Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Samorządowe Kolegium Odwoławcze
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku - stosownie do art. 3 ustawy z dnia 12 października 1994 roku o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych /t.j.: DzU z 2001 roku, nr 79, poz. 856 ze zm./ - jest państwową jednostką budżetową, a jego struktura organizacyjna wynika z przepisów cytowanej ustawy o Samorządowych Kolegiach Odwoławczych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku tworzą Prezes, Wiceprezes, Członkowie etatowi i pozaetatowi, a organami Kolegium są: Prezes Kolegium i Zgromadzenie Ogólne Kolegium.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wojciech Miklaszewski
  data wytworzenia: 2009-01-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-01-20 11:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2009-01-20 11:44
Przedmiot działalności i kompetencje Kolegium

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku jest organem wyższego stopnia, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego i ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /DzU z 1997 roku, nr 137, poz. 926 ze zm./, w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W sprawach, o których mowa wyżej, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku jest organem właściwym w szczególności do rozpatrywania:

● odwołań od decyzji,
● zażaleń na postanowienia,
● żądań wznowienia postępowania,
● stwierdzania nieważności decyzji.

 

Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-03-16 14:19

Ochrona danych osobowych - informacja dla stron i uczestników postępowań przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku; osób, których dane Kolegium przetwarza

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1, informuję, że

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych uzyskanych przez Samorządowe Kolegium Odwoławczemu w Gdańsku jest:  Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk;

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej: skogdansk@sko.gdansk.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w związku z prawnym obowiązkiem wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej w celu realizacji ustawowych zadań Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, na podstawie  przepisów powszechnie obowiązującego prawa, a w szczególności:

a)  art. 6 ust. 1 lit. a, c oraz e  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679;

b) art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 570);

c) art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 533 ze zm.);

4. Dane osobowe będą przekazywane wyłączenie podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub umów zawartych w celu wykonania ustawowych obowiązków Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku; 

5. Dane osobowe będą przechowywane przez czas i w sposób określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553 ze zm.) oraz akty wydanymi w celu jej wykonania, a także w sposób określony przepisami kancelaryjnymi obowiązującymi u Administratora;

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-913 Warszawa);

8. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest obligatoryjne.  W szczególności zgodnie z art. 64 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256  ) oraz art. 169 § 1a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.) skierowanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) bez podania adresu wnoszącego skutkować może pozostawieniem podania bez rozpatrzenia bez uprzedniego wezwania wnoszącego do uzupełnienia w/w braków.

 

                                                                              

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2018-06-01 15:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 10:16

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 38659
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-03-02 10:16:57