebudowa linii napowietrznej SN, na terenie działek nr 125; 126/1; 126/2; 126/4;126/5; 127/5; 127/8; 127/9; 127/10; 127/11; 127/12; 127/13; 127/14; 127/15; 127/16; 127/17;127/18; 127/19; 127/20; 127/21; 127/22; 127/23; 127/24; 127/25; 127/26; 127/27; 127/28;127/29; 127/30; 127/31; 127/32; 127/33; 127/34; 127/35; 127/36; 127/37; 127/38; 127/40; 127/41; 127/42; 128 położonych w miejscowości Smołdzino, gmina Przodkowo.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Strony mogą, w terminie czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Zawiadomienie nr 4  z dnia 16  lutego 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 . ze zm. )„ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10.02.2015 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3608/14, umarzającej postępowanie odwoławcze w przedmiocie decyzji Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z dnia 29.07.2014 r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie ulicy Kombatantów wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sieci oświetleniowej, na terenie działek nr 900/6, 902/6, 462/6, 464/5, 459/5, 901/6, 733/5 i 903/6, KM 75, obręb Gdynia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 5  z dnia 16  lutego 2015 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenni (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 lutego 2015 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt 6706/13 orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 28 listopada 2013 r. nr BGG.6733.C.34.2013 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa linii kablowej 0,4 kV z przyłączami na działkach nr 361, 774/4, 778/9, 778/10, 778/27 obr. 07 Leśniewo na potrzeby zasilania budynków na działkach nr 778/20, 778/25, 778/26, 778/28, 778/29, 778/30, oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz składać wnioski w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 6  z dnia 17 lutego 2015 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego / tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm. /, w związku z art.72 ust.6 oraz art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / tj.Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 10 lutego 2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3679/14, utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Trąbki Wielkie decyzję z dnia 21.02.2013r. nr ZPiROŚ.6220.3.3424.DEC.2011 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sobowidz i Gołębiewo w gminie Trąbki Wielkie.

Zawiadomienie nr 7  z dnia 18 lutego 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostepnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (j. t Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. )„ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu podjętej w dniu 9 lutego 2015r. decyzji sygn. akt 5869/13 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 9.10.2013r. Nr WŚ-I-6220-II.94D-2.2012.AN.202447 Prezydenta Miasta Gdańska o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia: Wykonanie dwóch dalb wielopalowych - czwórpalowych z rur stalowych do zacumowania hotelu w Gdańsku na rzece Motława od km. Rzeki 1+960 do 2+042 brzeg lewy oraz zapoznania się z jej treścią oraz dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7:30 – 15:30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 8  z dnia 3 marca 2015 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r, poz. 267 ze zm.) W ZW. Z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 26.02.2015 r. wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23.12.2011 r., Nr 8/2011 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego oraz decyzji zmieniającej Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 13.11.2012 r., GK-OŚ.6220.23.37.2010.AN.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i złożenia dodatkowych wyjaśnień w siedzibie Kolegium w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 9  z dnia 5 marca 2015 r.

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 z późn.zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 Z póżn.zm.),Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 03 .03 .2015 r. wydane zostało postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31.03.2011 r.  Nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru dz. geod. nr 51/11; 51/24; 51/34; 52; 53/4; 5315; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo gminie Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 10  z dnia 9 marca 2015 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego / tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm. /, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tj.Dz.U. z 2012r. poz.674 ze zm. /, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 04 marca 2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/50/14, utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Puck decyzję z dnia 06.12.2013r. nr BGG.6733.C.35.2013 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, linii SN-15 kV, linii nn-0,4 kV oraz złącz kablowo-pomiarowych na działka nr ew. 126/2, 127/2, 128/2, 134/2, 129/2, 130/2, 131/2, 77/6, 77/15, 77/2, 161, 78/2, 79/9, 79/11, 79/13,79/7, 79/15, 79/17, 79/19, 297, 301, 298, 299, 300, 79/26, 79/20, 79/30, 79/38, 79/37, 79/36, 79/45, 79/44, 79/32, 79/31, 79/41, 79/40, 79/39, 79/35, 79/34, 79/22, 79/43, 79/42, 79/27, 79/28, obręb Połchowo, gmina Puck.

Zawiadomienie nr 11  z dnia 16 marca 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 10.03.2015 r. decyzji SKO Gd/3122/14 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 25.06.2014 r., GPN-P.OŚR.6220.6.2014 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 3 MW na terenie działki nr 49 obręb Świerznica, gmina Stegna." i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 12  z dnia 23 marca 2015 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. ) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 19.03.2015 r. po rozpoznaniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23.12.2011 r., Nr 8/2011 znak GKOŚ.6220.23.30.2010.AN wydanej w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 13  z dnia 23 marca 2015 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 18.03.2015 r. po rozpoznaniu wniosku Zarządu Dróg Wojewódzkich w Gdańsku stwierdziło nieważność decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 13.11.2012 r., znak GK-OŚ.6220.23.37.2010.AN zmieniającej decyzję Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 23.12.2011 r., Nr 8/2011 znak GK-OŚ.6220.23.30.2010.AN wydaną w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa istniejącego układu drogowego - wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 14  z dnia 1 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o podjętej w dniu 24.03.2014r. decyzji o sygn. akt 6063/13, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Stare Pole RGR.6220.6.2013.5 z dnia 14.10.2013r. (o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji /odbudowa i przebudowa/ urządzeń melioracyjnych na terenie działek nr 100/5 i 98/3, położonych w obrębie Stare Pole), i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w dniach poniedziałek- piątek, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 15  z dnia 8 kwietnia 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 . ze zm.)„ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 3 1.03.2015 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4532/14, umarzającej postępowanie odwoławcze w przedmiocie decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 16.10.2014 r., znak UN-Z.6733.79.2014.JD, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającą na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 253/4, 258, 267/4, 267/5, położonych w miejscowości Przyjaźń.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 16  z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 131 w zw. z art. 127  i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 3 marca 2015 r. sygn. akt 6562/13 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31 marca 2011 r. nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru działek nr 51111, 51/24, 51/34, 52, 53/4, 5315, 56/2, 57/2, 110, 111, 113/1, 113/2 w miejscowości Kopytkowo dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Zawiadomienie nr 17  z dnia 17 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 z 2013r poz. 267, ze zm.) „ w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015r poz. 199 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania Marioli Podkowiak i Krzysztofa Podkowiak od decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 2/icp/2014 z dnia 17 stycznia 2014r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilenia działek budowlanych pod projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne obejmującej działki nr 97/8, 94, 110, 156/5, 156/6 zlokalizowane w obrębie Kłodawa 0011 oraz działkę nr 41 obręb Zła Wieś 0019, gmina Trąbki Wielkie, zawiadamia o podjętej w dniu 15 kwietnia 2015r., decyzji SKO Gd/874/14 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 2/icp/2014 z dnia 17 stycznia 2014r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilenia działek budowlanych pod projektowane budynki mieszkalne jednorodzinne obejmującej działki nr 97/8, 94, 110, 156/5, 156/6 zlokalizowane w obrębie Kłodawa 0011 oraz działkę nr 41 obręb Zła Wieś 0019, gmina Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 18  z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale, społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.04.2015 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/864/14 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 17.01.2014 r. (znak: RGP.6220.7.2012) w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29.12.2011 r. znak RGP.6220.1.30.2011 AM w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Gniew oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 19  z dnia 6 maja 2015 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego / tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm. /, w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  / tj.Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm. /, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 22 kwietnia 2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/860/14, utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sierakowice decyzję nr ROŚ.6220.1.11.2013.MP z dnia 14 stycznia 2014r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn."Budowa stacji przeładunkowo-magazynowej, na działce nr 15/17, obręb ewidencyjny Szklana, gmina Sierakowice".

Zawiadomienie nr 20 z dnia 7 maja 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2015r. Dz. U. poz.1991, zawiadamia o wydaniu w dniu 28 kwietnia 2015r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1040/14 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 stycznia 2014r., nr UN-Z.6733.113.2013.PP w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 728, 1241/3 i 1241/4 położonych w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo w celu zasilania działek budownictwa mieszkaniowego.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 21  z dnia 26 maja 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.z późn.zm. ) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 maja 2015 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 1556/14 utrzymującej w mocy decyzję wydaną przez Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni z dnia 19.02.2014 r. RP.6733.1112013.A.ST/2138 ustalającą realizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej WN-100 kV wraz ze światłowodem, dwóch slupów energetycznych oraz demontażu fragmentu istniejącej linii napowietrznej WN-110 kV na terenie działek nr: 586/36; 581/38; 456/37; 386/36; 585/45; 353/107 oraz 354/107, KM 79 obręb Gdynia, w rejonie ulic Kłajpedzkiej i Wielkopolskiej.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 22  z dnia 27 maja 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2015r. Dz. U. poz.1991 /, zawiadamia o wydaniu w dniu 19 maja 2015r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1564/14 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3 marca 2014r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie odcinka kanalizacji deszczowej oraz przykanalika ok. km 298+300 drogi krajowej nr 20 na terenie działek nr: 942/1, 448/5 i 446/3, położonych w Żukowie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadmomienie nr 23 z dnia 5 czerwca 2015 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zml, w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko /tj.Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28 maja 2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2478/14, uchylającej w całości wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo decyzję z dnia 27.05.2014r. nr KSR-ŚR.6220.4.2014 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji linowego elektrycznego wyciągu wakeboardingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 780 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo, inwestorem której są p.Janusz Stawski oraz Damian Barzykowski, i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 24 z dnia 5 czerwca 2015 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm/, w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko /tj.Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 02 czerwca 2015r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/2665/15 o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z: dnia 28 maja 2015r. sygn.akt SKO Gd/2478/14 orzekającą o uchyleniu wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo decyzji z dnia 27.05.2014r. nr KSR-SR.6220.4.2014 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na instalacji linowego elektrycznego wyciągu wakeboardingowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 780 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo, inwestorem której są p.Janusz Stawski oraz Damian Barzykowski.

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 25 z dnia 9 czerwca 2015 r.

Na podstawie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03. października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia, że w dniu 28.05.2015 r. wydane zostało postanowienie sygn. akt SKO Gd/1554/14 uchylające w całości postanowienie Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10 lutego 2014 r. RGN.6220.4.2014 orzekające, że:

1. realizacja planowanego przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Bko Dolina spółka z o.o. w Łężycach" - etapy III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowy kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater: C1,C2 i C3, na działkach o numerach 511; 6/1; 7/44; 7/60; 7/62; 7/63; 7/61;; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 obręb Łężyce, gmina Wejherowo, przebiega etapowo;

2. nie zmieniły się warunki określone w ostatecznej decyzji Wójta Gminy Wejherowo Nr RGN-766/68/2008/2009 z dnia 28 sierpnia 2009 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia.

Jednocześnie Samorządowe Kolegium Odwoławcze w swoim postanowieniu umorzyło postępowanie orgańu I instancji w całości.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydanym postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30- 15:30

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 26 z dnia 9 czerwca 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 29 maja 2015 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1607/14 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 10 marca 2014 r. znak RG-0Ś.6220.1.2014 o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie 9 budynków mieszkalnych jednorodzinnych i 9 budynków gospodarczych z infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 242 i 244 pol. w Pałubinie.

Akta sprawy prowadzone przez Wójta Gminy Stara Kiszewa, zawierające dokumentację sprawy zostaly zwrócone do organu I instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 22 czerwca 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. Z 2015 r., poz. 199) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.06.2015 r. decyzji SKO Gd/3566/14 umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie decyzji Wójta Gminy Stary Targ z dnia 31.07.2014r., nr 6733.2.2014 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 60/1, 60/2, 60/4, 60/7, 60/8, 61/4 obr. Stary Targ, gmina Stary Targ w sprawie przebudowy istniejącej linii energetycznej napowietrznej niskiego napięcia.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30. Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadominie nr 28 z dnia 9 lipca 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 . ze zm. )„ w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 07.07.2015 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3343/14, umarzającej postępowanie odwoławcze w przedmiocie decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 03.07.2014 r., znak WUAiOZ-I-6733.54-4.2014.1dpw.161150, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie odcinka sieci wodociągowej z przyłączami, na działce nr ewid. 1 i 28, obręb 01, w Gdańsku, ul. Myśliborska.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 20 lipca 2015 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego / tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 ze zm. /, w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / tj.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 lipca 2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1222/14 o uchyleniu wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Nowa Karczma decyzji z dnia 19.02.2014 r. nr 2/2014 (K.OŚ.600-1.1.33.2011-2014) w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z przeznaczeniem na hodowlę 30.000 szt. brojlera, co stanowi 120 DJP, na terenie działek nr 377 i 164/2 w miejscowości Grabówko gm. Nowa Karczma, wraz z obiektami towarzyszącymi: dwoma silosami na paszę, wiatą na drewno, zbiornikiem bezodpływowym na gnojówkę, płytą obornikową i drogą dojazdową i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 24 lipca 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 z 2013r poz. 267, ze zm) „ w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz. U z 2015r poz. 199 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lipca 2015r, decyzji o sygn. akt SKO Gd/2754/14 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kaliska DR.6733.12.2014.III z dnia 04 czerwca 2014 r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na utwardzeniu pobocza z kostki betonowej na działkach nr 79, 76/1, 72/11 w miejscowości Frank gmina Kaliska.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 31  z dnia 30 lipca 2015 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 29.07.2015 r. wydało decyzję SKO Gd/2142/14 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 04.04.2014r., nr RRiGN.7624.01.2014 o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego ostatecznej decyzji nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 z dnia 31 października 2008 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geodezyjny Garczyn na działkach o numerach 275/1; 278/1; 292/8; 292/9; 287/2; 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych nr 279/3; 291/3; 288; 284; 286; 277; 272; 289/1 obręb geodezyjny Garczyn, gmina Liniewo; i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 32  z dnia 3 sierpnia 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 199) zawiadamia o wydaniu w dniu 28.07.2015r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3806/14, umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Urbanistyki, Architektury i Ochrony Zabytków Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 30.07.2014r. nr WUAiOZ-I-6733.47.6.2014.3-G.152853 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie sieci gazowej w ramach inwestycji „Przebudowa sieci gazowej n/c dn 125 PE z przyłączami gazu dn 63szt.9" w Gdańsku, przy ul. Pelplińskiej i Pomorskiej, na fragmentach działek nr 159, nr 156/8, nr 157/1, nr 156/7, nr 149/2 obręb 7 i na fragmencie działki nr 43 obręb 15.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 33  z dnia 5 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 4 sierpnia 2015r., sygn. akt SKO Gd/2236/14 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Gardeja z dnia 2 maja 2014 r., nr Oś-6220D.13.7.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie 80 budynków mieszkalnych jednorodzinnych z przyłączami w zabudowie wolnostojącej wraz z wydzieleniem działek pod realizację na terenie nieruchomości - działki nr 12/4 i 12/10 położone w obrębie geodezyjnym Jaromierz, w miejscowości Jaromierz, gmina Gardeja.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 34  z dnia 17 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 13 sierpnia 2015r, decyzji SKO Gd/2396/14 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni nr ROD.6220.54.2013.JS z dnia 12 maja 2014r., o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych hal garażowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych oraz parkingów zewnętrznych wraz z towarzyszącą im infrastrukturą t. drogami dojazdowymi, oświetleniem i odwodnieniem o łącznej powierzchni około 9.000m2 na terenie osiedla Sokółka Zielenisz, objętym ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nr 2201, karta nr 107 MW2, działka nr 270/18, 270/17 KM 39, Obręb Wiczlino w Gdyni rozstrzygającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania w/w przedsięwzięcia na środowisko i uznającej charakterystykę przedsięwzięcia jako załącznik do wydanej decyzji.

Zawiadomienie nr 35  z dnia 20 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 18.08.2015 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1895/14 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 02.04.2014 r., znak OŚ1.6220.21.2013.9, odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia: „Zbieranie odpadów metalowych, skład węgla, sprzedaż złomu, punkt przyjęć aut do kasacji na działce nr 248/8 i 248/9 w Przejazdowie" oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 24 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2015 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1698/14, w której orzekło o:

  1. uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 17 lutego 2014 r. nr GP7331/CP.07/2009/2014-o o uchyleniu decyzji tego organu z dnia 10 kwietnia 2009 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku toalet publicznych ogólnodostępnych na terenie działki nr 175 k.m. 2, obręb Chłapowo oraz o odmowie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku toalet publicznych ogólnodostępnych na terenie działki nr 175, k.m. 2, obręb Chłapowo,
  2. o odmowie uchylenia decyzji Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 10 kwietnia 2009 r. nr GP-733 1/CP/07/2009 z uwagi na upływ pięcioletniego terminu po którym mowa w art. 146 § 1 k.p.a. uznając, że decyzja Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 10 kwietnia 2009 r. nr GP7331/CP/07/2009 została wydana z naruszeniem prawa,

W związku z powyższym strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać z się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godz. 07:30 - 15:30.

Doręczenie wydanej przez Kolegium decyzji uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 37  z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 24.08.2015 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2451/14, uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stary Targ nr 6733/1/2014 z dnia 20.05.2014 r., wydanej w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowych nn-0,4kV, posadowieniu złącz kablowych nn 0,4kV, posadowieniu słupów linii napowietrznej nn 0,4kV w miejscowości Dąbrówka Malborska, na terenie działek nr ewid. 125/2, 126/2, 127/2, 129/1, 129/2, 156, 131/1, 127/1, 120 obr. 0002.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 38  z dnia 28 sierpnia 2015 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 25.08.2015 r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/1938/14 decyzji, o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Helu RGAI.6733.2.2012/03/2014 z dnia 19.03.2014 r., o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz rozbudowie tarasów widokowych w obrębie obecnego obszaru Fokarium, oraz jednoczesnej odmowie ustalenia warunków dla rozbudowy tarasów widokowych na pasażem spacerowym wzdłuż falochronu ( działki nr 565/1 i 566/3 obręb Hel 0001, położone w Helu przy ul. Morskiej ).

Zawiadomienie nr 39  z dnia 1 września 2015 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 25.08.2015 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5293/14 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 25.09.2014r., nr OŚ 6220.9.2013 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Budowa zakładowej oczyszczalni ścieków przemysłowych biologicznie rozkładalnych na terenie Zakładu Drobiarskiego Wojciech Buchholc w Gniszewie" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 1 września 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu zażalenia Photoenergy Sp. z o. o. z siedzibą w Malborku, postanowienia z dnia 2 września 2015 r. sygn. 6820/13 w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni fotowoltaicznej Swarożyn 18/3, 27/3 wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 1,99 MW".

Zawiadomienie nr 41 z dnia 10 września 2015 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz.199 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 8.09.2015r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2947/14, utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo przez Zastępcę Burmistrza z dnia 12.05.2014r. nr UN-Z.6733.21.2014.JD w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV zasilanej z istniejącej rozdzielnicy stacyjnej nr T-8726, posadowionej na działce nr 260/15, przez działki nr 260/15, 98/1, 97/21, 97/28 do projektowanego złącza nr Z-301 (na działce nr 97/36) i dalej od tego złącza po działce nr 97/28 do projektowanych złącz nr Z-302, Z-303, Z-303/1, Z-304 i Z-305 (odpowiednio na działkach nr 97/34, 97/33, 97/32, 97/29 i 97/27) na terenie działek 97/3, 97/4, 97/19, 97/21, 97/27, 97/28, 97/29, 97/30, 97/31, 97/32, 97/33, 97/34, 97/35, 97/36, 98/1, 260/15, 260/14, 260/3, 264/2, 317, 97/20 położonych w Przyjaźń, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 21 września 2015 r.

Na podstawie art. 38; art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03. października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14.6.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z póżn.zm.),Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 14.09.2015 r. wydana została decyzja sygn. akt SKO Gd/3559/14 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Dziemiany z dnia 25 lipca 2014 r. Nr RNS.6220.13.ŻWK.2014.KS o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu kopalni piasku „Kalisz" w miejscowości Kalisz na działce nr 355, gmina Dziemiany i przekazaniu sprawy temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 22 września 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 114 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.09.2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2589/14 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Burmistrza z dnia 30.05.2014r. nr WGIiOŚ .6220.16.2013 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zbieraniu odpadów, w tym złomu metali na działce nr 411/8, (obręb Demlin 0005), w Demlinie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 29 września 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 21.09.2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2840/14 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Władysławowa przez Zastępcę Burmistrza z dnia 2.06.2014 r. nr RGK.6220.3/8.2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa Promenady Nadmorskiej wraz z infrastrukturą techniczną we Władysławowie".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7:30 -15:30.

Zawiadomienie nr 45 z dnia 29 września 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 21 .09.2015 r., SKO Gd/2756/14 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Zblewo z dnia 04.06.2014r., nr ZRG.6220.3.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej do 1MW, na działce nr 647 w obrębie ewidencyjnym Pinczyn, gmina Zblewo.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 46 z dnia 29 września 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 21.09.2015 r., SKO Gd/2757/14 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Zblewo z dnia 04.06.2014r., nr ZRG.6220.4.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na montażu i uruchomieniu instalacji fotowoltaicznej do 1MW, na działce nr 647 w obrębie ewidencyjnym Pinczyn, gmina Zblewo.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 47 z dnia 30 września 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267., dalej powoływany jako k.p.a.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. póź. 199.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o:

1. wydaniu w dniu 23 września 2015 roku postanowienia w sprawie sygn. akt SKO Gd/1587/15 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania przez Panią Dorotę Grzenia od ostatecznej decyzji od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo UNZ.6733.15.2014.AG z dnia 24.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej n/c przebiegającej przez działki nr 756/9; 755/5, 1758/5 w Zukowie wraz z budową przyłącza gazowego do budynku na działkach nr 756/18,756/21 i przebudową przyłącza gazowego do budynku na działce nr 756/9 w Żukowie.

2. wydaniu w dniu 23 września 2015 roku postanowienia w sprawie sygn. akt SKO Gd/1588/15 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez Panią Dorotę Grzenia od ostatecznej decyzji od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo UNZ.6733.15.2014.AG z dnia 24.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej n/c przebiegającej przez działki nr 756/9; 755/5, 1758/5 w Żukowie wraz z budową przyłącza gazowego do budynku na działkach nr 756/18,756/21 i przebudową przyłącza gazowego do budynku na działce nr 756/9 w Żukowie.

3. wszczęciu na wniosek Pana Romana Grzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo UNZ.6733.15.2014.AG z dnia 24.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej nic przebiegającej przez działki nr 756/9; 755/5, 1758/5 w Żukowie wraz z budową przyłącza gazowego do budynku na działkach nr 756/18,756/21 i przebudową przyłącza gazowego do budynku na działce nr 756/9 w Żukowie.

Z treścią postanowień strony postępowania mogą zapoznać się w  siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 48 z dnia 6 października 2015 r.

Na podstawie art. 38; art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03. października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm. )Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 29.09.2015 r. na wniosek strony, Pani Sylwii Hudemann, wszczęte zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 17. kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 6 października 2015 r.

Na podstawie art. 38; art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03. października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm. )Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 29.09.2015 r. na wniosek strony, Pani Sylwii Hudemann, wszczęte zostało postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 19. marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 50 z dnia 12 października 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28 września 2015r, decyzji SKO Gd/2729/14 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum nr GKVII.6220.21.7.2014 z dnia 19 maja 2014r,  rozstrzygającą o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą „ Produkcja syntetycznego materiału mineralnego PDS-2" zlokalizowanego na działce nr 21/36, obręb IV miasta Sztum i uznającej charakterystykę przedsięwzięcia jako załącznik do wydanej decyzji.

Zawiadomienie nr 51 z dnia 12 października 2015 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2013 r., poz. 267 z późn.zm.) w związku z art.32 ust.2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29.09.2015 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2744/14 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Zastępcę Wójta Gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 sierpnia 2009r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater:C1,C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 5/1; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 ( obr. Łężyce ) w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo- rozumianego, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, realizowanego przez Eko Dolinę spółka z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo. Jednocześnie Kolegium przekazało sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ( ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk ) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 52 z dnia 19 października 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.10.2015 r. decyzji sygn. akt SKO/1165/15 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 12.01.2015 r., nr OP.6220.3.13.14.2015 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i eksploatacji stacji demontażu pojazdów oraz punktu zbierania i przetwarzania odpadów w Suchym Dębie, przy ulicy Gdańskiej 56A oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 53 z dnia 21 października 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 13 października 2015 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 2903/14 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.06.2014 r. ZPG.6733.08.2014:

1. umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla części inwestycji dotyczącej budowy elktroenergetycmy7ch linii kablowych SN-15 kV i nn 0,4 kV, budowy słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV i budowie złączy kablowo-pomiarowych, na terenie działek nr 646/87; 604/115; 646/22 w obr. Karwieńskie Błota, w gminie Krokowa;

2. odmawiającą wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla części inwestycji dotyczącej budowy elektroenergetycznych linii kablowych SN-15 kV i nn 0,4 kV, budowy słupowej stacji transformatorowej 15kV/0,4kV i budowie złączy kablowo- pomiarowych, na terenie działek nr 11/3; 11/7; 8/3; 7/1; 18/1; 6; 622; 605; 17 w obr. Karwieńskie Błota, w gminie Krokowa;

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 54 z dnia 28 października 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 października 2015 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/3776/14 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 13 sierpnia 2014 r. nr RP.6733.46.2014.ASt/713 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na terenie działek nr:

1525/339, 664/341, 1708/365, 1270/366, 1739/326, 1563/377, 1706/365, 680/453, 1143/453, 374, 373, 1275/453, 676/370, 1147/453, 1042/409, 1022/446, 1150/406, 1153/407, 1156/408, 1158/405, 1020/460, 480, 872/485, 455, 461, 1707/365, 498, 1526/339, 1145/370, KM 60; nr 44, 45, 430/17, 342/14, 255/34, 253/33, 326/17, 321/32, 28, KM 61 oraz nr: 436/209, KM 59 obręb Gdynia w rejonie ulic: Syrokomli, Ujejskiego, Tetmajera, Norwida i Grottgera.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 55 z dnia 29 października 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 21.10.2015 r., SKO Gd/5180/14 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 04.12.2014 r., nr WŚ-I.6220.II.33D.2013.AN.79186 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia: „ Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda w Gdańsku na terenie działek ewidencyjnych nr 85/7 i 93/3 wraz z podziemną linią średniego napięcia, biegnącą od elektrowni do istniejącej, napowietrznej linii średniego napięcia na terenie działek nr 151/2 85/3, 90/2, 91/2, 92/2, 93/10, 93/8, 93/5, 94/2, 95/2, 95/1, 76/4, 76/15 obręb 334" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Ponadto Kolegium informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 4 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 28 października 2015r., sygn. akt SKO Gd/4191/14 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Choczewo z dnia 22 września 2014r., nr RIGKiOŚ.6220.03.2014 w przedmiocie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zespołu elektrowni wiatrowych o mocy nominalnej do 10MW wraz z niezbędną infrastrukturą elektroenergetyczna, drogami dojazdowymi i placami manewrowymi, zlokalizowanego na działce nr 152/13, obręb Ciekocino, gmina Choczewo."

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 4 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.10.2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4201/14 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na adaptacji dzierżawionego obiektu i uruchomieniu mini-browaru o wydajności 1000 dm3 (10 hi) z jednorazowego warzenia na terenie działek o numerach: 271/9 i 271/5 w miejscowości Chwaszczyno.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 58 z dnia 5 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 25 sierpnia 2015 r. sygn. akt SKO Gd/1938/14 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Helu z dnia 19 marca 2014 r. nr RGAI.6733.2.2012/03/2014 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z rozbudową tarasów widokowych w obrębie obecnego obszaru fokarium w tym tarasu nad pasażem spacerowym wzdłuż falochronu (działki nr 5465/1 i 566/3 w obrębie 0001 Hel).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 59 z dnia 6 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 38; art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03. października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 29.10.2015 r. została wydana decyzja sygn. akt SKO Gd 4180/14 odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 60 z dnia 6 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 38; art. 74 ust. 3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03. października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 29.10.2015 r. została wydana decyzja sygn. akt SKO Gd 4181/14 odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 24.06.2010r. nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10.

Strony postępowania mogą zapoznać się z wydaną decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30-15:30.

Zawiadomienie nr 61 z dnia 17 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 05 listopada 2015 roku postanowienia w sprawie sygn. akt SKO Gd/4742/15 o odmowie wstrzymania wykonalności decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo TJN-Z.6733.15.2014.AG z dnia 24.03.2014 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej nic przebiegającej przez działki nr 756/9; 755/5, 1758/5 w Żukowie wraz z budową przyłącza gazowego do budynku na działkach nr 756/18,756/21 i przebudową przyłącza gazowego do budynku na działce nr 756/9 w Żukowie.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 62 z dnia 17 listopada 2015 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz.1235 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o podjętych w dniu 10.11.2015r. postanowieniach, a mianowicie o postanowieniu:

1)SK0 Gd/4560/14 o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Piotra Forysia od decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r., o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastruktura techniczną na działce Nr 633/1 w miejscowości Kczewo";

2)SKO Gd/4786/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Leszka Frankiewicza od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r.;

3)SKO Gd/4787/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Wojciecha Stromskiego od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r.;

4)SKO Gd/4788/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Andrzeja Stromskiego od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r.;

5)SKO Gd/4789/15, o stwierdzeniu niedopuszczalności wniesienia odwołania przez Marię Stromską od powyższej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL.6220.3.2014 z dnia 14.10.2014r..

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniami w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w dniach poniedziałek.- piątek, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 63 z dnia 26 listopada 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r poz. 267, ze zm. )  w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015r poz. 199 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Zblewo nr ZRG.RGnb.6730.CP.175.2012 z dnia 10 maja 2013r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie linii kablowej Sn- 15Kv i nn-0,4 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej na terenie działek 120, 144, 707, 180 w miejscowości Pinczyn gmina Zblewo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 64 z dnia 27 listopada 2015 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 267 ze zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 24.11.2015 r. wydało decyzję SKO Gd/5028/14 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 31.10.2014r., nr GKVII.6220.16.21.2013 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na . „Budowie elektrowni wiatrowej Koślinka wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MW w obrębie ewidencyjnym Koślinka, dz. nr 87/6 w gminie Sztum", zlokalizowanego na działkach 87/6, 81, 86, 129, 156 obręb Koślinka, Gmina Sztum i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 65 z dnia 3 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, po przeprowadzeniu postępowania odwoławczego, zawiadamia o fakcie wydania w dniu 16 listopada 2015 roku decyzji sygn. akt: SKO Gd/3185/15 o utrzymaniu w mocy wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni - decyzji Zastępcy Naczelnika Wydziału Środowiska z dnia 22 maja 2015r. (znak: ROD.6220.43.2013.DD) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie pomieszczenia do malowania" zlokalizowanego w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 120, na działkach: nr 193/166 KM 32 oraz nr 248/8 KM 31.

Zawiadomienie nr 66 z dnia 8 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 29 września 2015 r. sygn. akt SKO Gd/2744/14 uchylającą w całości decyzję wydaną przez Zastępcę Wójta Gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 sierpnia 2009 r. Nr RGN7666/68/2008/2009 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V. obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater:C1,C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 511; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 ( obr. Łężyce ) w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo- rozumianego, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, realizowanego przez Eko Dolinę spółka z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo i przekazującą sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 67 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt SKO Gd/4181/14 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 18 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stegna z dnia 25 października 2010 r. nr OŚR 7625/01/3/10 o zmianie decyzji tego organu z dnia 24 czerwca 2010 r. nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 na działce nr 91/4 w miejscowości Niedźwiedzica, zmienionej decyzją tego organu z dnia 8 października 2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10.

Z treścią wniosku strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 68 z dnia 10 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 29 października 2015 r. sygn. akt SKO Gd/4180/14 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność decyzji ostatecznej Wójta Gminy Stegna o z dnia 8 października 2010 r. nr OSR 7625/01/2/10 o zmianie decyzji tego organu z dnia 24 czerwca 2010 r. nr OSR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 na działce nr 94/4 w miejscowości Niedźwiedzica.

Z treścią wniosku strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 69 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r poz. 267, ze zm. ) „ w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2015r poz. 199 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 grudnia 2015r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/3724/14 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Zblewo nr ZRG.RGnb.6730.CP.175.2012 z dnia 10 maja 2013 r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie linii kablowej Sn- 15Kv i nn-0,4 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej na terenie działek 120, 144, 707, 180 w miejscowości Pinczyn gmina Zblewo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 70 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 267.z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 grudnia 2015 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd4390/14 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09.09.2014 r. UN-Z.6733.68/2014.JD ) ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odprowadzeniem ścieków do kolektora w miejscowości Czaple, na terenie działek nr 156/35; 156/32; 159; 3016/1 położonych w miejscowości Leźno, na terenie działek nr 236/2; 175; 137/32 położonych w miejscowości Czaple, na terenie działek nr 242/202; 296; 242/234; 242/235; 242/266; 282/22;242/193; 242/194; 242/202; 242/19; 242/17; 242/56; 242/50; 241/1; 242/34; 276/9; 334/5; 243/5; 249;279/3; 281/50; 281/46; 337/22; 128/8; 140/1; 283/9; 283/12; 283/4; 283/5; 270/2; 283/6; 277/3; 275/1;270/1; 271; 274/13; 275/11; 244/1; 205; 166; 128/7; 128/6; 124/4; 124/3; 125/3; 126/3; 126/6; 128/5;162/2; 337/23; 158/8; 158/12; 158/11; 160; 161/1; 161/2; 107/6; 107/2; 116/2; 117/2; 118/2; 121/2;163; 208; 206; 84; 204/1; 202; 86/3; 85/5; 85/6; 77; 80; 78; 39/5; 38; 246; 76; 41/3; 41/4; 41/5; 41/6;41/7; 86/4; 36/8; 191; 196/7; 192; 81; 82; 83; 201/2; 128/9; 128/10; 134/7; 186; 79; 36/4; 162/27 położonych w miejscowości Rębiechowo, gmina Żukowo, (dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego) i przekazującej sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 71 z dnia 18 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.12.2015r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3158/14 odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23.06.2014r. sygn. akt 3954/13 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 2/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,0m oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz.7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 72 z dnia 29 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) i w zw. z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 21 grudnia 2015 r. decyzji ostatecznej sygn. akt SKO Gd/3818/14 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 sierpnia 2014 r. sygn. akt 3719/13 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 6 marca, 2009 r. sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r. znak WŚ-I-7639/1/11D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

Z treścią decyzji i aktami sprawy strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 73 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 grudnia 2015 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4487/14 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22 października 2014 r. nr WŚ-I-6220.II.6D.2014.EI.35935 orzekającej o umorzeniu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wytwórnia Mas Bitumicznych w Gdańsku przy ul. Sucharskiego 7a na ternie działek nr 3/31 i 3/51 w obrębie 275 oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godzinach pracy organu.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 74 z dnia 31 grudnia 2015 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015r., poz.199), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o przekazaniu według właściwości - pismem z dnia 29.12.2015r.— Burmistrzowi Rumi, wniosku Mieszka Bisewskiego, Katarzyny Bisewskiej, Marcina Wajdzika, Moniki Wajdzik, Jacka Kulikowskiego, Justyny Tłok, Tomasza Wyłupka, Katarzyny Wenty-Wyłupek, Roberta Olejnika, Sławomira Sztuk, Oksany Jasińskiej o wznowienie postępowania administracyjnego zakończonego ostateczną decyzj4 Burmistrza Rumi UA.6733.4.2014.AN z dnia 20.05.2014r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 42011 Rumia Centrum na dachu istniejącego obiektu wraz z wykonaniem zasilania elektroenergetycznego, na działkach nr 849 i 676/6, położonych w Rumi przy ul. Wybickiego (obręb 18).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2015-01-23 10:44
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2015-12-31 09:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11692
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2015-12-31 09:59:49