Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 14.01.2021r. .
Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U.2020.256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 stycznia 2021 r. decyzji SKO Gd/4049/20 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2020.AL z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu Kościołowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni. przy ul. Niskiej 12, na działkach nr 398, 399 i400, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia LAeqD  - 50 dB.
Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.30 do 14:30. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 09:52
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-14 09:53

Zawiadomienie nr 2 z dnia 21.01.2021r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U poz. 283 z 2020r., ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze W Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.01.2021r., decyzji SKO Gd/2952/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gniewino nr RGlS.6220.5.2020 z dnia 09.07.2020r., stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowie drogi gminnej nr  107020G na odcinku Bychowo-Tolíszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia” oraz określającej warunki i wymagania dot. Ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-21 08:37

Zawiadomienie nr 3 z dnia 21.01.2021r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 15.09.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-25 09:31

Zawiadomienie nr 4 z dnia 25.01.2021r. .
Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20 stycznia 2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4174/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak GKVll.6220.1.6.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) W miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum”.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 
W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względu na bezpieczeństwo interesantów prosimy o uprzednie telefoniczne ustalenie terminu planowanej wizyty w Biurze Kolegium.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Akta sprawy I instancji, zawierające całość dokumentacji, zostały zwrócone do Urzędu Miasta i Gminy Sztum. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:34

Zawiadomienie nr 5 z dnia 27.01.2021 roku.
Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 listopada 2020 r. sygn. akt SKO Gd/2966/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 134/18 obręb geodezyjny Liniowiec.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.   

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-27 14:22

Zawiadomienie nr 6 z dnia 8.02.2021r.
Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust, 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 29.01.2021 r. decyzji SKO Gd/4642/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański nr PPN.6733.27.2019 z dnia 8.10.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie telekomunikacyjnego obiektu budowlanego T-Mobile Polska S.A. na działce nr 134/17 w obrębie Linowiec gm. Starogard Gdański. W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z W/W decyzją w siedzibie Kolegium W budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 - 15.30. Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-08 08:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-08 08:14

Zawiadomienie nr 7 z dnia 15 lutego 2021 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 03.12.2020r., o sygn. akt SKO Gd/4029/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Rumi o nr UA.6733.6.2020.DMS z dnia 24.08.2020r., rozstrzygającej o o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego na terenie obejmującym fragmenty działek 338/4, 76/2 obr. 16 w Rumi na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz o ustaleniu następujących warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikających z z przepisów odrębnych dla realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Gdańskiej i Filtrowej na działkach: 338/4, 39/1, 75/5,82/1,76/2, 86/3, 86/4, 88/4, 90/26 obr. 16 w Rumi zgodnie z załącznikiem graficznym.


Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-16 09:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 14:17

Zawiadomienie nr 8 z dnia 19.02.2021 r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na postanowienie z dnia 04.12.2020r. o sygn. akt SKO Gd/3349/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 13.07.2020 r. znak PM VI.6730.16.7.2019 w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej decyzją ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową na działce nr 486, obręb Uśnice , gmina Sztum.Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-23 14:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-02-23 14:19

Zawiadomienie nr 9 z dnia 25.02.2021r. .

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z pózn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 r.. poz.293 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5242/20 utrzymującą w mocy decyzję wydana przez Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17.11.2020 roku WZP.PP.6733.16.2020 ustalającej lokalizacje inwestycji celu publicznego: budowa sieci wodociągowej na terenie działek nr 248/9; 248/12. 249 położonych w miejscowości Cząstkowo, obręb ewidencyjny Postołowo, gmina Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-25 09:48

Zawiadomienie nr 10 z dnia 26.02.2021 r.
Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16.02.2021 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4089/20 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Władysławowa z dnia 08 września 2020 r. nr RŚiGO.6220.5.38.2017/2020 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa 14 budynków usługowych zakwaterowania turystycznego oznaczonych od nr 1 do nr 14 o konstrukcji murowanej oraz przygotowania terenu dla stanowisk pod namioty i przyczepy campingowe i drogi dojazdowe. w ramach planowanego pola kempingowego, projektowanego na terenie działek nr 550, 551, 552 w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo".

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia  

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:01

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 375
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2021-02-26 14:01