Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 14.01.2022 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 9 listopada 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2248/20, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z dnia 27 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1323/20, rozstrzygającej w wyniku wznowienia postępowania w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi jednej ze stron oraz w pkt. 2 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I” realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 10:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 10:51

Zawiadomienie nr 2 z dnia 14.01.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) w zw. z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 3 stycznia 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2047/20 w drodze której orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Bobowo z dnia 31 marca 2020 r. RS.6220.2.2019 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu farmy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą położonego na działce nr 223/3 obręb Wysoka, gmina Bobowo” oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.  

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 12:22

Zawiadomienie nr 3 z dnia 18.01.2022r.                                                  

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji ostatecznej z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. SKO Gd/1741/21 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  24 lutego 2021 r., znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 (przed podziałem 169/3) obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:40

Zawiadomienie nr 4 z dnia 18.01.2022r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. SKO Gd/3365/21 o niedopuszczalności odwołania Rady Dzielnicy Sobieszewo od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  24 lutego 2021 r., znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 (przed podziałem 169/3) obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:41

Zawiadomienie nr 5 z dnia 27.01.2022r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 stycznia 2022 r. decyzji o sygn. SKO Gd/5700/21 uchylającej i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Żukowo dotyczącej decyzji z dnia 24 sierpnia 2021r. nr UN-6733.97.2021.PP o ustaleniu na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek 349, 29/55, 29/45, 29/131, 29/130, 29/27, 29/52, 29/53, 29/54 i 29/63 położonych w obrębie Banino gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-27 09:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 09:25

Zawiadomienie nr 6 z dnia 02.02.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2919/21, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29.04.2021 r., nr ŚR.6220.29.2019.MLF odmawiającej uchylenia decyzji ŚR.6220.29.2019.MLF z dnia 18.03.2020 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw przy ul. Tokarskiej w miejscowości Miszewo, realizowanej na terenie działek o numerach: 28/8 i 120/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo,Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 07:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 07:34

Zawiadomienie nr 7 z dnia 2.02.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 24 stycznia 2022r. postanowieniu nr SKO Gd/3322/21 stwierdzającym niedopuszczalność odwołania od postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 czerwca 2021r., nr WUiA-lV.6733.20-5.2021.MIK.66776 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2021r., nr WUiA-IV-6733.20-3.2021.MIK.66776  o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, nn: kabli zasilaczy 3 kV, kabli powrotnych, kabli sterowniczych na potrzeby zasilania linii kolejowej nr 201, 248 i 253 z podstacji trakcyjnej Gdańsk Osowa przy ul. Letniskowej na terenie działek nr 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 844, 843/2, 848/12, 848/13. 841, 1193/19, 1199/11, 1199/10, 1199/9, 1199/8, 1199/7, 1199/1 obręb 001 oraz na działce nr 43/2 obręb 002 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 09:28

Zawiadomienie nr 8 z dnia 2.02.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 24 stycznia 2022r. decyzji nr SKO Gd/4863/21 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2021r., nr WUiA-lV.6733.20-3.2021.MIK.66776 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, nn kabli zasilaczy 3 KV, kabli powrotnych, kabli sterowniczych na potrzeby zasilania linii kolejowej nr 201 ,248 i 253 z podstacji trakcyjnej Gdańsk Osowa przy ul. Letniskowej na terenie działek nr 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 844. 843/2, 848/12, 848/13. 841, 1193/19, 1199/11, 1199/10, 1199/9, 1199/8, 1199/7, 1199/1 obręb 001 oraz na działce nr 43/2 obręb 002 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 09:31

Zawiadomienie nr z 9 dnia 7.02.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31.01.2022r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/4467/21 utrzymującego w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.07.2021r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.2021.AN orzekającego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110 kV relacji SE Gdańsk Błonia - GPZ Pruszcz Gdański (na odcinku SE Gdańsk Błonia - GPZ Maćkowy).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730- 1530, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-07 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-16 10:08

Zawiadomienie nr z 10 dnia 14.02.2022r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o możliwości zapoznania się z w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia z materiałami zgromadzonymi w sprawie odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r. znak WŚ.I.6220.II.126 D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań inwestycji pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku" z wniosku INVEST KOMFORT S.A. Sp. K. z siedzibą w Gdyni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-14 13:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 13:00

Zawiadomienie nr 11 z dnia 16.02.2022r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09 lutego 2022r.  decyzji sygn. akt SKO Gd/1025/21 stwierdzającej nieważność decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 lutego 2021r.  znak RGlV.6220.23.2020 orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. .5/45; 7/11. obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski,  województwo pomorskie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Gdańsku,  ul. Podwale Przedmiejskie 30,  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30".

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-16 10:10

Zawiadomienie nr 12 z dnia 17.02.2022r.

Na podstawie 49 kpa  i art. 74 ust.3 ustawy Z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 2373 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 15 lutego 2022r.  decyzji - sygn. akt SKO Gd/5061/21 uchylającej zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 8 września 2021r. nr GK 6220.16 2021.44 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa dróg gminnych w miejscowości Kielno,  zlokalizowanych na działkach o nr ew. obręb Kielno: 542/6, 548, 543/33, 542/7 543/52, 543/56, 543/57, 544/2, 14/12, 15/8 16/13, 16/4, 16/3, 16/2, 16/6, 16/7, 545/2, 546/2, 18/2, 682/2, 544/1, 40/15, 13/25, 1/6, 705/2, 705/1, 10/1, 13/23, 1/39, 1/45, 1/34, 1/42, 13/22, 13/21, 13/20, 543/58, 543/17, 7800/1, 1/18, 682/1 w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15.30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-17 10:40

Zawiadomienie nr 13 z dnia 17.02.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 07 grudnia 2021 r. o sygn. akt: SKO Gd/1245/20 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2007 r. (znak: WUAiOZ-I-7331/774/2007/3-DF) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk-Błonia – Pruszcz Gdański, przebiegającej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański przez działki o numerach: 167/1, 167/2, 282/16, 282/14, 281/1, 207/6, 207/8, 207/9, 205/3, 205/1, 206/6, 206/4, 207/7, 285/5, 285/3, 166/1, 166/2, 166/3 ,280/1, 207/4, 207/3, 282/15, 282/13, 209/4, 165/9, 164, 282/10, 209/, 209/2, 209/1 w obrębie 301; działki o numerach: 78, 89, 79, 108, 92/1, 92/2, 95, 94, 90, 115, 129, 116, 117, 111, 107/2, 114 w obrębie 130; działki o numerach: 51, 71, 73, 70/2, 68, 69, 74, 70/1, 76, 52, 59, 75 w obrębie 129: działki o numerach: 100, 101, 82, 102, 103, 104, 81/1, 81/6, 81/3, 81/5, 106, 107, 83 w obrębie 128; działki o numerach 116, 94/2, 95, 96, 97/2, 97/1, '104, 103, 102, 101 w obrębie 127; działki o numerach: 4, 5, 6, 2, 3, 1 w obrębie 134; działki o numerach: 146, 137/2, 136, 149, 150, 144, 145, 148, 122, 118, 121, 120, 117, 119, 99, 142, 98 w obrębie 126; działki o numerach: 278, 194, 276, 275, 274, 273, 272,271, 270, 223, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 211 /2, 188, 182, 183/5, 187, 184, 185, 186, 179/3, 170/4, 178/4, 178/3, w obrębie 125; działki o numerach: 144, 92, 116, 91, 89, 87, 88, 49, 90, 25, 26, 24, 23 w obrębie 124; działki o numerach: 388, 391, 387, 389, 390, 383, 392, 382, 393, 394, 396/2, 396/1, 395/2, 399, 398, 408, 397 w obrębie 110; działki o numerach: 151, 132, 133, 134,136, 135, 137/9, 100/4, l52, 99 w obrębie 109; działki o numerach: 52, 23, 24 w obrębie 324s; działki o numerach; 29, 26, 1, 2, 7/5, 24, 25, 7/1 w obrębie 326s, z wyłączeniem fragmentów linii przebiegających ponad terenami zamkniętymi kolejowymi; - i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji w całości.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-17 12:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 12:09

Zawiadomienie nr 14 z dnia 1.03.2022r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 lutego 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5334/21 uchylającą w całości decyzję Sekretarza Gminy Skarszewy, wydaną z upoważnienia Burmistrza Skarszew z dnia 25.08.2021 r. nr 97/2021 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wrz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 196/2 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 6), gmina Skarszewy. Jednocześnie Kolegium przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:10

Zawiadomienie nr 15 z dnia 1.03.2022r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 lutego 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4594/21 utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Burmistrza Helu z dnia 28.07.2021 r.  znak RGK.67303.2018/05.2021 o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej RGK.6730.3.2018 z dnia 15.05.2018 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 191/5 przy ul. Kapitańskiej w Helu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:11

Zawiadomienie nr 16 z dnia 1.03.2022r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 lutego 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4151/21 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21. czerwca 2021 r. nr WŚ-I.6220.II.103D.2020.JW nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określającej warunki i wymagania dla przedsięwzięcia: Budowa toru gokartowego ul. Spacerowa w Gdańsku na działkach ewidencyjnych nr 521/9; 521/10; 521/12; 522/3; 522/5; 522/6; 528/1; 528/3; 529/3; 529/7; 529/8; 529/5; 530/8; 531/3; 531/5; 531/8; 531/6; 533/1 obręb Osowa i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:11

Zawiadomienie nr 17 z dnia 8.03.2022r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.  247 z poźn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 24.02.2022r, decyzji sygn. akt SKO Gd/3012/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Malbork z dnia 28.09.2018 r., Nr RG-III-7332/5/żi/l/2017-2018 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Utworzenie, zaadoptowanie placu własnej posesji, terenu utwardzonego płytą betonową, do składowania czasowego, przeładunku materiałów pochodzącego z rozbiórki budynków, czy torów kolejowych, z wyłączeniem składowania eternitu, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30,  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15. 30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-08 12:54

Zawiadomienie nr 18 z dnia 15.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r poz. 735 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn. z 2022r. Dz. U. poz. 503/, zawiadamia o wydaniu w dniu 7 marca 2022r decyzji o sygn. akt SKO Gd/6176/21 uchylającej decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 28 września 2021r. nr GN 6733.36.2021 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 180/15, 146/18 , 146/21. obręb geodezyjny Bojano, gmina Szemud – przebieg planowanej inwestycji określa załącznik nr 1 w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30

Zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 735 ze zm. ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-15 09:36

Zawiadomienie nr 19 z dnia 15.03.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U .z 2020 r.  poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 08 marca 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6178/21 uchylającej w całości wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sulęczyno decyzję z dnia 04.10.2021r. Nr 1/2021 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji 6/2017 z dnia 19.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45, 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informacje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie - w tym  drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-15 09:46

Zawiadomienie nr 20 z dnia 15.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawię art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz.741 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 28.02.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4012/21 , utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 16.06.2021 r. nr ZPGN.6733.10.2020,  w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w  decyzją w siedzibie Kolegium  w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-15 09:48

Zawiadomienie nr 21 z dnia 18.03.2022r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji ostatecznej z dnia 16 marca 2022 r. sygn. SKO Gd/4741/20 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r., znak WŚ-I.6220.II.126D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku"

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-18 11:50

Zawiadomienie nr 22 z dnia 23.03.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/1741/21 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2021 r. znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 ( przed podziałem 169/3 ) obr 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą” objętego wnioskiem z dnia 4 grudnia 2017 r.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-23 15:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 15:07

Zawiadomienie nr 23 z dnia 24.03.2022r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z2018 r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w   dniu 17.03.2022r. wydało decyzję SKO Gd/6618/21 uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 października 2021 r., nr ROŚ.6220.9.49.2019 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie SlERAKOWICE 3 nr BT42215 na wieży kratowej stalowej na terenie działki nr 627/13 obręb ewid. Sierakowice, gm. Sierakowice, pow. kartuski, planowanego do realizacji przez Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-24 08:24

Zawiadomienie nr 24 z dnia 25.03.2022r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia l4.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 202|r., poz. 735) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r,. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj.  Dz.U. z 2021 r., poz.2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu przez Kolegium w dniu 24.03.2022 r. decyzji sygn.  akt SKO Gd/4816/21 utrzymującej  w mocy decyzję Nr 13/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 09.08.2021l r., znak GP.6220.13.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego złoża piasku SULĘCZYNO V na terenie działek nr 44/1, 44/2 położonych w obrębie Sulęczyno, gmina Sulęczyno".

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach  ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a. , doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub  udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-25 10:33

Zawiadomienie nr 25 z dnia 25.03.2022r.

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( tj. Dz. U z 2021 r., poz. 142O ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętej w dniu 18 marca 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5323/20. uchylającej decyzję Starosty Kartuskiego z dnia 30 września 2020 r. nr R.6530.15.2020.BO w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu modernizowanej linii kolejowej nr 201 na odcinku 136,096 km do 163,250 km i 214 na odcinku od 0,229 km do 7,131 km (części A) realizowany w ramach projektu Prace na alternatywnym odcinku transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto w województwie pomorskim" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz  z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium, w budynku  przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-25 10:33

Zawiadomienie nr 26 z dnia 29.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze. zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 24.03.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5985/21, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23.09.2021 r., nr 15/2021 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 2/26, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją siedzibie Kolegium  w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-29 14:27

Zawiadomienie nr 27 z dnia 29.03.2022r.

Na Podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętej w dniu 17.03.2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/6697/21. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 02.11.2021 r. nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża ,,Szczodrowo IV”  na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo , gmina Skarszewy oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-29 15:06

Zawiadomienie nr 28 z dnia 31.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2022r. Dz. U. po? 503/, zawiadamia o wydaniu w dniu 28 marca 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6720/21 uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 listopada 2021r., nr WUiA-VI,6733.75-6.2021.KW.310650 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i utrzymaniu pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji wraz z rozbudową, przebudową i rozbiórką oraz zmianą lokalizacji mieszkania służbowego oraz garażem wielostanowiskowym wbudowanym w bryłę budynku - ul. Trakt Św. Wojciecha 293,293 C w Gdańsku - dz. Nr 137/25, 137/13 obr.0109 w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-31 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-31 08:32

Zawiadomienie nr 29 z dnia 6.04.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia  o wszczęciu na wniosek postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.11.2019r., nr ŚR.6220.14.2019.MLF,  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zabudowa produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Barniewicach przy ul. Dębowej, na działce numer 256/4, gmina Żukowo.

Kolegium informuje strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie Kolegium wyda orzeczenie w sprawie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-06 10:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 14:53

Zawiadomienie nr 30 z dnia 12.04.2022r. .

Na podstawie 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 2373 ze zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust. 3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 8 kwietnia 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/994/22 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 10 stycznia 2022r., nr GK.6220,24.2021.12 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi Kielno- Koleczkowo" planowanego na działkach o nr ewidencyjnych  Bojano dz. nr: 114/29; 114/31; 114/26; 114/3; 114/12; 114/30; 110/8; 84/34; 90/2; 115 ; 116/5 ; 116/6; 109; 91/11 ;91/5 ;92 ; 96/5 ; 96/35 ; 96/15 ; 96/33 ; 96/1 ; 98 ; 101/2 ; 101/1 ; 123/3 ; 123/1 ;24/5 ç 124/6; 124/4 ; 124/2 ; 125; 127; 128 ; 89/6; 89/5 ; 126/2 ; 126/1 ; 108/1; 103/2;104/1 ;132/14 ; 132/17; 133 ;62/13 ; 129 ; 62/5 ; 62/18 ; 62/31 ;557/18 ; 557/12; 114/32; 91/12; 96/3; 62/11; 62/12; Dobrzewino  dz. nr 322;  Kielno dz. nr 415/1 ; 422 ; 423/1 ; 423/2 ; 415/2 ; 415/3 ; 415/9 ; 415/8 ; 415/12 ; 415/10 ; 415/11 ;415/23 ; 415/21 ;415/28 ;415/32 ; 415/31 ;419/1 ;419/2 ; 420/2 ;424/44 ; 428 ; 424/45 ; 424/16 ; 424/57 ; 424/6 ; 425/11 ; 712/1 ; 426 ; 438/4 ; 458 ;438/1 ;459/1 ; 459/11 ;459/13 1 460/1 ;461 ;462/2 ; 463 ; 462/1 ;464/1 ;438/2 ; 438/3 ; 441 ;439 ;435 ; 434/1 ;434/2 ; 436 ; 433/2 ; 433/1 ; 432 ; 431/2 ; 431/1 ;421 ; 420/1 ; 701/2 ; 430/2 ; 444/3;415/27, 415/33, 415/51, 415/50; 685 ; 701/1 ;429/2 ; 429/1 ; 430/1 ;418/3 ; 418/4; 417/2 ; 417/3 ; 416/1 ;416/2 ; 381/2 ; 381/1 3 375/2 ; 374/1 ; 374/14 ; 1/47 ; 1/46 ; 373/1 ; 373/4 ; 372/3 ; 372/4, 362 ;372/5 ; 372/6; 10/1 ; 13/15 ; 13/14 ; 380 ; 377/2 ; 377/1 ; 349/2; 347/1 ; 698/1 ; 346 ; 344/7; 389/3 ; 389/2 ; 344/6; 689/3, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-12 09:26

Zawiadomienie nr 31 z dnia 12.04.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego  ( tj. Dz.U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 6.04.2022 r, decyzji o sygn. akt SKO Gd/6975/21, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2.12.2021 r., znak: WUiA-VI.6733.76-7.2021.MK.311377 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr projektu GDA1068A, na dachu budynku Centrum Handlowego Madison położonego na działce nr 54/5, obręb 090, przy ul, Rajskiej 10 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją  w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-12 09:28

Zawiadomienie nr 32 z dnia 13.04.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie z dnia 31 stycznia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4467/21 utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.07.2021r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.2021.AN orzekającego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110 kV relacji SE Gdańsk Błonia - GPZ Pruszcz Gdański (na odcinku SE Gdańsk Błonia - GPZ Maćkowy).

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-13 11:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 11:06

Zawiadomienie nr 33 z dnia 14.04.2022r.             

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Puck z dnia 08. czerwca 2021 r. nr BGG.6733.20.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu  publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr ewid.212/7; 100/2; 128/2; 212/1; 136; 110/2; 212/9; 212/15; 117/2; 210/8; 212/2; 212/8; 212/13; 103/3; 114/8; 212/6; 212/14; 113/2; 120/2; 212/12; 116/2; 125/2; 212/3; 212/4; 212/5; 212/10; 212/11; 212/16 obręb Swarzewo oraz na działkach nr ewid.574/21; 574/23; 573/7; 573/8; 573/9; 574/26; 574/27; 577/1; 577/2; 575; 573/10; 573/11; 573/14; 468/3; 572/1; 574/24; 574/22; 574/20; 574/14; 574/18; 573/5; 574/15; 574/19; 574/16; 574/28; 576/3; 576/4; 473/8; 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-14 08:23

Zawiadomienie nr 34 z dnia 14.04.2022r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04.04.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6319/21 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa sieci kablowej nn 0,4kV przy ul. Emilii Hoene i ul. Krzemowej w Gdańsku na działkach: nr 699/34; nr 699/48; nr 699/42; nr 699/40; nr 697/9; nr 697/11; nr 697/18; nr 703/13; nr 703/5; 696/18; nr 702/1 (w części poza planem miejscowym); nr 703/22; nr 680/28; 696/13 obr. 303 i przekazującą organowi I instancji sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-14 08:23

Zawiadomienie nr 35 z dnia 28.04.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 .) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia o wydaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. decyzji ( sygn. akt SKO Gd/71 13/21) utrzymującej w mocy wydaną przez Wójta Gminy Gardeja decyzję nr AB.6733.14.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 18, 22/4 i 22/5 , obręb geodezyjny Bądki 0001, gmina Gardeja; nr 275 obręb geodezyjny Czarne Dolne 0002 gmina Gardeja; nr 739/1, 739/2, 738/1, 738/2, 737/1, 737/2 obręb geodezyjny Gardeja 0004 gmina Gardeja; nr 69 i 149/1 obręb geodezyjny Zebrdowo 0020 gmina Gardeja.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 8.30- 14.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-28 08:47

Zawiadomienie nr 36 z dnia 4.05.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4288/21 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Karsin z dnia 9 czerwca 2021r. Nr RGŚ.6733.9.2021.AS.RO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetyczne] sieci nn-0,4kV na terenie działek: nr 52/2, nr 48/2, nr 47/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Karsin, gmina Karsin - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80- 824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-04 13:57

Zawiadomienie nr 37 z dnia 4.05.2022r.

Na Podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. poz.735 z 2021r., ze zm.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. poz. 741 z 2021r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27.04.2022r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/6914/21 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni znak RAA.633.1.35.2021.IWD-1111/1 z dnia 02.12.2021r,, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie wysokoparametrowych, osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami w rejonie ulic: Leopolda Staffa, Kazimierza Kruczkowskiego i Gabrieli Zapolskiej w Gdyni na terenie działek nr 380, 381, 384, 385, 386, 392, 394, 508, 509,423, 425, 426, 428, 429, 430, 431,540,521/2,523 i 524, obręb Karwiny-0017.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-04 13:58

Zawiadomienie nr 38 z dnia 9.05.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (U. Dz.U. z 2021, poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 05.05.2022r. decyzji umarzającej  postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.11.2019, nr Śr.6220.14.2019.MLF, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zabudowa produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Barniewicach przy ul. Dębowej, na działce numer 256/4, gmina Żukowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa -obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-09 11:14

Zawiadomienie nr 39 z dnia 27.05.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze  w Gdańsku, działając na Podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz.735 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz,741 z poźn.zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19 maja 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1935/22 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Puck z dnia 08 czerwca 2021 r. nr BGG.6733.20.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr ewid. 212/7; 100/2; 128/2; 212/1; 136; 110/2; 212/9; 212/15; 117/2; 210/8; 212/2; 212/8; 212/13; 103/3, 114/8; 212/6; 212/14; 113/2; 120/2; 212/12; 116/2; 125/2, 212/3; 212/4; 212/5; 212/10; 212/11, 212/16  obręb Swarzewo oraz na działkach nr ewid. 574/21; 574/23; 573/7; 573/8; 573/9; 574/26; 574/27; 577/1; 577/2; 575; 573/10; 573/11r; 573/14; 468/3; 572/1; 574/24; 574/22; 574/20; 574/14; 574/18; 573/5; 574/15; 574/19; 574/16, 574/28; 576/3; 576/4; 473/8; 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz.7,30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-27 11:13

Zawiadomienie nr 40 z dnia 01.06.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 marca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/6697/21 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 2 listopada 2021 r. nr WI.6220.5.20l8 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową za złoża „Szczodrowo IV” na dz. nr 280/1 w miejscowo Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-01 09:59

Zawiadomienie nr 41 z dnia 6.06.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735). w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 maja 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3794/21 o: utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 10 czerwca 2021 r. nr 11/2021 (GPG.6733.10.2021) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie rozdzielni na stacji transformatorowej oraz budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie części działek: nr 46/3 i nr 222 położonych w obrębie ewidencyjnym Gonty, gm. Prabuty.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 (po telefonicznym umówieniu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-06 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 11:08

Zawiadomienie nr 42 z dnia 10.06.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia że w dniu 6 czerwca 2022 r. po rozpoznaniu wniesionego zażalenia, zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/2793/22 w sprawie postanowienia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 20.04.2022 r. znak RAA.6733.1.10.2022.IWD-1031/14a zawieszającego postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Gdynia, przewidzianej do realizacji na działce nr 4751, obręb Chwarzno-Wiczlino-0011, przy ul. Suchej w Gdyni, na okres do dnia uchwalenia planu miejscowego obejmującego ww. działki, lecz nie dłużej niż na okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie tj. do dnia 1.03.2023 r.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-10 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 11:06

Zawiadomienie nr 43 z dnia 15.06.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 16 marca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/4741/20 utrzymującą w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r., nr WŚ-I.6220.II.126D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-15 09:59
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-06-15 10:00

Zawiadomienie nr 44 z dnia 22.06.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 26.05.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6972/2l, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18.11.202l r., znak WUiA-V.6730.232-6.2021.EJ.287563 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze budynku oraz halą garażową i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, po rozbiórce istniejącego budynku w Gdańsku, przy al. gen Józefa Hallera 122, na terenie działki nr 23/1, 23/3,148/1 w obrębie 0043.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku,

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-06-22 14:47

Zawiadomienie nr 45 z dnia 5 lipca 2022 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 8 kwietnia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/994/22 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 10 stycznia 2022 r. nr GK.6220.24.2021.12  w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. „Rozbudowa drogi Kielno-Koleczkowo” planowanego na działkach o nr ewidencyjnych  Bojano dz. nr: 114/29; 114/31; 114/26; 114/3; 114/12; 114/30; 110/8; 84/34; 90/2; 115 ; 116/5 ; 116/6; 109; 91/11 ;91/5 ;92 ; 96/5 ; 96/35 ; 96/15 ; 96/33 ; 96/1 ; 98 ; 101/2 ; 101/1 ; 123/3 ; 123/1 ;24/5 ç 124/6; 124/4 ; 124/2 ; 125; 127; 128 ; 89/6; 89/5 ; 126/2 ; 126/1 ; 108/1; 103/2;104/1 ;132/14 ; 132/17; 133 ;62/13 ; 129 ; 62/5 ; 62/18 ; 62/31 ;557/18 ; 557/12; 114/32; 91/12; 96/3; 62/11; 62/12; Dobrzewino  dz. nr 322;  Kielno dz. nr 415/1 ; 422 ; 423/1 ; 423/2 ; 415/2 ; 415/3 ; 415/9 ; 415/8 ; 415/12 ; 415/10 ; 415/11 ;415/23 ; 415/21 ;415/28 ;415/32 ; 415/31 ;419/1 ;419/2 ; 420/2 ;424/44 ; 428 ; 424/45 ; 424/16 ; 424/57 ; 424/6 ; 425/11 ; 712/1 ; 426 ; 438/4 ; 458 ;438/1 ;459/1 ; 459/11 ;459/13 1 460/1 ;461 ;462/2 ; 463 ; 462/1 ;464/1 ;438/2 ; 438/3 ; 441 ;439 ;435 ; 434/1 ;434/2 ; 436 ; 433/2 ; 433/1 ; 432 ; 431/2 ; 431/1 ;421 ; 420/1 ; 701/2 ; 430/2 ; 444/3;415/27, 415/33, 415/51, 415/50; 685 ; 701/1 ;429/2 ; 429/1 ; 430/1 ;418/3 ; 418/4; 417/2 ; 417/3 ; 416/1 ;416/2 ; 381/2 ; 381/1 3 375/2 ; 374/1 ; 374/14 ; 1/47 ; 1/46 ; 373/1 ; 373/4 ; 372/3 ; 372/4, 362 ;372/5 ; 372/6; 10/1 ; 13/15 ; 13/14 ; 380 ; 377/2 ; 377/1 ; 349/2; 347/1 ; 698/1 ; 346 ; 344/7; 389/3 ; 389/2 ; 344/6; 689/3, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-05 12:30

Zawiadomienie nr 46 z dnia 11.07.2022r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1029 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021r., poz.735 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 5 lipca 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1070/22 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 20 stycznia 2022 r. nr OŚ.6220.11.2021.NL ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1 i 11 obr. Brodnica, Gmina Kartuzy o łącznej mocy nominalnej do 10MW oraz odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1 i 11 obr. Brodnica, Gmina Kartuzy o łącznej mocy nominalnej do 10MW.

Z aktami sprawy, w tym wydaną decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530. 

Przedmiotowe zawiadomienie uważa się za skutecznie doręczone w terminie 14 dni od daty jego publikacji.

Strona może w terminie 30 dni od dnia od doręczenia niniejszej decyzji złożyć, za pośrednictwem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk), skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku (Al. Zwycięstwa 16/17, 80-219 Gdańsk). Skarga służy wyłącznie pod zarzutem niezgodności decyzji z prawem i podlega opłacie pobieranej przez sąd administracyjny. Wpis stały od skargi wynosi 200zł. Strona ma możliwość ubiegania się o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Prawo pomocy obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego. Może być ono przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. O jego przyznaniu decyduje na wniosek strony sąd administracyjny.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-11 12:07

Zawiadomienie nr 47 z dnia 12.07.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz.735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. Z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 6.07.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/326/22, uchylającej decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 20.12.2021 r., znak: RIG.6733.15.2021.AR w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki 73/1 k.m. 3 obr. Kleszczewko polegającej na przebudowie autostrady A1 w zakresie zmiany lokalizacji istniejącej instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na MOP Kleszczewko Lewe.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-12 11:04
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-12 11:05

Zawiadomienie nr 48 z dnia 26.07.2022r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04.04.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6319/21 uchylającej w całości i umarzającej postępowanie pierwszej instancji w całości po rozpoznaniu odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Puck decyzji z dnia 25.10.2021 r. BGG.6733.20.1.2021.IK:

1. uchylającej decyzję BGG.6733.20.2021 z dnia 08. czerwca 2021 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr ewid.212/7; 100/2; 128/2; 212/1; 136; 110/2; 212/9; 212/15; 117/2; 210/8; 212/2; 212/8; 212/13; 103/3; 114/8; 212/6; 212/14; 113/2; 120/2; 212/12; 116/2; 125/2; 212/3; 212/4; 212/5; 212/10; 212/11; 212/16 obręb Swarzewo oraz na działkach nr ewid.574/21; 574/23; 573/7; 573/8; 573/9;574/26; 574/27; 577/1; 577/2; 575; 573/10; 573/11; 573/14; 468/3; 572/1; 574/24; 574/22; 574/20;574/14; 574/18; 573/5; 574/15; 574/19; 574/16; 574/28; 576/3; 576/4; 473/8; 574/25 obręb 06 Gnieżdżcwo, gmina Puck;

2. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr ewid;212/7; 100/2; 128/2; 212/1; 136;110/2; 212/9; 212/15; 117/2; 210/8; 212/2: 212/8; 212/13; 103/3; 114/8; 212/6; 212/14; 113/2; 120/2;212/12; 116/2; 125/2; 212/3; 212/4; 212/5; 212/10; 212/1 1; 212/16 obręb Swarzewo oraz na działkach nr ewid.574/21; 574/23; 573/7; 573/8; 573/9; 574/26; 574/27; 577/1; 577/2; 575; 573/10; 573/11;573/14; 468/3; 572/1; 574/24; 574/22; 574/20; 574/14; 574/18; 573/5; 574/15; 574/19; 574/16; 574/28;576/3; 576/4; 473/8; 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-26 11:01
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-07-26 11:02

Zawiadomienie nr 49 z dnia 27.07.2022r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.07.2022r. decyzji SKO Gd/6616/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lubichowo z dnia 30.09.2021r., nr KIOŚ.6220.5.2017 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: ,,budowie siedliska gospodarstwa o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-07-27 09:58

Zawiadomienie nr 50 z dnia 22.08.2022r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, zawiadamia o podjętej w dniu 17.08.2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/6019/21. uchylającej decyzję Wójta Gminy Dziemiany z dnia 22.09.2021 r. nr RIOŚ.6220.9.TU1.2020/2021 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego budowie instalacji do produkcji i przetwarzania betonu zlokalizowanego na działce nr 185/8, obręb Dziemiany, gmina Dziemiany, powiat kościerski, województwo pomorskie oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-22 09:18

Zawiadomienie nr 51 z dnia 23.08.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2022r. Dz. U. poz. 503/, zawiadamia o wydaniu w dniu 22 sierpnia 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2862/22 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2022r., nr WUiA-VI.6733.75-10.2021.KW.139832 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i utrzymaniu pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji wraz z rozbudową, przebudową i rozbiórką oraz zmianą lokalizacji mieszkania służbowego oraz garażem wielostanowiskowym wbudowanym w bryłę budynku - ul. Trakt św. Wojciecha 293, 293C w Gdańsku - dz. nr 137/25,137/13 obr.0109.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-08-23 08:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-23 08:22

Zawiadomienie nr 52 z dnia 5.09.2022r.

Na podstawie 49 k.p.a. i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022r., poz. 1029 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 29 sierpnia 2022r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/3538/22 utrzymującej w mocy decyzję  Wójta Gminy Szemud z dnia 10 czerwca 2022r., nr GK.6220.16.2021.80 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Kielno”, planowanego do realizacji na działkach nr : 542/6, 548, 543/33, 542/7, 543/52, 543/56, 543/57, 544/2, 14/12, 15/8, 16/13, 16/4, 16/3, 16/2, 16/6, 16/7, 545/2, 546/2, 18/2, 544/1, 40/15, 13/25, 1/6, 705/2, 705/1, 10/1, 13/23, 1/39, 1/34, 1/42, 13/22, 13/21, 13/20, 543/58,  700/1, 682/1 Obręb Kielno, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

 W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-05 14:25

Zawiadomienie nr 53 z dnia 7.09.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 1424 /22 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 24 stycznia 2021r.  nr GP.6733.23.2021.I (o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej operatora P4 na terenie działki nr 224/3 obręb Korzeniewo, gmina Kwidzyn) i – przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania przez Wójta Gminy Kwidzyn.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-07 12:58

Zawiadomienie nr 54 z dnia 9.09.2022r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 29.08.2022 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/1664/22, utrzymującej w mocy  decyzję  Burmistrza Kartuz z dnia 21.02.2022 r., znak: U.6733.85.2017.JR w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4  na części działki nr 156/34, położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-09 15:17

Zawiadomienie nr 55 z dnia 12.09.2022r.

Działając na podstawie art. 49 oraz art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o pozostawieniu bez rozpatrzenia pisma sołtysa wsi Bączek z dnia 25 kwietnia 2022 r. dot. rozpatrzenia sprawy realizacji elektrowni słonecznej o mocy do 159 MW wraz z infrastruktura towarzyszącą w obrębie Bączek i Czarnocin gmina Skarszewy, ustalonej decyzją Burmistrza Skarszew z dnia 1 1 kwietnia 2022 r. nr WI.6220.19.2020.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w pisma uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-12 12:34

Zawiadomienie nr 56 z dnia 12.09.2022r.

Działając na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ) w związku z art. 53 ust. i ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30 sierpnia 2022 r. decyzji ( sygn. akt SKO Gd/ 1021/22) utrzymującej w mocy decyzję wydaną przez Wójta Gminy Kaliska RR.6730.96.2021.VIII z dnia 12.01.2022 r., w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie czterech budynków letniskowych na terenie działki nr 46/7 obręb Czarne, gmina Kaliska.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

 Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-12 14:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-12 14:31

Zawiadomienie nr 57 z dnia 13.09.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 5 lipca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/1070/22 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 20 stycznia 2022 r., nr OŚ.6220.11.2021.NL i odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działkach nr 1 i 11 obr. Brodnica, gmina Kartuzy o łącznej mocy nominalnej do 10MW.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-13 11:39

Zawiadomienie  nr 58 z dnia 13.09.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy ż dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 08 września 2022 r. po rozpoznaniu wniesionego odwołania od decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 08 lutego 2022 r. RG-GP.6733.22.2021 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 przewidzianej do realizacji na terenie części działki o nr ewid. 45, położonej w obrębie ewidencyjnym Nowe Polaszki, gm. Stara Kiszewa, zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/1401/22.

Z aktami sprawy, w tym wydanym postanowieniem, można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

 Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-13 14:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-13 14:32

Zawiadomienie nr 59 z dnia 13.09.2022r.

Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z póżn.zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia że w dniu 7 września 2022 r. po rozpoznaniu wniesionych odwołania, została wydana decyzja o sygn. akt SKO Gd/2383/22 w sprawie decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 28.03.2022 r. znak GN.6733.l.2021.2022 odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 88/3 w obrębie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-13 14:31

Zawiadomienie nr 60 z dnia 14.09.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o Planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U.z2022r.,poz.503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 7 września 2022r. decyzji nr SKO Gd/1808/22 utrzymującej W mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 3 stycznia 2022r,, nr U.6733.79.2021.JR ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV oraz przebudowie linii energetycznej napowietrznej nn 0,4 kV na terenie działek nr 169/1, 169/2, 173, 171, 170, 174/7 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w  decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie, l4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-14 10:37
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 10:53

Zawiadomienie nr 61 z dnia 14.09.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 9 września 2022r. decyzji nr SKO Gd/l691/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 15 lutego 2022r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 199/10, 201, położonych w Borowie oraz działkach nr 215,216/16 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w  decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-14 10:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-09-14 10:54

Zawiadomienie nr 62 z dnia 19.09.2022r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art.. 53 ust. 1 ustawy z dnia z 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. 20022 r., poz.503 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 8.09.2022 r, decyzji o sygn. akt SKO Gd/2043/22, uchylającej decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 28.02.2022 r., znak: RIG..6733.8.2021.AR w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 397/1 położonej w obrębie Pszczółki, gmina Pszczółki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-19 09:14

Zawiadomienie nr 63 z dnia 22.09.2022r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1029 z 2022r., ze zm.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 13.09.2022r., decyzji SKO Gd/1039/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyny nr WIŚ.6220.2.4.2021 z dnia 14.06.2021r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,, Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1018/2, obręb ewidencyjny Kościerzyna 09, gmina miejska Kościerzyna, powiat kościerski” i określającej w pkt. 2 ppkt. 1) i ppkt. 2) istotne warunki dot. etapu realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-09-22 10:09

 Zawiadomienie nr 64 z dnia 6.10.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia  20 lipca 2022 r. sygn. akt SKO Gd/6616/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta  Gminy Lubichowo z dnia 30 września 2021 r., nr KIOŚ.6220.5.2017 i odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. „budowie siedliska gospodarstwa o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-06 09:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-06 09:24

Zawiadomienie nr 65 z dnia 13.10.2022r.

Na podstawie art. 49a w zw. z art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000, dalej jako k.p.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 11 października 2022 r. sygn. akt: SKO Gd/1007/22 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji bazy noclegowej wraz z zapleczem socjalno-bytowym, w tym gastronomicznym,  wolnostojącej wiaty ogniskowej z kontenerem socjalnym, obiektów małej architektury, obiektów na potrzeby rekreacji, wypoczynku i sportu (plan zabaw z parkiem linowym i "tyrolką", boisko wielofunkcyjne, taras widokowy) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna i drogową w granicach działki nr 189/19 obr. 040, położonej  przy ul. Jaśkowa Dolina 77 w Gdańsku, rozstrzygniętej w I instancji decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r., znak WUiA.V.6730.212-7.2020.2022.LW.362621.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-13 11:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-14 08:06

Zawiadomienie nr 66 z dnia 14.10.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 października 2022 r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/ 903 /21 o: utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 stycznia 2021 r. nr RIG.6220.8.2018JPO.21 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. „Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A .

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30 (po telefonicznym umówieniu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-14 08:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-21 08:49

Zawiadomienie nr 67 z dnia 21.10.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17 października 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2026/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 15 marca 2022r. nr RG-GP.6733.12.2021.2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 1 kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowej nn 0,4kV oraz na demontażu istniejącej linii napowietrznej 0,4kV, na działkach nr ewid.45/19, 45/20, 45/21, 45/22, 45/23, 45/27, 45/26, 6, 53/I, 54/2, 45/3, 25, 26, 311, 525/2, 524, 32, 38, 39, 41, 44/1, 44/3, położonych w obrębie ewid. Stary Bukowiec, gm. Stara Kiszewa i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku ,od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-21 08:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-21 14:53

Zawiadomienie nr 68 z dnia 24.10.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 1: o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst  jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20 października 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2769/22 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Puck z dnia 19.04.2022r. Nr BGG.6733.2l.2022.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na fragmencie działki nr ewid. 274, obręb 08 Łebcz, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie – w tym drogą elektroniczną- wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul.  Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - l5:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-10-24 09:05

Zawiadomienie nr 69  z dnia 4.11.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Kolegium z dnia 29 sierpnia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/3538/22 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 10 czerwca 2022 r. nr GK.6220.16.2021.80 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia  pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Kielno” planowanego do realizacji na działkach o nr ewidencyjnych , 542/6, 548, 543/33, 542/7, 543/52, 543/56, 543/57, 544/2, 14/12, 15/8, 16/13, 16/4, 16/3, 16/2, 16/6, 16/7, 545/2, 546/2, 18/2, 544/1, 40/15, 13/25, 1/6, 705/2, 705/2, 705/1, 10/1, 13/23, 1/39, 1/34, 1/42, 13/22, 13/21, 13/20, 543/58, 700/1, 682/1 , obręb Kielno, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 10:41

Zawiadomienie nr 70 z dnia 4.11.2022r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1029 Z 2022r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.10.2022r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/1247/2022 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I.6220.ll.1D.2022.HŚ z dnia 27.01.2022r., o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Punkt skupu złomu oraz metali kolorowych na terenie działki nr ew. 783/3 (obr. 0064) w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 195",

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-04 11:31

Zawiadomienie nr 71 z dnia 10.11.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w zw. z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 listopada 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4220/22 w drodze której orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 14 lipca 2022 r. nr RK.6220.1.26.2017 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża „Szczerbięcin – Turze”, położonego nm działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 142/2, 143, 144/1, 144/21, 147/1, 147/2 – obręb 0019 Szczerbięcin i na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6, obręb 0022 Turze” oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.  

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-10 11:59

Zawiadomienie nr 72 z dnia 14.11.2022r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji ostatecznej z dnia 10 listopada 2022 r. sygn. SKO Gd/1938/22 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2022 r., znak ROD.6220.33.2020.PW w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-14 09:57

Zawiadomienie nr 73 z dnia 17.11.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 29.08.2022 r. sygn. akt SKO Gd/1664/22, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 21.02.2022 r., znak: U.6733.85.2017.JR w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 156/34, położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-17 14:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-17 14:32

Zawiadomienie nr 74 z dnia 21.11.2022r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2000) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 09.11.2022r. wydało decyzję SKO Gd/217/22 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 17.12.2021 r., nr ŚR.6220.23.2021.MLFodmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu linii technologicznej do zbierania i przetwarzania odpadów budowlanych na działce numer 136/8 obręb Glincz, gmina Żukowo i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-21 08:19

Zawiadomienie nr 75 z dnia 23.11.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z 9 września 2022r. nr SKO Gd/l691/22 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 15 lutego 2022r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia dla zabudowy mieszkaniowej na działkach nr 199/10, 201, położonych w Borowie oraz działkach nr 215,216/16 położonych w Dzierżążnie, gmina Kartuzy.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-23 09:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 09:06

Zawiadomienie nr 76 z dnia 23.11.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 13.09.2022r., SKO Gd/1039/22 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyny nr WIŚ.6220.2.4.2021 z dnia 14.06.2021r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. ,, Budowa ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z lokalami usługowymi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 1018/2, obręb ewidencyjny Kościerzyna 09, gmina miejska Kościerzyna, powiat kościerski” i określającej w pkt. 2 ppkt. 1) i ppkt. 2) istotne warunki dot. etapu realizacji przedsięwzięcia.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-23 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-11-23 11:20

Zawiadomienie nr 77 z dnia 28.11.2022r.

Na podstawie 49 k.p.a. i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 2373 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym w dniu 22 listopada 2022r. postanowieniu - sygn. akt SKO Gd/5402/22 stwierdzającym uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 11 maja 2022r., nr GK.6220.03.2022.5 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej SPV Głazica zlokalizowanej na części działki o nr 31/8 w miejscowości Głazica, gm. Szemud pow. wejherowski, woj. pomorskie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-28 10:50

Zawiadomienie nr z dnia 78 z dnia 7.12.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 2000 z 20221r. ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 503 z 2022r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28.11.2022r., decyzji 0 sygn. akt SKO Gd/3376/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Miłoradz nr B- 6733/4/2022 Z dnia 17.05.2022r., odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie działki nr 45, obręb Kończewice, gm. Miłoradz i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 W Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. , doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-07 09:42

Zawiadomienie nr z dnia 79 z dnia 8.12.2022r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r.. poz. 329. dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 20 października 2022r. decyzję sygn. akt SKO Gd/2769/22 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Puck z dnia 19.04.2022r. Nr BGG.6733.2l.2022.IK w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na fragmencie działki nr ewid. 274. obręb 08 Łebcz, gmina Puck

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-08 08:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-08 08:33

Zawiadomienie nr 80 z dnia 9.12.2022r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 grudnia 2022 r.:

1) postanowienia sygn. SKO Gd/5373/22 od odmowie przywrócenia Polskiemu Towarzystwu Ochrony Przyrody "Salamandra" terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2022 r., znak GKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2022.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 1446G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo";

2) postanowienia sygn. SKO Gd/5374/22 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia przez Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 7 września 2022 r., znak GKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2022.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa drogi powiatowej nr 1446G Celbowo-Brudzewo-Wejherowo".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W/w orzeczenia wraz z aktami sprawy dostępne są w siedzibie tut. Kolegium.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-09 14:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-12-09 14:03

Zawiadomienie nr 81 z dnia 15.12.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 5 grudnia 2022 r. decyzji nr SKO Gd/2638/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30.03.2022 r. nr 4/22 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci kablowej energetycznej 0,4 kV na częściach działek nr 64/17, 43/1, 51, 60/1, 60/2, 60/3 położonych w miejscowości Prabuty, obręb ewidencyjny 0005 Prabuty, gmina Prabuty.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-15 09:29

Zawiadomienie nr 82 z dnia 20.12.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 13.12.2022 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/3611/22, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kaliska z dnia 31.05.2022 r. nr RR.6733.9.2022.I w sprawie  ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie przyłącza kablowego nN-0,4 kV  na terenie działek nr 336/2, 337, 375, 459, 460 obręb Piece, gmina Kaliska.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-20 13:59

Zawiadomienie nr 83 z dnia 20.12.2022.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 14.12.2022 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/2010/22, uchylającej decyzję Wójta Gminy Kaliska z dnia z dnia 8.03.2022 r. nr RR.6733.14.2021.VIII w sprawie  odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN 15/0,4 kV, budowie linii napowietrzno-kablowej SN 15 kV oraz budowie linii kablowej nN 0,4 kV na terenie działek nr 501, 486/49.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-20 14:00

Zawiadomienie nr 84 z dnia 22.12.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 10 października 2022 r. sygn. akt SKO Gd/931/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 11 stycznia 2021 r., nr RIG.6220.8.2018.JPO.21 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn. :Odkrywkowa eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża PSZCZÓŁKI II-A”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-22 10:24

Zawiadomienie nr 85 z dnia 22.12.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2022r., poz. 503) zawiadamia, iż na skutek rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gmina Tczew z dnia 01.12.2021r., nr UAN.6733.29.20l8.2019 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie urządzenia łączności publicznej - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonej jako działka nr 95/1 położonej w obrębie Malenin, gmina Tczew, decyzją z dnia 15.12.2022r., sygn. akt SKO Gd/84/22 uchyliło w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 08.00 – 15.00.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-12-22 12:20

Zawiadomienie nr 86 z dnia 10.01.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn.  z 2022r. Dz. U. poz. 503/, zawiadamia o wydaniu w dniu 4 stycznia 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1859/22 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2022r. odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie budynku Miejskiego Teatru Miniatura na działkach nr 434/2, 435 obr. 055 w Gdańsku przy Al. Grunwaldzkiej 16 oraz budowie budynku dwukondygnacyjnego o tej samej funkcji w miejscu istniejącego budynku mieszczącego pracownie artystyczne na działce nr 437/2 obr. 055.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-10 10:49

Zawiadomienie nr 87 z dnia 11.01.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 2000 z 2022r ze zm.), w związku z art. 33 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U poz. 1029 z 2022r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż Postanowieniem o sygn. akt SKO Gd/1046/22 z dnia 05.01.2023r, wznowiło postępowanie w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt  SKO Gd/2439/21 z dnia 31.03.2021r., rozstrzygającą o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.03.2021r., nr RRiGN.6220.5.15.2019 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia : „ Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt w obsadzie 1622 DJP  z laboratorium i stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi  w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0,5 , MW) a także niezbędną infrastrukturą techniczną „ na działce  nr 278/1 w miejscowości Orle, obręb ewidencyjny Garczyn, gmina Liniewo powiat kościerski, województwo pomorskie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-11 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20004
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04