Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 2 z dnia 16.01.2019 r.  

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018r.. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14.01.2019r. decyzji o sygn. akt 4060/18. utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 24.09.2018r., nr RG.III.6733.07.2018 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla budowy stacji HUB (transmisyjnej) telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49, obręb Szymankowo, gmina Lichnowy.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730- 1530 .

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia. innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-16 13:16

Zawiadomienie nr 3 z dnia 23.01.2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2018r. Dz. U. poz. 1945/, zawiadamia o wydaniu w dniu 15 stycznia 2019r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4212/18 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2018r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia dn 90 mm na działce nr 24/10 i działce nr 31/1 obr. 0670 przy ul. Łostowickiej w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-23 10:42

Zawiadomienie nr 4 z dnia 31. 01. 2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 24.01.2019 r. decyzji SKO Gd/4425/18 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.09.2018 r., nr WUiAVI.6733.72-7.2018.MK.235272 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. (stalowa wieża kratowa o wys. do 44,00 m.n.p.t.) wraz z antenami nadawczo-odbiorczymi, z przyłączem elektroenergetycznym oraz urządzeniami sterującymi zlokalizowanymi u podnóża wieży przy ul. Żuławskiej 200 w Gdańsku, na terenie dz. nr 148, obręb nr 126 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-01-31 08:41

Zawiadomienie nr 5 z dnia 5.02.2019r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. decyzji o sylw. SKO Gd/ 3419/18 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 lipca 2018 r. nr WUiA-1-6733.44-8.18.3- AG.125694 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN15kV, NN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/NN w rejonie ul. Żuławskiej w Gdańsku. na terenie działek nr 394 obr. 110 oraz nr 24, 25, 49, 50/2, 51 obręb 124, w części dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15kV, NN 0,4kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/NN w rejonie ul. Żuławskiej w Gdańsku, na terenie działek nr 394 obr. 110 oraz nr 50/2 obręb 124.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity  Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Zawiadomienie nr 6 z dnia 5.02.2019r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018.2096) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2018.1614) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31 stycznia 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4595/18 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROK.6131.16.2018.AN z dnia 8 października 2018 r. odmawiającej wydania

zezwolenia na usunięcie dwóch drzew: jarząbu pospolitego i śliwy ałyczy rosnących na działce nr ew. 405 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka położonej przy ul. Wielkokackiej 8 i 10 w Gdyni i umarzającej postępowanie w części dotyczącej usunięcia sosny pospolitej rosnącej na tej samej działce gruntu i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-05 10:43

Zawiadomienie nr 7 z dnia 8.02.2019r..

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04.02.2019 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4420/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.10.2018 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą, na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: _Powierzchniowej eksploatacji kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY. zlokalizowanego na działkach nr 38/1. 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny, gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-08 09:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-08 09:48

Zawiadomienie nr 8 z dnia 11.02.2019r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 stycznia 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 2313/18 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 7 maja 2018 r. nr RAA.6733.1.13.2018.IWD-1025/sieć gazowa o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia — spinka gazociągów w ulicach: Kard. S. Wyszyńskiego, bpa Pelczara, Suchej, Kazimierza Małkowskiego w Gdyni, na terenie działek: nr 4787, nr 4786. nr 4782, nr 4902, nr 4951. nr 5047 obręb Chwarzno — Wiczlino —0011 — i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-11 09:56

Zawiadomienie nr 9 z dnia 13.02.2019r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) zawiadamia o wydaniu decyzji o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 31 października 2017 r., ozn.: GN.6733.1.2017 o przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórce i budowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórce i budowie sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4kV, rozbiórce i budowie słupa stacji transformatorowej na działce nr 38; rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 39, rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 33; rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 44/11 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-13 09:16

Zawiadomienie nr 10 z dnia 14.02.2019r..

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 11.02.2019 r. decyzji SKO Gd/256/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16.11.2018 r., nr ROG.6733.15.2017.RWA o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 14/16 km. 1 obr. Rębielcz położonej w miejscowości Żelisławki i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-14 07:46

Zawiadomienie nr 11 z dnia 25.02.2019r..

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2019r decyzji sygn. akt SKO Gd/4125/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Karsin Nr RGŚ.6733.3.2017.2018.MJK.R0 z dnia 28.09.2018r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4 na terenie działki nr ewidencyjny gr. 143 obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-25 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-25 10:24

Zawiadomienie nr 12 z dnia 25.02.2019r. .

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.. dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 10 grudnia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/2843/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 21 czerwca 2018r., nr UN-PZ.6733.31.2017.WL.AG podjętej po wznowieniu postępowania, odmawiającej uchylenia decyzji z dnia 3 lipca 2017 r., nr UN­-PZ.6733.31.2017.WL w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn — 0,4kV, złącz kablowych nn — 0,4 kV na terenie działek nr 564/2, 566, 563, 560, 555, 556, 557, 492, 551/1, 551/2, 552/6, 553/2, 588, 589 i nr 591 w miejscowości Skrzeszewo, gmina Żukowo.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tezo organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-25 12:44

Zawiadomienie nr 13 z dnia 27.02.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 lutego 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/5003/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 8 listopada 2018r. nr UN-PZ.6733.123.2018.AG w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn63PE na terenie działek nr 288/3, 288/10, 288/11, 288/20, 288/26, 288/40, 288/41, 290 obręb Przyjaźń.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-02-27 08:15

Zawiadomienie nr 14 z dnia 19.03.2019r. .

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 marca 2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5021/18 w sprawie uchylenia wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z dnia 13 grudnia 2017r. nr WS­1.6220.11.91D.2017.EI w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych oraz stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11" i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 11:11

Zawiadomienie nr 15 z dnia 19.03.2019r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w zw. z art. 49 § I ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony i uczestników postępowania w sprawie odwołań Stowarzyszenia Ochrony Sów z siedzibą w Bodzentynie oraz Polskiego Towarzystwa Ochrony Przyrody "Salamandra" z siedzibą w Poznaniu od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2018 r. znak GKi0S.600.14.DŚ.2016.2018.BK w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr I442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz składania uwag i wniosków w terminie 30 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Akta sprawy dostępne są w siedzibie tut. Kolegium w godzinach od 7:30 do 15:30.

Uwagi i wnioski można składać pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-19 13:21

Zawiadomienie nr 16 z dnia 21.03.2019r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 18.03.2019r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/5205/18 decyzji, o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Linia PP.6733.1.14.2018 z dnia 30.11.2018r. (odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 255/2, położonej w obrębie Linia) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-21 08:34

Zawiadomienie nr 17 z dnia 26.03.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 marca 2019r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1130/19 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Stara Kiszewa decyzję z dnia 11 stycznia 20I9r. Nr RG-GP.6733.17.4.2018.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami skipowymi na działkach o nr ewid. 297, 296, 294, 36/1, 36/5. 28, 27,19/2, 15, 14/3, 13, 12, 212. 213/2, 214, 216/7, 217/1, 218/2, 204, 219/4 oraz budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr 294. położonych w obrębie Góra. gm. Stara Kiszewa.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-26 08:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-26 08:50

Zawiadomienie nr 18 z dnia 28.03.2019r..

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w o chronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 19.03.2019 r., SKO Gd/898/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 09.01.2019 r., nr RG-OŚ.6220.4.19.2017.2019 o odmowie realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa otwartego zbiornika wodnego na działce o nr 120/43 obręb Górne Maliki, gm. Stara Kiszewa, powiat kościerski, województwo pomorskie" i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-28 08:59

Zawiadomienie nr 19 z dnia 29.03.2019r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) w zw. z 30, art. 33 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 marca 2019 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1765/18 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-03-29 09:45

Zawiadomienie nr 20 z dnia 4.04.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 28.03.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4423/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 04.10.2018r., nr ROŚ.6220.20.39.2016.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie jednego obiektu inwentarskiego - kurnika oraz zwiększenie obsady w drugim obiekcie inwentarskim na terenie dz. nr 436/4, 436/13 i 436/11 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 073° - 1530 .

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:34

Zawiadomienie nr 21 z dnia 4.04.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 28.03.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4424/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 22.10.2018r., nr ROŚ.6220.1.41.2017.MK odmawiającą ustalenia na wniosek środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich - kurników na terenie dz. nr 416/1 w m. Gowidlino, obręb ew. Gowidlino, gm. Sierakowice.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-04 09:39

Zawiadomienie nr 21 z dnia 17.04.2019r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r, ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1257 z 2017r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania zażalenia P4 Sp. z o.o w Warszawie reprezentowanej przez pełnomocnika Katarzynę Przybysz na postanowienie Starosty Kartuskiego nr R.6123.1891.2018.MN z dnia 02.01.2019r., o odmowie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiocie ochrony gruntów rolnych dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 143, o pow. 4, 4400ha oznaczonej jako rola klasy RIIIb, RIVa, S-RIVa, Br-­RIVa, zawiadamia o podjętym w dniu 09.04.2019r., postanowieniu SKO Gd/888/19 uchylającym zaskarżone postanowienie w całości i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 12:27

Zawiadomienie nr 22 z dnia 17.04.2019r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03. 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.0 poz. 1945 z 2018r) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 10.04.2019r., postanowieniu sygn. akt SKO Gd/1501/19, uchylającym w całości postanowienie Wójta Gminy Karsin z dnia 25.01.2019r. RGŚ.6733.3.7.2018/2019.MJK.RO o zawieszeniu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki o nr ew. gr. 873, obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30— 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-17 12:27

Zawiadomienie nr 23 z dnia 23.04.2019 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 lutego 2019 r.  sygn. SKO Gd/5003/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 8 listopada 2018r. nr UN-PZ.6733.123.2018.AG w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn63PE na terenie działek nr 288/3, 288/10, 288/11, 288/20, 288/26, 288/40, 288/41, 290 obręb Przyjaźń.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-23 08:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-23 08:52

Zawiadomienie nr 24 z dnia 24.04.2019r.

Na podstawie art. 49a i 49 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy Tczew nr UAN.6730.2.105.2018 z dnia 20.12.2018r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na nadbudowie i adaptacji budynku nieczynnej kotłowni w istniejącej zabudowie wielorodzinnej z obszarem oddziaływania inwestycji obejmującym działkę nr 22/11 obręb Turze, gmina Tczew na terenie działki nr 22/16 obręb Turze gmina Tczew, decyzją z dnia 16.04.2019r., SKO Gd /887/19 orzekło o uchyleniu zaskarżonej decyzji w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-24 09:20

Zawiadomienie nr 25 z dnia  25.04.2019r..

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 kwietnia 2019r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1823/19 uchylającej w całości wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo decyzję z dnia 19.02.2019r. nr UN-PZ.6733.62.2018.AG w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn125PE i dn63PE na terenie działek nr: 5/1. 5/2, 24/1 25/5, 25/47, 25/50, 25/54, 25/56, 25/57, 25/64, 25/84,26/3,27, 28/1, 29/30, 30/2, 30/3,31/1, 32/1, 33/1, 36/2, 36/3, 37/1, 37/2, 38/1, 39/5, 39/6, 39/8. 41, 50/1, 51/7, 52, 56, 58/6, 58/7,58/8, 58/15,58/16,58/17,90/1,206 obręb Łapino Kartuskie gmina Żukowo oraz na terenie działek nr : 97/3, 97/4, 97/19, 97/20, 97/21, 97/28, 98/1, 260/3, 260/9, 260/14, 260/15, 264/2. 317 obręb Przyjaźń gmina Żukowo, i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-04-25 11:29

Zawiadomienie nr 26 z dnia 8.05.2019r.

Działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.) w zw. z art. 131. art. 127 § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.. powoływana dalej jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 15 marca 2019 r. sygn. akt SKO Gd/1765/18 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r., nr ROS.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „ Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 ni w miejscowości Tuchlino. obręb Tuchlino. gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 ( przed podziałem działka nr 740 ). obręb Tuchlino.

Zgodnie z art. 49 kpa. doręczenie w trybie obwieszczenia uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Ochrona danych osobowych - informacja dla stron i uczestników postępowań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku; osób, których dane Kolegium przetwarza

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, informuję, że

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławczemu w Gdańsku jest:  Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: skogdansk@sko.gdansk.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prawnym obowiązkiem wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:

a)  art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

b) art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 570);

c) art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217);

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych w celu wykonania ustawowych obowiązków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas i w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 217) oraz akty wydanymi w celu jej wykonania, a także w sposób określony przepisami kancelaryjnymi obowiązującymi u Administratora;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa);

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne.  W szczególności zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 ) oraz art. 169 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 800) skierowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) bez podania adresu wnoszącego skutkować może pozostawieniem podania bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania wnoszącego do uzupełnienia w/w braków.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-15 15:50

Zawiadomienie nr 27 z dnia 20.05.2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 16.05.2019 r. decyzji SKO Gd/1828/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 26.02.2019 r., nr RPPGKi0S.6733.9.2018/2019.MK o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr ewid. 44/31 położonej w miejscowości Nowa Karczma i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-20 09:15

Zawiadomieni nr 28 z dnia 23.05.2019r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz.2096 ze zm.) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018r., poz.1945 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 20.05.2019r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/827/19 decyzji o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Linia PP.6733.2.2.2017 z dnia 13.12.2018r. (uchylającej w całości uprzednią decyzję tego organu PP.6733.2.2017 z dnia 06.06.2017r.. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 17/7. położonej w obrębie Strzepcz. i odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-23 09:30

Zawiadomienie nr 29 z dnia 27.05.2019r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r.. poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 maja 2019 roku postanowienia sygn. akt SKO Gd/1597/17 odmawiającego wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczna decyzja Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WS-1.6220.11.94D.2013.EL.172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku".

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-05-27 08:59

Zawiadomienie nr 30 z dnia 10.06.2019 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2019r. o sygn. akt SKO Gd/1130/19 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Stara Kiszewa decyzję z dnia 11 stycznia 2019r. Nr RG-GP.6733.17.4.2018.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV wraz ze stanowiskami skipowymi na działkach o nr ewid. 297, 296, 294, 36/1, 36/5. 28, 27,19/2, 15, 14/3, 13, 12, 212. 213/2, 214, 216/7, 217/1, 218/2, 204, 219/4 oraz budowie linii kablowej SN-15kV na działce nr 294. położonych w obrębie Góra. gm. Stara Kiszewa.


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-10 12:44
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-10 12:44

Zawiadomienie nr 31 z dnia 12.06.2019r..

Na podstawie art. 49 w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7.06.2019r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/2797/19 orzekającego o wyznaczeniu Wójtowi Gminy Stary Targ dodatkowego terminu (do 30.06.2019r.) do załatwienia sprawy z wniosku Spółek Centrum 3 i Centrum 4 Sp. z o.o. Augustowo gm. Dobrcz dot. ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: „Centrum badawczo-rozwojowe hodowli trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" na działkach nr 119/5 i nr 119/6 obręb Waplewo gm. Stary Targ.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie SKO, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30 -15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-12 10:21

Zawiadomienie nr 32 z dnia 17.06.2019r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi od decyzji Kolegium z dnia 28 marca 2019 r. sygn. akt SKO Gd/4424/18 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 22 października 2018 r., nr OŚ.6220.1.41.2017MK w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie trzech obiektów inwentarskich — kurników na terenie dz. nr 416/1 w miejscowości Gowidlino, obręb ewidencyjny Gowidlino, gmina Sierakowice.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-06-17 15:20

Zawiadomienie nr 33 z dnia 1.07.2019

Na podstawie 49 kpa. oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 czerwca 2019r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/2602/19 uchylającej decyzję Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 21 marca 2019r., nr RG.III.6220.8.2018 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2" o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie , powiat sztumski, województwo pomorskie na działce nr 125/4, obręb Wilczewo , gmina Mikołajki Pomorskie oraz wskazującej uwarunkowania dla planowanego przedsięwzięcia w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 11:13

Zawiadomienie nr 34 z dnia 3.07.2019

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w dniu 19.06.2019 r., pismem SKO Gd/1815/19 postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia z dnia 30.05.2018 r., Nr 7/CP/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr projektu STG0202A na terenie działki nr ewid. 36/3 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 4), gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 11:14

Zawiadomienie nr 35 z dnia 3.07.2019

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, zawiadamia o wydaniu w dniu 01 lipca 2019 r. postanowienia (sygn. akt SKO Gd/683/19) w sprawie  wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji nr 3/2017 Wójta Gminy Osiek z dnia 13.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 53, obręb 0002 Jezewnica, gmina Osiek z obszarem oddziaływania obejmującym części dz. geod.53; 57;

58/14; 58/15 i 90.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-03 13:21

Zawiadomienie nr 36 z dnia 5.07.2019

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r., ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10.06.2019r., decyzji o sygn. akt SKO Gd 1943/19 utrzymującej w mocy z decyzję Burmistrza Skarszew nr 11/CP/2019 z dnia 14.02.2019r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji linii napowietrznej nn-0,4 Kv od słupa 201 do słupa 210 w Skarszewach na terenie działek nr ewid. 380, 134/3, 134/4, 134/7, 133, 132/3, 132/2, 132/5, 132/7, 132/6, 131/2, 100, 382,384 położonych w miejscowości Skarszewy (obręb 8), gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-05 07:37

Zawiadomienie nr 37 z dnia 5.07.2019

Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r., ze zm), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, że po rozpoznaniu z wniosku sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 31.08.2017r., zmienionej decyzją z dnia 19.06.2018r, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 111/32 w miejscowości Dobrzewino, dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych z dwoma halami produkcyjnymi (produkcja mebli tapicerowanych oraz produkcja ogrodzeń i płotów) wraz z infrastrukturą, w dniu 13.06.2019r., zapadła decyzja o sygn. akt SKO Gd/3837/18 o stwierdzeniu nieważności decyzji Wójta Gminy Szemud nr GN.6730.147.2017 z dnia 31.08.2017r., zmienionej decyzją z dnia 19.06.2018r, w przedmiocie ustalenia warunków zabudowy dla działki nr 111/32 w miejscowości Dobrzewino.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-05 07:45

Zawiadomienie nr 38 z dnia 10.07.2019

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24.06.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2121/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Szemud znak GN.6733.40.2018 z dnia 13.03.2019r. orzekającą o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4, na działce nr 601/28 obręb geodezyjny Szemud. gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-10 08:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-10 08:30

Zawiadomienie nr 39 z dnia 15.07.2019r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętym w dniu 3.07.2019 r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/1342/19, uchylającym postanowienie wydane z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Burmistrza z dnia 22.01.2019r.nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Szczodrowo IV" na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy i przekazującym sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-15 09:04

Zawiadomienie nr 40 z dnia 19.07.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 10.07.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2258/19 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelpin z dnia 18.03.2019r., nr RPŚ.6220.2.2018.MW.24 określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: ..Rozbudowa istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę budynku inwentarskiego dla tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 148/1 w miejscowości Lignowy Szlacheckie, gm. Pelplin... i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 41 z dnia 19.07.2019r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 12.07.2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2099/19 uchylającej decyzję Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28.02.2019r., nr KIOŚ.6220.5.2017 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa siedliska gospodarstwa rolnego o kierunku tucz trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr 258 w miejscowości Zelgoszcz, gmina Lubichowo, powiat starogardzki, województwo pomorskie", i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-19 09:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-19 09:29

Zawiadomienie nr 42 z dnia 25.07.2019r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 16.07.2019 r. decyzji SKO Gd/2297/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Malbork z dnia 14.03.2019 r., Nr 8/2019 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr ewid. 109/4 obr. Nowa Wieś, gmina Malbork i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-25 08:17

Zawiadomienie nr 43 z dnia 26.07.2019r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18.07.2019 r. decyzji SKO Gd/1815/19 orzekającej o:

1) odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 30.05.2018 r., Nr 7/CP/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr projektu STG0202A na terenie działki nr ewid. 36/3 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 4), gmina Skarszewy.

2) umorzeniu postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności w/w decyzji w zakresie dotyczącym wniosku z dnia 20.03.2019 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-26 09:16

Zawiadomienie nr 44 z dnia 26.07.2019r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. (J. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 lipca 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 3460/14 o umorzeniu wszczętego na wniosek strony postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 23.07.2012 r. nr 19/icp/2012 (znak: WZP.PP.6733.16.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: wymiana linii napowietrznej SN-15kV w obszarze leśnym, budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN-15kV oraz linii napowietrznej nn-0,4kV, na działce nr 219/5 położonej w Domachowie, obr. Warcz oraz na działkach o numerach: 32/2, 129, 130, 193/1. 193/2, 193/3, 5, 2/2, 6/5, 6/15 — położonych w Domachowie, obręb Mierzeszyn, gmina Trąbki Wielkie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-07-26 09:16

 

Zawiadomienie nr 45 z dnia 14.08.2019r..

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (SKO) zawiadamia o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1032/19 orzekającej o uchyleniu zaskarżonej decyzji i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia decyzji Wójta Gminy Tczew nr sprawy UAN.6733.29.2018 z dnia 21.12.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym — gminnym dla działki nr 95/1 i działki nr 95/2 obręb Malenin, gmina Tczew dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej, operatora T-Mobile Polska S.A. wraz z zasilaniem na projektowanej wieży wraz z dojazdem.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-14 08:55

Zawiadomienie nr  46 z dnia 21.08.2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03. 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.0 poz. 1945 z 2018r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 12.08.2019r., postanowieniu sygn. akt SKO Gd/3042/19 utrzymującym w mocy postanowienie Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 23.05.2019 r. PPN.6733.11.2019, Sygn. akt: 3332/2019 o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr 134/18 obręb Linowiec.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-21 09:41

Zawiadomienie nr 47 z dnia 26.08.2019r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 21.08.2019 r. decyzji SKO Gd/1787/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 19.02.2019 r., nr GN.6733.20.2018 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. nr 50557 KAMIEŃ na działce nr 99/8 obręb geodezyjny Kieleńska Huta, gmina Szemud i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-26 09:50

Zawiadomienie nr 48 z dnia 30.08.2019r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2872/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Krokowa nr GOOŚ.6220.13.DŚU.adm.2017 z dnia 30.04.2019r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego i technologicznego zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji transformatorowej, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66 położonej w obrębie Połchówko gm. Krokowa".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30,od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-08-30 11:37

Zawiadomienie nr 49  z dnia 11.09.2019r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 2096 z 2018r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.09.2019r., decyzji o sygn. akt SKO Gd 2659/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Puck nr BGG.6733.06.2018.AG z dnia 22.03.2019r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 297/26 obręb 22 Strzelno gmina Puck i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-11 13:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-11 13:46

Zawiadomienie nr 50 z dnia 12.09.2019r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 2096 z 2018r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Władysławowa znak GP-7331/CP/07/2009 z dnia 10.04.2009r., o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku toalet publicznych ogólnodostępnych na terenie działki nr 175, km 2„ obręb Chłapowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z  aktami w/w sprawy  w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-12 12:44

 

Zawiadomienie nr 51 z dnia 23.09.2019r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18.07.2019 r. sygn akt SKO Gd/1815/19 orzekającej o:

1) odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 30.05.2018 r., Nr 7/CP/2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, nr projektu STG0202A na terenie działki nr ewid. 36/3 położonej w miejscowości Skarszewy (obręb 4), gmina Skarszewy.

2) umorzeniu postępowania dotyczącego stwierdzenia nieważności w/w decyzji w zakresie dotyczącym wniosku z dnia 20.03.2019 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-23 10:23
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-24 13:37

Zawiadomienie nr 52 z dnia 25.09.2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23.09.2019 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/4354/19 orzekającego o uchybieniu terminu do złożenia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29.05.2019r. o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo — rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia" planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie SKO, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-25 10:24

Zawiadomienie nr 53 z dnia 25.09.2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23.09.2019 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/3760/19 orzekającego o niestwierdzeniu bezczynności lub przewlekłości Wójta Gminy Stary Targ w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo — rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia" planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie SKO, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-09-25 10:24

Zawiadomienie nr 54 z dnia 10.10.2019r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołań z dnia 05.06.2019r.,od decyzji Wójta Gminy Puck nr BGG.6733.39.2018.KG z dnia 17.05.2019r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o na dz. nr 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck, zawiadamia o podjętej w dniu 02.10.2019r., decyzji SKO Gd/3463/19 uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-10 09:21

 

Zawiadomienie nr 55 z dnia 17.10.2019r..

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r) , w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1073 z 2017r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o decyzji administracyjnej wydanej w dniu 09.10.2019r., o sygn. akt SKO Gd/1099/19 rozstrzygającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Władysławowa znak GP-7331/CP/07/2009 z dnia 10.04.2009r., o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku toalet publicznych ogólnodostępnych na terenie dz.nr 175, km. 2 obręb Chłapowo z powodu upływu terminu o którym mowa w art. 53 ust. 7 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27.03.2003r., i stwierdzającej, że decyzja Burmistrza Miasta Władysławowa znak GP-7331/CP/07/2009 z dnia 10.04.2009r., o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku toalet publicznych ogólnodostępnych na terenie dz.nr 175, km. 2 obręb Chłapowo zapadła z naruszeniem prawa.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-17 08:46

Zawiadomienie nr 56 z dnia 21.10.2019r..

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. Paz. 2096 ze zm.), w związku z art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. Paz. 1614 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 października 2019 r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję.

Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 kwietnia 2019 r. w przedmiocie zezwolenia Robotniczej Spółdzielni Mieszkaniowej im. Komuny Paryskiej z siedzibą w Gdyni na usunięcie drzew z działki nr 920 obręb 0020 Obłuże położonej przy ul. Turkusowej 8 w Gdyni.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-21 12:57

Zawiadomienie nr 57 z dnia 25.10.2019r.

Na podstawie art. 49 a w zw. z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23 października 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 2135/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26.02.2019r. nr WUiA-1V.299-7.2018.G.285690 o odmowie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze, garażem podziemnym, zjazdem i niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Kołobrzeskiej w Gdańsku, na terenie działek nr 76 i 77/10 obręb 021.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49a w zw. z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-25 10:58

Zawiadomienie nr 58 z dnia 30.10.2019r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 sierpnia 2019r sygn. akt SKO Gd/2872/19 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa nr GOOŚ.6220.13.DŚU.adm.2017 z dnia 30.04.2019r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku mieszkalnego i technologicznego zbiornika wodnego bezodpływowego, stacji transformatorowej, studni głębinowej oraz plantacji borówki amerykańskiej na części działki nr 66 położonej w obrębie Połchówko gm. Krokowa".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-10-30 08:30
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-13 13:41

Zawiadomienie nr 59 z dnia 13.11.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25 października 2019r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/3076/19 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 14.05.2019r. Nr GP.6733.6.2.2018 o odmowie wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji z dnia 19.10.2017r. Nr 6/20170 ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45. 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 13:42

Zawiadomienie nr 60 z dnia 13.11.2019r.

Na podstawie 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2018r. Dz. U. poz. 2081 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 października 2019r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/3437/19 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta Rumi z dnia 6 czerwca 2019r. UA.6220.18.2017.AM/KK zmieniającej ostateczną decyzję z dnia 27 grudnia 2017r., nr UA.6220.18.2017.AM o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażami oraz infrastrukturą na działkach nr 21/6, 21/7, 21/8, 22/4, 23/4, 375/2 obr. 19, położonych przy ul. Sobieskiego w Rumi w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-13 13:54

Zawiadomienie nr 61 z dnia 15.11.2019r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 2081 z 2018r..), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 08.11.2019r., decyzji SKOGd/1320/19 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WS-1.6220.II.112D.2018.AN z dnia 21.01.2019r., odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Eksploatacja złoża bursztynu „Rybakówka" w Gdańsku" na terenie działek nr 125/3, 125/4, 125/5, 131/3 obręb 139.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-15 10:11

Zawiadomienie nr 62 z dnia 22.11.2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 19.11.2019 r. decyzji SKO Gd/4374/19/ uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Osiek z dnia 06.08.2019 r., nr 6/17/18/19 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 302/3 obręb ewidencyjny Kasparus, gmina Osiek i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-11-22 09:07

Zawiadomienie nr 63 z dnia 2.12.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 listopada 2019r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4385/19 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 31.07.2019r. Nr GP.6733.6.4.2018 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji nr 6/2017 z dnia 19.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1. 210/32. 210/33, 210/45, 210/46, 210/47. 210/49, 210/54. 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3. 234/4. 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-02 08:54

Zawiadomienie nr 64 z dnia 9.12.2019r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie Kolegium z dnia 23 września 2019 r. sygn. akt SKO Gd/3760/19 w przedmiocie wskazania, że Wójt Gminy Stary Targ rozpatrujący sprawę nie dopuścił się bezczynności lub przewlekłości w prowadzonym postępowaniu zmierzającym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Budowa centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej. w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia", planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba. która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-09 12:34

Zawiadomienie nr 65 z dnia 12.12.2019r..

Na podstawie art. 85 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz  art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 3 grudnia 2019 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4324/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 7 sierpnia 2019 r. znak RG-OŚ.6220.5.36.2017.2019 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego o obsadzie 40 DJP na budynek inwentarski o obsadzie 140 DJP na działce nr 105 położonej w obr. Nowy Bukowiec.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji, zawierające dokumentację, zostały zwrócone do Wójta Gminy Stara Kiszewa.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-12 09:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-12 10:04

Zawiadomienie nr 66 z dnia 13.12.2019r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 6 grudnia 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 3446/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta Skórcza z dnia 04.06.2019 r. nr BGK.6733.3.2019 o ustaleniu na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Gazowniczy w Gdańsku, warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia DN 225/90/63 MOP0,5MPa - w ramach zadania gazyfikacji terenów objętych zadaniem projektowym pn. „Gazyfikacja Skórcza" etap IV dot. miasta Skórcza, na terenie działek geodezyjnych o numerach: 106, 107/2, 109/2, 109/1. 110/1. 110/2, 112/2, 112/1, 1050/2, 1050/1, 114, 35, 42, 57. 60, 64. 65, 68/1, 68/2, 68/3. 86/3, 86/4. 1008/1, 100/1, 101/1. 102. 103, 294, 378/1, 378/2, 379, 380. 1021, 361/2, 356, 339, 383. 623, 622, 631, 630. 629, 628. 627, 626. 625, 624/9, 624/8, 624/7, 645, 665/3, 569, 570, 279, 556, 544, 555/1, 555/2. 530/1, 528/3, 528/4, 528/5, 528/6, 456. 485/6, 485/1, 485/2, 485/7, 990, 498, 989/20, 989/17, 989/15, 988, 992, 991, 1102, 1101, 1106. 1107, 471/1, 472/1. 475/1. 473/1, 962/1, 473/2, 962/2, 957, 841, 842, 847, 856, 867, 878/2, 878/1, 891, 902, 833, 1077, 821. 695, 702. 731/4, 798, 730, 797, 911, 920, 769, 680. 752. 756, 763, 766, 931, 732, 474, 472/2. 442, 452/5, 452/4, 452/6. 448/2, 162/21, 162/23, 162/24, 162/22, 435, 434. 162/34, 162/26, 197, 202, 209/2, 335, 337, 295, 288, 1083,1/4, 115, 530/2, 431, 162/37, 961, 989/23 - w mieście Skórczu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80- 824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-13 09:09

Zawiadomienie nr 67 z dnia 13.12.2019r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 25.11.2019 r. decyzji SKO Gd/4213/19/ uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 19.07.2019 r., nr RIT.6733.2.18.2019 o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. na działce nr 61/2 obręb Rukosin, gmina Tczew i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-13 09:09

Zawiadomienie nr 68 z dnia 16.12.2019r. .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2018r.. poz. 1945 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 29.11.2019r decyzji sygn. akt SKO Gd/3524/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Karsin Nr RGS.6733.3.2017/2019.MJK.R0 z dnia 24.05.2019r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4 na terenie działki nr ewidencyjny gr. 143 obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-16 11:26

Zawiadomienie nr 69 z dnia 16.12.2019r. .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 i art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10.12.2019 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4568/19 uchylającej w całości decyzję z dnia 09 sierpnia 2019 r. WUiA-V.6730.12-12.2019.EJ.9463 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem częściowo zagłębionym w skarpie na działkach nr : 372/5: 385/2: 386/2; 388/5: 390/2; 391/2; 394; 395/3; 396/10; 397/3: 398/2; 400/2; 401/2 obręb 067 przy ul. Księcia Józefa Poniatowskiego w Gdańsku wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i przekazującej sprawę ternu organowi do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-16 11:26

Zawiadomienie nr 70 z dnia 19.12.2019r. .

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 grudnia 2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5222/19 o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Wójta Gminy Krokowa nr ZPG.6730.65.2019 z dnia 19.09.2019r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie siedliska rolniczego — budynku gospodarczego, garażu i budynku mieszkalnego właściciela z możliwością udostępnienia na wypoczynek agroturystyczny na działce nr 34/42 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.     

 

Zawiadomienie nr 71 z dnia 19.12.2019r. .

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 grudnia 2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4597/19 o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Wójta Gminy Krokowa nr ZPG.6730.152.2018 z dnia 13.08.2019r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie z posadowieniem domku mobilnego na kołach o rozmiarach 4x12m oraz domku narzędziowego o wymiarach 3x3m (w ramach zabudowy rekreacji indywidualnej) na działce nr 522/4 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa, celem legalizacji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 72 z dnia 19.12.2019r. .

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 grudnia 2019r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5414/19 o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia decyzji Wójta Gminy Krokowa nr ZPG.6730.138.2018 z dnia 14.01.2019r. w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie domku drewnianego. domku gospodarczego i WC jako nietrwale związanych z gruntem na działce nr 523/11 w obrębie Karwieńskie Błota gmina Krokowa.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-19 08:14

Zawiadomienie nr 73 z dnia 23.12.2019r. .

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r., poz.1945 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16.12.2019 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2656/19 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 23.04.2019 r. IN.6733.1.2019.MS ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza elektroenergetycznego SN 15-kV dla elektrowni fotowoltaicznej "Lipia Góra" na działkach geodezyjnych oznaczonych w obr. Lipia Góra nr 88.87 oraz w obr. Gąsiorki nr 182/1. 179/8, 237. 263, 179/9. 180.149/2 i orzekająca o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy przyłącza elektroenergetycznego SN I 5-kV dla elektrowni fotowoltaicznej "Lipki Góra" na działkach geodezyjnych oznaczonych w obr. Lipia Góra nr 88, 87 oraz w obr. Gąsiorki nr 182/1, 179/8, 237. 263. 179/9, 180,149/2.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 74 z dnia 23.12.2019r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. J. Dz. U. 2018.2096) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t j. Dz. U. 2018.1614) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 grudnia 2019 r. decyzji o sygn. SKO Gd/5320/19 uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROK.6131.16.2018.AN z dnia 2 sierpnia 2019 r. w części dotyczącej odmowy wydania zezwolenia na usunięcie śliwy ałyczy rosnącej na działce nr ew. 405 obręb 0029 Witomino‑ Leśniczówka położonej przy ul. Wielkokackiej 8 i 10 w Gdyni i w tym zakresie umarzającej postępowanie pierwszej instancji oraz utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROK.6131.16.2018.AN z dnia 2 sierpnia 2019 r. w pozostałym zakresie dotyczącym odmowy wydania zezwolenia na usunięcie drzewa jarzębu pospolitego rosnącego na działce nr ew. 405 obręb 0029 Witomino-Leśniczówka położonej przy ni. Wielkokackiej 8 i 10 w Gdyni i umarzającej postępowanie w części dotyczącej usunięcia sosny pospolitej rosnącej na tej samej działce gruntu.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia..

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2019-12-23 09:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 25755
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-12 10:04:29