Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Decyzja z  dnia 7 stycznia 2014 r. sygn. akt:5661/13 o umorzeniu postępowania w sprawie odwołania Dariusza Sonnenfeld, prowadzącego działalność gospodarczą Sonnenfeld Przedsiębiorstwo Wielobranżowe od decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.09.2013 r., znak OSiGW.6220.5.2011, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,5 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (okablowanie, trafostacja), realizowanego na działce 159/1 w miejscowości Rakowice, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-10 10:40
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-10 10:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-10 10:40

2. Postanowienie z dnia 07.01.2014r. sygn. akt 6747/13 o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21.11.2013r. sygn. akt 5583/13 stwierdzającym niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 6 września 2013r. GKOŚ.6220.19.9.2013.AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego na terenie działek:

3/1; 3/2; 11; 12/1; 12/2; 14/5; 15/16; 15/18; 15/24; 20/25; 20/33; 63/2; 63/3; 75/16; 75/16;

75/17; 75/19; 75/23; 75/27; 75/28; 76/196; 76/197; 77/12; 77/16; 77/22; 77/23; 78/3; 78/9;

78/10; 79/2; 82/1; 82/5; 82/6; 82/7; 123/1; 123/2; 169; 173/3; 173/5; 173/21; 178/1; 289/1;

289/2; 297/1; 297/2; 299/1; 299/2; 337/5; 337/7; 337/8 - obręb 16;

7/3; 18/21; 36/2; 42/6; 42/8; 42/9; 42/13; 42/14; 45; 51/4; 55/14; 59; 60/15; 60/11; 63; 66; 74/6; 489/1; 489/2; 539; 597/1; 597/2 - obręb 17;1/50; 1151; 1/54/1/131/1/133; 1/137; 1/139; 1/141; 1/142; 1/145; 1/149; 1/153; 1/154 - obręb22;68, 130 - obręb Rębiechowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-15 13:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-15 13:18
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-15 13:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-15 13:20

3. Zawiadomienie z dnia 14.01.2014 sygn. akt 3320/13 o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Wójta Gminy Choczewo z dnia 09.10.2012r. znak RROWiŚ 7632/08/09/12 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Choczewo z dnia 28.4.2010r. Nr RROWiŚ 7632/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-17 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-17 13:30
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-17 13:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-17 13:29

4. Postanowienie z dnia 17 stycznia 2014 r. po wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia Kierownika Referatu Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Sierakowice, wydanego z upoważnienia Wójta Gminy Sierakowice, z dnia 20.07.2012 r. nr ROŚ.6220.9.1.2012.ND o odmowie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa budynku kurnika dla planowanej obsady łącznie 17 000 szt. brojlerów (68 DJP inwentarza) na terenie działki nr 153/2 położonej w miejscowości Sierakowice, obręb Sierakowice, gm. Sierakowice".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-21 14:16
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-01-21 14:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-01-21 14:16

5. Decyzja z dnia 04 lutego 2014r. sygn.akt 1550/13 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, z części złoża Zielnowo 1, o powierzchni obszaru górniczego 2,7632ha i planowanym wydobyciu: 35000-300000 ton/rok, czyli 20000-170000m3/rok, zlokalizowanego na działce nr 260/17 położonej na terenie obrębu Zielnowo w gminie Luzino.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-11 10:40
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-02-11 10:41
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-11 10:41

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-11 10:40

6. Zawiadomienie z 17 lutego 2014 r. o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Józefczyka, reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata Michała Szpajera oraz Pana Jacka Międlara;Pana Mariusza Filipa; Pana Roberta Kraika; Pani Zofii Węsierskiej; Pana Andrzeja Hinca; Pani Mirosławy Wykowskiej; Pana Jana Węsierskiego i Pana Wiesława Fila, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Andrzeja Józefczyka, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 6 marca 2009 roku decyzji (sygn. akt 927/09) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r., ozn.: WŚ-I-7639/I/11D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-18 10:10
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-18 10:10

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-18 10:10

7. Decyzja z dnia 10 lutego 2014 r. sygn. akt 4023/12 o uchyleniu decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 9 sierpnia 2012 r. nr IK.R.7639-14/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty na cele działalności tartacznej oraz stolarni na działce nr 118/2 w Bączu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 07:51
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-19 07:51

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 07:51

8. Postanowienie z dnia 14.02.2014 po rozpoznaniu wniosku Fundacji na rzecz edukacji, mediów i ochrony dóbr kultury E-MEDIA z siedzibą w Sopocie, ul. Abrahama 10 reprezentowanej przez Prezesa Zarządu Barbarę Jakubiec o wszczęcie postępowania w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 07.01.2013 r., nr IOŚ.6220.3.D.2012.VI ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie garażu podziemnego dla projektowanego dworca PKP oraz terenów sąsiadujących z dworcem w Sopocie - rejon ulic Podjazd, Dworcowa, Chopina - na działkach o nr ewid.: 149, 151 obręb 0001.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 07:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-02-19 07:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-02-19 07:52

9. Decyzja z dnia 4 marca 2014 r. sygn. akt 1768/13 o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 04.02.2013 r. nr RGK.6220.9.2012/13-D o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mieszkalno-usługowego (pensjonatowego) wraz z polem kempingowym na terenie działki nr 141, obr. Chłapowo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-13 07:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-13 07:56
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-13 07:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-13 07:56

10. Decyzja z dnia 11 marca 2014 r. sygn. akt 3320/13 odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Wójta Gminy Choczewo z dnia 09.10.2012r. znak RROWiŚ 7632/08/09/12 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Choczewo z dnia 28.4.2010r. Nr RROWiŚ 7632/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-13 07:57
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-13 07:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-13 07:57

11. Decyzja z dnia 12 marca 2014r., sygn. akt 4087/12 uchylającej decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 10.10.2011r., nr WGIiOŚ.7627/15-2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-25 09:45
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-25 09:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-25 09:45

12. Decyzja z dnia 24.03.2014 r., sygn. akt 401/13 w przedmiocie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Przodkowo PL-7624/13/06-07 z dnia 27.09.2007r., o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na modernizacji stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel obejmującej zmianą konfigurację anten sektorowych i parabolicznych na istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej PTK CENTERTEL na wieży usytuowanej na działce Nr 259 w Kosowie gmina Przodkowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-28 08:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-03-28 08:47
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-03-28 08:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-03-28 08:49

13. Zawiadomienie z dnia 31.03.2014 o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 11.03.2014 sygn. akt 3320/13 odmawiającego  stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Choczewo z dnia 09.10.2012r. Nr RROWiŚ 7632/08/09/12 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Choczewo z dnia 24.04.2010r. Nr RROWiŚ 7632/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-01 13:31

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-01 13:31

14. Decyzja z  dnia 07.04.2014 r. sygn. akt 2567/2013 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 25.03.2013 r., nr RL-R.6220.1.2013.NL o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącej Ubojni Drobiu Mielewczyk Sp.J., na terenie działki o nr ew. gr. 246/5 w m. Dzierżążno i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-09 12:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-04-09 12:21
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-09 12:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-09 12:16

15. Decyzja z dnia 8 kwietnia 2014r., sygn. akt 5913/13 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 września 2013r., nr GPG.6220.4.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-14 08:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-16 10:25
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-04-14 08:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-04-14 08:17

16. Decyzja  z  dnia 9.05.2014r. sygn. akt 5506/12   utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia  08.11. 2012 r. nr WGIiOŚ-7627/2/ŚR/08 określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowych, na działkach nr 81 i 108/13 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-16 10:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-16 10:26
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-16 10:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-16 10:15

17. Decyzja z dnia 15.05.2014r. sygn. akt 1756/13 wydana po rozpoznaniu odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08.02.2013 r. nr WŚ-I.6220.II.113D.2012.AN.252 123 o umorzeniu z urzędu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku magazynowego, budowa budynku biurowo- magazynowego oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu drogowego, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul. Nowatorów 8" - utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:21
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 08:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:21

18. Postanowienie z dnia 20.05.2014r. sygn. akt SKO Gd/923/14 wydane po rozpoznaniu wniosku Jarosława Raka o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Gdańska przez Dyrektora Wydziału Środowiska z dnia 31.05.2012r., nr WŚ-I.6220.II.72D.2011.El. 113139 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej „Gdańsk-Błonia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:22

19. Postanowienie z dnia 21.05.2014r. sygn. akt SKO Gd/523/14 wydane po rozpoznaniu odwołania Jarosława Raka od decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Gdańska przez Dyrektora Wydziału Środowiska z dnia 31.05.2012r., nr WŚ-I.6220.II.72D.2011.E1.113139 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej „Gdańsk-Błonia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, 14 o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:24

20. Decyzja z dnia 19.05.2014r. sygn. akt 5482/13 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 29.08.2013 r., nr RGK.6220.6.2012-D ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu budynków: hotelowego i mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym i miejscami postojowymi, realizowanego na działkach nr 340/1, 340/2, 338, 336/1, 336/2, 336/3, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8 i 337/9 obręb Władysławowo 03, przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie" oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku  przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:28
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-23 08:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-23 08:28

21. Decyzja z dnia  23.05.2014r. o sygn. akt 1835/13, utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice SB.7624­22/40/09/10/11/12/13 z dnia 20.02.2013r., o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni, tuczarni, silosów na pasze i zbiornika na gnojowicę na działce nr 104/2 (obręb Borowy Las), położonej w Starej Hucie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-28 09:32
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-05-28 09:33

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-28 09:33

22. Decyzja z dnia 09.06.2014 r. sygn. akt 3391/13 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2013r. Nr WGIiOŚ.6220.3.2012 o odmowie określenia uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża „ Bożepole Królewskie II" w miejscowości Bożepole Królewskie, działki nr 156/2; 156/4; 158 i 188, gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-16 08:15
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-06-16 08:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-16 08:15

23. Postanowienie z dnia 12.06.2014r. sygn. akt 3358/13, na mocy którego uchylone zostało w całości postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański WPIU.I AG-7332-2/2010 z dnia 13.05.2013r., o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo-usługowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim, na działkach nr: 502, 2/143, 2/229, 239, 118, 24/21, 24/23 położonych w obrębie 19, oraz na działce nr 293, położonej w obrębie 37.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-18 11:55
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-06-18 11:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-18 11:57

24. Decyzja z  dnia 23.06.2014 r. sygn. akt 3954/13 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 2/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,0 m oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-27 09:32
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-06-27 09:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-06-27 09:33

25. Decyzja z dnia  04 lipca 2014r. sygn.akt 5071/13 utrzymująca w mocy wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję z dnia 31 lipca 2013 r. nr WŚ.I.6220.II .67.D.2013.TB.WŚ.136228 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GDAŃSK REJA BB 49666 przy ul.Narwickiej 11 w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-09 08:32
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-07-09 08:32

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-09 08:32
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-09 08:28

26. Decyzja z dnia 8 lipca 2014 r. sygn. akt 6911/13 o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania Gminy Miasta Gdynia od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27.11.2013 r., znak ROD.6220.18.2012.ER.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-16 12:52
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-07-16 12:54

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-16 12:52

27. Postanowienie z dnia 15.07.2014 r. sygn. akt SKO Gd/1204/14, na mocy którego odmówiono wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy z wniosków skarżących w przedmiocie uznania za stronę w postępowaniu administracyjnym.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-18 08:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-18 08:18

28. Postanowienie z dnia 15 lipca 2014 r. o sygn. akt SKO Gd/1332/14 o umorzeniu postępowania zażaleniowego w sprawie zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lutego 2014 r. nr GPG.6220.9.2012 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW do wysokości całkowitej do 150 m i szerokości łopat do 90 m na działce nr 185 obr. geod. Obrzynowo wraz z kablem odprowadzającym wytworzona energię do linii średniego napięcia na działkach nr 185, 97, 98 oraz ustalił niezbędny zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-18 08:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-18 08:18

29. Zawiadomienie z dnia 31 lipca 2014 r. sygn. akt 6092/12 o możliwości zapoznania się w siedzibie Kolegium, Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 z uzupełnieniem Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego o obsadzie 1900 stanowisk dla tuczników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 672/7, obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy o możliwości składania uwag i wniosków do dołączonego przy piśmie z dnia 24 stycznia 2014r., uzupełnienia raportu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia / odnośnie udziału społeczeństwa od dnia jego ogłoszenia/.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-31 13:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-31 13:34

30. Decyzja z dnia  01 sierpnia 2014r. o sygn. akt 6669/13 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Wejherowo znak RGN-7666.8.2010 z dnia 14 lutego 2012r., wydanej w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie I modernizacji stawów rybnych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu pstrągowego o produkcji do 60 t/rok na działkach o nr 222/2, 253 (przed zmianą 222/1), 223 i 230 obręb Warszkowo, w miejscowości Warszkowo, gmina Wejherowo I przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-01 13:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-01 13:09

SKO Gd_1571_14

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-08-13 11:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-13 11:48

31. Postanowienie z dnia 11 sierpnia 2014 r. o sygn. akt SKO Gd/1571/14 Gdańsk, na mocy którego stwierdzono niedopuszczalność wniesienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Choczewo RROWiS 7632/08/09/12 z dnia 09.10.2012r., zmieniającej decyzję tego organu RROWiS 7632/08/09 z dnia 28.04.2010r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-13 11:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-08-13 11:44

4354_13

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-08-18 08:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-18 08:16

32. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 12.08.2014r.  sygn. akt 4354/13, utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Kościerzyna 0S6220.7.16.2012.2013.KL z dnia 02.07.2013r., o odmowie uchylenia decyzji tegoż organu 0S6220.7.10.2012.KL z dnia 30.11.2012r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu prefabrykacji strunobetonu na działce nr 202/14, położonej w Grzybowie, wobec braku podstaw do jej uchylenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-18 08:16

4239_13

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-08-22 08:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-22 08:11

33. Postanowienie Samorzadowego Kolegium Odwołąwczego w Gdańsku z dnia 19 sierpnia 2014 r. sygn. akt 4239/13 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 28.06.2013r. OSR.7625/1/2010 o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/13" zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Stegna Nr OSR 7625/01/20 10 z dnia 24.06.2010r..

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-22 08:11

3719_13

 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-08-28 07:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-28 07:49

34. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25.08.2014r. sygn. akt 3719/13 o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 6 marca 2009 roku sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009r., ozn.: WS-I-7639/I/1 iD/2008­2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-08-28 07:49

35. Decyzja z  dnia  08 września 2014r., sygn. akt 6092/12 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta Skarszew nr WGIiOŚ.6220.10.2012 z dnia 27 listopada 2012r., wydaną w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego o obsadzie 1900 stanowisk dla tuczników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 672/7, obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-08 12:05
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-08 12:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-08 12:05

36. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 25 sierpnia 2014 r. sygn. akt 3719/13 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Kolegium z dnia 6 marca 2009 r. sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r. nr WS-I­7639/1/11 D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-17 08:28
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-17 08:28

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-17 08:28

37. Decyzja z dnia 23.09.2014 r. sygn. akt 4081/2013 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2013 r., nr ROD.6220.16.2012.AD ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Gdyni, ul. Żwirowa 2, dz. 924/77, 448/77 i 57 KM 13 obr. Gdynia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-29 08:57
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-09-29 08:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-29 08:57

38.Postanowienie z dnia 25.09.2014r. sygn. akt SKO Gd/2745/14 stwierdzające niedopuszczalność odwołania wniesionego przez Jerzego Dworzeckiego; Hipolita Reicha; Joanny Gracz; Krzysztofa Bielawskiego; Izabeli Polak-Kaim; Katarzyny i Damiana małż. Złoch; Ewy Włoch; Marcina Szadego; Anny Sikorskiej; Moniki Swiderskiej; Mirosława Sikorskiego; Urszuli i Tomasza Duszak; Krystyny i Wojciecha Wachowiak; Jerzego Sasina; Krzysztofa Tumińskiego; Tomasza Złocha; Małgorzaty Borysewicz; Lucyny Smyczyńskiej; Janiny Sitkowskiej; Kamilli Litterer; Agaty Demczuk; Ryszarda Demczuk; Eryki i Zbigniewa Golmont; Anny Brzezińskiej; Bartosza Brzezińskiego; Władysława Jamróz; Renaty Reich-Kolmetz; Marioli i Zbigniewa Foltyńskich; Dagmary i Krzysztofa Karpowicz; Anny Demczuk; Jolanty Zaręby; Krzysztofa Drozda; Franciszka Rohde i Władysława Spechta od decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 sierpnia 2009r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater:C 1 „C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 511; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 (obr. Łężyce) w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo- rozumianego, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, realizowanego przez Eko Dolinę spółka z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-30 08:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-09-30 08:20

39. Decyzja z  dnia 29.09.2014 r. sygn. akt 5168/13 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12.08.2013 r., nr K-OŚ-6220-1/11 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do produkcji brojlerów na działce nr 136/6, w miejscowości Glincz, gmina Żukowo, realizowanego przez Gospodarstwo Rolne Ferma Chowu Drobiu Wioletta Konkol z siedzibą w Niestępowie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-08 08:59
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-10-08 08:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-10-08 08:59

40. Postanowienie z  dnia 22 października 2014 r. o sygn. akt SKO Gd/3516/14 o umorzeniu postępowania zażaleniowego w sprawie zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 21 lipca 2014 r. nr GP.6220.6.2014 zawieszającego postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej z przepławka dla ryb na rzece Słupi w km 121+630 na terenie działek nr 49, 86/1, 286, 287, 285 w Sulęczynie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-03 14:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-03 14:30

41. Postanowienie z dnia  04.11.2014 r. sygn. akt SKO Gd/3266/14 o umorzeniu postępowania zażaleniowego, wszczętego na skutek zażalenia Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o. na postanowienie Wójta Gminy Gardeja z dnia 02.07.2014 r., znak Oś- 6220D. 11.13.2014, w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowiska planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-19 08:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-19 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-19 09:01

42. Decyzja z  dnia  18 listopada 2014r. o sygn. akt SKO Gd/1961/14 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 08 kwietnia 2014r., rozstrzygającą o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku kurnika dla planowanej obsady łącznie 58 DJP inwentarza (14 500 szt. brojlerów) na terenie działki nr 7/1 położonej w miejscowości Gowidlino obręb ewidencyjny Gowidlino, gm. Sierakowice.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-20 09:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-20 09:47

43. Decyzja z dnia 18.11.2014 r. sygn. akt  SKO Gd/3137/14 uchylająca w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16.06.2014 r., GKVII.6220.5.19.2013 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Koślinka, gm. Sztum" - zlokalizowanej na działce nr 187/5, obręb Koślinka, Gmina Sztum i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-21 09:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-21 09:08

44. Postanowienie z dnia  13 listopada 2014r o sygn. akt SKO Gd/3513/14 odmawiające stronie odwołującej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Kosakowo nr GKOŚ.6220.1.7.2011.AB z dnia 16 czerwca 2014r, wydanej w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni biogazowej na dz. 1079 w Mostach, gm. Kosakowo „.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-25 13:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-11-25 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-25 13:11

45. Postanowienie  z dnia 14 listopada 2014r o sygn. akt SKO Gd/ 3468/14 stwierdzające  uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Kosakowo nr GKOŚ.6220.1.7.2011.AB z dnia 16 czerwca 2014r, wydanej w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni biogazowej na dz. 1079 w Mostach, gm. Kosakowo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-25 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-25 13:11

46. Decyzja  z  dnia 17 listopada 2014 r. o sygn. akt 5362/12 uchylająca decyzję Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 października 2012 r. nr RGPN/7666/47/2007/20 12 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej B2 w Łężycach na działkach nr 7/60 i 7/62 w części obejmującej w punkcie 1.A sentencji „Faza realizacji" tiret czwarte słowa „z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, zm.: z 2010 r. Nr 203 poz. 1351, Nr 28 poz. 145; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 117 poz. 678, Nr 138 poz. 809, Nr 152 poz. 897, Nr 171 poz. 1016)" oraz w punkcie 1.A sentencji „Faza realizacji" tiret dziesiąte w brzmieniu: „- gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji winno być zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami) oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.0 z 2012 r. poz. 391), a także regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 45 poz. 858)" i orzeczeniu w tym zakresie co do istoty poprzez nadanie brzmienia: „z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)" oraz „- gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji winno być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 ze zm.), a także Uchwałą Nr XXII/268/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3117 ze zm.)", oraz o utrzymująca  w mocy pozostałej część zaskarżonej decyzji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-25 13:11
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-11-25 13:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-11-25 13:11

47. Zawiadomienie z dnia 08.12.2014, iż w związku z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2014r. sygn. akt II SA/Gd 680/13, zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju lokalnego PROGRES z siedzibą w Klępinach oraz pp. Krystyny i Ludwika Braczko i p.Agnieszki Balmas, reprez. przez pełn. r.pr.Agnieszkę Balmas, od decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21.02.2013r. nr ZPiROŚ.6220.3.3424.DEC.2011 ustalającej na wniosek Nowa Energia Trąbki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sobowidz i Gołębiewo w gminie Trąbki Wielkie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-15 08:37

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-15 08:37

48. Decyzja  z dnia 15 grudnia 2014r. (sygn. akt 5702/13) orzekająca o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Choczewo z dnia 9.11.2012r. nr RIGKiOŚ.6220.03.2012 orzekającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa jednej elektrowni wiatrowej na działce Nr 46/31 obręb Zwartowo w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim" wydanej przez Wójta Gminy Choczewo dnia 9 listopada 2012r., sprostowanej postanowieniem nr RIGKiOŚ.6220.03.2012/2013 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9.01.2013r.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-19 07:59
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-12-19 07:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-19 07:59

49. Decyzja z dnia 15 grudnia 2014r., sygn. akt  SKO Gd/1966/14 uchylająca decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 marca 2014r., nr GKVII.6220.7.24.2012.2013 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 1,6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na działce nr 200/4, obręb Koniecwałd, gmina Sztum" w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-19 08:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-19 08:09

50. Decyzja z  dnia 11 grudnia 2014r. sygn. akt 4345/13 wydana  po rozpoznaniu odwołania Sabiny Stankowskiej reprezentowanej przez Radcę Prawnego Piotra Pawłowskiego od decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 01.07.2013 r., (nr. RSB.6220.8.25.2011) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice budynku inwentarskiego - kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą - i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-19 08:09
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2014-12-19 08:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-19 08:09

51. Decyzja z dnia 18 grudnia 2014r., sygn. akt  SKO Gd/4197/14 uchylająca decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 września 2014r., nr GKVII.6220.8.24.2012.2013 odmawiającą wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 4,2 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanych na działkach nr 201/1 i 203/1, obręb Koślinka, gmina Sztum", w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 07:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 07:59

52. Decyzja z dnia 18 grudnia 2014r., sygn. akt  SKO Gd/4734/14 uchylająca decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 października 2014r., nr GKVII.6220.17.18.2012 odmawiającą wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej" zlokalizowanego na działkach nr 89/3, 90, 91/5, 91/2, 92, obręb Koniecwałd i działki nr 75/1, 76/1 obręb Kępina „ gm. Sztum w całości i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-12-22 07:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20693
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-22 07:59:09