Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1.  Decyzja z dnia 31 grudnia 2012 r sygn akt 210/12 stwierdzająca nieważność decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL-7624/13/06-07 z dnia 27.09.2007r., o „odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia modernizacja stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel obejmuj4cej zmianą konfiguracji anten sektorowych i parabolicznych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL na wieży usytuowanej na działce Nr 259 w Kosowie gmina Przodkowo".
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-04 13:58
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-01-04 14:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-04 13:59

2. Zawidominie z dnia 18 stycznia 2013 roku o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją  Kolegium z dnia 31 grudnia 2012 r. sygn. akt 210/12 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Przodkowo z dnia 27 września 2007 r. nr PL-7624/13/06-07 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel obejmującej zmianę konfiguracji anten sektorowych i parabolicznych na istniejącej stacji bazowej na działce nr 259 w Kosowie gmina Przodkowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-22 14:31
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-01-22 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-01-22 14:32

3. Decyzja z dnia 30 stycznia 2013r,  o sygn. akt 1952/12 o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o nr OŚII. 6220. 2. 10. 10. 11. 2012 z dnia 24 lutego 2012r., wydanej w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów i kasacja pojazdów samochodowych, położonej na działce nr 69 w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-01 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-02-19 09:18
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-02-01 14:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-01 14:02

4. Decyzja z dnia 14.02.2013 sygn. akt 1925/2012 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23.03.2012 r., OŚII.6220.17.12.2012 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliwa typu pellet", zlokalizowanego na działkach nr 6/8, 6/13, 6/14, 6/15, 6/21, 6/31, 6/32, 6/33, 7, 8/2, 8/3, 249/1, 249/12 obręb Zajezierze oraz na działce nr 445 obręb Sztumskie Pole, Gmina Sztum. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-19 09:10
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-02-19 09:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-19 09:11

5.  Zawiadomienie, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k.Warszawy od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 9.12.2010r. nr RTI-OŚ/ds./7625/07/09 ustalającej na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 893 obejmującego ostrogi nr 1/893, 3/893.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-20 14:26
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-02-20 14:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-20 14:26

6.  Decyzja z dnia 21 lutego 2013 roku  sygn. akt 480/13 o umorzeniu postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Łęczyce .z dnia 12.08.2008 r., znak: B.7332/OŚ/01/08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 5 dwu-megawatowych siłowni wiatrowych GAMESA G90 o łącznej mocy 10 MW oraz głównego punktu zasilania z 2 transformatorami 110/SN/kV i napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV od GPZ do napowietrznej linii kablowej 110 kV nr 1416 Bożepole - Lębork w Pradolinie Redy - Łeby o długości ok. 1,6 km lub odpowiadającej jej kablowej podziemnej linii wysokiego napięcia 110 kV.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 14:10
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-02-25 14:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-25 14:11

7. Decyzja z  dnia 21.02.2013r. sygn akt 2245/12 utrzymująca w mocy decyzję I instancji po rozpoznaniu odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 07.05.2012r., nr KŚ.6220.7.2012 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odchowalni drobiu na działce nr 236/4 w Chwaszczynie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-27 12:19
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-02-27 12:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-02-27 12:20

8. Zawiadomienie - informacja na podstawie art. 10 § 1 kpa. oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku o możliwości zapoznania się w siedzibie Kolegium, Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 z uzupełnieniem Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie, gm. Skarszewy oraz o możliwości składania uwag i wniosków do dołączonego uzupełnienia raportu - Oddziaływanie akustyczne oraz emisja pyłów i gazów do powietrza projektowanej żwirowni „Bożepole Królewskie 1" na terenie działki nr 161/28 w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia / odnośnie udziału społeczeństwa od dnia jego ogłoszenia /. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-05 09:56
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-05 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-05 09:56

9. Decyzja z dnia 04 marca 2013r.  o sygn. akt 1752/12 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Sierakowice nr SB.7624-18/27/10/11/12 z dnia 19 marca 2012r., odmawiającej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 211/1 w Gowidlinie pięciu kurników w celu urządzenia na bazie tych kurników fermy drobiu i odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji takiego przedsięwzięcia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-07 13:50
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-07 13:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-07 13:50

10. Decyzja z dnia 18.03.2013 (sygn. akt 2190/12) orzekająca o uchyleniu decyzji Z-cy Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr K.0S.600-1.1.19.2012 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie do 120 DJP na działkach nr 377 i 164/2 w miejscowości Grabówko gm.Nowa Karczma, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-25 08:45
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-25 08:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-25 08:45

11. Decyzja z dnia 19.03.2013r.  sygn. akt 1618/13 w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 25.10.2010r. Nr OSR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OSR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 08.10.2010 nr OSR 7625/01/2/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-25 08:55
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-25 08:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-25 08:56

12. Zawiadomienie z 26.03.2013, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy od decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 28.12.2010r. nr AR.0S.7624.03.16/10 ustalającej na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. 5B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle w km 916 obejmującego ostrogi nr 3/916 i 11/916".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:39
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-27 09:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:40

13. Zawiadomienie z dnia 25.03.2013, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy od decyzji Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 14.12.2010r. nr SM.7624-3/2009/10 ustalającej na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle w km 917-919 obejmującego ostrogi nr 8/917, 14/918, 16/918, 18/918, 14/919 i 16/919.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:43
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-27 09:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:43

14. Zawiadomienie z dnia 26.03.2013 r., iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy od decyzji z dnia 16.12.2010 r. nr RGIII 7625/03/09 wydanej przez Wójta Gminy Lichnowy w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 915-916 obejmującego ostrogi nr 6/916, 10/916, 12/916, 14/916, 6/915, 8/915, 10/915, 12/915 planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:46
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-27 09:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:47

15. Zawiadomienie z dnia 26.03.2013, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Towarzystwa Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie od decyzji z dnia 02.12.2010 r. nr 75/760/III/ 1/2010 wydanej przez Wójta Gminy Miłoradz w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 894 obejmującego ostrogę nr 6/894 planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:48
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-03-27 09:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-03-27 09:49

16. Postanowienie z dnia 27 marca 2013r. (sygn.akt 2210/13) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18 marca 2013r. (sygn.akt 2190/12) orzekającej o uchyleniu decyzji Z-cy Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 24 kwietnia 2012r. nr K.OŚ.600-1.1.19.2012 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie do 120 DJP na działkach nr 377 i 164/2 w miejscowości Grabówko gm.Nowa Karczma, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-02 14:23
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-02 14:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-02 14:24

17. Decyzja z dnia 28 marca 2013 roku sygn. akt 652/12 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 17.01.2012 znak SB.7624-19/23/09/10/11/12/MN  w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „ Budowie budynku kurnika na terenie na terenie działki nr 236/3 położonej w Gowidlinie „.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-15 09:16
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-15 09:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-15 09:25

18. Postanowienie z dnia 26 marca 2013 roku sygn. akt 1386/12 uchylające postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 23.02.2012 znak WPIU.I.AG-7332-2/2010 oraz ustalające ,iż w ramach raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko należy zbadać wariant alternatywny polegający na zlokalizowaniu elementów uciążliwych przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo – usługowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim na działkach nr 502, 2/142, 2/229, 239, 118, 24/21, 24/23 położonych w obrębie 19 oraz na działce nr 293, położonej w Obrębie 37.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-15 09:27
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-15 09:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-15 09:28

19. Postanowienie z dnia 26 marca 2013 roku sygn. akt 1931/13 stwierdzające niedopuszczalność wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 23.02.2012 znak WPIU.I.AG-7332-2/2010 dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo – usługowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim na działkach nr 502, 2/142, 2/229, 239, 118, 24/21, 24/23 położonych w obrębie 19 oraz na działce nr 293, położonej w Obrębie 37.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-15 09:38
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-15 09:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-15 09:39

20. Decyzja z dnia 17.04.2013r. sygn. akt 1617/13 w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-22 13:20
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-22 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-22 13:26

21. Decyzja z dnia 15 kwietnia 2013 r. sygn. akt: 1256/13 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Eventus Duurzaam B.V. z siedzibą w Hengelo, Holandia, reprezentowanej przez r.pr. Dorotę Rosiak od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Stegna z dnia 4.01.2013 r., znak GK.7625.9.DSU.2010.2011.2012, w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500 kW i wysokości 85 m w miejscowości Broniewo, gmina Stegna.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 08:03
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-25 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 08:03

22. Decyzja z dnia 23 kwietnia 2013r.  (sygn.akt 1384/12) o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu przetwórstwa metalowego - powiększenie powierzchni zabudowy pod kątem rozwoju powierzchni usługowych, produkcyjnych i magazynowych, polegających na powiększeniu hali zlokalizowanej na dz. Nr 14/3 do pow.5600m2 oraz budowie dwóch nowych budynków o pow. 2400m2 i 4500m2 na działce nr 14/7, położonych w Łężycach gmina Wejherowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 14:01
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-25 14:02

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-25 14:01

23. Decyzja z dnia  19.04.2013r.sygn akt 4244/12 uchylająca decyzję i przekazująca sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji  nr WŚ-I-6220.II.94D.2012.AN.202447 działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku orzekającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Wykonanie dwóch dalb wielopalowych - czwór palowych z rur stalowych do zacumowania hotelu w Gdańsku na rzece Motławie od km. Rzeki 1+960 do 2+042 brzeg lewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-29 13:29
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-04-29 13:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-04-29 13:29

24. Decyzja z dnia  22.04.2013r. o sygn. akt 2543/12, uchylająca w całości decyzję z dnia 24.05.2012r. nr GK 7625.31.DSU.2009.2012 wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Krokowa przez Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce, na dz. nr 1213, obręb Sobieńczyce, gmina Krokowa.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-02 10:15
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-02 10:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-02 10:15

25. Decyzja z dnia 22 kwietnia 2013r., sygn. akt 2468/12 uchylająca decyzję Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8.05.2012r. nr WSK.6220.19.9.2011.EB odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Tczew, wykorzystującej substrat pochodzenia roślinnego, zlokalizowanej w Tczewie, Gm. Tczew, woj. pomorskie w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 08:10
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-06 08:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-06 08:10

26. Decyzja z dnia 7 maja 2013r., sygn. akt 4781/12 utrzymująca w mocy  decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 09.12.2010r., nr RTI-OŚ/ds./7625/07/09 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 893 obejmującego ostrogi nr 1/893, 3/893.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-09 08:54
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-09 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-09 08:55

27. Decyzja z dnia 7 maja 2013r., sygn. akt 744/12 utrzymująca w mocy  decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 13.01.2012r., nr RTI-OŚ/ds./7625/07/09 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 893 obejmującego ostrogi nr 1/893, 3/893.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-09 08:56
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-09 08:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-09 08:56

28. Decyzja sygn. akt. 2178/12 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2009 r., ozn. OŚ i GW.7624/DŚ-33/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „ Biogazowni kogneracyjnej Łebcz " w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gm. Puck.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-09 08:57
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-09 08:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-09 08:58

29. Decyzja z dnia 13 maja 2013r., sygn. akt 3685/12 utrzymująca w mocy  decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18.07.2012 r., znak WŚ.I.6220.II.4D.2012.TB.WŚ.15411, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych hal garażowych i naziemnych miejsc postojowych na potrzeby zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Lęborskiej w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-13 14:31
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-13 14:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-13 14:31

30. Decyzja z dnia 13 maja 2013 sygn. akt 5889/12 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 października 2012 r., znak UOD.6220.24.2011.KP, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia określanego jako: „Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z pełną infrastrukturą sieciową i drogową, położonego w Gdyni przy ul. Spokojnej i Leśnej na działkach ewidencyjnych 70/1 i 22/1 KM 93 obr. Gdynia" dla wnioskodawcy Spółki J. W. Construction Holding S.A. Z siedzibą w Ząbkach, ul. Radzymińska 326.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-13 14:33
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-13 14:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-13 14:33

31. Decyzja z dnia 16 maja 2013r., sygn. akt 4780/12 utrzymująca w mocy  decyzję Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 14.12.2010r., nr SM.7624-3/2009/10 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 917-919, obejmującego ostrogi nr 8/917, 14/918, 16/918, 18/918, 14/919, 16/919.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 08:13
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-21 08:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 08:14

32. Decyzja z dnia 15 maja 2013r., sygn. akt 4212/12 utrzymująca w mocy  decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16.12.2010 r., nr RGIII 7625/03/09 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 915-916 obejmującego ostrogi nr 6/916, 10/916, 12/916, 14/916, 6/915, 8/915, 10/915, 12/915.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 08:16
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-21 08:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 08:16

33. Decyzja z dnia 13 maja 2013r., sygn. akt 4779/12 utrzymująca w mocy  Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 28.12.2010r., nr AR.OŚ.7624-03.16/10 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 916, obejmującego ostrogi nr 3/916 i 11/916.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 08:18
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-21 08:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-21 08:18

34. Zawiadomienie z dnia 28.05.2012, że w dniu 24.05.2013 został złożony wniosek o ponowne rozpoznanie  sprawy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 08.05.2013 sygn. akt 2178/12 stwierdzającej  nieważność decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2009 r., ozn. OŚ i GW.7624/DŚ-33/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „ Biogazowni kogneracyjnej Łebcz " w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gm. Puck.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-28 14:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-05-28 14:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-05-28 14:56

35. Decyzja z  dnia 28.05.2013r. wydana po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Miłoradz z dnia 02.12.2010 r., nr 75/760/III/2010 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 894 obejmującego ostrogę nr 6/894 " - utrzymująca w mocy decyzję organu I instancji.
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-04 13:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-06-04 13:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-06-04 13:39

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-04 13:35

36. Decyzja z dnia 05.06.2013 r.  sygn. akt 3501/2012 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 26.06.2012 r. nr RRiGN.7624.01.2012 odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geod. Garczyn na działkach o nr geod. 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2, 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych nr 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272 i 289/1 obręb geod. Garczyn, gmina Liniewo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-06 11:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-06-06 11:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-06 11:30

37. Decyzja z dnia 27 czerwca 2013 r.o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21 lutego 2013 r., znak ZPiROŚ.6220.3.3424.DEC .2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sobowidz i Gołębiewo w gminie Trąbki Wielkie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-28 08:21
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-06-28 09:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-06-28 08:21

38. Decyzja z dnia dniu 5 lipca 2013 r.  (sygn. akt 2874/13) o umorzeniu postępowania odwoławczego dot. decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2013 r. znak WŚ-I.6220.II.97D.2012.AN.212215 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Wielofunkcyjny Kompleks Urbanistyczny wraz z przebudową i budową dróg oraz infrastruktury technicznej w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-08 07:56
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-07-08 08:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-08 07:59

39. Postanowienie z dnia 03.07.2013 sygn. akt 3164/12 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stężyca z dnia 15.06.2012 r., nr WG-OŚ.62208.2012.JS o odmowie dopuszczenia w/w Fundacji Czysta Energia" z siedzibą w Warszawie do udziału w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ zmianie głębokości maksymalnej otworu wiertniczego Gapowo B-1, zlokalizowanego na działkach nr 8 i 9 obrębu Gapowo w gminie Stężyca, z głębokości 4200 m do głębokości 4700 m w ramach istniejącej koncesji nr 17/2010/p na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego ".
 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-11 13:05
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-07-11 13:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-11 13:06

40. Postanowienie z dnia 08.07.2013 r. sygn. akt 3663/12 w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Pana Karola Swiętorzeckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i prowadzeniu fermy norek o docelowej ilości 81000 sztuk=202,5DJP na działce nr 4/7 w Miłoradzu o powierzchni 5,0400ha.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-18 12:38
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-07-18 12:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-18 12:38

41. Decyzja z dnia 15 lipca 2013r. ( sygn.akt 3696/12 ) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża MRZEZINO II zlokalizowanego na gruntach we wsi Mrzezino w obrębie działki nr ewidencyjny 69/1, gmina Puck.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-23 07:50
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-07-23 07:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-07-23 07:50

42. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 31 lipca 2013r, sygn. akt 3682/12 rozstrzygająca o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Sierakowice nr ROŚ.6220.7.9.2012.ND z dnia 17 lipca 2012r., rozstrzygającej o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku kurnika dla planowanej obsady łącznie 58 DJP inwentarza (14 500szt. Brojlerów) na terenie działki nr 7/1 położonej w miejscowości Gowidlino, obr. ew Gowidlino, gm. Sierakowice planowanej do realizacji przez Mirosława Łabuda, i o przekazaniu w/w sprawy do ponownego rozparzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-19 12:26
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-08-19 12:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-19 12:27

43. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 30.07.2013r. sygn. akt 3156/12 orzekająca o utrzymaniu w mocy  decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 1.05.2012 r., nr WŚ­Ł6220.II.72.D.2011.EI.113 139 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej „Gdańsk Błonia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 3 MW, wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-19 12:28
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-08-19 12:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-08-19 12:28

44. Decyzja z dnia 26 sierpnia 2013 r. sygn. akt 3152/12 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 21.06.2012 r. nr WGIiOS.6220.8.2012 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na funkcję malarni proszkowej z częścią socjalną dla pracowników wraz z wymaganymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działce nr 64/1 i 64/2, obręb 4, Skarszewy, gm. Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-03 08:51
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-09-03 08:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-09-03 08:52

45. Decyzja z dnia 30.09.2013 sygn. akt 4257/12 w sprawie decyzji wydanej przez Zastępcę Burmistrza Kartuz, z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 22 sierpnia 2012r. Nr RL-R.6220.6.20 12.NL.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-04 08:48
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-10-04 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-04 08:55

46. Zawiadomienie o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 16 sierpnia 2013 r. sygn. akt 3635/12 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia „Partnerstwo Dzikie Mazury” w Ściborach do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przez Aufwind Sp. z o.o. w Gdańsku Zespołu Elektrowni Wiatrowych Grochowo G4/16 wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową w Gminie Sztutowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-04 12:27
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-10-04 12:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-04 12:27

47. Decyzja z  dnia 09.10.2013 r. po rozpoznaniu odwołania  od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19.10.2012 r., nr GKVII.6220.16.13.2012 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na .„ Budowie elektrowni wiatrowej Koślinka wraz z infrastrukturą towarzyszącą o mocy nominalnej do 2,5 MG w obrębie ewidencyjnym Koślinka, dz. nr 8716 w gminie Sztum", zlokalizowanego na działkach 87/6, 81, 86, 129, 156— obręb Koślinka, Gmina Sztum.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-15 07:55
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-10-15 07:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-15 07:56

48. Decyzja z dnia 10.10.2013 r. po rozpoznaniu odwołania  od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 22.10.2012 r., nr GKVII.6220.5.9.2012 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na : Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Koślinka, gm. Sztum" - zlokalizowanej na działce nr 187/5, obręb Koślinka, Gmina Sztum.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-15 07:59
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-10-15 08:00

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-10-15 07:59

49. Decyzja z  dnia 29 października 2013 r. sygn. akt 5286/13  o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 sierpnia 2013 r. znak ROD.6220.16.2013.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów SOR przy Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na terenie działek nr 58/1, 117/1, 128/1, 129/1, 13511 przy W. Chrzanowskiego w Gdyni.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 13:26
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-05 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 13:27

50. Postanowienie z dnia 29 października 2013 r. o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołań wniesionych przez osoby trzecie od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 sierpnia 2013 r. znak ROD.6220.16.2013.JS w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów SOR przy Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na terenie działek nr 58/1, 117/1, 128/1, 129/1, 135/1 przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 13:28
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-05 13:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 13:28

51.  Decyzja z dnia 29 października 2013 r. sygn. akt 3632/12 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Sztutowo z dnia 28 czerwca 2012 r. nr ZP.6220.5.2012 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Grochowo G4/16 wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową w Gminie Sztutowo (elektrownie – obręb Groszkowo i obręb Sztutowo, linia elektroenergetyczna 110 kV – obręb Sztutowo, obręb Łaszka i obręb Katy Rybackie) i ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tego przedsięwzięcia i poprzedzającego ją postanowienia z dnia 4 czerwca 2012 r. nr ZPG.6220.5.2012 oraz o przekazaniu w/w sprawy do ponownego rozparzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 14:17
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-05 14:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 14:17

52. Postanowienie z dnia 23 października 2013 r. sygn. akt 5538/13 stwierdzające  uchybienie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 16 sierpnia 2013 r. sygn. akt 3635/13 o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postepowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Grochowo G4/16 wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową w Gminie Sztutowo (elektrownie – obręb Groszkowo i obręb Sztutowo, linia elektroenergetyczna 110 kV – obręb Sztutowo, obręb Łaszka i obręb Katy Rybackie).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 14:19
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-05 14:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-05 14:19

53. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 7 listopada 2013r., sygn. akt 3931/12 uchylającej decyzję Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.07.2012r. nr WŚ/I/6220/I/7D2/2011.TB.WŚ.258965 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów, przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz punktu skupu złomu przy ul. Barniewickiej - działka nr 35/1 i 35/5, obr. 0002 W Gdańsku w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 12:10
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-12 12:19
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-12 12:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 12:11

54. Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 7 listopada 2013r., sygn. akt 5314/12 uchylającej decyzję Dyrektora Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku, wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31.10.2012r. nr WŚ/I/6220/II/111 D.2012.TB.WŚ.246482 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu surowców wtórnych przy ul. Barniewickiej - działka nr 35/1 obręb 0002 w Gdańsku w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 12:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-12 12:20
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-12 12:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-12 12:15

55. Decyzja z dnia 14.11.2013 sygn. akt 5786/12 uchylająca zaskarżoną decyzję w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w przedmiocie   decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22.11.2012 r. (znak: RGP.6220.7.2012) w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Gniew, zakończonego decyzją ostateczną Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29.12.2011 r. znak RGP.6220.1.30.2011.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-15 10:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-15 10:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-15 10:30

56. Postanowienie z dnia 21.11.2013r.  sygn. akt 5583/13 stwierdzające niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 6 września 2013r. GK-OŚ.6220.19.9.2013.AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego na terenie działek:

 

3/1; 3/2; 11; 12/1; 12/2; 14/5; 15/16; 15/18; 15/24; 20/25; 20/33; 63/2; 63/3; 75/16; 75/16;

 

75/17; 75/19; 75/23; 75/27; 75/28; 76/196; 76/197; 77/12; 77/16; 77/22; 77/23; 78/3; 78/9;

 

78/10; 79/2; 82/1; 82/5; 82/6; 82/7; 123/1; 123/2; 169; 173/3; 173/5; 173/21; 178/1; 289/1;

 

289/2; 297/1; 297/2; 299/1; 299/2; 337/5; 337/7; 337/8 - obręb 16;

 

7/3; 18/21; 36/2; 42/6; 42/8; 42/9; 42/13; 42/14; 45; 51/4; 55/14; 59; 60/15; 60/11; 63; 66; 74/6; 489/1; 489/2; 539; 597/1; 597/2 - obręb 17;

 

1150; 1151; 1/54/1/131/1/133; 1/137; 1/139; 1/141; 1/142; 1/145; 1/149; 1/153; 1/154 - obręb

 

22;

 

68, 130 - obręb Rębiechowo.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-26 10:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-26 10:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-26 10:52

57. Decyzja z  dnia 25 listopada 2013 r. sygn. akt 5387/12 orzekająca o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 października 2012 r. nr GPG.6220.9.2012 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości 150 m i szerokości łopat do 90 m na działce nr 185 w Obrzynowie wraz z kablem odprowadzającym wytworzoną energię do linii średniego napięcia przez działki nr 185, 97 i 98 w Obrzynowie oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-27 10:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2013-11-27 10:12
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-11-27 10:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-11-27 10:14

58. Postanowienie z dnia 25.11.2013r. sygn. akt 1061/13 w sprawie zażalenia od postanowienia wydanego z upoważnienia Wójta Gminy Przodkowo z dnia 31 grudnia 2012r. PL.6220.6.2012 stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie wytwórni betonu towarowego na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie, gm. Przodkowo, powiat kartuski.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-03 08:12
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-12-03 08:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-03 08:13

59. Decyzja z dnia  05.12.2013 r. sygn. akt 5446/13 utrzymująca w mocy decyzję  Wójta Gminy Karsin z dnia 0.08.2013 r., nr Rgś 6220.9.15.2012.2013 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie hangaru na sprzęt pływający, punktu pomocy medycznej wraz z pomieszczeniem ratownika, toaletami i łaźnią, niestałego pola namiotowego (tymczasowego na sezon letni) na terenie działek nr 1/9 i 68/2 położonych w miejscowości Borsk, gmina Karsin.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-09 09:02
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-12-09 09:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-09 09:06

60. Decyzja  z dnia 5.12.2013r. wydana po po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Starogardu Gdańskiego nr WPIU.6220.10.2012 z dnia 12.11.2012r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na „utworzeniu punktu zbierania odpadów oraz ZSEE w Starogardzie Gdańskim przy ul. Kolejowej 11.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-12 08:01
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-12-12 08:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-12 08:01

61. Postanowienie z dnia  05.12.2013r. decyzji sygn. akt 505/13 w sprawie zażalenia na postanowienie wydane z upoważnienia Wójta Gminy Przodkowo z dnia 31 grudnia 2012r. PL.6220.6.2012 stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ budowie wytwórni betonu towarowego na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie, gm. Przodkowo, powiat kartuski ".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-18 11:37
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2013-12-18 11:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2013-12-18 11:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11623
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-18 11:44:41