Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienia SKO Gdańsk

Dział zawiera zawiadomienia opublikowane przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-03-26 19:29

Zawiadomienie nr 1 z dnia 20.10.2004

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 19 października 2004 r. decyzji (sygn. akt 1997/04) orzekającej o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27.05.2004 r. nr WUAiOZ-I-7331/486/04/3-ZW w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa Al. Grunwaldzkiej w rejonie skrzyżowania z projektowaną Drogą Zieloną w Gdańsku, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia

Zawiadomienie nr 2 z dnia 10.02.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 9 lutego 2005 r. decyzji (sygn. akt 3329/04) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 27 września 2004 r. (znak: PP-Z-4/01/9/04/7331/32/04) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę paliwowego systemu zaopatrzeniowego rurociągu paliwowego przebiegającego na terenie gminy Kosakowo (ok. 4,4 km) oraz gminy Gdynia (ok. 2,2 km) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 15.02.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 lutego 2005 r. decyzji (sygn. akt 3778/04) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 listopada 2004 r. (znak: RUL/MAW/7331/88/04/22/2248) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa obiektówinfrastruktury technicznej polegającej na
- budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami ścieków, a także wewnętrznymi drogami dojazdowymi do tych przepompowni na obszarz dzielnicy Gdynia Zachód w rejonie ulicy Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej
- przebudowie odcinka sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 574,578/1 KM 21 i 307/5 KM 37 obręb Wiczlino.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 16.02.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 16 lutego 2005 r. decyzji (sygn. akt 2974/04) utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 sierpnia 2004 r. (znak: WUAiOZ-I-7331/734/4/LW) o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci telekomunikacyjnej łączącej budynek przy ul. Malczewskiego 78 z budynkiem przy ul. Ogińskiego 16 i budynkami przy ul. Szarej 5, 7, 9 w Gdańsku

Zawiadomienie nr 5 z dnia 21.02.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj, Dz.U. Nr 98, pozo 1071 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 21 lutego 2005 r. decyzji w sprawie sygn. akt 3158/04, którą Kolegium uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 lipca 2004 r. (Nr GP/RG-7331/42/2004) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr ew 96/1, 69/3, 70, 29, 28 i 52/3 położonych w miejscowości Bogatka gm. Pruszcz Gdański i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

Zawiadomienie nr 6 z dnia 28.02.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj, Dz.U. Nr 98, pozo 1071 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 28 lutego 2005 r. postanowieniu w sprawie sygn. akt 3497/04, orzekającym o uchyleniu w całości postanowienia Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 27 października 2004 r. (Nr IN-A-5542/52/2004) w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Wschodnią, w zakresie budowy drogi kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

Zawiadomienie nr 7 z dnia 09.03.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25 lutego 2005 r decyzji (Sygn. akt 3155/04) uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni nr RAA-I-5763/7331/248/2004/728/15/EM z dnia 09 września 2004 r. odmawiającą ustalenia warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nr 30627 na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku na działce oznaczonej nr 103 -KM 44 położonej w Gdyni przy ul. Dickmana 15 i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 14.03.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 14.03.2005 r. decyzji (sygn. akt 3440/04) utrzymującej w mocy decyzję nr WUiAOZ-I-7331/490/-8/846/04/5-AK/337 z dnia 30.09.2004 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Borsuczej wraz z nawierzchnią drogową na osiedli Jasień - Wieś w Gdańsku

Zawiadomienie nr 9 z dnia 04.04.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.04.2005 r. decyzji (sygn. akt 3906/04) utrzymującej w mocy decyzję nr WUiAOZ-I-7331/1005/04/2-HR z dnia 10.11.2004 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A. Nr BT 44730 "Wrzeszcz" zlokalizowanym na budynku biurowym przy Al. Grunwaldzkiej 76/78 w Gdańsku (działki nr 3 i nr 4, obręb 55)

Zawiadomienie nr 10 z dnia 13.05.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 10 maja 2005r. decyzji (sygn. akt 124/04) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Przywidz z dnia 09.12.2004r. nr GK.P/7331/216/2004 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej słupowej na działce nr 74, budowa linii napowietrznej SN-15kV na działce nr 74, budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach: 193, 70/4, 75/11, 69, wymiana słupa energetycznego na działce nr 69 w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka gm. Przywidz, dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek o numerach 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 19.05.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717) zawiadamia, że w dniu 19 maja 2005. decyzją o sygnaturze 532/2005 utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Żukowo z dnia 16 grudnia 2004 r. nr B/ES/7331-cp/87/04 ustalającą warunki zabudowy terenu poł. w Chwaszczynie - działka numer 768/34, 768/38, 768/33, 775/57 i 775/40 dla inwestycji sieć wodociągowa z przyłączem, której adresatem jest Andrzej Stępnik.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 23.06.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm,) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 23 czerwca 2005r. decyzji (Sygn. akt 1598/05) o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Bernadety Felskowskiej od wydanej w dniu 10 maja 2005r. z upoważnienia Wójta Gminy Stężyca decyzji nr RG.B-7331/C/20/4/04/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV na terenie działek nr 158/2, 158/3, 158/4 dla zasilania działki nr 158/2 położonej w miejscowości Gołubie.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 29.06.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej - w dniu 29.06.2005r. (sygn. akt 981/05) - decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia (decyzją Wójta Gminy Wejherowo Nr 733/123/2004 z dnia 27.01.2005r.) lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 43735 ORLE" wraz z przyłączem energetycznym, na działce nr 136/11 w Orlu.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 08.09.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej - w dniu 07.09.2005r. decyzji (sygn. akt 1341/05) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 30.03.2005 r. nr GPK-7332/182-CP/04/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn dla terenu części działek nr 199, 247, 249/1, 195/6, 248, 306-311 w miejscowości Krąg, dla zasilania działek nr 291-31.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 05.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku działając na zasadzie art. 53 ust 1 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia, że na posiedzeniu - w dniu 05 października 2005 r. po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy; Jerzego Balceń; od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 11 maja 2005r. nr B/AP/7331-CP/53/05 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - lokalizację celu publicznego poł. w miejscowości Leźno - działki numer: 77/7; 77/1; 78/13; 42; 78/50-51; 78/9; 78/15-17; 79/6; 79/9 i 85/2 dla inwestycji - budowy napowietrznej rozdzielni 400 kV na działce 77/7 oraz napowietrznej linii WN na działkach 77/7; 77/1; 78/13; 42; 78/50-51; 78/9; 78/15-17; 79/6; 79/9 i 85/2, decyzją Kolegium z 05.10.2005r. o sygnaturze akt 2049/2005 uchylono decyzję organu I instancji i przekazano sprawę Burmistrzowi Żukowa do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 06.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 6 października 2005 r. decyzji ostatecznej (Sygn. akt 2462/05) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 22 lipca 2005 r. nr UAN-7331/2/13/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zamierzenia polegającego na budowie tymczasowej bazy zaplecza dla potrzeb budowy autostrady A-l z produkcją betonów towarowych konstrukcyjnych oraz mieszanek bitumicznych na terenie działek nr 260 i 254/15 w Swarożynie, gmina Tczew oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 10.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10 października 2005 r. decyzji ostatecznej (Sygn. akt 3201/04) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2004 r. nr RUL/JPI/7331/27/04/06/804 o uchyleniu dotychczasowej decyzji nr RUL/JPI/7331/27/04/06/804 z dnia 21.07.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej i wydaniu nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymienionej inwestycji oraz o umorzeniu postępowania pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 19.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19.10.2005r. ostatecznego postanowienia (Sygn. akt 1871/05) uchylającego postanowienie Burmistrza Miasta Reda z dnia 30.05.2005 r., nr UA-7331-2/9/05 zawieszające do dnia 31.01.2006 r. postępowanie w sprawie ustalenia na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o. o. repr. przez Piotra Kurstaka lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM/DCS PIK "Centertel" na dachu istniejącego budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 313/2 poł. w Redzie przy ul. Puckiej 12.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 21.10.2005

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 21 października 2005 r. decyzji (sygn. akt 1850/2005) orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2005 r. (znak: WUAiOZ-I-733l/448/05/5-TS) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 174 i 183 (obręb 74) przy ul. Świętokrzyskiej, Unruga w Gda6sku.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 07.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 07.11.2005r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 2253/05) uchylającej decyzję Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 13.06.2005 r., nr ZPiR7331-98/3738/04/05 odmawiającą ustalenia na wniosek Marii Mitukiewicz działającej z upoważnienia Polkomtel S.A lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej GSM polegającej na budowie wieży stalowej z zespołem anten sektorowych i radiolinii wraz z kontenerem technologicznym i przyłączem energetycznym do zasilania stacji na działce nr 96/4 w miejscowości Postołowo, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 10.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10.11.2005 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 2160/05) utrzymującej decyzję Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 27.06.2005 r., nr AN-7331/P/28/05 ustalającą na wniosek KE "Energia" S.A. Zakład Kartuzy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek o numerach ewidencyjnych 53/6, 665, 55/1, 56, 412, 55/2 położonych w Kiełpinie, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kv.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 10.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dn. 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2005 r. decyzją o sygnaturze 2060/2005 uchylono decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 23 czerwca 2005 r. nr UAN- 7331/2/8/2005 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu poło w Miłobądzu - działka numer 28/33 dla inwestycji stacja bazowa telefonii komórkowej PTC, której adresatem jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. w Warszawie i sprawę przekazano organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 21.11.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 21 listopada 2005r. postanowieniu (sygn. akt 2432/05) orzekającym o umorzeniu postępowania odwoławczego na skutek zażalenia Burmistrza Miasta Kościerzyny na postanowienie Zarządu Województwa Pomorskiego Nr ZDW 5/bs/542/845/05 z dnia 21 czerwca w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia w Kościerzynie

Zawiadomienie nr 24 z dnia 21.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 21 listopada 2005 r. ostatecznego postanowienia (Sygn. akt: 2452/05) o utrzymaniu w mocy postanowienia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni przez Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ruchu UM Gdyni z dnia 22.07.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie układu drogowego w rejonie ul. Morskiej i ul. Mareckiego w Gdyni wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 21.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 listopada 2005 r. decyzji (Sygn. akt: 1494/05) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 14.04.2005 r. nr BK - 7331/35/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM na działkach nr 151/5 i 151/6 w Nowej Karczmie.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 22.11.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. DZ.U. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 listopada 2005 r. decyzji (sygn. akt 2422/05) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Dziemiany nr RBI-7330-21/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej NN 0,4 kV w miejscowości Raduń, Gmina Dziemiany (nieruchomości nr 329/2-stacja trafo, 329/6, 329/5, 55/2, 60/4, 60/261) i budowie linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz działek letniskowych w miejscowości Raduń, gmina Dziemiany (nieruchomości nr 191/1, 201/1, 200/45, 191/2, 200/13, 200/12, 202, 199, 195/21).

Zawiadomienie nr 27 z dnia 22.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 listopada 2005 r. decyzji (Sygn. akt: 2202/05) o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14.06.2005 r. nr 7331/51/04/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy budynku sortowni z ustaleniem drogi awaryjnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach na działce nr 7/58.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 24.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 24.11.2005 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 2830/05) utrzymującej decyzję Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 5.08.2005 L, nr UA-II/7331/12/05 ustalającą na wniosek POLKOMTEL S.A. lokalizację inwestycji celu publicznego dla działki o numerze ewidencyjnym 27/2 położonej w Sopocie, przy ul. Malczewskiego 25A, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 12.12.2005

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12.12.2005r. decyzji, sygn. akt 2910/05 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.08.2005r. nr RUL/KN.7331-62/5/1124 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu drogowego ulic Morskiej i Mireckiego w Gdyni wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej na terenie działek nr KM 48 Obręb Gdynia 9, 10, 24/8, 28/12, 31/11, 32/12, 33/12, 34/12, 36/12, 38/13, 40/7, 41/7 i 43/7; KM 49 obręb Gdynia 8, 23, 26, 29, 31, 35, 36, 44, 49, 57, 62, 113, 120, 122, 257, 35017, 390/43, 392/28, 436/250, 437/250, 438/251, 439/251, 441/32, 510/121, 511/121, 512/133, 513/64, 602/133 i 866/33; KM 50 obręb Gdynia 157/5, 158/5 i 159/5.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 19.12.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 53 ust. l ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19 grudnia 2005 r. decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2005 r. nr WUAi02-I-7331/432/05/5-TS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy rurociągu teletechnicznego na działkach nr 395/117, 395/120, 395/115, 395/116 przy ul. Sympatycznej 11-15 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 24.01.2006

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 53 ust.i ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24.01.2006r. decyzji, sygn. akt 3830/05 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.11.2005r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury zewnętrznej, towarzyszącej realizacji zadania Inwestycyjnego" Budowa stacji uzdatniania wody Osowa wraz ze zbiornikiem wody Osowa", zgodnie z załącznikiem graficznym w zakresie: - budowa wodociągu doprowadzającego wodę surową z ujęcia do stacji;
- budowa wodociągu odprowadzającego wodę uzdatnioną do istniejącej sieci;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody technologiczne z terenu SUW do istniejącej kanalizacji sanitarnej ( w ul. Barniewickiej)
- budowa sieci energetycznej zasilającej stację;
- budowa przepompowni ścieków.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 28.02.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 28.02.2006 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 3307/05) utrzymującej decyzję Wójta Gminy Zblewo z dnia 26.09.2005 r., nr RB 7331/CP/47/05 ustalającą na wniosek "ATEM-POLSKA" Sp. z o.o. w Gdyni, reprezentującej Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego dla działki o numerze ewidencyjnym 94/1 położonej w Jezierce, gmina Zblewo, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 02.03.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 2 marca 2006 r. decyzji (Sygn. akt: 2461/05) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 04.07.2005 r. nr UA-VI/7331/11/05 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pol. na budowie linii optotelekomunikacyjnej w rurociągu kablowym we fragmentach ulic: Al. Niepodległości, Haffnera, Winieckiego, Goyki, Armii Krajowej i Reja w Sopocie oraz o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pol. na budowie linii optotelekomunikacyjnej w rurociągu kablowym w ulicach: 23 Marca, Grottgera, 1 Maja, Armii Krajowej (Park im. Sanitariuszki Inki), Armii Krajowej, Reja, Al. Niepodległości, Rzemieślniczej i Kasztanowej, z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 08.03.2006

Na podstawie art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pani Zdzisławy Wardzińskiej (pismo z dnia 7 października 2005 r. uzupełnione pismem z dnia 21 grudnia 2005 r.) postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kaliska z dnia 4 listopada 2004 r. (nr AB/733/6/1/04) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej energetycznej SN: 15kV, budowy stacji transformatorowej 15/0,4 k V oraz linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 44/6 w miejscowości Czarne gmina Kaliska (decyzja dotycząca dz. geod. o nr 100/4, l 02/2, 44/8, 44/10, 44/12, 51)

Zawiadomienie nr 35 z dnia 22.03.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22.03.2006r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 3321/05) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 07.09.2005r., nr B/MM/733l-cp/04/106/05 ustalającą na wniosek Jadwigi Plichty działającej w imieniu Polkomtel S.A. lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 43742 Łapino, zlokalizowanej na stalowej wieży kratowej o wysokości 50,5 m, kontenera aparaturowego oraz zasilania energetycznego na działce nr 49 w Łapinie

Zawiadomienie nr 36 z dnia 24.03.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 marca 2006 r decyzji (Sygn. akt 2279/05) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Skarszewy nr WGIiOŚ/7332/03/CP/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nr 30732 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 62/2 we wsi Obozin Gm. Skarszewy

Zawiadomienie nr 37 z dnia 27.03.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ) , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27 marca 2006 r decyzji (Sygn. akt 3054/05) uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję Burmistrza Gminy Żukowo nr B/ES/7331-ep/105/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 6384 ŻUKOWO 2 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalno - usługowego przy uI.Sienkiewicza 14 na działce o nr 1261 w Żukowie

Zawiadomienie nr 38 z dnia 28.03.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 20 marca 2006 r. decyzji (sygn. akt 1885/05) o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2005r. nr RUL/BB.7331-23/05/327 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla montażu urządzeń obiektu infrastruktury technicznej stanowiących stację bazową telefonii komórkowej PTC sp. z o.o. w Warszawie, na budynku mieszkalnym, na działce nr 652/23 k.m.67 obręb Gdynia, przy ul. Poprzecznej 17 w Gdyni.

Zawiadomienie nr 39 z dnia 04.04.2006

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.04.2006r. decyzji, sygn. akt 3781/05 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18.10.2005r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii kablowej przebiegającej przez działki nr 192/3, 207/2, 207/6-7, 278/1, 207/4-5, 28/8, 278/2, 33/17, 33/24, 33/27, 33/32, 33/36 z przyłączami do działek nr 33/19-23, 33/25-26, 33/28-31, 33/33-35 położonych w miejscowości Żukowo.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 04.04.2006

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.04.2006r. decyzji, sygn. akt 3140/05 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kolbudy z dnia 12.09.2005r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej kablowej 0,4 kV na działkach nr 16/1 i 17/1 położonych w Jankowie Gm. Kolbudy dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jankowa.

Zawiadomienie nr 41 z dnia 18.04.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80., poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 13 kwietnia 2006r. decyzji (sygn. akt 70/06) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Somonino z dnia 21.11.2005r. nr B.733I-612/05 w sprawie odmowy ustalenia "warunków zabudowy" dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era nr 30737 zlokalizowanej na terenie działki nr 244 w miejscowości Ostrzyce gmina Somonino.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 05.05.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 5 maja 2006r. decyzji (sygn. akt 992/06) orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 24.01.2006r. nr B/AP/7331-cp/6/06 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla działek nr 1/2, 82/1-2, 83/5-6 83/9-19, z wyłączeniem działek 83/5-6 83/9-19, dla których obowiązuje miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego wsi Sulmin, polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej i linii kablowej NN-O,4 kV.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 12.05.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12 maja 2006 r. decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2005 r. (znak: GPN-7331-ULI/14/05) w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 411/9, 412 i 411/25 zasilającej działki nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/24, 411/23, 411/22, 411/21 w miejscowości Karwieńskie Błota i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 12.05.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 12 maja 2006 r. wydana została decyzja o sygn. akt 1769/2006 o umorzeniu postępowania odwoławczego toczącego się na skutek odwołania Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2006r. nr RUL/KN.7331-13/06/342 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, na terenie działek nr 517, 281/9, 246/9,243/9 KM 28 obręb Wielki Kack.

Zawiadomienie nr 45 z dnia 16.05.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 maja 2006r. decyzji ( sygn. akt 369/06) orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa Nr UAN -7331/2/06 z dnia 6 stycznia 2006r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 KV, stacji transformatorowej i linii kablowej nn. 0,4 KV dla zasilania energetycznego dla działek siedliskowych na terenie wsi Olpuch gmina Stara Kiszewa (część działek nr 282/31 i 282/19)

Zawiadomienie nr 46 z dnia 16.05.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póz. zm.) w związku z art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 maja 2006 r. decyzji (sygn. akt 519/06 ) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska Nr WUAiOZ-i-7331/1072/05/3-ZW z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy skrzyżowania u1. Gospody z ul. Rybacką w Gdańsku w granicach działki 15/24 i 414.

Zawiadomienie nr 47 z dnia 29.05.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 29.05.2006 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 609/2005) utrzymującej decyzję Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28.12.2005 r., nr UA-VI/7331/28/05 ustalającą na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego "INPRO" Spółki z o.o. w Gdańsku, lokalizację inwestycji celu publicznego dla działek o numerze ewidencyjnym 35/5, 35/30, 38/2 położonych w Sopocie, dla inwestycji polegającej na remoncie skrzyżowania ulic Młyńskiej i Haffnera.

Zawiadomienie nr 48 z dnia 04.05.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 pOl. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 4 maja 2006r. wydane zostało postanowienie tego Kolegium sygn. akt 3921/05 orzekające o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji postanowienie WR 7633/28-6/05 Starosty Tczewskiego o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Tczew o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy bazy produkcji betonów oraz mieszanek bitumicznych na działkach Nr 260 i 254/15 obręb Swarożyn gmina Tczew ze względu na jego bezprzedmiotowość spowodowaną zmianą przepisów i uchylenie podstawy do wydania w/w uzgodnienia.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 20.07.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 lipca 2006 r. decyzji (Sygn. akt 1342/06) uchylającej w całości decyzję wydaną przez Burmistrza Miasta Skarszewy nr WGLiOŚ/7332/l5/CP/O5 z dnia 17 stycznia 2006 r. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej PTK Centertel nr 643 Skarszewy Centrum, na terenie działki nr 202/2 obr. 7 w Skarszewach gm. Skarszewy, i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ l instancji.

Zawiadomienie nr 50 z dnia 24.07.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 8O, poz. 7l7 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24 lipca 2006 r. decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia z dnia 2 lutego 2006 r. (znak B/AP/7331-cp/18/06) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzysząca (kanalizacja techniczna, szafy telekomunikacyjne, słupki, rury osłonowe, taśmy ostrzegawcze) na terenie działek nr: 726, 727, 728, 729/1, 731/1, 731/12, 731/27, 734/1-2, 734/4, 761, 762, 764, 765/1, 765/7, 765/20, 766/1, 766/33, 768/3, 768/30, 768/33, 768/38, 768/40, 768/54, 768/65, 768/84-86, 769/39, 770/1, 770/3-4, 770/49, 771/112, 772/45, 772/51, 773/1, 773/3-4, 775/49, 775/55, 777, 780, 790, 791/5-7, 792/1, 792/6, 793, 794/3, 840/4-5, 840/9, 841, 844/2, 847, 857/2-3, 859, 863/1, 863/3, 868, 869, 870/6, 881/13, 882, 883/6, 884/1-3, 885, 886, 1100, 1206 z wyłączeniem działek nr 729/2-3, 730/23, 730/83, 733/13, 733/34, 733/87, 733/152, 733/170, 768/24, 771/1, 771/5, 771/8, 772/37, 772/39, 772/62, 772/66, 773/10, 773/12 774/16-18, 776/1, 778, 779, 789/2-5, 845, 846/1, 856/37-38, 874/9, 999/l, 999/17, 1000/9-10, 1131, 1137, 1153, 1164, 1165, 1173/1, 1200, 1225/1, 1225/13-14, dla których obowiązuje miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego części wsi Chwaszczyno.

Zawiadomienie nr 51 z dnia 01.08.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 1 sierpnia 2006 r. decyzji (Sygn. akt 1710/2006) uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 13 marca 2006 r. (znak: B/AP/7331-cp/44/06) w sprawie ustalenia na wniosek "Pomorskiej Spółki Gazownictwa" Sp. z o.o. w Gdańsku Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej - sieci gazowej przebiegającej przez działki o nr: 129/62, 126/20, 129/71, 129/47, 176/4, 176/3, 130/3, 169/1, 145/2, 175/1, 129/54, 129/34, 129/27, 129/33, 129/37, 129/45, 129/69, 129/68, 129/29-30, 139/19, 129/6, 129/16, 129/64-67, 129/75-76, 129/35, 129/41, 126/6, 129/56, 128/21, 129/39 położonych w Tuchomiu i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 52 z dnia 11.08.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 120031- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.07.2006r. decyzji (sygn. akt 3945/05) orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Nadleśniczego Gminy Kolbudy z dnia 16.11.2005r. od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3.11.2005r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek Nr 139/1, 134/23, 140/1, 76/15-16, 83, 135 w Glinczu dla rodzaju inwestycji - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 20 tj. budowa lewoskrętu do Glincza i przesunięcie zatoki autobusowej.

Zawiadomienie nr 53 z dnia 11.08.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 120031- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.07.2006 r. decyzji sygn. akt 3944/05 orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Nadleśniczego Gminy Kolbudy z dnia 16.11.2005r. od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3.l1.2005r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 20 tj. budowa dwóch wysp spowalniających ruch i przesunięcie zatoki autobusowej na terenie działek Nr 244/1, 94/2, 94/8, 95/1 i 193/6 w Glinczu.

Zawiadomienie nr 54 z dnia 11.08.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 120031- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.07.200~r. decyzji sygn. akt 3943/05 orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Nadleśniczego Gminy Kolbudy z dnia 16.11.2005r. od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3.11.2005r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 20 tj. budowa dwóch wysp spowalniających ruch i budowa dwóch zatok autobusowych.

Zawiadomienie nr 55 z dnia 17.08.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 sierpnia 2006 r. decyzji (Sygn. akt 1686/06) uchylającej w całości decyzję wydaną przez Wójta Gminy Stężyca z dnia 15 marca 2006r. nr RG.B-7335/21/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowle stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30735, na wieży stalowej ażurowej o wysokości 40m na działce 4/3 położonej w miejscowości Pierszczewo, i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 17.08.2006

Na podstawie art. 53 ust 1 zd. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2000 r.. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 sierpnia 2006 r. decyzji, (sygn. akt 966/06), uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2006 r, nr WUAiOZ-1-7331/171/2006/4-KM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej w technologii preizolowanej w rejonie ulic Łąkowa, Jaskółcza i Przesmyk w Gdańsku (działki nr 198/7; 211/1; 229; 262/2; 271/5 obręb 100) i przekazującej sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 17.08.2006

Na podstawie art. 53 ust 1 zd. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2000 r.. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 sierpnia 2006 r. decyzji, (sygn. akt 966/06), uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2006 r, nr WUAiOZ-1-7331/171/2006/4-KM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej w technologii preizolowanej w rejonie ulic Łąkowa, Jaskółcza i Przesmyk w Gdańsku (działki nr 198/7; 211/1; 229; 262/2; 271/5 obręb 100) i przekazującej sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 11.09.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 11 września 2006 r. decyzji ostatecznej (Sygn. akt: 90/06) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Luzino z dnia 23.11.2005 r., nr 7331/161/2005 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie piaskownika na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 272/43 we wsi Luzino oraz o umorzeniu postępowania pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 58 z dnia 14.09.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 14.09.2006r. ostatecznej decyzji administracyjnej (sygn. akt 858/06) uchylającej decyzję Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21.01.2006r., nr 98/04/05/06 odmawiającą ustalenia na wniosek Marii Mitukiewicz działającej z upoważnienia Polkomtel S.A. lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej GSM polegającej na budowie wieży stalowej z zespołem anten sektorowych i radiolinii wraz z kontenerem technologicznym i przyłączem energetycznym do zasilania stacji na działce nr 96/4 w miejscowości Postołowo, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 59 z dnia 20.09.2006

Na podstawie art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2: 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Spółka z o.o. Miłobądz od decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 21.02.2006 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC na istniejącej wieży, na terenie działki nr 28/33 we wsi Miłobądz, gmina Tczew.

Zawiadomienie nr 60 z dnia 25.09.2006

Zawiadamia się, iż na skutek odwołań Franciszka Leszczyńskiego, fundacji Kolejarzy "ZDROWIE" z Ocypla oraz ENERGOTER Sp. z o. o. z Pruszcza Gdańskiego od decyzji Nr BO 7332/13-CP/2006 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 11.05.2006 r. o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla terenu działek Nr 404/19, 407/62, 407/63 w obrębie Ocypel gmina Lubichowo dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nm O,4KV wraz ze złączami zintegrowanymi - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją sygn. akt 2241/06 z dnia 25.09.2006r. uchyliło powyższą decyzję Wójta Gminy Lubichowo w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.
Wobec powyższego informuje się, że wszystkie osoby i instytucje mające przymiot strony w rozumieniu art 28 k.p.a., a zwłaszcza właściciele nieruchomości przyległych do terenu inwestycji lub nieruchomości na które one będzie oddziałowywać, składali wnioski, uwagi i zastosowania do lokalizacji tej inwestycji do organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Zawiadomienie nr 61 z dnia 25.09.2006

Zawiadamia się, iż na skutek odwołania Firmy U.T.D.I.M.B Mieczysław Rogowski z Gdańska pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. w Warszawie od decyzji Nr WGI i OŚ17332/01/CP/06 Burmistrza Miasta Skarszewy z dnia 17.01. 2006 r. o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej sieci ER.A. Nr 30731 na terenie działki Nr 202/2 obręb 7 w Skarszewach - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją. sygn. akt 1341/06 z dnia 25.09.2006 r. uchyliło powyższą decyzję Burmistrza Miasta Skarszewy w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.
Wobec powyższego informuje się, że wszystkie osoby i instytucje mające przymiot strony w rozumieniu art 28 k.p.a., a zwłaszcza właściciele nieruchomości przyległych do terenu inwestycji lub nieruchomości na które one będzie oddziałowywać, składali wnioski, uwagi i zastosowania do lokalizacji tej inwestycji do organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Zawiadomienie nr 62 z dnia 26.09.2006

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j DZ.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20021r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26.09.2006r. decyzji sygn. akt 1820/06 o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.032006r. znak B/AP/7331-cp/41/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek 1571, 1580, 610/8, 1642, 617/3, 618/4, 620/15, 614/22, 614/19, 614/11, 614/8, 1627, 614/3, 1554, 1649, 1624, 1630, 1548, 1549, 16309, 614/7, 620/13, 614/14, 1636, 614/4, 620/20, 620/40, 620/19 w miejscowości Żukowo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 63 z dnia 28.09.2006

Na podstawie art.49 ustawy z dnia l4.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28.092006 r. decyzji sygn. akt 2138/06 o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Nowy Staw w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 15KV przez działki nr 22/1, 22/2, 104/27 114/10, 142/1, 105/2, 27/20, 27/2, 28/2, 28/1, 32/1, 33/34, 146/1, 36/2, 42 i 46/5 słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej 0,4kV z przyłączami dla potrzeb zasilania zakładu produkcji w m. Chlebówka na działce nr 46/5 gm. Nowy Staw. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 64 z dnia 29.09.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 6. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz, U Nr 98, poz. 1078 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 29 września 2006 r. decyzji w sprawie sygn. akt 1893/06, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję wójta Gminy Sierakowice z dnia 14 marca 2006 r. Nr 7332-2/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia LSN 15 kV na działkach nr ew 110/12 i 11013 położonych w Mojuszu.

Zawiadomienie nr 65 z dnia 02.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 2 października 2006 r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 24 marca 2006 r. (znak: RG.B-7335/22/05) w sprawie ustalenia na wniosek Pana Kazimierza Woźniaka prowadzącego Prywatne Przedsiębiorstwo "ELWOZ" Kazimierz Woźniak, Szklana 44 w imieniu KE "Energa" S.A. Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku - lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowle linii kablowej SN - l5kV prowadzonej z istniejącego słupa SN l5kV do istniejącego słupa nn 0,4 kV, wzdłuż drogi publicznej i wzdłuż działek prywatnych, przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię napowietrzną SN 15 kV od zasilonego projektowaną linią kablową SN słupa do projektowanej stacji transformatorowej T-proj. 15/0,4 kV; demontażu linii napowietrznej nn na tym odcinku, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, budowie nowych linii kablowych i przebudowie istniejących nn 0,4 kV zasilonych ze stacji T-proj. do złączy kablowych zasilających działki budowlane nr 6 i 488 w miejscowości Stare Czaple; inwestycja obejmuje działki nr: 125/2, 128, 150, 126, 124/2, 149, 123, 121 w miejscowości Zgorzałe oraz działki nr: 41/1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 141/1, 143/1, 483, 484, 486, 488, 490, 492, 493, 496 w miejscowości Stare Czaple.

Zawiadomienie nr 66 z dnia 03.10.2006

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.10.2006 r. decyzji sygn. akt 1908/06 o utrzymuje w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 06.04.2006r. sygn. akt 3193/05 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 listopada 2004r. nr AB -7331/6/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej energetycznej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej l5/0,4kV oraz linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce 44/6 w miejscowości Czarne Gm. Kaliska, dotycząca dzialek geod. o nr 100/4; 102/2; 44/8; 44/10; 44/12; 51.

Zawiadomienie nr 67 z dnia 13.10.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 13.10.2006r. ostatecznej decyzji administracyjnej (sygn. akt 2118/06) uchylającej decyzję Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 13.04.2006r., nr BK-7330-/P/1/2005/3/2006 odmawiającą ustalenia na wniosek Grzegorza Kerlina działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 294/15 w miejscowości Wielki Klincz, i umarzającej postępowanie pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 68 z dnia 16.10.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12 października 2006r. decyzji (sygn. akt 2577/06) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 5.06.2006r. nr BK-7330-P/2/200S/5/2006 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie działek nr l00/8 i nr 101/4 w miejscowości Wdzydze Kiszewskie.

Zawiadomienie nr 69 z dnia 19.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 19 października 2006 r. decyzji (sygn. akt 2605/2006) uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2006 r. (znak WUAiOZ-I-7331/269/06/4/AP) w sprawie ustalenia - na wniosek Pani Julity Fiszbach w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Sp. z o.o. w Warszawie - lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej "Kartuska". polegającej na montażu masztu, anten sektorowych, radiolinii na dachu IV kondygnacyjnego budynku mieszkalnego oraz wydzieleniu części strychu na pomieszczenia z urządzeniami nadawczo - odbiorczymi w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 104B (kod stacji - 3180) na działce nr 226 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Zawiadomienie nr 70 z dnia 30.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27 października 2006 r. decyzji - (sygn. akt: 1831/06) o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2006 r. 7332-3/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV przebiegającej przez działkę nr 83/1, niezbędnej do zasilenia działek rolnych nr 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12: 84/14: 84/15, 84/16, 84/17, 84/18,84/19, 84/20, 83/1, położonych w Kamienieckim Młynie.

Zawiadomienie nr 71 z dnia 30.10.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.19 ust.l i ust.2 pkt 4 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z póżn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30.10.2006r. decyzji sygn. akt 2287/06 utrzymującej w mocy decyzję nr OŚ-7624/02/13/05 z dnia 17.05.2006r. Wójta Gminy Luzino odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 44670 "KĘBŁOWO" zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 1281/1, położonej w Luzinie, gmina Luzino, pod adresem 84-242 Luzino, ul. Wejherowska 10.

Zawiadomienie nr 72 z dnia 31.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.; Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 31 października 2006 r. decyzji (sygn. akt 1826/2006) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 21 marca 2006 r. (znak: WGIiOŚ-7627/4/SR/06) w sprawie określenia - na wniosek PTC Sp. z o. o. w Warszawie reprezentowanej przez Pana Mieczysława Rogowskiego - środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej PTC ERA, BTS 30731 w Skarszewach na działce nr 202/2 obręb 7 Skarszewy, na wieży kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Szkolnej, 83-250 Skarszewy, jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagającego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z §2 ust. l pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 1istopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zawiadomienie nr 73 z dnia 06.11.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania adm

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2007-03-16 14:30
  • zmodyfikował: brak informacji
    ostatnia modyfikacja: 2007-03-16 14:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18409
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-26 19:32:24