Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rok 2014

Zawiadominie nr 1 z dnia 10 stycznia 2014 r.

 

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 7 stycznia 2014 r. decyzji (sygn. akt:5661/13) o umorzeniu postępowania w sprawie odwołania Dariusza Sonnenfeld, prowadzącego działalność gospodarczą Sonnenfeld Przedsiębiorstwo Wielobranżowe od decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 13.09.2013 r., znak OSiGW.6220.5.2011, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa dwóch elektrowni wiatrowych o mocy 0,5 MW każda wraz z drogą dojazdową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną (okablowanie, trafostacja), realizowanego na działce 159/1 w miejscowości Rakowice, gmina Kwidzyn, powiat kwidzyński, województwo pomorskie".

Zawiadomienie nr 2 z dnia 15 stycznia 2014 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z art.38 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia

o wydaniu w dniu 7.01.2014r. postanowienia sygn. akt 6747/13 o sprostowaniu oczywistej omyłki w postanowieniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia 21.11.2013r. sygn. akt 5583/13 stwierdzającym niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 6 września 2013r. GKOŚ.6220.19.9.2013.AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego na terenie działek:

3/1; 3/2; 11; 12/1; 12/2; 14/5; 15/16; 15/18; 15/24; 20/25; 20/33; 63/2; 63/3; 75/16; 75/16;

75/17; 75/19; 75/23; 75/27; 75/28; 76/196; 76/197; 77/12; 77/16; 77/22; 77/23; 78/3; 78/9;

78/10; 79/2; 82/1; 82/5; 82/6; 82/7; 123/1; 123/2; 169; 173/3; 173/5; 173/21; 178/1; 289/1;

289/2; 297/1; 297/2; 299/1; 299/2; 337/5; 337/7; 337/8 - obręb 16;

7/3; 18/21; 36/2; 42/6; 42/8; 42/9; 42/13; 42/14; 45; 51/4; 55/14; 59; 60/15; 60/11; 63; 66; 74/6; 489/1; 489/2; 539; 597/1; 597/2 - obręb 17;1/50; 1151; 1/54/1/131/1/133; 1/137; 1/139; 1/141; 1/142; 1/145; 1/149; 1/153; 1/154 - obręb22;68, 130 - obręb Rębiechowo.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 17 stycznia 2014 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia

o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Wójta Gminy Choczewo z dnia 09.10.2012r. znak RROWiŚ 7632/08/09/12 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Choczewo z dnia 28.4.2010r. Nr RROWiŚ 7632/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo".

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Strony mogą, w terminie czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 11 lutego 2014 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013r. poz.267/ w związku z art.38 oraz art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199 poz. 1227 / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04 lutego 2014r. decyzji (sygn.akt 1550/13) w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny pospolitej - piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych, z części złoża Zielnowo 1, o powierzchni obszaru górniczego 2,7632ha i planowanym wydobyciu: 35000-300000 ton/rok, czyli 20000-170000m3/rok, zlokalizowanego na działce nr 260/17 położonej na terenie obrębu Zielnowo w gminie Luzino.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kolegium w Gdańsku, ul.Podwale Przedmiejskie 30 w godz.7:30 – 15:30

Zawiadomienie nr 5 z dnia 18 lutego 2014 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267 ) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 z późn.zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

zawiadamia

o wszczęciu na wniosek Pana Andrzeja Józefczyka, reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata Michała Szpajera oraz Pana Jacka Międlara; Pana Mariusza Filipa; Pana Roberta Kraika; Pani Zofii Węsierskiej; Pana Andrzeja Hinca; Pani Mirosławy Wykowskiej; Pana Jana Węsierskiego i Pana Wiesława Fila, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Andrzeja Józefczyka, postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 6 marca 2009 roku decyzji (sygn. akt 927/09) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r., ozn.: WŚ-I-7639/I/11D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia: „ Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy " w Gdańsku.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Strony mogą, w terminie czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Z uwagi na fakt złożenia przez wnioskodawców skargi na bezczynność Kolegium, jak też obowiązek przekazania skargi wraz z odpowiedzią i aktami sprawy, SKO w Gdańsku informuje, że akta sprawy znajdować się będą w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gdańsku, Al. Zwycięstwa 16/17.

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w siedzibie wskazanego wyżej sądu.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 19 lutego 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10 lutego 2014 r. decyzji sygn. akt 4023/12 o uchyleniu decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 9 sierpnia 2012 r. nr IK.R.7639-14/10 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wiaty na cele działalności tartacznej oraz stolarni na działce nr 118/2 w Bączu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy prowadzone przez Burmistrza Kartuz, zawierające dokumentację sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 13 marca 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 4 marca 2014 r. decyzji sygn. akt 1768/13 o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 04.02.2013 r. nr RGK.6220.9.2012/13-D o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu mieszkalno-usługowego (pensjonatowego) wraz z polem kempingowym na terenie działki nr 141, obr. Chłapowo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Akta sprawy prowadzone przez Burmistrza Miasta Władysławowa, zawierające dokumentację sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 13 marca 2014 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 267) w związku z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn.zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11.03.2014r. w sprawie sygn. akt 3320/13 decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia wydanej przez Wójta Gminy Choczewo z dnia 09.10.2012r. znak RROWiŚ 7632/08/09/12 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Choczewo z dnia 28.4.2010r. Nr RROWiŚ 7632/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo".

Strony mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul, Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 25 marca 2014 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późń. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 12 marca 2014r., sygn. akt 4087/12 uchylającej decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 10.10.2011r., nr WGIiOŚ.7627/15-2/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Jednocześnie na mocy art. art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w/w decyzji z dnia 12 marca 2014r., sygn. akt 4087/12.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 26 marca 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz.647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19.03.2014r. decyzji o sygn. akt 5865/12, utrzymującej w mocy decyzję SKO z dnia 27.11.2012r., sygn. akt 3015/12 stwierdzającą, iż decyzja Burmistrza Skarszew z dnia 05.02.2008 r. nr WGIiOS/7332/17/CP/2007, ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na terenie działek nr 651/19 i 651/25 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy - została wydana z naruszeniem prawa.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 1 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 11.03.2014 sygn. akt 3320/13 odmawiającego stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Wójta Gminy Choczewo z dnia 09.10.2012r. Nr RROWiŚ 7632/08/09/12 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Choczewo z dnia 24.04.2010r. Nr RROWiŚ 7632/08/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo"

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 9 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07.04.2014 r. decyzji sygn. akt 2567/2013 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 25.03.2013 r., nr RL-R.6220.1.2013.NL o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie istniejącej Ubojni Drobiu Mielewczyk Sp.J., na terenie działki o nr ew. gr. 246/5 w m. Dzierżążno i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 14 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w dniu 8 kwietnia 2014r. decyzji z dnia 8 kwietnia 2014r., sygn. akt 5913/13 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 września 2013r., nr GPG.6220.4.2013 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont Oczyszczalni Ścieków w Prabutach".

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Prabutach.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 25 kwietnia 2014 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 267 z późn. zmianami), w związku z art. 53 ust.1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 647 z późn. zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 7 kwietnia 2014 r. decyzji (sygn. akt: 6901/13) o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Danuty i Jana Kozikowskich od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26 listopada 2013 r., znak UN-Z.6733.82.2012.AG, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, realizowanej na terenie działek nr: 255, 254/35, 254/37, 257, 325, 1048,1049, 1039, 992/2, 950, 949, 947, 971, 991, 988, 319/24, 1114, 1112, 319/44, 319/43 i 320 w Barniewicach, gmina Żukowo oraz na terenie działki nr 1199 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 9 maja 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 poz. 647 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.04.2014 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 3175/13 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 07.05.2013 r. nr WUAiOZ-I-­6733.26-5.2013.5-EJ. 95944 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie odcinka sieci ciepłowniczej 2xDN65/140 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na dz. Nr 724/50 obręb 303S w ramach budowy osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych A, B, C przy ul. Małomiejskiej w Gdańsku.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 14 maja 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2012 poz. 647 z zm.) zawiadamia o wydanej w dniu 08 maja 2014r. decyzji (sygn.akt 3242/13) utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Kolbudy decyzję nr BP.6733.CP.4.2013.KS z dnia 13 maja 2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie energetycznej linii SN 15 kV na działkach nr 67/11 i 67/12 obręb Czapielsk, gm. Kolbudy.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 23 maja 2014 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 15.05.2014r. po rozpoznaniu odwołania Bolesława Dudy od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 08.02.2013 r. nr WŚ-I.6220.II.1 13D.2012.AN.252 123 o umorzeniu z urzędu jako bezprzedmiotowego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku magazynowego, budowa budynku biurowo- magazynowego oraz przebudowa i rozbudowa wewnętrznego układu drogowego, infrastruktury technicznej oraz zagospodarowania terenu w Gdańsku przy ul. Nowatorów 8" - wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 23 maja 2014 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż:

1.w dniu 20.05.2014r. po rozpoznaniu wniosku Jarosława Raka o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Gdańska przez Dyrektora Wydziału Środowiska z dnia 31.05.2012r., nr WŚ-I.6220.II.72D.2011.El. 113139 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej „Gdańsk-Błonia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wydało postanowienie nr SKO Gd/923/14 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania;

2. w dniu 21.05.2014r. po rozpoznaniu odwołania Jarosława Raka od decyzji wydanej z up. Prezydenta Miasta Gdańska przez Dyrektora Wydziału Środowiska z dnia 31.05.2012r., nr WŚ-I.6220.II.72D.2011.E1.113139 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: Budowa elektrowni wiatrowej „Gdańsk-Błonia" wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wydało postanowienie nr SKO Gd/523/14 o uchybieniu terminu do wniesienia odwołania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniami w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowień uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 23 maja 2014 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 19.05.2014 r. decyzji sygn. akt 5482/2013 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 29.08.2013 r., nr RGK.6220.6.2012-D ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu budynków: hotelowego i mieszkalnego wielorodzinnego z parkingiem podziemnym i miejscami postojowymi, realizowanego na działkach nr 340/1, 340/2, 338, 336/1, 336/2, 336/3, 337/3, 337/4, 337/5, 337/6, 337/7, 337/8 i 337/9 obręb Władysławowo 03, przy ul. Hryniewieckiego we Władysławowie" oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 28 maja 2014 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.05.2014r. decyzji o sygn. akt 1835/13, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice SB.7624­22/40/09/10/11/12/13 z dnia 20.02.2013r., o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie chlewni, tuczarni, silosów na pasze i zbiornika na gnojowicę na działce nr 104/2 (obręb Borowy Las), położonej w Starej Hucie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 28 maja 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2013r. poz. 267 ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. z 2012 r. poz. 647 ze zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 26 maja 2014r., decyzji o sygn. akt 3063/13 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa nr ZPG.6733.11.2011 z dnia 19 kwietnia 2013r., wydanej w przedmiocie umorzenia postępowania w części dotyczącej budowy linii napowietrznej 15kV/04kV, budowie stacji transformatorowej 15kV/04kV, budowie linii kablowej nn oraz budowie złączy kablowych na terenie działki nr 14/42 w Obr. Minkowice, zaznaczonej w załączniku graficznym oraz umorzenia postępowania w części dot. budowy złączy kablowych do działek 407- 472, 14/9, 14/10, 14/35-14/38, 14/46 poł. w obrębie Minkowice i odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15kV/04kV na działce nr 13/2 obr. Minkowice, budowie stacji transformatorowej 15kV/04kV na działce 14/39 obr. Minkowice, budowie linii kablowej nn na działce 13/2 i działce 14/39 położonych w obrębie Minkowice.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30‑15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 4 czerwca 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267. ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 26 maja 2014r. decyzji ( sygn.akt 1967/13 ) utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Pszczółki decyzję nr RIG.6733.18.2012.AR z dnia 18.01.2012 r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego: „Budowa Stacji Bazowej Telefonii Komórkowej Operatora P4 na terenie działki nr 27, położonej w Kleszczewku".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 09.06.2014 r. decyzji sygn. akt 3391/13 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 16 maja 2013r. Nr WGIiOS.6220.3.2012 o odmowie określenia uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji kruszywa ze złoża „ Bożepole Królewskie II" w miejscowości Bożepole Królewskie, działki nr 156/2; 156/4; 158 i 188, gmina Skarszewy oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 16 czerwca 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 267 ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.0 z 2012r., poz. 647 ze zm) zawiadamia o wydaniu w dniu 12 czerwca 2014r., decyzji o sygn. akt 3720/12 utrzymującej w mocy decyzję Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni nr RP.6733.21.2013.AS/587 z dnia 11 czerwca 2013r., o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia i utwardzenia nawierzchni jezdni, murów oporowych na terenie działek: 372, 373, 383, 107/51, 248/51, 406/51, 416/51, 413/46,86/51, 459/52, 89/52, 458/52, 120/46, 45, 68/51, 102/51, 157/51, 158/51, 159/51, 106/51, 79/51, 155/52, 135/52, 136/52, 448/51, KM 2 obręb Wielki Kack oraz na terenie działek nr 1, 200, 221/72, KM 3 obręb Wielki Kack w rejonie ulic Olgierda i Żniwnej.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzja w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz.7:30- 15:30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 18 czerwca 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz.U. z 2013 poz. 267 ) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.0 z 2012r., poz. 647 ze zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 16 czerwca 2014r., decyzji o sygn. akt 6380/13 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 24 października 2013r., o sygn. akt 1615/13 stwierdzającej, iż decyzja Burmistrza Skarszew WGIiOŚ/7332/18/CP/2007 z dnia 5 lutego 2008r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy trzech elektrowni wiatrowych z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej na działkach nr 81 i 108/13 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy, wydana została z naruszeniem prawa.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzja w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz.7:30- 15:30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 18 czerwca 2014 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy Z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 12.06.2014r. postanowieniu o sygn. akt 3358/13, na mocy którego uchylone zostało w całości postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański WPIU.I AG-7332-2/2010 z dnia 13.05.2013r., o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo-usługowego wraz z siecią kanalizacji deszczowej przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim, na działkach nr: 502, 2/143, 2/229, 239, 118, 24/21, 24/23 położonych w obrębie 19, oraz na działce nr 293, położonej w obrębie 37.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 27 czerwca 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.06.2014 r. decyzji sygn. akt 3954/13 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 18.06.2013 r. nr 2/2013 o umorzeniu z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „ Legalizacja istniejących obiektów budowlanych: wiaty stanowiącej osłonę maszyn i urządzeń oraz środków transportu o wymiarach 15,7m x 12,0 m oraz wiaty stanowiącej zadaszenie o konstrukcji drewnianej posadowionej na trzech kontenerach stalowych o wymiarach 12m x 32m w Stężycy, przy ul. Kartuskiej 30 " oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 9 lipca 2014 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj.Dz.U. z 2013r. poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 04 lipca 2014r. decyzji sygn.akt 5071/13 utrzymującej w mocy wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję z dnia 31 lipca 2013 r. nr WŚ .I.6220.II .67.D.2013 .TB.WŚ.136228 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej GDAŃSK REJA BB 49666 przy ul.Narwickiej 11 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 16 lipca 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( jednolity tekst Dz.U. z 2013 r. poz. 267 ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2012r.. Dz. U. poz.647 ze zm. /, zawiadamia o wydaniu w dniu 10 lipca 2014r. postanowienia z dnia 10 lipca 2014r. o sygn. akt 1939/14 wstrzymującego z urzędu wykonanie decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 8 kwietnia 2014r., nr UAN.6730.3.12.2014 ustalającej dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Gdańsku warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazu średniego ciśnienia PE DN 110 na terenie działek nr 95 i 99/10 w miejscowości Zajączkowo, gmina Tczew.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 18 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. O udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 15.07.2014 r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/1204/14, na mocy którego odmówiono wyznaczenia dodatkowego terminu do załatwienia sprawy z wniosków Elżbiety Rekowskiej i Justyny Rekowskiej w przedmiocie uznania za stronę w postępowaniu administracyjnym oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 18 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1213 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 lipca 2014 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/1332/14 o umorzeniu postępowania zażaleniowego w sprawie zażalenia na postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 14 lutego 2014 r. nr GPG.6220.9.2012 nakładającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW do wysokości całkowitej do 150 m i szerokości łopat do 90 m na działce nr 185 obr. geod. Obrzynowo wraz z kablem odprowadzającym wytworzona energię do linii średniego napięcia na działkach nr 185, 97, 98 oraz ustalił niezbędny zakres raportu o oddziaływaniu planowanego przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ( ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-­824 Gdańsk ) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 31 lipca 2014 r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U poz. 267 z 2013r) oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U poz. 1235 z 2013r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie Kolegium, Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 z uzupełnieniem Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego o obsadzie 1900 stanowisk dla tuczników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 672/7, obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy o możliwości składania uwag i wniosków do dołączonego przy piśmie z dnia 24 stycznia 2014r., uzupełnienia raportu w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia / odnośnie udziału społeczeństwa od dnia jego ogłoszenia/.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 1 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 01 sierpnia 2014r., decyzji o sygn. akt 6669/13 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Wejherowo znak RGN-7666.8.2010 z dnia 14 lutego 2012r., wydanej w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie, rozbudowie I modernizacji stawów rybnych przeznaczonych do chowu i hodowli ryb typu pstrągowego o produkcji do 60 t/rok na działkach o nr 222/2, 253 (przed zmianą 222/1), 223 i 230 obręb Warszkowo, w miejscowości Warszkowo, gmina Wejherowo i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 12 sierpnia 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 07.08.2014 r. decyzji o sygn. akt 493412013 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28.06.2013 r., nrWUAiOZ-1-6733.30-5.2013.2-NA.118649 o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 nr GDA0089A o wys. 10 m na dachu budynku biurowego przy ul. Bażyńskiego w Gdańsku dz. nr 259 obr. 12 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłęszenia.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 13 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.) w zw. z art.74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o .wydanym w dniu 11.08.2014r. postanowieniu o sygn. akt SKO Gd11571/14 Gdańsk, na mocy którego stwierdzono niedopuszczalność wniesienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdańsku wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Choczewo RROWiS 7632/08/09/12 z dnia 09.10.2012r., zmieniającej decyzję tego organu RROWiS 7632/08/09 z dnia 28.04.2010r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Budowie zespołu 12 elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zwartowo, gmina Choczewo".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art.49 Kpa, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 12.08.2014r. decyzji o sygn .akt  4354/13 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kościerzyna  OS6220.7.16.2012.2013.KL z dnia 02.07.2013 r., ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu prefabrykacji strunobetonu na działce nr 202/14, poł. w Grzybowie, wobec braku podstaw do jej uchylenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzja w siedzibie Kolegium w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 20 sierpnia 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013 poz. 267) w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U z 2012r., poz. 647 ze zm) zawiadamia o wydaniu w dniu 12 sierpnia 2014r., postanowienia o sygn. akt 2917/13 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego o sygn. akt 1230/12 z dnia 03 stycznia 2013r utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2012r., o nr WUAiOZ-I-6733. 132-6.2011.201 2.I-NA.333465 rozstrzygającą o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY" nr GDA0072B na działce nr 587/4, obr. 003 w Gdańsku przy ni. Radarowej 1

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7. 30- 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 22 sierpnia 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 W ZW. Z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 18.08.2014r. postanowieniu sygn. akt 4239/13 utrzymującym w mocy postanowienie Wójta Gminy Stegna z dnia 28.06.2013r. OSR.7625/1/2010 o odmowie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie przedsięwzięcia „Budowa elektrowni wiatrowej w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/13" zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Stegna Nr OSR 7625/01/20 10 z dnia 24.06.2010r. oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 39 z dnia 28 sierpnia 2014 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn.zm.) w związku z art.19 ust.1 i ust.2 pkt 4 a ustawy z dnia 27.kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (J. t. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 25.08.2014r. po rozpoznaniu wniosku Pana Andrzeja Józefczyka, reprezentowanego przez pełnomocnika adwokata Michała Szpajera oraz Pana Jacka Międlara; Pana Mariusza Filipa; Pana Roberta Kraika; Pani Zofii Węsierskiej; Pana Andrzeja Hinca; Pani Mirosławy Wykowśkiej; Pana Jana Węsierskiego i Pana Wiesława Fila, reprezentowanych przez pełnomocnika Pana Andrzeja Józefczyka wydało decyzję sygn. akt 3719/13 o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 6 marca 2009 roku sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009r., ozn.: WS-I-7639/I/1 iD/2008­2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia: „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30‑15.30.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 2 września 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  ( jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2012r. Dz. U. poz.647 ze zm./, zawiadamia o wydaniu w dniu 25 sierpnia 2014r. decyzji o sygn. akt 4621/13 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12.07.2013r., nr UN-Z.6733.75.2013.AG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia d125PE na terenie działek nr 270/2 i 270/4 „ położonych w Rębiechowie.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 41  z dnia 8 września 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 08 września 2014r., decyzji o sygn. akt 6092/12 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Skarszew nr WGIiOS.6220.10.2012 z dnia 27 listopada 2012r., wydaną w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu inwentarskiego o obsadzie 1900 stanowisk dla tuczników wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce nr 672/7, obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 17 września 2014 r.

Na podstawie art. 131 w zw.. z art. 127 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 25 sierpnia 2014 r. sygn. akt 3719/13 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Kolegium z dnia 6 marca 2009 r. sygn. akt 927/09 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 stycznia 2009 r. nr WS-I­7639/1/11 D/2008-2009/AN w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Rozbudowa Portu Lotniczego im. Lecha Wałęsy" w Gdańsku.

Doręczenie niniejszego pisma uważa się za dokonane w terminie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 43  z dnia 29 września 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.09.2014 r. decyzji sygn. akt 4081/2013 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 19.06.2013 r., nr ROD.6220.16.2012.AD ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku gospodarczego na warsztat samochodowy w Gdyni, ul. Żwirowa 2, dz. 924/77, 448/77 i 57 KM 13 obr. Gdynia oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 44  z dnia 30 września 2014 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn.zm.) w związku z art.19 ust. 1 i ust.2 pkt 4 a i art. 46 a ust.5 ustawy z dnia 27.kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz.U. z 2008r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 25.09.2014r. wydało postanowienie sygn. akt SKO Gd/2745/1 4 stwierdzające niedopuszczalność odwołania wniesionego przez Jerzego Dworzeckiego; Hipolita Reicha; Joanny Gracz; Krzysztofa Bielawskiego; Izabeli Polak-Kaim; Katarzyny i Damiana małż. Złoch; Ewy Włoch; Marcina Szadego; Anny Sikorskiej; Moniki Swiderskiej; Mirosława Sikorskiego; Urszuli i Tomasza Duszak; Krystyny i Wojciecha Wachowiak; Jerzego Sasina; Krzysztofa Tumińskiego; Tomasza Złocha; Małgorzaty Borysewicz; Lucyny Smyczyńskiej; Janiny Sitkowskiej; Kamilli Litterer; Agaty Demczuk; Ryszarda Demczuk; Eryki i Zbigniewa Golmont; Anny Brzezińskiej; Bartosza Brzezińskiego; Władysława Jamróz; Renaty Reich-Kolmetz; Marioli i Zbigniewa Foltyńskich; Dagmary i Krzysztofa Karpowicz; Anny Demczuk; Jolanty Zaręby; Krzysztofa Drozda; Franciszka Rohde i Władysława Spechta od decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 28 sierpnia 2009r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 określającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater:C 1 „C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 511; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58; 177/2; 177/1; 7/31; 7/32 i 35/1 (obr. Łężyce) w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo- rozumianego, jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko jest wymagany, zgodnie z 2 ust. 1 pkt 41 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, realizowanego przez Eko Dolinę spółka z o.o. Łężyce Al. Parku Krajobrazowego 99, 84-207 Koleczkowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 45  z dnia 8 października 2014 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 29.09.2014 r. decyzji sygn. akt 5168/13 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12.08.2013 r., nr K-OŚ-6220-1/11 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego do produkcji brojlerów na działce nr 136/6, w miejscowości Glincz, gmina Żukowo, realizowanego przez Gospodarstwo Rolne Ferma Chowu Drobiu Wioletta Konkol z siedzibą w Niestępowie oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 46  z dnia 21 października 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 17.10.2014r. decyzji o sygn. akt 5258/13, utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz przez Koordynatora Zespołu ds. Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Kartuzach z dnia 7.08.2013r. nr RL.U.6733.24.2013.WL w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie sieci kanalizacyjnej tłocznej z przepompownią, przebiegającej na terenie działek nr : 303/2, 302/4, 302/10, 302/8, 302/7, 302/9 położonych w Prokowie, w gminie Kartuzy.

Zawiadomienie nr 47  z dnia 3 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm. ) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1213 z późn. zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 października 2014 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/3516/14 o umorzeniu postępowania zażaleniowego w sprawie zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 21 lipca 2014 r. nr GP.6220.6.2014 zawieszającego postępowanie w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie małej elektrowni wodnej z przepławka dla ryb na rzece Słupi w km 121+630 na terenie działek nr 49, 86/1, 286, 287, 285 w Sulęczynie.

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Zawiadomienie nr 48 z dnia 18 listopada 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 14.11.2014 r. decyzji o sygn. akt 5479/2013 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 27.08.2013 r., nr GN I.6733.51.69.2013 o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na odbudowie urządzenia wodnego, którego głównym zadaniem będzie eliminacja rozlewisk, powodzi i zachowanie bezpieczeństwa publicznego poprzez odprowadzenie wód opadowych i roztopowych ze zlewni ul. Kochanowskiego o parametrach zbliżonych do kanału odwadniającego do odbiornika wodnego Jeziora Barlewickiego na terenie działek nr 282, 237/9, 237/10, 279/1, i 279/2 obr. I miasta Sztum i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w dniach od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 -15.30.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 49  z dnia 19 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 04.11.2014 r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/3266/14 o umorzeniu postępowania zażaleniowego, wszczętego na skutek zażalenia Green Bear Corporation Poland Sp. z o.o. na postanowienie Wójta Gminy Gardeja z dnia 02.07.2014 r., znak Oś- 6220D. 11.13.2014, w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz opracowania raportu o oddziaływaniu na środowiska planowanego przedsięwzięcia, mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 50  z dnia 20 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 18 listopada 2014r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/1961/14 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 08 kwietnia 2014r., rozstrzygającą o umorzeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego budynku kurnika dla planowanej obsady łącznie 58 DJP inwentarza (14 500 szt. brojlerów) na terenie działki nr 7/1 położonej w miejscowości Gowidlino obręb ewidencyjny Gowidlino, gm. Sierakowice.

Zawiadomienie nr 51  z dnia 21 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 18.11.2014 r. decyzji SKO Gd/3137/14 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 16.06.2014 r., GKVII.6220.5.19.2013 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w rejonie miejscowości Koślinka, gm. Sztum" - zlokalizowanej na działce nr 187/5, obręb Koślinka, Gmina Sztum i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 52  z dnia 25 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U.  poz. 1235 z 2013r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 13 listopada 2014r postanowieniu o sygn. akt SKO Gd/3513/14 odmawiającym stronie odwołującej przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Kosakowo nr GKOŚ.6220.1.7.2011.AB z dnia 16 czerwca 2014r, wydanej w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni biogazowej na dz. 1079 w Mostach, gm. Kosakowo „.

Zawiadomienie nr 53  z dnia 25 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 1235 z 2013r., ze zm) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 14 listopada 2014r postanowieniu o sygn. akt SKO Gd/3468/14 stwierdzającym uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Kosakowo nr GKOŚ.6220.1.7.2011.AB z dnia 16 czerwca 2014r, wydanej w przedmiocie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację w/w przedsięwzięcia polegającego na „budowie elektrociepłowni biogazowej na dz. 1079 w Mostach, gm. Kosakowo".

Zawiadomienie nr 54  z dnia 25 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust. 5 w zw. z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 17 listopada 2014 r. decyzji ostatecznej sygn. akt 5362/12 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 października 2012 r. nr RGPN/7666/47/2007/2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej B2 w Łężycach na działkach nr 7/60 i 7/62 w części obejmującej w punkcie 1.A sentencji „Faza realizacji" tiret czwarte słowa „z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243,zm.:z 2010 r. Nr 203 poz. 1351, Nr 28 poz. 145;z 2011 r.Nr106 poz. 622, Nr 117 poz. 678, Nr 138 poz. 809, Nr 152 poz. 897, Nr 171 poz. 1016)" oraz w punkcie 1.A sentencji „Faza realizacji" tiret dziesiąte w brzmieniu: „- gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji winno być zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami) oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.0 z 2012 r. poz. 391), a także regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 45 poz. 858)" i orzeczeniu w tym zakresie co do istoty poprzez nadanie brzmienia: „z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)" oraz,,- gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji winno być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 ze zm.), a także Uchwałą Nr XXII/268/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo ( Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3117 ze zm.)", oraz o utrzymaniu w mocy pozostałej części zaskarżonej decyzji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 55  z dnia 25 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.) w zw. z art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 17 listopada 2014 r. decyzji sygn. akt 5362/12 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 29 października 2012 r. nr RGPN/7666/47/2007/20 12 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej B2 w Łężycach na działkach nr 7/60 i 7/62 w części obejmującej w punkcie 1.A sentencji „Faza realizacji" tiret czwarte słowa „z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243, zm.: z 2010 r. Nr 203 poz. 1351, Nr 28 poz. 145; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 117 poz. 678, Nr 138 poz. 809, Nr 152 poz. 897, Nr 171 poz. 1016)" oraz w punkcie 1.A sentencji „Faza realizacji" tiret dziesiąte w brzmieniu: „- gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji winno być zgodne z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 185 poz. 1243 ze zmianami) oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz.0 z 2012 r. poz. 391), a także regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wejherowo (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 45 poz. 858)" i orzeczeniu w tym zakresie co do istoty poprzez nadanie brzmienia: „z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.)" oraz „- gospodarowanie odpadami powstałymi w trakcie realizacji inwestycji winno być zgodne z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 ze zm.) oraz z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 poz. 1399 ze zm.), a także Uchwałą Nr XXII/268/2012 Rady Gminy Wejherowo z dnia 26 września 2012 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wejherowo (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 3117 ze zm.)", oraz o utrzymaniu w mocy pozostałej części zaskarżonej decyzji.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 3 grudnia 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 27.11.2014r. decyzji o sygn. akt 5549/13, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WUAiOZ-I-6733.52.3.2013.3-G.200148 z dnia 29 sierpnia 2013r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej w Gdańsku, przy ul. Arkońskiej na fragmencie działek nr 192/4 i 193 obręb 19.
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.
Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 9 grudnia 2014 r.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj.Dz.U. z 2012r. poz. 674 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 03 grudnia 2014r. decyzji sygn. akt 5795/13, uchylającej w całości wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Krokowa decyzję z dnia 13 września 2013r. nr ZPG.6733.09.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej im 0,4 kV, na terenie działek nr: 85/27, 85/1, 18/1, 17, 87/10, 87/6, 87/7 położonych w obr.Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 58 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 08.12.2014 r. postanowienia o sygn. akt SKO/Gd 4221/14, orzekającego o odmowie przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25.06.2014 r., znak UN-Z.6733.43.2014.JD, w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 59 z dnia 11 grudnia 2014 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 08.12.2014 r. postanowienia o sygn. akt SKO/Gd 4222/14, stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25.06.2014 r., znak UN-Z.6733.43.2014.JD, w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 60 z dnia 15 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 5.12.2014r. decyzji (sygn. akt 5435/13) orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 4.09.2013r. sygn. akt 163/12 odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3 czerwca 2008r. Nr B/JB/7331-cp/56/08 dot. lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce Nr 317/4 położonej w miejscowości Barniewice, polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej sieci ERA (budowa wieży o wysokości 30 m i zainstalowanie na niej anten) na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o.o. w Warszawie.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 61  z dnia 15 grudnia 2014 r.

Stosownie do treści art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2013 poz. 267 ze zm.) w zw. z art. 74 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2013r. poz.1235 ze zm.),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w związku z wyrokiem WSA w Gdańsku z dnia 30 kwietnia 2014r. sygn. akt II SA/Gd 680/13, zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju lokalnego PROGRES z siedzibą w Klępinach oraz pp. Krystyny i Ludwika Braczko i p.Agnieszki Balmas, reprez. przez pełn. r.pr.Agnieszkę Balmas, od decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21.02.2013r. nr ZPiROŚ.6220.3.3424.DEC.2011 ustalającej na wniosek Nowa Energia Trąbki Wielkie Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sobowidz i Gołębiewo w gminie Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym Kolegium informuje, iż można zapoznać się z dokumentacją sprawy (uzupełnieniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz składać uwagi i wnioski, w terminie 21-dni od dnia ogłoszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie Kolegium wyda decyzję w sprawie.

Zawiadomienie nr 62  z dnia 16 grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267., dalej powoływany jako k.p.a.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11 grudnia 2014 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt 5919/13 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Krokowej z dnia 11.09.2013 r. odmawiającej wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej 15kV, wymianie słupa linii napowietrznej elektroenergetycznej 15kV, budowie linii elektroenergetycznej kablowej mi 0,4kV, budowie stacji transformatorowej elektroenergetycznej słupowej 15/04 ky, na terenie działek 12/5; 13/2; 14/39; 15 położonych w obr. Minkowice, gm. Krokowa.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 63  z dnia 17  grudnia  2014 r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( j. t. Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 grudnia 2014r. decyzji (sygn. akt 5702/13) orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Choczewo z dnia 9.11.2012r. nr RIGKiOŚ.6220.03.2012 orzekającej o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa jednej elektrowni wiatrowej na działce Nr 46/31 obręb Zwartowo w gminie Choczewo, w powiecie wejherowskim" wydanej przez Wójta Gminy Choczewo dnia 9 listopada 2012r., sprostowanej postanowieniem nr RIGKiOŚ.6220.03.2012/2013 Wójta Gminy Wejherowo z dnia 9.01.2013r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 64  z dnia 19  grudnia  2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 15 grudnia 2014r., sygn. akt SKO Gd/1966/14 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 21 marca 2014r., nr GKVII.6220.7.24.2012.2013 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie elektrowni wiatrowej o łącznej mocy 1,6 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej na działce nr 200/4, obręb Koniecwałd, gmina Sztum" w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.


Zawiadomienie nr 65  z dnia 19 grudnia 2014 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 11.12.2014r. po rozpoznaniu odwołania Sabiny Stankowskiej reprezentowanej przez Radcę Prawnego Piotra Pawłowskiego od decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 01.07.2013 r., (nr. RSB.6220.8.25.2011) o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice budynku inwentarskiego - kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą - wydało decyzję przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 66  z dnia 22  grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 18 grudnia 2014r., sygn. akt SKO Gd/4197/14 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 12 września 2014r., nr GKVII.6220.8.24.2012.2013 odmawiającą wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na : „Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy 4,2 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną i przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej zlokalizowanych na działkach nr 201/1 i 203/1, obręb Koślinka, gmina Sztum", w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, Ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 67  z dnia 22  grudnia 2014 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013r. Dz. U. poz. 1235 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 19 grudnia 2014r., sygn. akt SKO Gd/4734/14 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 17 października 2014r., nr GKVII.6220.17.18.2012 odmawiającą wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na :,,Budowie dwóch turbin wiatrowych o łącznej mocy do 4,0 MW wraz z drogami dojazdowymi oraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną, przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej" zlokalizowanego na działkach nr 89/3, 90, 91/5, 91/2, 92, obręb Koniecwałd i działki nr 75/1, 76/1 obręb Kępina „ gm. Sztum w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

                                                                    

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2014-08-20 09:47
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2014-12-22 07:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10705
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-12-22 07:55:32