Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 14.01.2022 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 9 listopada 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2248/20, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z dnia 27 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1323/20, rozstrzygającej w wyniku wznowienia postępowania w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi jednej ze stron oraz w pkt. 2 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I” realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 10:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 10:51

Zawiadomienie nr 2 z dnia 14.01.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) w zw. z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 3 stycznia 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2047/20 w drodze której orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Bobowo z dnia 31 marca 2020 r. RS.6220.2.2019 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa obiektu farmy trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą położonego na działce nr 223/3 obręb Wysoka, gmina Bobowo” oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.  

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-14 12:22

Zawiadomienie nr 3 z dnia 18.01.2022r.                                                  

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji ostatecznej z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. SKO Gd/1741/21 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  24 lutego 2021 r., znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 (przed podziałem 169/3) obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:40

Zawiadomienie nr 4 z dnia 18.01.2022r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu postanowienia z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. SKO Gd/3365/21 o niedopuszczalności odwołania Rady Dzielnicy Sobieszewo od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia  24 lutego 2021 r., znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 (przed podziałem 169/3) obręb 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-18 09:41

Zawiadomienie nr 5 z dnia 27.01.2022r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 741) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 stycznia 2022 r. decyzji o sygn. SKO Gd/5700/21 uchylającej i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Żukowo dotyczącej decyzji z dnia 24 sierpnia 2021r. nr UN-6733.97.2021.PP o ustaleniu na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie działek 349, 29/55, 29/45, 29/131, 29/130, 29/27, 29/52, 29/53, 29/54 i 29/63 położonych w obrębie Banino gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-01-27 09:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-27 09:25

Zawiadomienie nr 6 z dnia 02.02.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2919/21, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 29.04.2021 r., nr ŚR.6220.29.2019.MLF odmawiającej uchylenia decyzji ŚR.6220.29.2019.MLF z dnia 18.03.2020 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań zgody dla przedsięwzięcia pn.: Budowa stacji paliw przy ul. Tokarskiej w miejscowości Miszewo, realizowanej na terenie działek o numerach: 28/8 i 120/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo,Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 07:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-02 07:34

Zawiadomienie nr 7 z dnia 2.02.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 24 stycznia 2022r. postanowieniu nr SKO Gd/3322/21 stwierdzającym niedopuszczalność odwołania od postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2 czerwca 2021r., nr WUiA-lV.6733.20-5.2021.MIK.66776 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2021r., nr WUiA-IV-6733.20-3.2021.MIK.66776  o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, nn: kabli zasilaczy 3 kV, kabli powrotnych, kabli sterowniczych na potrzeby zasilania linii kolejowej nr 201, 248 i 253 z podstacji trakcyjnej Gdańsk Osowa przy ul. Letniskowej na terenie działek nr 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 844, 843/2, 848/12, 848/13. 841, 1193/19, 1199/11, 1199/10, 1199/9, 1199/8, 1199/7, 1199/1 obręb 001 oraz na działce nr 43/2 obręb 002 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 09:28

Zawiadomienie nr 8 z dnia 2.02.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 24 stycznia 2022r. decyzji nr SKO Gd/4863/21 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 maja 2021r., nr WUiA-lV.6733.20-3.2021.MIK.66776 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN, nn kabli zasilaczy 3 KV, kabli powrotnych, kabli sterowniczych na potrzeby zasilania linii kolejowej nr 201 ,248 i 253 z podstacji trakcyjnej Gdańsk Osowa przy ul. Letniskowej na terenie działek nr 848/2, 848/3, 848/4, 848/5, 844. 843/2, 848/12, 848/13. 841, 1193/19, 1199/11, 1199/10, 1199/9, 1199/8, 1199/7, 1199/1 obręb 001 oraz na działce nr 43/2 obręb 002 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-02 09:31

Zawiadomienie nr z 9 dnia 7.02.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31.01.2022r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/4467/21 utrzymującego w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.07.2021r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.2021.AN orzekającego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110 kV relacji SE Gdańsk Błonia - GPZ Pruszcz Gdański (na odcinku SE Gdańsk Błonia - GPZ Maćkowy).

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730- 1530, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-07 08:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-16 10:08

Zawiadomienie nr z 10 dnia 14.02.2022r.

Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o możliwości zapoznania się z w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia z materiałami zgromadzonymi w sprawie odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r. znak WŚ.I.6220.II.126 D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań inwestycji pn. "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku" z wniosku INVEST KOMFORT S.A. Sp. K. z siedzibą w Gdyni.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 15:30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-14 13:00
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-14 13:00

Zawiadomienie nr 11 z dnia 16.02.2022r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09 lutego 2022r.  decyzji sygn. akt SKO Gd/1025/21 stwierdzającej nieważność decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 lutego 2021r.  znak RGlV.6220.23.2020 orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni  fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. .5/45; 7/11. obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski,  województwo pomorskie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego  Kolegium Odwoławczego w Gdańsku,  ul. Podwale Przedmiejskie 30,  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30".

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-16 10:10

Zawiadomienie nr 12 z dnia 17.02.2022r.

Na podstawie 49 kpa  i art. 74 ust.3 ustawy Z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 2373 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 15 lutego 2022r.  decyzji - sygn. akt SKO Gd/5061/21 uchylającej zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 8 września 2021r. nr GK 6220.16 2021.44 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Budowa dróg gminnych w miejscowości Kielno,  zlokalizowanych na działkach o nr ew. obręb Kielno: 542/6, 548, 543/33, 542/7 543/52, 543/56, 543/57, 544/2, 14/12, 15/8 16/13, 16/4, 16/3, 16/2, 16/6, 16/7, 545/2, 546/2, 18/2, 682/2, 544/1, 40/15, 13/25, 1/6, 705/2, 705/1, 10/1, 13/23, 1/39, 1/45, 1/34, 1/42, 13/22, 13/21, 13/20, 543/58, 543/17, 7800/1, 1/18, 682/1 w całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15.30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-17 10:40

Zawiadomienie nr 13 z dnia 17.02.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 07 grudnia 2021 r. o sygn. akt: SKO Gd/1245/20 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2007 r. (znak: WUAiOZ-I-7331/774/2007/3-DF) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk-Błonia – Pruszcz Gdański, przebiegającej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański przez działki o numerach: 167/1, 167/2, 282/16, 282/14, 281/1, 207/6, 207/8, 207/9, 205/3, 205/1, 206/6, 206/4, 207/7, 285/5, 285/3, 166/1, 166/2, 166/3 ,280/1, 207/4, 207/3, 282/15, 282/13, 209/4, 165/9, 164, 282/10, 209/, 209/2, 209/1 w obrębie 301; działki o numerach: 78, 89, 79, 108, 92/1, 92/2, 95, 94, 90, 115, 129, 116, 117, 111, 107/2, 114 w obrębie 130; działki o numerach: 51, 71, 73, 70/2, 68, 69, 74, 70/1, 76, 52, 59, 75 w obrębie 129: działki o numerach: 100, 101, 82, 102, 103, 104, 81/1, 81/6, 81/3, 81/5, 106, 107, 83 w obrębie 128; działki o numerach 116, 94/2, 95, 96, 97/2, 97/1, '104, 103, 102, 101 w obrębie 127; działki o numerach: 4, 5, 6, 2, 3, 1 w obrębie 134; działki o numerach: 146, 137/2, 136, 149, 150, 144, 145, 148, 122, 118, 121, 120, 117, 119, 99, 142, 98 w obrębie 126; działki o numerach: 278, 194, 276, 275, 274, 273, 272,271, 270, 223, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 211 /2, 188, 182, 183/5, 187, 184, 185, 186, 179/3, 170/4, 178/4, 178/3, w obrębie 125; działki o numerach: 144, 92, 116, 91, 89, 87, 88, 49, 90, 25, 26, 24, 23 w obrębie 124; działki o numerach: 388, 391, 387, 389, 390, 383, 392, 382, 393, 394, 396/2, 396/1, 395/2, 399, 398, 408, 397 w obrębie 110; działki o numerach: 151, 132, 133, 134,136, 135, 137/9, 100/4, l52, 99 w obrębie 109; działki o numerach: 52, 23, 24 w obrębie 324s; działki o numerach; 29, 26, 1, 2, 7/5, 24, 25, 7/1 w obrębie 326s, z wyłączeniem fragmentów linii przebiegających ponad terenami zamkniętymi kolejowymi; - i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji w całości.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-02-17 12:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-02-17 12:09

Zawiadomienie nr 14 z dnia 1.03.2022r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 lutego 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5334/21 uchylającą w całości decyzję Sekretarza Gminy Skarszewy, wydaną z upoważnienia Burmistrza Skarszew z dnia 25.08.2021 r. nr 97/2021 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z częścią usługową wrz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na działce nr ewid. 196/2 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 6), gmina Skarszewy. Jednocześnie Kolegium przekazało sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:10

Zawiadomienie nr 15 z dnia 1.03.2022r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 lutego 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4594/21 utrzymującą w mocy decyzję wydaną przez Burmistrza Helu z dnia 28.07.2021 r.  znak RGK.67303.2018/05.2021 o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej RGK.6730.3.2018 z dnia 15.05.2018 r. ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji pn. budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną i komunikacyjną, na terenie działki oznaczonej numerem geodezyjnym 191/5 przy ul. Kapitańskiej w Helu.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Dzień, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej wskazuje się w treści tego obwieszczenia, ogłoszenia lub w Biuletynie Informacji Publicznej. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:11

Zawiadomienie nr 16 z dnia 1.03.2022r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 lutego 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4151/21 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 21. czerwca 2021 r. nr WŚ-I.6220.II.103D.2020.JW nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określającej warunki i wymagania dla przedsięwzięcia: Budowa toru gokartowego ul. Spacerowa w Gdańsku na działkach ewidencyjnych nr 521/9; 521/10; 521/12; 522/3; 522/5; 522/6; 528/1; 528/3; 529/3; 529/7; 529/8; 529/5; 530/8; 531/3; 531/5; 531/8; 531/6; 533/1 obręb Osowa i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. 

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-01 13:11

Zawiadomienie nr 17 z dnia 8.03.2022r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2021r., poz.  247 z poźn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 24.02.2022r, decyzji sygn. akt SKO Gd/3012/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Malbork z dnia 28.09.2018 r., Nr RG-III-7332/5/żi/l/2017-2018 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: ,, Utworzenie, zaadoptowanie placu własnej posesji, terenu utwardzonego płytą betonową, do składowania czasowego, przeładunku materiałów pochodzącego z rozbiórki budynków, czy torów kolejowych, z wyłączeniem składowania eternitu, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30,  codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15. 30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-08 12:54

Zawiadomienie nr 18 z dnia 15.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r poz. 735 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn. z 2022r. Dz. U. poz. 503/, zawiadamia o wydaniu w dniu 7 marca 2022r decyzji o sygn. akt SKO Gd/6176/21 uchylającej decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 28 września 2021r. nr GN 6733.36.2021 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 180/15, 146/18 , 146/21. obręb geodezyjny Bojano, gmina Szemud – przebieg planowanej inwestycji określa załącznik nr 1 w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30

Zgodnie z art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r poz. 735 ze zm. ) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-15 09:36

Zawiadomienie nr 19 z dnia 15.03.2022r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U .z 2020 r.  poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 08 marca 2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6178/21 uchylającej w całości wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sulęczyno decyzję z dnia 04.10.2021r. Nr 1/2021 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji 6/2017 z dnia 19.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45, 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informacje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie - w tym  drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-15 09:46

Zawiadomienie nr 20 z dnia 15.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawię art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021r., poz.741 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 28.02.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4012/21 , utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 16.06.2021 r. nr ZPGN.6733.10.2020,  w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w  decyzją w siedzibie Kolegium  w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-15 09:48

Zawiadomienie nr 21 z dnia 18.03.2022r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2373 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji ostatecznej z dnia 16 marca 2022 r. sygn. SKO Gd/4741/20 po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 września 2020 r., znak WŚ-I.6220.II.126D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą w rejonie ul. Cygańska Góra w Gdańsku"

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-18 11:50

Zawiadomienie nr 22 z dnia 23.03.2022r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. akt SKO Gd/1741/21 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 24 lutego 2021 r. znak WŚ-I.6220.II.138D.2017.EI/TB i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu apartamentowo-hotelowego na działkach 169/6 i 169/7 ( przed podziałem 169/3 ) obr 0139 w Gdańsku, z towarzyszącymi usługami i infrastrukturą” objętego wnioskiem z dnia 4 grudnia 2017 r.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-23 15:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-23 15:07

Zawiadomienie nr 23 z dnia 24.03.2022r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z2018 r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w   dniu 17.03.2022r. wydało decyzję SKO Gd/6618/21 uchylającą w całości decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 29 października 2021 r., nr ROŚ.6220.9.49.2019 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej o nazwie SlERAKOWICE 3 nr BT42215 na wieży kratowej stalowej na terenie działki nr 627/13 obręb ewid. Sierakowice, gm. Sierakowice, pow. kartuski, planowanego do realizacji przez Towerlink Poland Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku,  w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-24 08:24

Zawiadomienie nr 24 z dnia 25.03.2022r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia l4.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 202|r., poz. 735) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r,. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj.  Dz.U. z 2021 r., poz.2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu przez Kolegium w dniu 24.03.2022 r. decyzji sygn.  akt SKO Gd/4816/21 utrzymującej  w mocy decyzję Nr 13/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 09.08.2021l r., znak GP.6220.13.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na ,, Uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego złoża piasku SULĘCZYNO V na terenie działek nr 44/1, 44/2 położonych w obrębie Sulęczyno, gmina Sulęczyno".

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy  o  udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko oraz art.49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach  ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a. , doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub  udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-25 10:33

Zawiadomienie nr 25 z dnia 25.03.2022r.

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze ( tj. Dz. U z 2021 r., poz. 142O ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętej w dniu 18 marca 2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5323/20. uchylającej decyzję Starosty Kartuskiego z dnia 30 września 2020 r. nr R.6530.15.2020.BO w sprawie zatwierdzenia ,,Projektu robót geologicznych dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu modernizowanej linii kolejowej nr 201 na odcinku 136,096 km do 163,250 km i 214 na odcinku od 0,229 km do 7,131 km (części A) realizowany w ramach projektu Prace na alternatywnym odcinku transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto w województwie pomorskim" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz  z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium, w budynku  przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-25 10:33

Zawiadomienie nr 26 z dnia 29.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735 ze. zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 24.03.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5985/21, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 23.09.2021 r., nr 15/2021 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na części działki nr 2/26, obręb ewidencyjny 0004 Prabuty, gmina Prabuty.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją siedzibie Kolegium  w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-29 14:27

Zawiadomienie nr 27 z dnia 29.03.2022r.

Na Podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętej w dniu 17.03.2022 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/6697/21. utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 02.11.2021 r. nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża ,,Szczodrowo IV”  na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo , gmina Skarszewy oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-29 15:06

Zawiadomienie nr 28 z dnia 31.03.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2022r. Dz. U. po? 503/, zawiadamia o wydaniu w dniu 28 marca 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6720/21 uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 listopada 2021r., nr WUiA-VI,6733.75-6.2021.KW.310650 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i utrzymaniu pomieszczeń dla urzędów organów władzy, administracji wraz z rozbudową, przebudową i rozbiórką oraz zmianą lokalizacji mieszkania służbowego oraz garażem wielostanowiskowym wbudowanym w bryłę budynku - ul. Trakt Św. Wojciecha 293,293 C w Gdańsku - dz. Nr 137/25, 137/13 obr.0109 w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-03-31 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-31 08:32

Zawiadomienie nr 29 z dnia 6.04.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia  o wszczęciu na wniosek postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.11.2019r., nr ŚR.6220.14.2019.MLF,  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zabudowa produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Barniewicach przy ul. Dębowej, na działce numer 256/4, gmina Żukowo.

Kolegium informuje strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie Kolegium wyda orzeczenie w sprawie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-06 10:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 14:53

Zawiadomienie nr 30 z dnia 12.04.2022r. .

Na podstawie 49 k.p.a. i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2021r. Dz. U. poz. 2373 ze zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust. 3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 8 kwietnia 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/994/22 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 10 stycznia 2022r., nr GK.6220,24.2021.12 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi Kielno- Koleczkowo" planowanego na działkach o nr ewidencyjnych  Bojano dz. nr: 114/29; 114/31; 114/26; 114/3; 114/12; 114/30; 110/8; 84/34; 90/2; 115 ; 116/5 ; 116/6; 109; 91/11 ;91/5 ;92 ; 96/5 ; 96/35 ; 96/15 ; 96/33 ; 96/1 ; 98 ; 101/2 ; 101/1 ; 123/3 ; 123/1 ;24/5 ç 124/6; 124/4 ; 124/2 ; 125; 127; 128 ; 89/6; 89/5 ; 126/2 ; 126/1 ; 108/1; 103/2;104/1 ;132/14 ; 132/17; 133 ;62/13 ; 129 ; 62/5 ; 62/18 ; 62/31 ;557/18 ; 557/12; 114/32; 91/12; 96/3; 62/11; 62/12; Dobrzewino  dz. nr 322;  Kielno dz. nr 415/1 ; 422 ; 423/1 ; 423/2 ; 415/2 ; 415/3 ; 415/9 ; 415/8 ; 415/12 ; 415/10 ; 415/11 ;415/23 ; 415/21 ;415/28 ;415/32 ; 415/31 ;419/1 ;419/2 ; 420/2 ;424/44 ; 428 ; 424/45 ; 424/16 ; 424/57 ; 424/6 ; 425/11 ; 712/1 ; 426 ; 438/4 ; 458 ;438/1 ;459/1 ; 459/11 ;459/13 1 460/1 ;461 ;462/2 ; 463 ; 462/1 ;464/1 ;438/2 ; 438/3 ; 441 ;439 ;435 ; 434/1 ;434/2 ; 436 ; 433/2 ; 433/1 ; 432 ; 431/2 ; 431/1 ;421 ; 420/1 ; 701/2 ; 430/2 ; 444/3;415/27, 415/33, 415/51, 415/50; 685 ; 701/1 ;429/2 ; 429/1 ; 430/1 ;418/3 ; 418/4; 417/2 ; 417/3 ; 416/1 ;416/2 ; 381/2 ; 381/1 3 375/2 ; 374/1 ; 374/14 ; 1/47 ; 1/46 ; 373/1 ; 373/4 ; 372/3 ; 372/4, 362 ;372/5 ; 372/6; 10/1 ; 13/15 ; 13/14 ; 380 ; 377/2 ; 377/1 ; 349/2; 347/1 ; 698/1 ; 346 ; 344/7; 389/3 ; 389/2 ; 344/6; 689/3, gmina Szemud, powiat wejherowski, województwo pomorskie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-12 09:26

Zawiadomienie nr 31 z dnia 12.04.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustaw z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego  ( tj. Dz.U z 2021 r. poz. 735 ze zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 6.04.2022 r, decyzji o sygn. akt SKO Gd/6975/21, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 2.12.2021 r., znak: WUiA-VI.6733.76-7.2021.MK.311377 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr projektu GDA1068A, na dachu budynku Centrum Handlowego Madison położonego na działce nr 54/5, obręb 090, przy ul, Rajskiej 10 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją  w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-12 09:28

Zawiadomienie nr 32 z dnia 13.04.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie z dnia 31 stycznia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4467/21 utrzymujące w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.07.2021r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.2021.AN orzekającego o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia: „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2x110 kV relacji SE Gdańsk Błonia - GPZ Pruszcz Gdański (na odcinku SE Gdańsk Błonia - GPZ Maćkowy).

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-13 11:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-13 11:06

Zawiadomienie nr 33 z dnia 14.04.2022r.             

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Puck z dnia 08. czerwca 2021 r. nr BGG.6733.20.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu  publicznego o nazwie: budowa i przebudowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV na działkach nr ewid.212/7; 100/2; 128/2; 212/1; 136; 110/2; 212/9; 212/15; 117/2; 210/8; 212/2; 212/8; 212/13; 103/3; 114/8; 212/6; 212/14; 113/2; 120/2; 212/12; 116/2; 125/2; 212/3; 212/4; 212/5; 212/10; 212/11; 212/16 obręb Swarzewo oraz na działkach nr ewid.574/21; 574/23; 573/7; 573/8; 573/9; 574/26; 574/27; 577/1; 577/2; 575; 573/10; 573/11; 573/14; 468/3; 572/1; 574/24; 574/22; 574/20; 574/14; 574/18; 573/5; 574/15; 574/19; 574/16; 574/28; 576/3; 576/4; 473/8; 574/25 obręb 06 Gnieżdżewo, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-14 08:23

Zawiadomienie nr 34 z dnia 14.04.2022r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz.741 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04.04.2022 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6319/21 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa sieci kablowej nn 0,4kV przy ul. Emilii Hoene i ul. Krzemowej w Gdańsku na działkach: nr 699/34; nr 699/48; nr 699/42; nr 699/40; nr 697/9; nr 697/11; nr 697/18; nr 703/13; nr 703/5; 696/18; nr 702/1 (w części poza planem miejscowym); nr 703/22; nr 680/28; 696/13 obr. 303 i przekazującą organowi I instancji sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-14 08:23

Zawiadomienie nr 35 z dnia 28.04.2022r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735 .) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia o wydaniu w dniu 22 kwietnia 2022 r. decyzji ( sygn. akt SKO Gd/71 13/21) utrzymującej w mocy wydaną przez Wójta Gminy Gardeja decyzję nr AB.6733.14.2021 z dnia 29 listopada 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 18, 22/4 i 22/5 , obręb geodezyjny Bądki 0001, gmina Gardeja; nr 275 obręb geodezyjny Czarne Dolne 0002 gmina Gardeja; nr 739/1, 739/2, 738/1, 738/2, 737/1, 737/2 obręb geodezyjny Gardeja 0004 gmina Gardeja; nr 69 i 149/1 obręb geodezyjny Zebrdowo 0020 gmina Gardeja.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 8.30- 14.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-04-28 08:47

Zawiadomienie nr 36 z dnia 4.05.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4288/21 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Karsin z dnia 9 czerwca 2021r. Nr RGŚ.6733.9.2021.AS.RO o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetyczne] sieci nn-0,4kV na terenie działek: nr 52/2, nr 48/2, nr 47/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Karsin, gmina Karsin - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80- 824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-04 13:57

Zawiadomienie nr 37 z dnia 4.05.2022r.

Na Podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. poz.735 z 2021r., ze zm.), w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. poz. 741 z 2021r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27.04.2022r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/6914/21 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni znak RAA.633.1.35.2021.IWD-1111/1 z dnia 02.12.2021r,, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie wysokoparametrowych, osiedlowych sieci ciepłowniczych wraz z przyłączami w rejonie ulic: Leopolda Staffa, Kazimierza Kruczkowskiego i Gabrieli Zapolskiej w Gdyni na terenie działek nr 380, 381, 384, 385, 386, 392, 394, 508, 509,423, 425, 426, 428, 429, 430, 431,540,521/2,523 i 524, obręb Karwiny-0017.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-04 13:58

Zawiadomienie nr 38 z dnia 9.05.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (U. Dz.U. z 2021, poz. 735) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego  ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 05.05.2022r. decyzji umarzającej  postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.11.2019, nr Śr.6220.14.2019.MLF, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zabudowa produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Barniewicach przy ul. Dębowej, na działce numer 256/4, gmina Żukowo.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 - 15.00, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i  jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa -obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni, od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-05-09 11:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1955
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-05-09 11:14