Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU

jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Telefon: +48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax: +48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26
Adres e-mail: skogdansk@sko.gdansk.pl

Adres EPUAP: /im9051bxo4/SkrytkaESP

 

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

ogłasza konkurs na kandydatów na członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

 

I. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:

1) etatowy członek kolegium:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,

b) ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,

c) wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,

d) brak skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,

2) pozaetatowy członek kolegium:

a) posiadanie wykształcenia wyższego,

b) pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).

 

II. Oferty kandydatów powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu,

2) kwestionariusz osobowy,

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

4) odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

 

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO

pod adresem: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30

80-824 Gdańsk

 

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia.*.

 

* ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 16.10.2023 roku

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

ZARZĄDZENIE Nr A/3/2023

Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego

w Gdańsku

z dnia 8.08.2023 roku  

w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy (tekst jednolity  Dz. U. z 2022 r. poz.1510 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1 

W związku z przypadający w sobotę 11 listopada 2023 roku Narodowym Świętem Niepodległości, w dniu będącym dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dniem wolnym od pracy, ustalam w zamian inny dzień wolny od pracy tj.  10  listopada 2023 roku.      

                                                                                                          Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku                                                                                                                                                                                             dr Mikołaj Pułło

 

 

                                              OGŁOSZENIE Z DNIA 25 SIERPNIA 2022 R.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poszukuje osoby na stanowisko księgowego - specjalisty ds. kadr i płac, w wymiarze pełnego czasu pracy.

Wymagania: wykształcenie min. średnie, doświadczenie zawodowe w zakresie sporządzania listy płac, deklaracji ZUS, obsługi programu "Płatnik" orz prowadzenia dokumentacji kadrowej.

Oferujemy: stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, możliwość dokształcania, zdobywania nowych kwalifikacji.

Oferty na piśmie wraz z CV kandydata można składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, a także za pośrednictwem e-mail na adres: skogdansk@sko.gdansk.pl

 

 

 

ZARZĄDZENIE Nr A/10/2021
Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 grudnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U 2020r. Poz.1320 ze zm. ) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z przypadający w sobotę 1 stycznia 2022 roku Świętem Nowego Roku, w dniu będącym dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dniem wolnym od pracy, ustalam w zamian inny dzień wolny od pracy tj. 7 stycznia 2022 roku

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

dr Mikołaj Pułło


Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
  1. etatowy członek kolegium:
   1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
   2. ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,
   3. wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
   4. brak skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  2. pozaetatowy członek kolegium:
   1. posiadanie wykształcenia wyższego,
   2. pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO pod adresem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia *.

* ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 30.09.2021 roku


ZARZĄDZENIE Nr A/5/2021
Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2021 roku w sprawie wyznaczenia innego dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Na podstawie art. 130 § 2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks Pracy ( tekst jednolity Dz. U 2020r. Poz.1320 ) zarządzam co następuje:

§ 1

W związku z przypadający w sobotę 1 maja 2021 roku Świętem Pracy, w dniu będącym dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dniem wolnym od pracy, ustalam w zamian inny dzień wolny od pracy tj. 4 maja 2021 roku

§ 2

W związku z przypadający w sobotę 25 grudnia 2021 roku Świętem Bożego Narodzenia, w dniu będącym dla pracowników Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku dniem wolnym od pracy, ustalam w zamian inny dzień wolny od pracy tj. 24 grudnia 2021 roku.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

dr Mikołaj Pułło


Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ogłasza konkurs na kandydatów na pozaetatowych członków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

 1. Kandydaci przystępujący do konkursu na członków kolegium powinni spełniać następujące kryteria:
  1. etatowy członek kolegium:
   1. posiadanie obywatelstwa polskiego i korzystanie z pełni praw publicznych,
   2. ukończenie magisterskich studiów prawniczych lub administracyjnych,
   3. wykazywanie się wysokim poziomem wiedzy prawniczej w zakresie administracji publicznej oraz doświadczeniem zawodowym,
   4. brak skazania prawomocnym wyrokiem, orzeczonym za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  2. pozaetatowy członek kolegium:
   1. posiadanie wykształcenia wyższego,
   2. pozostałe kryteria jak w pkt 1 lit. a), c) i d).
 2. Oferty kandydatów powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu,
  2. kwestionariusz osobowy,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,
  4. odpis dyplomu oraz inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe.

Oferty wraz z dokumentami kandydaci powinni składać w siedzibie kolegium, w zamkniętych kopertach z dopiskiem: KONKURS NA CZŁONKÓW SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁAWCZEGO pod adresem:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk

Termin składania ofert – 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia *.

* ogłoszenie ukazało się w Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 22.03.2021 roku


ZAWIADOMIENIE  PREZESA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁWCZEGO W GDAŃSKU Z DNIA 22 MARCA 2021 ROKU

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) oraz art. 15zzzzzn¹ ust. 5 w zw. z art. 15zzzzzn¹ ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 1 zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku Nr A/2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw, zawiadamiam strony postępowań toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, że z uwagi na utrudnienia w działalności orzeczniczej i administracyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wywołane koniecznością ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, począwszy od 23 marca 2021 r. ponownie ulega wstrzymaniu na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku.

Czynności dokonane przez Kolegium w okresie, o którym mowa, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron. Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.


ZAWIADOMIENIE  PREZESA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁWCZEGO W GDAŃSKU Z DNIA 20 STYCZNIA 2021 ROKU

 Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) oraz art. 15zzzzzn¹ ust. 5 w zw. z art. 15zzzzzn¹ ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 1 zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku Nr A/2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw, zawiadamiam strony postępowań toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, że z uwagi na utrudnienia w działalności orzeczniczej i administracyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wywołane koniecznością ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, począwszy od 21 stycznia 2021 r. ponownie ulega wstrzymaniu na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku.

Czynności dokonane przez Kolegium w okresie, o którym mowa, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron. Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A/6/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 roku dzień 24 grudnia 2020 roku (czwartek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 roku.

Za utrudnienia przepraszamy.


ZAWIADOMIENIE PREZESA SAMORZĄDOWEGO KOLEGIUM ODWOŁWCZEGO W GDAŃSKU Z DNIA 21 GRUDNIA 2020 ROKU

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) oraz art. 15zzzzzn¹ ust. 5 w zw. z art. 15zzzzzn¹ ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) oraz § 1 zarządzenia Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku Nr A/11/2020 z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie wstrzymania biegu terminów załatwiania spraw, zawiadamiam strony postępowań toczących się w Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku, że z uwagi na utrudnienia w działalności orzeczniczej i administracyjnej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku wywołane koniecznością ograniczania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w okresie obowiązywania stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, począwszy od 22 grudnia 2020 r. ulega wstrzymaniu na okres 30 dni bieg terminów załatwiania spraw przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku.

Czynności dokonane przez Kolegium w okresie, o którym mowa, są skuteczne, pod warunkiem poinformowania o nich stron. Ogłoszenie niniejszego zawiadomienia wyłącza wywodzenie wobec Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

dr Mikołaj Pułło


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A/6/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 roku dzień 14 sierpnia 2020 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy.


Gdańsk, 18 maja 2020 r.

Ogłoszenie

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) w zw. z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878), informuję, że począwszy od 18 maja br Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku jest otwarte dla interesantów, a czynności procesowych można ponownie dokonywać osobiście, przy czym, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Kolegium, zwracam się z prośbą o uwzględnienie powyższych ograniczeń, w tym, w miarę możliwości, o uprzednie telefoniczne ustalenie terminu planowanej wizyty w Kolegium.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), terminy, których bieg nie rozpoczął się w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na podstawie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695) lub których bieg uległ na tej podstawie zawieszeniu, odpowiednio rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie cyt. art. 68, to jest z dniem 24 maja 2020 r.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

dr Mikołaj Pułło


KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A/4/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie utrzymania szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

 1. Począwszy od 23 marca 2020 r. do odwołania Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku nie przyjmuje interesantów.
 2. Wszelką korespondencję kierowaną do Kolegium składać należy w formach przewidzianych w odnośnych przepisach z wykorzystaniem sposobów komunikacji na odległość.
 3. Osobom pragnącym zapoznać się osobiście z dokumentacją zgromadzoną w Kolegium, akta zostaną udostępnione na uprzednio złożony wniosek niezwłocznie po odwołaniu odgraniczeń w przyjmowaniu interesantów. Do wniosku o udostępnienie akt ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ( EPUAP ) utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie Kolegium informuje strony o możliwości przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowych, których strona nie mogła dopełnić w terminie bez własnej winy.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. )

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.


KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A/3/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

W dniach od 16 do 20 marca 2020 r. Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku pozostaje zamknięte.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ( EPUAP ) utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie Kolegium informuje strony o możliwości przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowych, których strona nie mogła dopełnić w terminie bez własnej winy.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. )

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Kontakt dla interesantów:

Adres e-mail : skogdansk@sko.gdansk.pl , biuro@sko.gdansk.pl
Adres ePUAP: /im9051bxo4/skrytka


KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A/2/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2:

W dniach od 12 do 20 marca 2020 r. Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przyjmuje interesantów w godzinach od 7:30 do 11:30.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ( EPUAP ) utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie Kolegium informuje strony o możliwości przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowych, których strona nie mogła dopełnić w terminie bez własnej winy.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. )

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.


INFORMACJA O SPOSOBIE WNOSZENIA ODWOŁANIA

Art. 129 kodeksu postępowania administracyjnego  / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. /

 • Odwołanie/ zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.
 • Odwołania wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.
 • Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania / zażalenia

Wnioski, skargi, pisma uzupełniające można wnosić również drogą elektroniczną.


Zasady przyjmowania podań wnoszonych drogą elektroniczną.

Zasady  wnoszenia podań drogą elektroniczną zostały uregulowane w art. 63 i nast. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018  r. poz. 2096 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 63 § 1 k.p.a.).

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

 • być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;
 • zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;
 • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie (art. 63 §3a)

Tożsame brzmienie ma art. 168 § 1 i § 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) która reguluje m. in. postępowanie podatkowe oraz postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Mając na uwadze powyższe przepisy, uznać należy, że żądanie, aby mogło wywrzeć skutek prawny jako podanie, powinno być wniesione do organu w określonej formie, tzn. pisemnej, ustnej do protokołu, albo też za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Istotnym przy tym jest to, że przyjęcie dokumentu elektronicznego musi nastąpić za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, a nie poprzez „zwykłą” pocztę elektroniczną. Zastosowanie elektronicznej skrzynki podawczej pozwala na zidentyfikowanie użytkownika
z zastosowaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Ustawodawca uznał, że wykorzystanie w postępowaniu administracyjnym innego środka komunikacji elektronicznej, jakim jest poczta elektroniczna nie pozwala na uzyskanie w sposób nie budzący wątpliwości zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę przesyłającą dany dokument elektroniczny. Jak wynika z powyższego, skuteczność prawna złożenia podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest uzależniona od łącznego spełnienia wszystkich  prawem określonych warunków.

W związku z powyższym pismo wniesione poprzez pocztę elektroniczną w formie „zwykłego”  e – maila – tj. bez poświadczenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP nie może zostać uznane za skutecznie złożone podanie a tym samym zainicjować postępowania przed Kolegium.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-03-16 14:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-16 09:30

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 426709
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-10-16 09:30:39