Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU

jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Telefon: +48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11

Fax: +48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail : skogdansk@sko.gdansk.pl

 

 

 

 


 

INFORMACJA O SPOSOBIE WNOSZENIA ODWOŁANIA

 

 

Art. 129 kodeksu postępowania administracyjnego  / tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm. /

 

·      Odwołanie/ zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

·      Odwołania wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

 

·      Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania / zażalenia

 

Wnioski skragi, pisma uzupełniające można wnosić również drogą elektroniczną.

 

 

Zasady przyjmowania podań wnoszonych drogą elektroniczną.

 

Zasady  wnoszenia podań drogą elektroniczną zostały uregulowane w art. 63 i nast. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017  r. poz. 1257 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie
do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 63 § 1 k.p.a.).

 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

- być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

- zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

 - zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie (art. 63 §3a)

 

       Tożsame brzmienie ma art. 168 § 1 i § 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) która reguluje m. in. postępowanie podatkowe oraz postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, uznać należy, że żądanie, aby mogło wywrzeć skutek prawny jako podanie, powinno być wniesione do organu w określonej formie, tzn. pisemnej, ustnej do protokołu, albo też za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Istotnym przy tym jest to, że przyjęcie dokumentu elektronicznego musi nastąpić za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, a nie poprzez „zwykłą” pocztę elektroniczną. Zastosowanie elektronicznej skrzynki podawczej pozwala na zidentyfikowanie użytkownika
z zastosowaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Ustawodawca uznał,
że wykorzystanie w postępowaniu administracyjnym innego środka komunikacji elektronicznej, jakim jest poczta elektroniczna nie pozwala na uzyskanie w sposób nie budzący wątpliwości zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę przesyłającą dany dokument elektroniczny. Jak wynika z powyższego, skuteczność prawna złożenia podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest uzależniona od łącznego spełnienia wszystkich  prawem określonych warunków.

 

 W związku z powyższym pismo wniesione poprzez pocztę elektroniczną w formie „zwykłego”  e – maila – tj. bez poświadczenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP nie może zostać uznane za skutecznie złożone podanie a tym samym zainicjować postępowania przed Kolegium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-03-16 14:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-05-15 15:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 165174
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-15 15:57

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 568073
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 12:14

Stopka strony