Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 12.01.2023 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 11.10.2022 r. sygn. akt SKO Gd/1007/22, uchylającą w cześci pkt. 2 i 3 i utrzymującą w mocy w pozostałym zakresie decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 stycznia 2022 r.. znak WUiA.V.6730.2l2-7.2020.2022.LW.36262l w sprawie ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na realizacji bazy noclegowej wraz z zapleczem socjalno-bytowym, w tym gastronomicznym oraz garażem podziemnym, wolnostojącej wiaty ogniskowej z kontenerem socjalnym. obiektów małej architektury, obiektów na potrzeby rekreacji, wypoczynku i sportu (plan zabaw z parkiem linowym i "tyrolką", boisko wielofunkcyjne, taras widokowy) wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i drogową w granicach działki nr 189/l9 obr. 040, położonej przy ul. Jaśkowa Dolina 77 w Gdańsku

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-12 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-12 08:33

Zawiadomienie nr 2 z dnia 13.01.2023r.

Na podstawie art. 49 a W związku z art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 10 stycznia 2023 r. po rozpoznaniu wniosku pp. Marty i Rafała Boruckich; p. Doroty Littwin-Jagłowskiej; pp. Anny i Bartłomieja Figura i pp. Anetty i Jacka Młynarskich o stwierdzenie nieważności postanowienia WUiA-7328/597/2000/WJ wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19.07.2000 r. pozytywnie opiniującego proponowany przez Przedsiębiorstwo Budowlane "EKO" spółka z o.o. w Gdańsku ul. Abrahama 2 podział nieruchomości położonej w Gdańsku obręb Zabornia oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 291; 297, 288 wpisane w księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Gdańsku pod nr 16153, zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/4413/22 odmawiające stwierdzenia nieważności wskazanego wyżej postanowienia z dnia 19.07.2000 r.WUiA-7328/597/2000/WJ wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska.

 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 – 15.30”.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-13 11:21
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-13 11:21

Zawiadomienie nr 3  z dnia 19.01.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z ait.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz. U. z 2022r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07 grudnia 2022r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2800/22 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sulęczyno decyzje z dnia 14.04.2022r.  Nr I/2022 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji  6/2017 z dnia 19.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45, 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie – w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium W budynku przy ul.  Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-19 12:54

Zawiadomienie nr 4 z dnia 23.01.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 329 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 22 listopada 2022 r. sygn. akt SKO Gd/2234/22 uchylającą w całości decyzję Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 15 marca 2022 r., nr WSKI.6220.2.2022.EB o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 9MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie działek nr 14/1, 10/20, 10/21, 10/36, 10/37 obręb nr 2 gmina miejska Tczew.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-23 13:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-23 13:51

Zawiadomienie nr 5 z dnia 24.01.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz.503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 18.01.2023 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2991/22, utrzymującej w mocy decyzje Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25.04.2022 r. nr RAA.6733.1.4.2022.IWD-561/dz.2341 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego. dla inwestycji polegającej na budowie i przebudowie sieci kablowej elektroenergetycznej SN 15 kV pomiędzy stacją transformatorowa T-2720 „Gniewska” a stacją transformatorowa T-2722 „Tczewska” przy ul. Wejherowskiej i ul. Tczewskiej w Gdyni, na terenie działek nr : 2400, 2399, 2507, 2342, 2341, 2340/2, 2379, 2367 i 2368, obręb Chylonia - 0010.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-24 10:09

Zawiadomienie nr 6 z dnia 25.01.2023r.

Stosownie do treści art. 85 ust, 3 ustawy z dnia 03,10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( t,j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 20.01.2023 r. wydało decyzję SKO Gd/1280/22 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 19.01.2022 r., nr GO-ŚR.6220.2.9.9.2021.2022 stwierdzającą : Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na : ,,Modernizacji istniejących budynków zakwaterowania turystycznego (tzw.  domków letniskowych) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, miejsc postojowych w ramach campingu 159 CAMP na terenie działki nr 100/31 oraz części działki nr 100/35 położonych przy ul. Morskiej w miejscowości Stegna, gmina Stegna", sprostowaną postanowieniem Wójta Gminy Stegna z dnia 24.02.2022 r ., nr GO-ŚR. 6220.2.9.11.2021.2022.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul, Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-25 09:05

Zawiadomienie nr 7 z dnia 31.01.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000 ze zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.01.2023r decyzji sygn. akt SKO Gd/3976/22 utrzymującej  w mocy decyzję Burmistrza Władysławowa nr RGNiGP.6733.3.2022.DB z dnia 01.07.2022r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji o nazwie: budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewidencyjny 93/6 obręb 05, Ostrowo, gmina Władysławowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-01-31 11:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-01-31 11:54

Zawiadomienie nr 8 z dnia 02.02.2023r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r., poz. 329.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 10 listopada 2022 r. sygn. SKO Gd/1938/22 wydaną po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 18 lutego 2022 r., znak ROD.6220.33.2020.PW w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa obwodnicy dzielnicy Witomino w Gdyni".

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 08:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 08:50

Zawiadomienie nr 9 z dnia 02.02.2023r.

Stosownie do treści art. 66a ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503) w zw. z art. 72 ust. 6 i 6a ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 30.01.2023 r. wydało decyzję SKO Gd/4700/22 uchylającą w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 16.08.2022 r., Nr 50/2022 ustalającą dla Andrzeja Janczuk warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sześciu zbiorników na propan ciekły dla obiektu suszarni w istniejącej zabudowie zagrodowej, na działkach nr 2, 4, położonych w obrębie ewidencyjnym Pilichowo, gmina Prabuty i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 13:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-02 13:36

Zawiadomienie nr 10 z dnia 02.02.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 2000) wzw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 200311 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. Z 2022r., poz. 503 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.01.2023r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3804/22 uchylającą decyzję Wójta Gminy Lipusz nr RG-PP.6733.3.2020.KD.BJ z dnia 17.06.2022r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn - 0,4 kV na części działek nr ewid. 310/19, 310/3 i 31 1 (obręb 0003 Lipusz) położonych w gminie Lipusz.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-02 13:54

Zawiadomienie nr 11 z dnia 7.02.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 2000), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. z 2022r. Dz. U. poz. 503), zawiadamia o wydaniu w dniu 2 lutego 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2844/22 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 20 kwietnia 2022r., nr GN.6733.36.2021.2022 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na działkach nr 180/15, 146/18, 146/21, obręb geodezyjny Bojano, gmina Szemud – przebieg planowanej inwestycji określa załącznik nr 1.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art, 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-07 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-07 14:48

Zawiadomienie  nr 12 z dnia 13.02.2023r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 329, dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 07 grudnia 2022r. decyzję sygn. akt SKO Gd/2800/22 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 14.04.2022r. Nr 1/2022 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji 6/2017 z dnia 19.10.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45, 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art.33 § la p.p.s.a.  Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-13 12:45

Zawiadomienie nr 13 z dnia 14.02.2023r.

Stosownie do treści art. 49a ustawy z 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 10 lutego 2023 r. wydało decyzję SKO Gd/2134/22 zezwalającą na usunięcie drzew, zgodnie z decyzją Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 lutego 2022 r., nr UDW.6131.184.2021.MKM z wniosku Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z siedzibą w Gdyni przy ul. Helskiej 8 w sprawie zezwolenia na usunięcie 3 szt. drzew z działki nr 2444 obręb 0010 Chylonia położonej przy ul. Gniewskiej 5 - 11 w Gdyni KW GD1Y/00008548/7.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-14 09:41

Zawiadomienie nr 14 z dnia 14.02.2023r.

Na podstawie art. 74 ust.3 w zw. z 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2022 r.. poz. 1029) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09 lutego 2023r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3823/22 orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kolbudy z dnia 10.06.2022r. Nr IŚ.6220.5.2022 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża naturalnego Lublewo Gdańskie, zlokalizowanego na terenie działki nr 260/7, obręb Lublewo Gdańskie, gmina Kolbudy, woj. pomorskie„ i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-14 10:13

Zawiadomienie nr 15 z dnia 20.02.2023r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 503) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 lutego 2023 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4097/22 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 23 czerwca 2022r. nr UN-Z.6733.38.2022.AB odmawiającej Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 63PE o ciśnieniu poniżej 0,5MPa na terenie działek nr 751, 749/9 i 741/7 obręb Chwaszczyno.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-20 09:24

Zawiadomienie nr 16 z dnia 20.02.2023r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 503 ze zm.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.02.2023 r. decyzji SKO Gd/4914/22 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 19.08.2022 r. nr GP.6733.22.2022.I o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji dotyczącej budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (budowa wieży telekomunikacyjnej o wysokości 55,95 m wraz z instalacją anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrznej linii zasilającej) na terenie części działki nr 98/18, obręb geodezyjny Gurcz, gmina Kwidzyn i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-20 09:24
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-20 09:25

Zawiadomienie nr 17 z dnia 24.02.2023r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 20212 r., poz.2000 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2023 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1515/22 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 14 lutego 2022 r. nr ROD.6220.23.2020.DD określającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „uruchomieniu instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz rozszerzenia działalności w zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie zakładu FOX RECYKLING spółka z o.o. przy ul. Północnej 8B w Gdyni” zlokalizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych 1205; 1206; 1235; 1236;1237, obręb 12 Cisowa i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30- 15.30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-02-24 10:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2023-02-24 10:07

Zawiadomienie nr 18 z dnia 17.03.2023r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2022r. Dz. U. poz. 1029 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania, oraz na podstawie art. 85 ust.3 ww. ustawy podaje do publicznej wiadomości informację o wydanym w dniu 14 marca 2023r. postanowieniu - sygn. akt SKO Gd/1379/23  stwierdzającym niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 stycznia 2023r., nr WŚ-I.6220.II.7Ps.odm 5.2021.AN w sprawie odmowy zawieszenia postępowania administracyjnego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej 2X 110kV relacji SE Gdańsk Błonia –GPZ Pruszcz Gdański ( na odcinku SE Gdańsk Błonia-GPZ Maćkowy).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. postanowieniem w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-17 11:56

Zawiadomienie nr 19 z dnia 20.03.2023r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2000) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 15.03.2023 r. decyzji  o sygn. akt SKO Gd/4412/22, uchylającej decyzję Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 10 kwietnia 2018 r. nr IN.6733.1.2018.MS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji  polegającej na  budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15-kW dla elektrowni fotowoltaicznej Lipia Góra na działkach nr 88 i 87 położonych w obrębie Lipa Góra oraz działkach nr 179/8, 237, 263, 179/9, 302, 180,149/2, 182/1 położonych w obrębie Gąsiorki, gmina Morzeszczyn i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2023-03-20 09:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2317
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-03-20 09:28:20