Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 14.01.2021r. .
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2020.256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 stycznia 2021 r. decyzji SKO Gd/4049/20 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2020.AL z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu Kościołowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni. przy ul. Niskiej 12, na działkach nr 398, 399 i400, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia LAeqD  - 50 dB.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14:30. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-14 09:53

Zawiadomienie nr 2 z dnia 21.01.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 283 z 2020r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.01.2021r., decyzji SKO Gd/2952/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gniewino nr RGlS.6220.5.2020 z dnia 09.07.2020r., stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowie drogi gminnej nr  107020G na odcinku Bychowo-Tolíszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia” oraz określającej warunki i wymagania dot. Ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 08:37

Zawiadomienie nr 3 z dnia 21.01.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 15.09.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 09:31

Zawiadomienie nr 4 z dnia 25.01.2021r. .
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4174/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak GKVll.6220.1.6.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) W miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względu na bezpieczeństwo interesantów prosimy o uprzednie telefoniczne ustalenie terminu planowanej wizyty w Biurze Kolegium.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy I instancji, zawierające całość dokumentacji, zostały zwrócone do Urzędu Miasta i Gminy Sztum. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:34

Zawiadomienie nr 5 z dnia 27.01.2021 roku.
Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt SKO Gd/2966/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 134/18 obręb geodezyjny Liniowiec.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-27 14:22

Zawiadomienie nr 6 z dnia 8.02.2021r.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 29.01.2021 r. decyzji SKO Gd/4642/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański nr PPN.6733.27.2019 z dnia 8.10.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. na działce nr 134/17 w obrębie Linowiec gm. Starogard Gdański. W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z W/W decyzją w siedzibie Kolegium W budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30. Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-08 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 08:14

Zawiadomienie nr 7 z dnia 15 lutego 2021 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 03.12.2020r., o sygn. akt SKO Gd/4029/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Rumi o nr UA.6733.6.2020.DMS z dnia 24.08.2020r., rozstrzygającej o o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego na terenie obejmującym fragmenty działek 338/4, 76/2 obr. 16 w Rumi na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz o ustaleniu następujących warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikających z z przepisów odrębnych dla realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Gdańskiej i Filtrowej na działkach: 338/4, 39/1, 75/5,82/1,76/2, 86/3, 86/4, 88/4, 90/26 obr. 16 w Rumi zgodnie z załącznikiem graficznym.


Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-16 09:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 14:17

Zawiadomienie nr 8 z dnia 19.02.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie z dnia 04.12.2020r. o sygn. akt SKO Gd/3349/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13.07.2020 r. znak PM VI.6730.16.7.2019 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486, obręb Uśnice , gmina Sztum.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-23 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 14:19

Zawiadomienie nr 9 z dnia 25.02.2021r. .

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pózn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz.293 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5242/20 utrzymującą w mocy decyzję wydana przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17.11.2020 roku WZP.PP.6733.16.2020 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 248/9; 248/12. 249 położonych w miejscowości Cząstkowo, obręb ewidencyjny Postołowo, gmina Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-25 09:48

Zawiadomienie nr 10 z dnia 26.02.2021 r.
Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16.02.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4089/20 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Władysławowa z dnia 08 września 2020 r. nr RŚiGO.6220.5.38.2017/2020 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa 14 budynków usługowych zakwaterowania turystycznego oznaczonych od nr 1 do nr 14 o konstrukcji murowanej oraz przygotowania terenu dla stanowisk pod namioty i przyczepy campingowe i drogi dojazdowe. w ramach planowanego pola kempingowego, projektowanego na terenie działek nr 550, 551, 552 w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo".

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:01

Zawiadomienie nr 11 z dnia 11.03.2021r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm.), W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.03.2021r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/562/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowa nr UN-PZ.6733.134.2020.CKK z dnia 29.12.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 118/15, 117/1, 119/9, 119/13, 119/14 położonych w obrębie Przyjaźń, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-11 08:55

Zawiadomienie nr 12 z dnia 18.03.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm. ), W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w skutek rozpoznania odwołania z dnia 02.11.2020r., od decyzji Wójta Gminy Puck nr BGG.6733.39.2018.IK z dnia 19.10.2020r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o na dz.nr 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck, zawiadamia o podjętej w dniu 10.03.2021r., decyzji SKO Gd/4785/20 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-18 12:48

Zawiadomienie nr 13 z dnia 18.03.2021r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 11.03.2021 r. decyzji SKO Gd/133/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 16.12.2020 r., nr UN-PZ.6733.150.2019.LM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32986 Żukowo - Chwaszczyno na terenie działki nr 553/1 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-18 12:48

Zawiadomienie nr 14 z dnia 23.03.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca l960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm.)  w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19.03.2021r.  postanowienia o sygn. akt SKO Gd/1535/21 W sprawie sprostowania decyzji tut. Kolegium sygn. akt SKO Gd/562/21 z dnia 03.03.2021r., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ,6733.134.2020.CKK z dnia 29.12.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 118/15, 117/1, 119/9, 119/13, 119/14 położonych w obrębie Przyjaźń, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-23 11:40

Zawiadomienie nr 15 z dnia 24.03.2021r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22.03.2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/727/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lipusz nr RG-PP.6733.3.2020.KD z dnia 11.01.2021r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn - 0,4 kV na części działek nr ewid. 310/19, 310/3 i 311 (obręb 0003 Lipusz) położonych w gminie Lipusz.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-24 13:45

Zawiadomienie nr 16 z dnia 25.03.2021r.

Działając na  podstawie art 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 marca 2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3794/20 orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.622.6.2020.ER z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni - Redłowie (dz. ewidencyjne nr 17, 15/5, 16/1, 18, 19 - obr. 0025).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:00

Zawiadomienie nr 17 z dnia 13.04.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy Z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.  dalej powoływana jako p.p.s.a.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 29 stycznia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4642/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. na działce nr 134/17 obręb geodezyjny Liniowiec.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach stron, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:54

Zawiadomienie nr 18 z dnia 13.04.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 W związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2021 r. decyzji o sygn. SKO Gd/1524/21 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania od decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 12 lutego 2021 r., nr 7/1/2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce oznaczonej nr ewid. 137 obręb Rzeżęcin w gminie Morzeszczyn.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskiej 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:54

Zawiadomienie nr 19 z dnia 13.04.2021r. .

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/1667/21 orzekającego o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 marca 2021 r. znak GPG.6733.31.2020 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek P4 Spółki z o.o. w Warszawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 258/20 obr.0003 Prabuty w Prabutach, na czas 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 27 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się w w/w postanowieniem poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu postanowienia, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium wbudynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 13:40

Zawiadomienie nr 20 z dnia 10.05.2021r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 4389 /20 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 września 2020 r. nr RUN_l.6733.21.2020.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tj.: budowie powiązania kablowego SN-15kV, polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetyczne] SN-15kV, budowie słupów elektroenergetycznych, przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN-15kV - na terenie działek o numerach: 118/1, 118/2, 119, 142, 148, 143/6, 145, 144, 146, 147, 151/2, 150, 167, 149, 143/4, 143/5, 157, 159/5, obręb ewidencyjny Chmielno, gm. Chmielno - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi l instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:10

Zawiadomienie nr 21 z dnia 10.05.2021r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust.3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 247 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 30.04.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5274/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2020 r.. nr WI.6220.1.2020 o ustaleniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem i piasku ze złoża „Demlin IX" na terenie działki nr 20 obręb Demlin, gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:18

Zawiadomienie nr 22 z dnia 21.05.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.. dalej powoływana jako p.p.s.a.)„ Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/3794/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastruktura techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni Redłowie (dz. nr 17. 15/5. 16/1, 18, 19 obręb 0025).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści rt. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postepowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-21 15:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 15:11

Zawiadomienie nr 23 z dnia 26.05.2021r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 11.03.2021 r. sygn. akt SKO Gd/133/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 16.12.2020 r., nr UN-PZ.6733.150.2019.LM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32986 Żukowo - Chwaszczyno na terenie działki nr 553/1 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-26 09:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 09:55

Zawiadomienie nr 24 z dnia 26.05.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 1:. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22.03.2021 r., nr RG- PP.6733.3.2020.KD o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-04 kV na części działek nr ewid. 310/19, 310/3 i 311 (obręb 0003 Lipusz ) położonych w gminie Lipusz.

Ponadto. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postepowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postepowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-26 14:25

Zawiadomienie nr 25 z dnia 2.06.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. 7. art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.05.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/606/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lipusz z dnia 28.12.2020 r., nr RG-OŚ.6220.l.20l9.2020.26 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego (obory) przeznaczonego do utrzymania bydła na 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na działce nr 250/2 obręb ewidencyjny Tuszkowy, gmina Lipusz, powiat kościerski " oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-02 12:35

Zawiadomienie nr 26 z dnia 8.06.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 735 Z 2021r., ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r., ze zm), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po rozpoznaniu odwołania Pana Jana Mejer reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego Pana Pawła Czechowskiego od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.l54.2018.CKK z dnia 18.01.2021r., odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji o nr UN-PZ.6733.154.201S.CKK z dnia 24.05.2019r., wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją sygn. akt SKO Gd/ 1552/21 z dnia 28.05.2021r., orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-08 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 14:48

Zawiadomienie nr 27 z dnia 18.06.2021r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia o wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji ( sygn. akt SKO Gd/1240/21) utrzymującej w mocy wydaną przez Wójta Gminy Łęczyce decyzję nr RIR.6733.31.2020.DW z dnia 27 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 394/11, 383/1, 229/2, 229/5, 230/7, 230/1, 231/1, 78/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Łęczyce, gmina Łęczyce.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzja w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-18 18:37

Zawiadomienie nr 28 z dnia 23.06.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.. dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 13 kwietnia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/5416/20 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 lutego 2019 r. nr RIG.6733.33.2018.AR w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej linii kablowej SNl5kV i nn0,4kV oraz budowie słupa linii napowietrznej SNl5kV na terenie działek nr 108/9, 159, 274, 148, 172, 173, 260, 261, 273,162/3 położonych w miejscowości Rębielcz.

Ponadto. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-23 15:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 15:21

Zawiadomienie nr 29 z dnia 24.06.2021r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 16.06.2021 r. decyzji SKO Gd/233/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-24 09:54

Zawiadomienie nr 30 z dnia 29.06.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.  U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/1747/21 o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze"

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a.. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 10:18

Zawiadomienie nr 31 z dnia 29.06.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 247 z późn. zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2818/21 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze".

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 12:57

Zawiadomienie nr 32 z dnia 01.07.2021r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 247 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 01.07.2021r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4244/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11.09.2020r., nr ROŚ.6220.11.18.2O19.EK, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce nr 107/2 w miejscowości Stara Huta, gm. Sierakowice.

Z treści decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-01 12:58

Zawiadomienie nr 33 z dnia 9.07.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 283 z 2020r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 01.07.2021r., sygn. akt SKO Gd/1814/21 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Pszczółki o nr RIG.6220.9.2020.JPO.16 z dnia 02.03.2021r., w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej wraz z zapleczem socjalno biurowym oraz towarzysząca infrastrukturą techniczną i drogowa na terenie zakładu EURO-WELD w Pszczółkach.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-09 10:08

Zawiadomienie nr 34 z dnia 14.07.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U poz. 283 z 2020r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 09.07.2021r., decyzji SKO Gd/4770/20 stwierdzającej nieważność decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I.6220.II.152D.2016.AN.323482 z dnia 10.05.2017r., rozstrzygającej o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie o wydanie decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn: ,,Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” przy ul. Meteorytowej w Gdańsku dz.nr 11.2/13 obr. Klukowo”.

Ponadto informuje, ze z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-14 09:27

Zawiadomienie nr 35 z dnia 29.07.2021r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu odwołania Lotos Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2020 r., znak WŚ-I.6220.II.22D.2019.TB,  decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2021 roku sygn. SKO Gd/2677/20 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. „NADMOTŁAWIE” (działki nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku)".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-29 10:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 10:34

Zawiadomienie nr 36 z dnia 4.08.2021r.

Na podstawie art 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pózn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia o wydaniu w dniu 29.07.2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4533/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.10.2020 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY, zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny-gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-04 08:24

Zawiadomienie nr 37 z dnia 16.08.2021r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 247) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 05.08.2021r. decyzji SKO Gd/1681/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 18.02.2021r. nr RRiGN.6220.1.15.2019 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa istniejącego zespołu trzech budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczników  o obsadzie łącznej 361 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( technologiczną i techniczną) na działce o nr 416 obręb Garczyn, gmina Liniewo".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczanie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-16 14:13

Zawiadomienie nr 38 z dnia 18.08.2021r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 13.08.2021 r. decyzji SKO Gd/3033/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Puck z dnia 19.04.2021 r., nr BGG.6733.1.2021.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38 obręb 05 Domatówko, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczanie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-18 11:11

Zawiadomienie nr 39 z dnia 31.08.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 1 lipca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4244/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11 września 2020 r. nr ROŚ.6220.11.18.2019.EK w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce  nr 107/2  w miejscowości Stara Huta gm. Sierakowice”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:52

Zawiadomienie nr 40 z dnia 31.08.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.06.2021 r. sygn. akt SKO Gd/233/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja".

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 13:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 13:49

Zawiadomienie nr 41 z dnia 3.09.2021r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 31.08.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2439/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.03.2021 r., nr RRiGN.6220.5.15.2019 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt w obsadzie 1622 DJP z laboratorium i stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi, w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0,5 MW), a także niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 278/ 1 w miejscowości Orle, obręb ewidencyjny Garczyn, gmina Liniewo, powiat kościerski, województwo pomorskie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-03 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 09:55

Zawiadomienie nr 42 z dnia 16.09.2021r. .

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. nr R.6530.18.2018.BO w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu modernizowanych linii kolejowych nr 201 na odcinku od km 136+096 do km 163+300 i nr 214 od km -+ 229 do km 7+153 (część A) realizowanej w ramach projektu „prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto” w województwie pomorskim.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 13:06

Zawiadomienie nr 43 z dnia 16.09.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z zm. ) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09.09.2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/251/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10.12.2020r., nr RPŚ.6220.7.2018.AZ określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno - kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych” zlokalizowanego na działkach nr 170/2, 170/3, 170/4, 147/3, 145/2, 146/1,146/2, obręb ewidencyjny Ropuchy oraz 20/ 1 16, 20/ 1 17, 20/53 obręb ewidencyjny Pelplin”.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, Sołectwa Ropuchy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.
Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 22:27

Zawiadomienie nr 44 z dnia 22.09.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 15 września 2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/36/21 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Jastarni z dnia 19 listopada 2020 r. znak OŚr.6220.3.l9.20l8.KŻ o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hotelowo-rekreacyjnego na terenie działek nr 475, 476 i 477 obr. Jurata położonych w Juracie przy ul. Mestwina , wraz z utrzymaniem w mocy poprzedzającego tę decyzję postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Gdańsku z dnia 4 listopada 2019 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.43.2019.MŚB w sprawie uzgodnienia realizacji w/w przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824, Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty w siedzibie Kolegium.

Treść decyzji udostępniona jest na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://www.bip.sko.gdansk.pl od dnia 22 września 2021 r.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-22 10:19

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3052
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-09-22 10:19