Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 14.01.2021r. .
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2020.256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 stycznia 2021 r. decyzji SKO Gd/4049/20 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2020.AL z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu Kościołowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni. przy ul. Niskiej 12, na działkach nr 398, 399 i400, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia LAeqD  - 50 dB.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14:30. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-14 09:53

Zawiadomienie nr 2 z dnia 21.01.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 283 z 2020r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.01.2021r., decyzji SKO Gd/2952/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gniewino nr RGlS.6220.5.2020 z dnia 09.07.2020r., stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowie drogi gminnej nr  107020G na odcinku Bychowo-Tolíszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia” oraz określającej warunki i wymagania dot. Ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 08:37

Zawiadomienie nr 3 z dnia 21.01.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 15.09.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 09:31

Zawiadomienie nr 4 z dnia 25.01.2021r. .
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4174/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak GKVll.6220.1.6.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) W miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względu na bezpieczeństwo interesantów prosimy o uprzednie telefoniczne ustalenie terminu planowanej wizyty w Biurze Kolegium.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy I instancji, zawierające całość dokumentacji, zostały zwrócone do Urzędu Miasta i Gminy Sztum. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:34

Zawiadomienie nr 5 z dnia 27.01.2021 roku.
Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt SKO Gd/2966/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 134/18 obręb geodezyjny Liniowiec.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-27 14:22

Zawiadomienie nr 6 z dnia 8.02.2021r.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 29.01.2021 r. decyzji SKO Gd/4642/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański nr PPN.6733.27.2019 z dnia 8.10.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. na działce nr 134/17 w obrębie Linowiec gm. Starogard Gdański. W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z W/W decyzją w siedzibie Kolegium W budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30. Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-08 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 08:14

Zawiadomienie nr 7 z dnia 15 lutego 2021 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 03.12.2020r., o sygn. akt SKO Gd/4029/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Rumi o nr UA.6733.6.2020.DMS z dnia 24.08.2020r., rozstrzygającej o o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego na terenie obejmującym fragmenty działek 338/4, 76/2 obr. 16 w Rumi na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz o ustaleniu następujących warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikających z z przepisów odrębnych dla realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Gdańskiej i Filtrowej na działkach: 338/4, 39/1, 75/5,82/1,76/2, 86/3, 86/4, 88/4, 90/26 obr. 16 w Rumi zgodnie z załącznikiem graficznym.


Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-16 09:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 14:17

Zawiadomienie nr 8 z dnia 19.02.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie z dnia 04.12.2020r. o sygn. akt SKO Gd/3349/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13.07.2020 r. znak PM VI.6730.16.7.2019 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486, obręb Uśnice , gmina Sztum.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-23 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 14:19

Zawiadomienie nr 9 z dnia 25.02.2021r. .

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pózn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz.293 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5242/20 utrzymującą w mocy decyzję wydana przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17.11.2020 roku WZP.PP.6733.16.2020 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 248/9; 248/12. 249 położonych w miejscowości Cząstkowo, obręb ewidencyjny Postołowo, gmina Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-25 09:48

Zawiadomienie nr 10 z dnia 26.02.2021 r.
Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16.02.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4089/20 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Władysławowa z dnia 08 września 2020 r. nr RŚiGO.6220.5.38.2017/2020 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa 14 budynków usługowych zakwaterowania turystycznego oznaczonych od nr 1 do nr 14 o konstrukcji murowanej oraz przygotowania terenu dla stanowisk pod namioty i przyczepy campingowe i drogi dojazdowe. w ramach planowanego pola kempingowego, projektowanego na terenie działek nr 550, 551, 552 w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo".

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:01

Zawiadomienie nr 11 z dnia 11.03.2021r.
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm.), W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.03.2021r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/562/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowa nr UN-PZ.6733.134.2020.CKK z dnia 29.12.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 118/15, 117/1, 119/9, 119/13, 119/14 położonych w obrębie Przyjaźń, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-11 08:55

Zawiadomienie nr 12 z dnia 18.03.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm. ), W związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w skutek rozpoznania odwołania z dnia 02.11.2020r., od decyzji Wójta Gminy Puck nr BGG.6733.39.2018.IK z dnia 19.10.2020r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Polkomtel Infrastruktura sp. z o.o na dz.nr 201/13 w miejscowości Celbówko, obręb 02 Brudzewo, gmina Puck, zawiadamia o podjętej w dniu 10.03.2021r., decyzji SKO Gd/4785/20 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-18 12:48

Zawiadomienie nr 13 z dnia 18.03.2021r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 11.03.2021 r. decyzji SKO Gd/133/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 16.12.2020 r., nr UN-PZ.6733.150.2019.LM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32986 Żukowo - Chwaszczyno na terenie działki nr 553/1 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-18 12:48

Zawiadomienie nr 14 z dnia 23.03.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca l960r, Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm.)  w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19.03.2021r.  postanowienia o sygn. akt SKO Gd/1535/21 W sprawie sprostowania decyzji tut. Kolegium sygn. akt SKO Gd/562/21 z dnia 03.03.2021r., utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ,6733.134.2020.CKK z dnia 29.12.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 118/15, 117/1, 119/9, 119/13, 119/14 położonych w obrębie Przyjaźń, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-23 11:40

Zawiadomienie nr 15 z dnia 24.03.2021r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22.03.2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/727/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lipusz nr RG-PP.6733.3.2020.KD z dnia 11.01.2021r. o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn - 0,4 kV na części działek nr ewid. 310/19, 310/3 i 311 (obręb 0003 Lipusz) położonych w gminie Lipusz.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-24 13:45

Zawiadomienie nr 16 z dnia 25.03.2021r.

Działając na  podstawie art 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 marca 2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3794/20 orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.622.6.2020.ER z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni - Redłowie (dz. ewidencyjne nr 17, 15/5, 16/1, 18, 19 - obr. 0025).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:00

Zawiadomienie nr 17 z dnia 13.04.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy Z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.  dalej powoływana jako p.p.s.a.)  Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 29 stycznia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4642/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 8 października 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. na działce nr 134/17 obręb geodezyjny Liniowiec.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach stron, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:54

Zawiadomienie nr 18 z dnia 13.04.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 W związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 6 kwietnia 2021 r. decyzji o sygn. SKO Gd/1524/21 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania od decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 12 lutego 2021 r., nr 7/1/2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce oznaczonej nr ewid. 137 obręb Rzeżęcin w gminie Morzeszczyn.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskiej 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:54

Zawiadomienie nr 19 z dnia 13.04.2021r. .

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 kwietnia 2021 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/1667/21 orzekającego o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 5 marca 2021 r. znak GPG.6733.31.2020 o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania na wniosek P4 Spółki z o.o. w Warszawie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 258/20 obr.0003 Prabuty w Prabutach, na czas 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku, tj. do dnia 27 grudnia 2021 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się w w/w postanowieniem poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu postanowienia, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium wbudynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 13:40

Zawiadomienie nr 20 z dnia 10.05.2021r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30 kwietnia 2021 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 4389 /20 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 września 2020 r. nr RUN_l.6733.21.2020.MR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego tj.: budowie powiązania kablowego SN-15kV, polegającej na: budowie linii kablowej elektroenergetyczne] SN-15kV, budowie słupów elektroenergetycznych, przebudowie istniejących linii elektroenergetycznych średniego napięcia SN-15kV - na terenie działek o numerach: 118/1, 118/2, 119, 142, 148, 143/6, 145, 144, 146, 147, 151/2, 150, 167, 149, 143/4, 143/5, 157, 159/5, obręb ewidencyjny Chmielno, gm. Chmielno - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi l instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:10

Zawiadomienie nr 21 z dnia 10.05.2021r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust.3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa W ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania naśrodowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r.. poz. 247 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 30.04.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5274/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2020 r.. nr WI.6220.1.2020 o ustaleniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem i piasku ze złoża „Demlin IX" na terenie działki nr 20 obręb Demlin, gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:18

Zawiadomienie nr 22 z dnia 21.05.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (teks jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.. dalej powoływana jako p.p.s.a.)„ Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/3794/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastruktura techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni Redłowie (dz. nr 17. 15/5. 16/1, 18, 19 obręb 0025).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści rt. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postepowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-21 15:05
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 15:11

Zawiadomienie nr 23 z dnia 26.05.2021r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z dnia 11.03.2021 r. sygn. akt SKO Gd/133/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 16.12.2020 r., nr UN-PZ.6733.150.2019.LM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32986 Żukowo - Chwaszczyno na terenie działki nr 553/1 położonej w Chwaszczynie, gmina Żukowo.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-26 09:55
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-26 09:55

Zawiadomienie nr 24 z dnia 26.05.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 1:. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r, Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22.03.2021 r., nr RG- PP.6733.3.2020.KD o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowaniu terenu dla inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci nn-04 kV na części działek nr ewid. 310/19, 310/3 i 311 (obręb 0003 Lipusz ) położonych w gminie Lipusz.

Ponadto. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postepowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postepowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-26 14:25

Zawiadomienie nr 25 z dnia 2.06.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. 7. art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.05.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/606/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lipusz z dnia 28.12.2020 r., nr RG-OŚ.6220.l.20l9.2020.26 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego (obory) przeznaczonego do utrzymania bydła na 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na działce nr 250/2 obręb ewidencyjny Tuszkowy, gmina Lipusz, powiat kościerski " oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-02 12:35

Zawiadomienie nr 26 z dnia 8.06.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 735 Z 2021r., ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r., ze zm), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po rozpoznaniu odwołania Pana Jana Mejer reprezentowanego przez pełnomocnika radcę prawnego Pana Pawła Czechowskiego od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.l54.2018.CKK z dnia 18.01.2021r., odmawiającej uchylenia ostatecznej decyzji o nr UN-PZ.6733.154.201S.CKK z dnia 24.05.2019r., wydanej w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją sygn. akt SKO Gd/ 1552/21 z dnia 28.05.2021r., orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-08 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-08 14:48

Zawiadomienie nr 27 z dnia 18.06.2021r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia o wydaniu w dniu 17 maja 2021 r. decyzji ( sygn. akt SKO Gd/1240/21) utrzymującej w mocy wydaną przez Wójta Gminy Łęczyce decyzję nr RIR.6733.31.2020.DW z dnia 27 stycznia 2021 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 394/11, 383/1, 229/2, 229/5, 230/7, 230/1, 231/1, 78/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Łęczyce, gmina Łęczyce.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzja w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-18 18:37

Zawiadomienie nr 28 z dnia 23.06.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z. 2019 r. poz. 2325 z późn. zm.. dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 13 kwietnia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/5416/20 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12 lutego 2019 r. nr RIG.6733.33.2018.AR w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn, elektroenergetycznej linii kablowej SNl5kV i nn0,4kV oraz budowie słupa linii napowietrznej SNl5kV na terenie działek nr 108/9, 159, 274, 148, 172, 173, 260, 261, 273,162/3 położonych w miejscowości Rębielcz.

Ponadto. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-23 15:18
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-23 15:21

Zawiadomienie nr 29 z dnia 24.06.2021r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 16.06.2021 r. decyzji SKO Gd/233/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-24 09:54

Zawiadomienie nr 30 z dnia 29.06.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.  U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października  2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/1747/21 o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze"

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a.. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-29 10:18

Zawiadomienie nr 31 z dnia 29.06.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity Dz. U. z 2021 r.  poz. 247 z późn. zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 czerwca 2021 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2818/21 o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze".

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:16
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-01 12:57

Zawiadomienie nr 32 z dnia 01.07.2021r.

Na podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021. poz. 247 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 01.07.2021r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4244/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11.09.2020r., nr ROŚ.6220.11.18.2O19.EK, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce nr 107/2 w miejscowości Stara Huta, gm. Sierakowice.

Z treści decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-01 12:58

Zawiadomienie nr 33 z dnia 9.07.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 283 z 2020r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 01.07.2021r., sygn. akt SKO Gd/1814/21 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Pszczółki o nr RIG.6220.9.2020.JPO.16 z dnia 02.03.2021r., w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej wraz z zapleczem socjalno biurowym oraz towarzysząca infrastrukturą techniczną i drogowa na terenie zakładu EURO-WELD w Pszczółkach.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-09 10:08

Zawiadomienie nr 34 z dnia 14.07.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U poz. 283 z 2020r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 09.07.2021r., decyzji SKO Gd/4770/20 stwierdzającej nieważność decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I.6220.II.152D.2016.AN.323482 z dnia 10.05.2017r., rozstrzygającej o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie o wydanie decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn: ,,Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” przy ul. Meteorytowej w Gdańsku dz.nr 11.2/13 obr. Klukowo”.

Ponadto informuje, ze z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-14 09:27

Zawiadomienie nr 35 z dnia 29.07.2021r.

Na podstawie art. 38, art. 74 ust. 3 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu odwołania Lotos Petrobaltic S.A. z siedzibą w Gdańsku od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2020 r., znak WŚ-I.6220.II.22D.2019.TB,  decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2021 roku sygn. SKO Gd/2677/20 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. „NADMOTŁAWIE” (działki nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku)".

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-29 10:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-29 10:34

Zawiadomienie nr 36 z dnia 4.08.2021r.

Na podstawie art 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o  środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 247 z pózn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia o wydaniu w dniu 29.07.2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4533/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.10.2020 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY, zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny-gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczegow Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-04 08:24

Zawiadomienie nr 37 z dnia 16.08.2021r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku  i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U z 2021 r., poz. 247) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 05.08.2021r. decyzji SKO Gd/1681/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 18.02.2021r. nr RRiGN.6220.1.15.2019 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa istniejącego zespołu trzech budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczników  o obsadzie łącznej 361 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( technologiczną i techniczną) na działce o nr 416 obręb Garczyn, gmina Liniewo".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczanie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-16 14:13

Zawiadomienie nr 38 z dnia 18.08.2021r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 741) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 13.08.2021 r. decyzji SKO Gd/3033/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Puck z dnia 19.04.2021 r., nr BGG.6733.1.2021.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr ewid. 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38 obręb 05 Domatówko, gmina Puck.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczanie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-18 11:11

Zawiadomienie nr 39 z dnia 31.08.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 1 lipca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4244/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11 września 2020 r. nr ROŚ.6220.11.18.2019.EK w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce  nr 107/2  w miejscowości Stara Huta gm. Sierakowice”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:52

Zawiadomienie nr 40 z dnia 31.08.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.06.2021 r. sygn. akt SKO Gd/233/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja".

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 13:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 13:49

Zawiadomienie nr 41 z dnia 3.09.2021r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 247 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 31.08.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2439/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.03.2021 r., nr RRiGN.6220.5.15.2019 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt w obsadzie 1622 DJP z laboratorium i stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi, w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0,5 MW), a także niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 278/ 1 w miejscowości Orle, obręb ewidencyjny Garczyn, gmina Liniewo, powiat kościerski, województwo pomorskie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-03 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-03 09:55

Zawiadomienie nr 42 z dnia 16.09.2021r. .

Na podstawie art. 41 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o toczącym się postępowaniu w sprawie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. nr R.6530.18.2018.BO w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu modernizowanych linii kolejowych nr 201 na odcinku od km 136+096 do km 163+300 i nr 214 od km -+ 229 do km 7+153 (część A) realizowanej w ramach projektu „prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto” w województwie pomorskim.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 13:06

Zawiadomienie nr 43 z dnia 16.09.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2020r., poz. 256 z zm. ) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 735 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09.09.2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/251/21 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10.12.2020r., nr RPŚ.6220.7.2018.AZ określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno - kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych” zlokalizowanego na działkach nr 170/2, 170/3, 170/4, 147/3, 145/2, 146/1,146/2, obręb ewidencyjny Ropuchy oraz 20/ 1 16, 20/ 1 17, 20/53 obręb ewidencyjny Pelplin”.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.
Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez
zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, Sołectwa Ropuchy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.
Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 22:27

Zawiadomienie nr 44 z dnia 22.09.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 15 września 2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/36/21 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Jastarni z dnia 19 listopada 2020 r. znak OŚr.6220.3.l9.20l8.KŻ o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hotelowo-rekreacyjnego na terenie działek nr 475, 476 i 477 obr. Jurata położonych w Juracie przy ul. Mestwina , wraz z utrzymaniem w mocy poprzedzającego tę decyzję postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska W Gdańsku z dnia 4 listopada 2019 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.43.2019.MŚB w sprawie uzgodnienia realizacji w/w przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji i dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824, Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty w siedzibie Kolegium.

Treść decyzji udostępniona jest na okres 14 dni w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie https://www.bip.sko.gdansk.pl od dnia 22 września 2021 r.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-22 10:19

Zawiadomienie nr 45 z dnia 30.09.2021r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4533/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.10.2020 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY, zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny-gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 07:43
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 07:45

Zawiadomienie nr 46 z dnia 8.10.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 26 lipca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2677/20 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2020 r., znal WŚ-I.6220.II.22D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. >>NADMOTŁAWIE<< na działkach nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku” i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. >>NADMOTŁAWIE<< na działkach nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-08 14:32

Zawiadomienie nr 47 z dnia 13.10.2021r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 05.08.2021r. o sygn. akt SKO Gd/1681/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 18.02.2021r. nr RRiGN.6220.1.15.2019 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa istniejącego zespołu trzech budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczników o obsadzie łącznej 361 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( technologiczną i techniczną) na działce o nr 416 obręb Garczyn, gmina Liniewo".Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-13 10:20
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 10:20

Zawiadomienie nr 48 z dnia 26.10.2021r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 247), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.10.2021r. decyzji SKO Gd/3767/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Linia nr OS.6220.3.15.2020 z dnia 11.06.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach w której w I cz. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.; ,,Budowa obiektu inwentarskiego do hodowli kaczek, na działce nr ewidencyjny  297/3 obr. Linia gm. Linia oraz określającym warunki i wymagania dotyczące  planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym w 12 punktach, w II cz. rozstrzygnięcia zawartego w tej decyzji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku Przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 08:56

Zawiadomienie nr 49 z dnia 27.10.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 13 sierpnia 2021 r. sygn. akt SKO Gd/3033/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Puck z dnia 19 kwietnia 2021 r., nr BGG.6733.1.2021.AC w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 125/2, 144/2, 146, 149, 150/11, 150/12, 150/13, 150/14, 150/15, 150/16, 150/17, 150/18, 150/19, 150/20, 150/21, 150/22, 150/23, 150/24, 150/25, 150/26, 150/27, 150/28, 150/29, 150/30, 150/31, 150/32, 150/33, 150/34, 150/35, 150/36, 150/37, 150/38 obręb 05 Domatówko, gmina Puck.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-27 13:14

Zawiadomienie nr 50 z dnia 28.10.2021r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r, o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie,  udziale  społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 2021 r. poz. 247) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 lutego 2O21 r. znak RGIV.6220.23.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 5/45; 7/11, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 , codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-28 08:04

Zawiadomienie nr 51 z dnia 9.11.2021r. .

Na podstawie art. 41 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1420) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętej w dniu 3 listopada 2021 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5214/20, w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 20 grudnia 2018 r. nr R.6530.18.2018.BO w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych do dokumentacji geologiczno-inżynierskiej dla określenia warunków geologiczno-inżynierskich w podłożu modernizowanych linii kolejowych nr 201 na odcinku od km 136+096 do km 163+300 i nr 214 od km -+ 229 do km 7 + 153 (część A) realizowanej w ramach projektu „prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto” w województwie pomorskim - oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-09 09:21

Zawiadomienie nr 52 z dnia 18.11.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 735 z 2020r., ze zm. ), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 741 z 2021r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10.11.2021r., decyzji o sygn. akt SKO Gd /3835/21 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa nr ZPGN. 6733.01.2021 z dnia 16.06.2021r., odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV i nn 0,4kV linii kablowych SN-15 kV, linii kablowych nn~0,4 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn na działkach nr: 412, 409/71, 409/33, 409/61, 409/62 położonych w obrębie Karwieńskie Błota, gmina Krokowa.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznegoogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-18 10:16

Zawiadomienie nr 53 z dnia 18.11.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm. ) w zw. z art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 listopada 2021 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2248/20, w drodze której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z dnia 27 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1323/20, rozstrzygającej w wyniku wznowienia postępowania w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem  prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi jednej ze stron oraz w pkt. 2 o odmowie  uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I” realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30.  

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-18 12:02

Zawiadomienie nr 54 z dnia 10.12.2021r.

Na podstawie art. 49 § l Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 1 grudnia 2021r. decyzji ostatecznej sygn. akt  SKO Gd/1737/21 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2021 r. znak OŚiGW.6220.2.2018 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów - zlokalizowana w miejscowości Obory, na działce nr 73/223 w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn, woj. pomorskie." i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30,  80-824 Gdańsk), od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30 po uprzednim telefonicznym umówieniu terminu wizyty w siedzibie Kolegium.

Stosownie do art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia ustala się za dokonane w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-10 11:23

Zawiadomienie nr 55 z dnia 17.12.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 202l r. poz. 735)' w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 741), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 07 grudnia 2021 r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/1245/20 o  uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 września 2007 r. (znak: WUAiOZ-I-7331/774/2007/3-DF) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie dwutorowej napowietrznej linii energetycznej 110 kV Gdańsk-Błonia – Pruszcz Gdański, przebiegającej przez teren Miasta Gdańska oraz Gminy Pruszcz Gdański przez działki o numerach: 167/1, 167/2, 282/16, 282/14, 281/1, 207/6, 207/8, 207/9, 205/3, 205/1, 206/6, 206/4, 207/7, 285/5, 285/3, 166/1, 166/2, 166/3     280/1, 207/4, 207/3, 282/15, 282/13, 209/4, 165/9, 164, 282/10, 209/, 209/2, 209/1 w obrębie 301; działki o numerach: 78, 89, 79, 108, 92/1, 92/2, 95, 94, 90, 115, 129, 116, 117, 111, 107/2, 114 w obrębie 130; działki o numerach: 51, 71, 73, 70/2, 68, 69, 74, 70/1, 76, 52, 59, 75 w obrębie 129: działki o numerach: 100, 101, 82, 102, 103, 104, 81/1, 81/6, 81/3, 81/5, 106, 107, 83 w obrębie 128; działki o numerach 116, 94/2, 95, 96, 97/2, 97/1, '104, 103, 102, 101 w obrębie 127; działki o numerach: 4, 5, 6, 2, 3, 1 w obrębie 134; działki o numerach: 146, 137/2, 136, 149, 150, 144, 145, 148, 122, 118, 121, 120, 117, 119, 99, 142, 98 w obrębie 126; działki o numerach: 278, 194, 276, 275, 274, 273, 272,271, 270, 223, 222, 216, 215, 214, 213, 212, 211 /2, 188, 182, 183/5,  187, 184, 185, 186, 179/3, 170/4, 178/4, 178/3, w obrębie 125; działki o numerach: 144, 92, 116, 91, 89, 87, 88, 49, 90, 25, 26, 24, 23 w obrębie 124; działki o numerach: 388, 391, 387, 389, 390, 383, 392, 382, 393, 394, 396/2, 396/1, 395/2, 399, 398, 408, 397 w obrębie 110; działki o numerach: 151, 132, 133, 134,136, 135, 137/9, 100/4, l52, 99 w obrębie 109; działki o numerach: 52, 23, 24 w obrębie 324s; działki o numerach; 29, 26, 1, 2, 7/5, 24, 25, 7/1 w obrębie 326s, z wyłączeniem fragmentów linii przebiegających ponad terenami zamkniętymi kolejowymi; - i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji w całości.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30 (po telefonicznym umówieniu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-17 09:11

Zawiadomienie nr 56 z dnia 20.12.2021r.

Na  podstawie art. 38 i art. 3 pkt. 11 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U . z 2021r., poz. 247) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Kolegium w dniu 16.12.2021r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2456/21 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 12.03.2021 r. Nr 2/2021 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego (chlewni) przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na 105 dużych jednostek przeliczeniowych (dalej DJP) na działce  nr 140, obręb ewidencyjny Sikorzyno, Gmina Stężyca, powiat kartuski", i przekazującej do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 -15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-20 09:17

Zawiadomienie nr 57 z dnia 31.12.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 t. poz.  735 z poźn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 202l r., poz.741 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia że w dniu 28  grudnia 2021 r. po rozpoznaniu wniesionych odwołań, została wydana decyzja sygn. akt SKO Gd/2766/2l w sprawie decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 20.04.2021 r. znak GN.6733.1.2021 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego pn.  budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 88/3 w obrębie geodezyjnym Bojano, gmina Szemud.

Z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Gdańsku, ul.  Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-31 11:27

Zawiadomienie nr 58 z dnia 31.12.2021r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz.  735 z poźn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz.741 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia że w dniu 27 grudnia 2021 r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/4272/21 o: uchyleniu decyzji Wójta Gminy Karsin z dnia 07 czerwca 202l r. (nr RGŚ.6733.4.2021.AS.RO) o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV na terenie działek:  286/18,286/23,286/l39,286/26,57/2, obręb geodezyjny Borsk, gmina Karsin; - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15 :30 (po telefonicznym umówieniu).

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz.256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie l4 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-31 11:29

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30704
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-31 11:29:15