Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

SAMORZĄDOWE KOLEGIUM ODWOŁAWCZE W GDAŃSKU

jest czynne codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Adres:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Telefon: +48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11

Fax: +48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail : skogdansk@sko.gdansk.pl

 

 

 

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem nr A/6/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 16 czerwca 2020 roku dzień 14 sierpnia 2020 roku (piątek) będzie dniem wolnym od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Gdańsk, 18 maja 2020 r.

 

Ogłoszenie

 

działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 ustawy o samorządowych kolegiach odwoławczych

(t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 570) w zw. z § 12 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 878), informuję, że począwszy od 18 maja br Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku jest otwarte dla interesantów, a czynności procesowych można ponownie dokonywać osobiście, przy czym, dopuszczalna liczba interesantów przebywających, w tym samym czasie, w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. W trosce o bezpieczeństwo interesantów i pracowników Kolegium, zwracam się z prośbą o uwzględnienie powyższych ograniczeń, w tym, w miarę możliwości, o uprzednie telefoniczne ustalenie terminu planowanej wizyty w Kolegium.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 68 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), terminy, których bieg nie rozpoczął się w okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na podstawie art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568 i 695) lub których bieg uległ na tej podstawie zawieszeniu, odpowiednio rozpoczynają bieg lub biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie cyt. art. 68, to jest z dniem 24 maja 2020 r.

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

dr Mikołaj Pułło

 

 

 

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A/4/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie utrzymania szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 

1. Począwszy od 23 marca 2020 r. do odwołania Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku nie przyjmuje interesantów.

 

2. Wszelką korespondencję kierowaną do Kolegium składać należy w formach przewidzianych w odnośnych przepisach z wykorzystaniem sposobów komunikacji na odległość.

 

3. Osobom pragnącym zapoznać się osobiście z dokumentacją zgromadzoną w Kolegium, akta zostaną udostępnione na uprzednio złożony wniosek niezwłocznie po odwołaniu odgraniczeń w przyjmowaniu interesantów. Do wniosku o udostępnienie akt ust. 2 stosuje się odpowiednio.

--------------------------------------------------------------

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ( EPUAP ) utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Jednocześnie Kolegium informuje strony o możliwości przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowych, których strona nie mogła dopełnić w terminie bez własnej winy.

 

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. )

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A/3/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 12 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 :

W dniach od 16 do 20 marca 2020 r. Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku pozostaje zamknięte.

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ( EPUAP ) utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Jednocześnie Kolegium informuje strony o możliwości przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowych, których strona nie mogła dopełnić w terminie bez własnej winy.

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. )

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

Kontakt dla interesantów:

Adres e-mail : skogdansk@sko.gdansk.pl , biuro@sko.gdansk.pl

Adres ePUAP: /im9051bxo4/skrytka

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KOMUNIKAT

 

Zgodnie z Zarządzeniem Nr A/2/2020 Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 11 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia szczególnych zasad organizacji pracy w Samorządowym Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w związku z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 :

 

W dniach od 12 do 20 marca 2020 r. Biuro Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przyjmuje interesantów w godzinach od 7:30 do 11:30.

 

Zgodnie z art. 63 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. ) podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone: pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej ( EPUAP ) utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

 

Jednocześnie Kolegium informuje strony o możliwości przywrócenia uchybionego terminu do dokonania czynności procesowych, których strona nie mogła dopełnić w terminie bez własnej winy.

 

Zgodnie z art. 58 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256. )

§ 1. W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.
§ 2. Prośbę o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu siedmiu dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Jednocześnie z wniesieniem prośby należy dopełnić czynności, dla której określony był termin.
§ 3. Przywrócenie terminu do złożenia prośby przewidzianej w § 2 jest niedopuszczalne.

 

 

 

 

 

 


 

INFORMACJA O SPOSOBIE WNOSZENIA ODWOŁANIA

 

 

Art. 129 kodeksu postępowania administracyjnego  / tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm. /

 

·      Odwołanie/ zażalenie wnosi się do właściwego organu odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję.

 

·      Odwołania wnosi się w terminie czternastu dni od dnia doręczenia decyzji stronie, a gdy decyzja została ogłoszona ustnie - od dnia jej ogłoszenia stronie.

 

·      Przepisy szczególne mogą przewidywać inne terminy do wniesienia odwołania / zażalenia

 

Wnioski skragi, pisma uzupełniające można wnosić również drogą elektroniczną.

 

 

Zasady przyjmowania podań wnoszonych drogą elektroniczną.

 

Zasady  wnoszenia podań drogą elektroniczną zostały uregulowane w art. 63 i nast. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018  r. poz. 2096 z późn. zm.). Zgodnie z treścią tego przepisu podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie
do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (art. 63 § 1 k.p.a.).

 

Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

- być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych danych w postaci elektronicznej;

- zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

 - zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie (art. 63 §3a)

 

       Tożsame brzmienie ma art. 168 § 1 i § 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa (tekst jednolity dz. U. z 2018 r. poz. 800 z późn. zm.) która reguluje m. in. postępowanie podatkowe oraz postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Mając na uwadze powyższe przepisy, uznać należy, że żądanie, aby mogło wywrzeć skutek prawny jako podanie, powinno być wniesione do organu w określonej formie, tzn. pisemnej, ustnej do protokołu, albo też za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu. Istotnym przy tym jest to, że przyjęcie dokumentu elektronicznego musi nastąpić za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej, a nie poprzez „zwykłą” pocztę elektroniczną. Zastosowanie elektronicznej skrzynki podawczej pozwala na zidentyfikowanie użytkownika
z zastosowaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP. Ustawodawca uznał,
że wykorzystanie w postępowaniu administracyjnym innego środka komunikacji elektronicznej, jakim jest poczta elektroniczna nie pozwala na uzyskanie w sposób nie budzący wątpliwości zestawu informacji identyfikujących i opisujących podmiot lub osobę przesyłającą dany dokument elektroniczny. Jak wynika z powyższego, skuteczność prawna złożenia podania za pomocą środków komunikacji elektronicznej jest uzależniona od łącznego spełnienia wszystkich  prawem określonych warunków.

 

 W związku z powyższym pismo wniesione poprzez pocztę elektroniczną w formie „zwykłego”  e – maila – tj. bez poświadczenia go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym ePUAP nie może zostać uznane za skutecznie złożone podanie a tym samym zainicjować postępowania przed Kolegium.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-03-16 14:21
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 08:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 175642
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-08-12 08:43

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 621342
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-09-17 14:17

Stopka strony