Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 12.01.2023 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 11.10.2022 r. sygn. akt SKO Gd/1007/22, uchylającą w cześci pkt. 2 i 3 i utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r.. znak WUiA.V.6730.2l2-7.2020.2022.LW.36262l w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji bazy noclegowej wraz z zapleczem socjalno-bytowym, w tym gastronomicznym oraz garażem podziemnym, wolnostojącej wiaty ogniskowej z kontenerem socjalnym. obiektów małej architektury, obiektów na potrzeby rekreacji, wypoczynku i sportu (plan zabaw z parkiem linowym i "tyrolką", boisko wielofunkcyjne, taras widokowy) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i drogową w granicach działki nr 189/l9 obr. 040, położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 77 w Gdańsku

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-12 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 08:33

Zawiadomienie nr 2 z dnia 13.01.2023r.

Na podstawie art. 49 a W związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2023 r. po rozpoznaniu wniosku pp. Marty i Rafała Boruckich; p. Doroty Littwin-Jagłowskiej; pp. Anny i Bartłomieja Figura i pp. Anetty i Jacka Młynarskich o stwierdzenie nieważności postanowienia WUiA-7328/597/2000/WJ wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.07.2000 r. pozytywnie opiniującego proponowany przez Przedsiębiorstwo Budowlane "EKO" spółka z o.o. w Gdańsku ul. Abrahama 2 podział nieruchomości położonej w Gdańsku obręb Zabornia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 291; 297, 288 wpisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdańsku pod nr 16153, zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/4413/22 odmawiające stwierdzenia nieważności wskazanego wyżej postanowienia z dnia 19.07.2000 r.WUiA-7328/597/2000/WJ wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska.

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.30”.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-13 11:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-13 11:21

Zawiadomienie nr 3  z dnia 19.01.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z ait.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07 grudnia 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2800/22 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sulęczyno decyzje z dnia 14.04.2022r.  Nr I/2022 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji  6/2017 z dnia 19.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45, 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie – w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium W budynku przy ul.  Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-19 12:54

Zawiadomienie nr 4 z dnia 23.01.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 22 listopada 2022 r. sygn. akt SKO Gd/2234/22 uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 marca 2022 r., nr WSKI.6220.2.2022.EB o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 14/1, 10/20, 10/21, 10/36, 10/37 obręb nr 2 gmina miejska Tczew.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-23 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 13:51

Zawiadomienie nr 5 z dnia 24.01.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 18.01.2023 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2991/22, utrzymującej w mocy decyzje Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.04.2022 r. nr RAA.6733.1.4.2022.IWD-561/dz.2341 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV pomiędzy stacją transformatorowa T-2720 „Gniewska” a stacją transformatorowa T-2722 „Tczewska” przy ul. Wejherowskiej i ul. Tczewskiej w Gdyni, na terenie działek nr : 2400, 2399, 2507, 2342, 2341, 2340/2, 2379, 2367 i 2368, obręb Chylonia - 0010.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-24 10:09

Zawiadomienie nr 6 z dnia 25.01.2023r.

Stosownie do treści art. 85 ust, 3 ustawy z dnia 03,10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t,j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 20.01.2023 r. wydało decyzję SKO Gd/1280/22 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 19.01.2022 r., nr GO-ŚR.6220.2.9.9.2021.2022 stwierdzającą : Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : ,,Modernizacji istniejących budynków zakwaterowania turystycznego (tzw.  domków letniskowych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych w ramach campingu 159 CAMP na terenie działki nr 100/31 oraz części działki nr 100/35 położonych przy ul. Morskiej w miejscowości Stegna, gmina Stegna", sprostowaną postanowieniem Wójta Gminy Stegna z dnia 24.02.2022 r ., nr GO-ŚR. 6220.2.9.11.2021.2022.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul, Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-25 09:05

Zawiadomienie nr 7 z dnia 31.01.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.01.2023r decyzji sygn. akt SKO Gd/3976/22 utrzymującej  w mocy decyzję Burmistrza Władysławowa nr RGNiGP.6733.3.2022.DB z dnia 01.07.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewidencyjny 93/6 obręb 05, Ostrowo, gmina Władysławowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-31 11:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-31 11:54

Zawiadomienie nr 8 z dnia 02.02.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 10 listopada 2022 r. sygn. SKO Gd/1938/22 wydaną po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2022 r., znak ROD.6220.33.2020.PW w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni".

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 08:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 08:50

Zawiadomienie nr 9 z dnia 02.02.2023r.

Stosownie do treści art. 66a ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w zw. z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 30.01.2023 r. wydało decyzję SKO Gd/4700/22 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16.08.2022 r., Nr 50/2022 ustalającą dla Andrzeja Janczuk warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu zbiorników na propan ciekły dla obiektu suszarni w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działkach nr 2, 4, położonych w obrębie ewidencyjnym Pilichowo, gmina Prabuty i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 13:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 13:36

Zawiadomienie nr 10 z dnia 02.02.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) wzw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200311 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Z 2022r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.01.2023r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3804/22 uchylającą decyzję Wójta Gminy Lipusz nr RG-PP.6733.3.2020.KD.BJ z dnia 17.06.2022r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn - 0,4 kV na części działek nr ewid. 310/19, 310/3 i 31 1 (obręb 0003 Lipusz) położonych w gminie Lipusz.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 13:54

Zawiadomienie nr 11 z dnia 7.02.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2022r. Dz. U. poz. 503), zawiadamia o wydaniu w dniu 2 lutego 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2844/22 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 20 kwietnia 2022r., nr GN.6733.36.2021.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 180/15, 146/18, 146/21, obręb geodezyjny Bojano, gmina Szemud – przebieg planowanej inwestycji określa załącznik nr 1.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-07 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-07 14:48

Zawiadomienie  nr 12 z dnia 13.02.2023r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329, dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 07 grudnia 2022r. decyzję sygn. akt SKO Gd/2800/22 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 14.04.2022r. Nr 1/2022 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji 6/2017 z dnia 19.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45, 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art.33 § la p.p.s.a.  Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-13 12:45

Zawiadomienie nr 13 z dnia 14.02.2023r.

Stosownie do treści art. 49a ustawy z 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 10 lutego 2023 r. wydało decyzję SKO Gd/2134/22 zezwalającą na usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2022 r., nr UDW.6131.184.2021.MKM z wniosku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 2444 obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Gniewskiej 5 - 11 w Gdyni KW GD1Y/00008548/7.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-14 09:41

Zawiadomienie nr 14 z dnia 14.02.2023r.

Na podstawie art. 74 ust.3 w zw. z 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r.. poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09 lutego 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3823/22 orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kolbudy z dnia 10.06.2022r. Nr IŚ.6220.5.2022 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego Lublewo Gdańskie, zlokalizowanego na terenie działki nr 260/7, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy, woj. pomorskie„ i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-14 10:13

Zawiadomienie nr 15 z dnia 20.02.2023r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 lutego 2023 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4097/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 23 czerwca 2022r. nr UN-Z.6733.38.2022.AB odmawiającej Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 63PE o ciśnieniu poniżej 0,5MPa na terenie działek nr 751, 749/9 i 741/7 obręb Chwaszczyno.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-20 09:24

Zawiadomienie nr 16 z dnia 20.02.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.02.2023 r. decyzji SKO Gd/4914/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2022 r. nr GP.6733.22.2022.I o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (budowa wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,95 m wraz z instalacją anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrznej linii zasilającej) na terenie części działki nr 98/18, obręb geodezyjny Gurcz, gmina Kwidzyn i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-20 09:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 09:25

Zawiadomienie nr 17 z dnia 24.02.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20212 r., poz.2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2023 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1515/22 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2022 r. nr ROD.6220.23.2020.DD określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz rozszerzenia działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zakładu FOX RECYKLING spółka z o.o. przy ul. Północnej 8B w Gdyni” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1205; 1206; 1235; 1236;1237, obręb 12 Cisowa i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-24 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-24 10:07

Zawiadomienie nr 18 z dnia 17.03.2023r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022r. Dz. U. poz. 1029 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym w dniu 14 marca 2023r. postanowieniu - sygn. akt SKO Gd/1379/23  stwierdzającym niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2023r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.odm 5.2021.AN w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2X 110kV relacji SE Gdańsk Błonia –GPZ Pruszcz Gdański ( na odcinku SE Gdańsk Błonia-GPZ Maćkowy).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-17 11:56

Zawiadomienie nr 19 z dnia 20.03.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 15.03.2023 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/4412/22, uchylającej decyzję Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr IN.6733.1.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na  budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15-kW dla elektrowni fotowoltaicznej Lipia Góra na działkach nr 88 i 87 położonych w obrębie Lipa Góra oraz działkach nr 179/8, 237, 263, 179/9, 302, 180,149/2, 182/1 położonych w obrębie Gąsiorki, gmina Morzeszczyn i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-20 09:28

Zawiadomienie nr 20 z dnia 6.04.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.03.2023 r. decyzji SKO Gd/4211/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Malborka z dnia 08.07.2022 r., Nr 7/2022 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na dz. nr: 6, 7/13, 9, 10/18, 11, 16/344, 16/37, 16/26 obr. 17; 9/5, 6/4, 7/4, 8/2, 10/4, 16/2, 15/2, 14/6, 13/4, 13/8, 12/2, 1/7 obr. 16; 162/12, 187/19, 187/40, 187/39, 163 obr. 12; 87/6, 20/2, 88/17, 88/18, 9/7, 9/6 obr. 10 w Malborku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-04-06 10:04

Zawiadomienie nr 21 z dnia 04.05.2023r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o  udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j.  Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętej w dniu 27 kwietnia 2023 r.  decyzji sygn. akt SKO Gd/2418/22,  uchylającej decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 28.03.2022 r., nr 1/2022 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia: modernizacji istniejącej stacji bazowej Towerlink Poland Sp. z o.o. nr BT44049 PRUSZCZ GDAŃSKI polegającej na instalowaniu urządzeń radiokomunikacyjnych (dz. nr 69/76 obr 7 ) przy ul. Chopina 17 w Pruszczu Gdańskim i umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji w całości oraz o możliwości zapoznania się z jej  treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-04 09:26

Zawiadomienie nr 22 z dnia 08.05.2023r.

Na podstawie art. 49a w związku z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28.04.2023 r. postanowienia SKO Gd/1515/23 utrzymującego w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia z dnia 10.01.2023 r. SKO Gd/4413/21 odmawiające stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia WUiA-7328/597/2000/WJ wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.07.2000 r. pozytywnie opiniującego proponowany przez Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO" Spółka z o.o. w Gdańsku, ul. Abrahama 2 podział nieruchomości położonej w Gdańsku obręb Zabornia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 291; 297, 288 wpisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdańsku pod nr 16153.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-08 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-08 10:07

Zawiadomienie nr 23 z dnia 08.05.2023r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r.,o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj.  Dz. U poz.  1029 z 2022r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.04.2023r.,  decyzji sygn. akt SKO Gd/ 4804/22 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kolbudy nr IŚ. 6220.4.2021 z dnia 25.08.2022r., określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na „budowie zespołu magazynowo- usługowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz segmentami biurowo socjalnymi ma terenie działek nr 1137/5, 1137/6, 1137/7, 1137/8, 1137/9, 1137/10, 1137/11, 1137/12, 1137/13, 1137/14, 1137/15, 1137/16, 1137/17, 1137/18, 1137/19, 1137/20, 1137/21, 1137/22, 1137/23, 1137/24, 1137/25, 1137/26 obręb 0009 Lublewo Gdańskie, gm. Kolbudy, powiat gdański, województwo pomorskie”,

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-08 10:09
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-08 10:10

Zawiadomienie nr 24 z dnia 9.05.2023r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04 maja 2023 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3834/22 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 24. czerwca 2022 r. nr OŚ.6220.9.2019.NL ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynków inwentarskich (kurników) o obsadzie 114,12 DJP na działce nr 39/2 w Grzybnie.

Z aktami sprawy oraz wydana decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30".

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-09 09:04

Zawiadomienie nr 25 z dnia 11.05.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2023 r., poz. 259.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie z dnia 14 marca 2023 r. sygn. SKO Gd/1379/23 wydane po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2023 r., znak WŚ-I.6220.II.7Ps.odm5.2021.AN w sprawie odmowy zawieszenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „ Budowa napowietrznej linii elekroenergetycznej relacji SE Gdańsk Błonia -GPZ Pruszcz Gdański.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-11 14:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-05-11 14:37

Zawiadomienie nr 26 z dnia 16.05.2023r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1029 z 2022r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 12.05.2023r., decyzji SKO Gd/2434/22 decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice nr ROŚ. 6220.7.2020.MK. 38 z dnia 30.03.2022r., zmieniającej decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia znak ROŚ.6220.7.2020.MK.2022 z dnia 21.04.2021r.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego

Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-16 10:49

Zawiadomienie nr 27 z dnia 17.05.2023r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11 maja 2023 r. decyzji o sygn. SKO Gd/6711/22 uchylającej i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Pszczółki decyzji z dnia 25 października 2022r. nr RIG.6733.20.2021.AR.10 o odmowie ustalenia na wniosek Towerlink Poland sp. z o.o z siedzibą w Warszawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT41116 Rębielcz w Pszczółkach na terenie działki nr 275 obr. 0004.AR Rębielcz.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-17 09:43

Zawiadomienie nr 28 z dnia 23.05.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa Z dnia 14 czerwca 1960 r.. t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 11 maja 2023 r. sygn. akt: SKO Gd/461/23 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą "Budowa linii kablowych 30kV oraz 110 kV wraz z towarzyszącymi liniom traktami światłowodowymi - wyprowadzenie mocy z farmy fotowoltaicznej Koślinka oraz Barlewice" na terenie działek nr 2., 3, 4, 5, 286, 84, 86/25, 282/5, 282/7, 282/10, 282/2, 282/4, 81/4, 80, 79/3, 285, 338, 76/1, 27/1, 27/2, 75/6, 75/5, 74/1, 66, 65, 67, 64/2, 31, 33/3, 33/4, 64/1, 330, 331, 69/5, 70, 63/1, 63/2, 274/2, 50/6, 50/10, 96/7, 91/79, 91/78, 50/9, 300, 141/4, 140/1, 148/79, 140/2, 178/18, obręb Barlewice, gmina Sztum, nr 42/8, 44/2, 44/3, 45/1, 46/1, 46/2, 47, 48/2, 48/1, 49, 50, 52/2, 54/1, 54/3, 55/1, 57/2, 57/1, 59, 93, 56/2, 67, 69, 68, 70/9, 70/6, 70/1, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80/2, 79/10, 79/7, 79/4, 78, 77/4, 76/2, 75/2, 74, 73/7, obręb Kępina, gmina Sztum, nr 263, 191/4, obręb Pietrzwald, gmina Sztum oraz nr 21/3, 189, 192, 191, 190, 187/6, 188, 108, obręb Koślinka, gmina Sztum, rozstrzygniętej w pierwszej instancji decyzją Burmistrza Sztumu z dnia 12 grudnia 2022 r. nr 27/2022, znak IM.VI.6733.l7.9.2022.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdansk od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-05-23 08:40

Zawiadomienie nr 29 z dnia 2.06.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 775 ), w związku z art. 53 ust‹1 ustawy z dnia 27‹03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tekst jedn. z 2023r. Dz. U. poz. 977/, zawiadamia o wydaniu w dniu 25 maja 2023r postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2683/23 stwierdzającym uchybienie do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 6 października 2022r., nr BGG.6733.46.2022.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY” nr PUC4701A, na fragmencie działki nr 210/2, obręb Mieroszyno, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-02 10:39

Zawiadomienie nr 30 z dnia 14.06.2023r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 r. sygn. akt SKO Gd/4816/21 utrzymującej w mocy decyzję nr 13/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 09.08.2021 r., znak GP.6220.13.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego złoża piasku SULĘCZYNO V na terenie działek nr 44/1, 44/2 położonych w obrębie Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-14 09:31

Zawiadomienie nr 31 z dnia 14.06.2023r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 6 czerwca 2023r. decyzji sygn. akt SKO Gd/6193/22 uchylającej decyzję Wójta Gminy Osiek z dnia 26.10.2022r., nr BUA.6733.1.2022CP w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym – gminnym dla działki nr 164/1 w obr. geod. Kasparus Gmina Osiek oraz dla inwestycji polegającej na budowie instalacji radiokomunikacyjnej - stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „PLAY”.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-14 09:33

Zawiadomienie nr 32 z dnia 19.06.2023r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (SKO) zawiadamia o wydanej w dniu 5 czerwca 2023r. decyzji sygn. akt SKO Gd/ 106/23 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-Z-6733.109.2022.AG z dnia 6.12.2022r. orzekającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 39/2 obręb Małkowo gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-19 13:52

Zawiadomienie nr 33 z dnia 19.06.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postepowania administracyjnego, w związku z art. 66 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity  Dz. U. Z 2023 r. poz. 977) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07 czerwca 2023r. decyzji o sygn.  akt SKO Gd/1453/23 uchylającej wydaną z upoważnienia Burmistrza Skarszew decyzję z dnia 23 stycznia 2023r. nr 19/2023 w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej JUNKROWY 0 mocy do 175MW wraz z niezbędnymi urządzeniami infrastruktury technicznej na części działek nr ewid. 88/6, 24/5, 80, 95, 89/2, 89/1, 91, 64/2, 66, 93, 90, 65/2, 65/1, 54/1, 54/2, 24/10, 24/12, 23/1, położonych w miejscowości Junkrowy oraz na części działek nr ewid.  542/2, 453 położonych w miejscowości Więckowy, gmina Skarszewy i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzja w siedzibie Kolegium w budynku przy ul.  Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku, w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-19 14:26
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-19 14:26

Zawiadomienie nr 34 z dnia 21.06.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 66 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14 czerwca 2023r.  decyzji o sygn. akt SKO Gd/575/23 uchylającej decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 05.01.2023r. nr GN.6730.582.2022 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni słonecznej o mocy do 12 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 319/3 obręb geodezyjny Łebno, gmina Szemud i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzja w siedzibie Kolegium w budynku przy ul.  Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku,  w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-21 13:14

Zawiadomienie nr 35 z dnia 21.06.2023r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.06.2023 r. decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 24.03.2022 r. sygn. akt SKO Gd/4816/21 utrzymującej w mocy decyzję nr 13/2020 Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 09.08.2021 r., znak GP.6220.13.2020 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Uruchomieniu eksploatacji złoża kruszywa naturalnego złoża piasku SULĘCZYNO V na terenie działek nr 44/ 1 , 44/2 położonych w obrębie Sulęczyno, gmina Sulęczyno”.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-21 14:35
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-21 14:35

Zawiadomienie nr 36 z dnia 26.06.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 23.06.2023 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/1996/22, odmawiającej stwierdzenia nieważności  ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska  z dnia 18.06.2019 r. nr WUiA-IV.6730.377-10.2018.G.387160  ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku, przy ul. Kołobrzeskiej 48 na działkach nr 76 i 77/10 obręb 021.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-26 14:04

Zawiadomienie nr 37 z dnia 27.06.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 775 z 2023r., ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U poz. 1029 z 2022r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po rozpoznaniu wniosku z dnia 04.02.2022r., oraz wniosku z dnia 24.02.2022r.,  o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 31.08.2021r., o sygn. akt SKO Gd/ 2439/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.03.2021r., nr RRiGN.6220.5.15.2019 w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „ Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków  przeznaczonych do odchowu prosiąt w obsadzie 1622 DJP z laboratorium i stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi w tym biogazownią rolniczą ( o mocy do 0,5 MW) a także niezbędną infrastrukturą techniczną „na działce nr 278/1 w miejscowości Orle , obręb ewidencyjny Garczyn, gmina Liniewo powiat kościerski, województwo pomorskie, decyzją o sygn. akt SKO Gd/ 4027/23 z dnia 22.06.2023r.,odmówiło uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 2439/21 z dnia 31.08.2021r .

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-06-27 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-06-27 10:07

Zawiadomienie nr 38 z dnia 4.07.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego  Dz.U poz. 775 z 2023r., ze zm. ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 977 z 2023r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23.06.2023r., postanowienia o sygn. akty SKO Gd/3504/23 uchylającego w całości postanowienie Burmistrza Miasta Malborka nr RGP.6731.1.2023.AR z dnia 30.03.2023r., o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. , doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-04 11:32

Zawiadomienie nr 39 z dnia 10.07.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1094) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30.06.2023 r. decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania od decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 4 stycznia 2023 r. znak ROŚ.6220.1.6.2020 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego Kosakowo – Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 - 1500, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 Kpa, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-10 11:15

Zawiadomienie nr 40 z dnia 10.07.2023r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 1094 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 29 czerwca 2023r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/1721/23 uchylającej decyzję Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 27 stycznia 2023r., RGIV.6220.22.2022 uchylającą w całości własną decyzję z dnia 17 stycznia 2023r. i zmieniającą decyzję z dnia 1 października 2019r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo zlokalizowanej na działce nr 125/4, obręb Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie w całości i umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji, prowadzone w trybie autokontroli.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-10 14:35

Zawiadomienie nr 41 z dnia 11.07.2023r.

Na podstawie art. 74 ust.3 w zw. z 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 czerwca 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/6270/22 orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lipca 2022r. nr PPN.6220.5.2022 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja do przetwarzania odpadów odzieżowych i tekstylnych” na terenie działek nr 68/9 i 68/10, obręb Linowiec, gmina Starogard Gdański, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się W siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30- 15.30 .

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-11 12:09

Zawiadomienie nr 42 z dnia 18.07.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi  od decyzji Kolegium z dnia 28 kwietnia 2023 r. sygn. akt SKO Gd/1515/23  utrzymującej w mocy decyzję wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 lipca 2000 r., nr WUiA-7328/597/2000/WJ pozytywnie opiniującego proponowany przez Przedsiębiorstwo Budowlane „EKO” Spółka  zo. o. w Gdańsku, ul. Abrahama 2 podział nieruchomości położonej w Gdańsku obręb Zabornia, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 291, 297, 288 wpisane w księdze wieczystej Sadu Rejonowego w Gdańsku pod nr 16153.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-18 11:22

Zawiadomienie nr 43 z dnia 20.07.2023r.

Na podstawie art. 49 a ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z póżn.zm.) w związku art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia że w dniu 13  lipca 2023 r. po rozpoznaniu wniesionych odwołań, została wydana decyzja sygn. akt SKO Gd/7076/22 w sprawie decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 16.11.2022 r. znak GN.6733.1.2021.2022 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 88/3 w obrębie geodezyjnym Bojano - gmina Szemud.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30  – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-20 10:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-20 10:24

Zawiadomienie nr 44 z dnia 26.07.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.66 a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 977) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 19 lipca 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4877/22 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Puck Nr BGG.6730.475.2021.MK z dnia 02.09.2022r. o odmowie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z garażem oraz urządzeniami budowlanymi na działce nr 8/3 obręb 23 Swarzewo, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-26 09:13

Zawiadomienie  nr 45 z dnia 31.07.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 17.07.2023 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/1729/23, uchylającej decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 15.12.2022 r., znak: RIG.6733.8.2021.AR.20 w sprawie odmowy ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej operatora P4, na działce nr 397/1 położonej w obrębie Pszczółki, w miejscowości Pszczółki i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-07-31 09:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-07-31 09:48

Zawiadomienie nr 46 z dnia 03.08.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28.07.2023 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/4612/23 w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2023 r., sygn. akt SKO Gd/921/23, wydanej w związku z odwołaniem Stowarzyszenia Mieszkańców Gminy Kosakowo od decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 4 stycznia 2023 r. znak ROŚ.6220.l.6.2022 w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego Kosakowo - Pierwoszyno - Mosty wraz z węzłem integracyjnym w Kosakowie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku,  w godzinach 08.00 – 15.00, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 Kpa, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-03 08:45

Zawiadomienie nr 47 z dnia 04.08.2023r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 1094 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 31 lipca 2023r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/4137/23 uchylającej decyzję Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 17 stycznia 2023r., RGIV.6220.22.2022 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy fotowoltaicznej „Mikołajki Pomorskie 2” o mocy do 1MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Wilczewo”, zlokalizowanej na działce nr 125/4, obręb Wilczewo, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-04 08:31
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-04 08:32

Zawiadomienie nr 48 z dnia 8.08.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 775) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31.07.2023 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/980/23 uchylającej decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Somonino z dnia 28.12.2022 r. znak ZW1.6220.1.15.2022.TG w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa osiedla zabudowy jednorodzinnej mieszkaniowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 7 obr. Połęczyno, gmina Somonino i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 - 1500, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 Kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 Kpa, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-08 10:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-08 10:49

Zawiadomienie nr 49 z dnia 16.08.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz.775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2023 r., poz.977 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2023 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/5736/22, uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia z dnia 7.10.2022 r., nr WUiA-V.6730.232-12.2021.EJ.287563 w  sprawie  odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego z funkcją usługową w parterze budynku oraz halą garażową i niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, po rozbiórce istniejącego budynku w Gdańsku, przy al. gen Józefa Hallera 122, na  terenie  działki nr 23/1, 23/3, 148/1 w obrębie 0043  i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-16 08:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-16 08:47

Zawiadomienie nr 50 z dnia 17.08.2023r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 1094 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 16 sierpnia 2023r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/3775/23 utrzymującej w mocy decyzje Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29 maja 2023r., nr WŚ-I.6220.II.8D.2023.AS stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci ciepłowniczej 2×DN500/710 mającej za zadanie dostawę ciepła z Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych do projektowanej osiedlowej sieci Ciepłowniczej w Gdańsku”.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80~824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-17 08:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-29 13:26

Zawiadomienie nr 51 z dnia 22.08.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Kolegium z dnia 6.06.2023r. sygn. akt SKO Gd/106/23 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.l2.2022 r. nr UN- Z.6733.l09.2022.AG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na budowie wieży telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o. na terenie części działki nr 39/2 obręb Małkowo, gmina Żukowo.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-22 11:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-22 11:49

Zawiadomienie nr 52 z dnia 28.08.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 775 z 2023r., ze zm.), W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 977 z 2023r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16.08.2023r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/3456/23 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Somonino znak ZWl.6733.1.0l.2023.AM z dnia 03.04.2023r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 7/10 obręb Goręczyno, gmina Somonino i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-28 10:12
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-08-28 10:13

Zawiadomienie nr 53 z dnia 28.08.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 775 z 2023r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 977 z 2023r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16.08.2023r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/4813/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Somonino znak ZW1.6733.1.20.2022.AP z dnia 11.07.2022r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ewid. 7/10 obręb Goręczyno, gmina Somonino, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi 1 instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-08-28 10:14

Zawiadomienie nr 54 z dnia 1.09.2023r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 28 sierpnia 2023r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/4015/23 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Morzeszczyn nr IN.6730.5.P.2023 z dnia 30.05.2023r.  orzekającego o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działek oznaczonych nr ewid. 133/1, 132/1, 136/8, 176/4, 177/1, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/10, 179/11, 180, 193/3, 227/12, 227/28, 228/2, 232/4, 232/6 i 233 położonych w obrębie geodezyjnym Olsze oraz działek oznaczonych nr ewid. 74 i 86 położonych w obrębie geodezyjnym Rzeżęcin gmina Morzeszczyn dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy 450 MW w rejonie miejscowości Borkowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-09-01 13:44

Zawiadomienie nr 55 z dnia 4.09.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 775) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2023r., poz. 1094) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29.08.2023r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Somonino z dnia 10.05.2022r., nr ZW1.6220.1.3.2019.TG,  odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na: „przeniesieniu istniejącej bazy magazynowo-transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), Gmina Somonino, Powiat Kartuski”,

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0800 - 1500, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-09-04 09:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-10 14:48

Zawiadomienie nr 56 z dnia 10.10.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 w z. z art. 49a  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 775 ), zawiadamia o wydaniu w dniu 3 października 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4831/22 uchylającej zaskarżoną decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 11 sierpnia 2022r., nr IGPN-P.6730.1.14.2022 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu części działki nr 93/11, położonej w obrębie geodezyjnym Niedźwiedzica, gmina Stegna dla inwestycji polegającej na budowie biogazowni rolniczej o mocy mniejszej niż 500 kW w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-10-10 14:49

Zawiadomienie nr 57 z dnia 13.10.2023 roku

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977 z późn.zm.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04 października 2023 roku postanowienia o sygn. akt SKO/Gd 4335/23 uchylającego w całości wydane w dniu 09 czerwca 2023 r. z upoważnienia Wójta Gminy Kolbudy postanowienie GP.6733.4.2023.MSz zawieszające postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci energetycznej, oświetleniowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej, sanitarnej i deszczowej oraz sieci gazowej w drodze wewnętrznej osiedlowej dla terenu działki o nr ew. 57/155 obręb Łapino, gmina Kolbudy na okres do dnia 04 maja 2024 r.

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-10-13 10:01

Zawiadomienie nr 58 z dnia 23.10.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 10.10.2023 r. decyzji SKO Gd/3691/23 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.04.2023, r. nr GP.6733.22.2022.| o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (budowa wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,95 m wraz z instalacją anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrznej linii zasilającej) na terenie części działki nr 98/18, obręb geodezyjny Gurcz, gmina Kwidzyn i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.\

W związku z powyższym informuje się c możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

 Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-10-23 09:27
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-23 09:28

Zawiadomienie nr 59 z dnia 26.10.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1634 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 28 sierpnia 2023 r. sygn. akt SKO Gd/4015/23 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 30 maja 2023 r., nr IN.6730.5.P.2023 o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla działek oznaczonych nr ewid. 133/1, 132/1, 136/8, 176/4, 177/1, 179/4, 179/5, 179/6, 179/7, 179/8, 179/10, 179/11, 180, 193/3, 227/12, 227/28, 228/2, 232/4, 232/6 i 233 położonych w obrębie geodezyjnym Olsze oraz działek oznaczonych nr ewid. 74 i 86 położonych w obrębie geodezyjnym Rzeżęcin gmina Morzeszczyn, dla inwestycji polegającej na budowie zespołu paneli fotowoltaicznych o mocy 450 MW w rejonie miejscowości Borkowo wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-10-26 11:48

Zawiadomienie nr 60 z dnia 27.10.2023r.

Na podstawie 49 k.p.a. i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Z 2023r. Dz. U. poz. 1094), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym w dniu 26 pażdziernika 2023r. postanowieniu - sygn. akt SKO Gd/3004/22 utrzymującym w mocy postanowienie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 9 maja 2022r., nr ŚR.6220.31.2018.MLF prostujące z urzędu oczywistą omyłkę w decyzji z dnia 6 kwietnia 2022r., nr ŚR.6220.31.2018.MLF w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopodobnych ( trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstałej na terenie działek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na działkach o nr 217/2 i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 775) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-10-27 09:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-27 09:14

Zawiadomienie nr 61 z dnia 27.10.2023r.

Na podstawie 49 k.p.a. i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 pażdziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2023r. Dz. U. poz. 1094), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 26 pażdziernika 2023r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/2799/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo Z dnia 6 kwietnia 2022r., nr ŚR.6220.31.2018.MLF w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopodobnych ( trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstałej na terenie działek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego na działkach o nr 217/2 i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, sprostowanej postanowieniem Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 9 maja 2022r„ nr ŚR.6220.31.2018.MLF.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 775) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-10-27 09:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-10-27 09:16

Zawiadomienie nr 62 z dnia 02.11.2023r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18. października 2023 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5675/22 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 05. października 2022 r. nr RPŚ.6220.8.2021.NR/ML odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Instalacja do produkcji kompostu poprzez odzysk odpadów metodą kompostowania pryzmowego na działce nr 46/12 w miejscowości Pomyje” wobec niezgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Z aktami sprawy oraz wydaną decyzją można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-02 13:51

Zawiadomienie nr 63 z dnia 03.11.2023r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1029 z 2022r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.10.2023r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/6089/2022 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Linia nr OŚ.6220.2.15.2022 z dnia 21.10.2022r., o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji planowanego przedsięwzięcia pn:” Budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 170/17 (obręb 0005) w obrębie ew. Lewino, Gmina Linia.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-03 08:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-11-03 08:41

Zawiadomienie nr 64 z dnia 9.11.2023r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. 2 2023 r. poz. 977) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 3 listopada 2023 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4964/22 uchylającej i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Skarszew decyzji z dnia 9 września 2022r. nr 27/CP/22 ustaleniu na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn O,4kV oraz przebudowie linii napowietrzne] nn 0,4kV na terenie działek nr 175/1, 176, 36, 179/2, 177/5, 177/4, 177/3, 178/2, 178/1, 179/1, 42, 163/9, 163/8, 93 położonych w miejscowości Skarszewy obręb 5 oraz na terenie działek nr 113/3, 112, 100, 452, 453, 113/4, 117, 116, 115 położonych w miejscowości Skarszewy obręb 8 gm. Skarszewy.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80- 824 Gdańsk, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-09 08:33

Zawiadomienie nr 65 z dnia 9.11.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1634)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia  29 sierpnia 2023 r., sygn. akt SKO Gd/3152/22 utrzymującą w mocy decyzję Wójta  Gminy Somonino z dnia 10 maja 2022 r.,  nr ZW1.6220.1.3.2019.TG  odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego  na: „ przeniesieniu  istniejącej bazy magazynowo - transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 ( dz. nr 181/3 )w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie ( dz. nr 42/2, 42/3, 43/1), Gmina Somonino, powiat kartuski.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-09 09:09

Zawiadomienie nr 66 z dnia 29.11.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 775) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz.977 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 24.11.2023 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/6931/22, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 17.11.2022 r., znak: RIG.6733.15.2021.AR.23 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki 73/1 k.m. 3 obr. Kleszczewko polegającej na przebudowie autostrady A1 w zakresie zmiany lokalizacji istniejącej instalacji biologicznej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na MOP Kleszczewko Lewe.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-11-29 09:41

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12899
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-29 09:41:48