Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rok 2017

Zawiadomienie nr 1 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 z 2016r poz. 23, ze zm) w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2016r poz. 778 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium odwoławczego w Gdańsku sygn. akt 1230/12 z dnia 03 stycznia 2013r, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2012r o nr WUAiOZ-I-6733.132­6.20 1 1.2012.I-NA.333465 rozstrzygającą o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY" nr GDA0072B na działce nr 587/4 obr. 003 w Gdańsku przy ul. Radarowej 1.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30‑15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 5 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 grudnia 2016 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/2681/16 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum, wydanej w porozumieniu z Wójtem Gminy Mikołajki Pomorskie, z dnia 25.05.2016 r. znak PM.VI.6733.7.9.2016 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii światłowodowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej średniego napięcia typu XUHAKXS - długości około 9543 m na terenie działek nr: 123/2, 124, 93, 92, 91, 74, 54, 53, 51, 52, 40, 29/2, 28/2, 23/3, 22. i 21 obręb Kołoząb, gin. Mikołajki Pomorskie, nr 45/2, 39, 33/2, 32/2, 31/2, 29, 24, 10/21, 7,2/5, 11, 12/47 i 12/48 obręb Cygusy, gm. Sztum, nr 178/18, 178/16, 295, 300, 91/78, 91/79, 96/7, 285, 64/2, 86/25, 84 i 2 obręb Barlewice, gin. Sztum oraz nr 44/3 obręb Kępina, gm. Sztum i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 28.12.2016 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/l103/16 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013 r., nr OŚ- 6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin 1" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 11 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 131 w zw. z art. 127 3 ustawy Z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity DZ. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 16 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2527/15 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r., nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 74214, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740) obręb Tuchlino.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 18 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 02.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3982/15 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 31.07.2015 r. (znak: RGP.6220.7.2012.AM) w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29.12.20 ił r. znak RGP.6220.1.30.201 LAM w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Gniew oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.pa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 6  z dnia 20 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150)Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/426/16 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 07 grudnia 2015 r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 o umarzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater: Cl „C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 5/1; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58 (aktualnie po podziale 7/95); 177/2; 177/1; 7/31 (aktualnie po podziale 7/99); 7/32 i 35/1 obr. Łężyce, w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo, jako bezprzedmiotowego.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 7  z dnia 20 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 335 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.01.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3316/16 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 05.08.2016r., nr IŚ.JK.6220.3.2016 ustalającej dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Kmiecin w Kmiecinie na działkach nr 115/46, i 115/48 w kat c1 w gminie Nowy Dwór Gdański" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 25 stycznia 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 października 2016 r., sygn. akt. SKO Gd/2484/16, utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2016 r. sygn.. akt SKO Gd/5291/14 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Przodkowo z dnia 15 października 2013 r., nr PL.6733.15.2013 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 26 stycznia 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2016r. Dz. U. poz. 778 /, zawiadamia o wydaniu w dniu 23 stycznia 2017r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3326/16 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca 2016r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,41KV i przebudowie stacji transformatorowej 15/0,41KV na terenie działek nr ew. 436/4, 436/5, 436/9, 455/6, 455/7, 455/9, 455/10, 455/12, 455/14, 455/15, położonych w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy
W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.
Doręczenie w/w decyzji uwaźa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 30 stycznia 2017 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydaniu w dniu 19 stycznia 2017 roku decyzji sygn. akt SKO Gd/2142/16 umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania Cezex Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez syndyka masy upadłości - Józefa Syska od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2016 r. ozn: WS.I.6220.II121D2015.TB.279016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z miejscami postojowymi i towarzysząca infrastrukturą techniczną na dz. nr 22/4, 22/5, 29/2, 21/1, 23/2, 6/1 obr. 32 przy Al. Grunwaldzkiej 211-215 w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium, w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, w dniach poniedziałek- piątek, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uwaźa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 1 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.38; art. 74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5007/15 uchylającej w całości decyzję z dnia 29.10.2015 r. RNŚ.6220.17.EK.2013/15, wydaną przez Sekretarza Gminy Dziemiany, z upoważnienia Wójta Gminy Dziemiany o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa przydomowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słońca na działce nr 234/7 oraz nr 512, gmina Dziemiany i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 2 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/5709/15 o utrzymaniu w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2015 r. znak WŚ.I.6220.II.67PS.20 15.TB.WŚ.133492 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych i autobusowych".

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.38; art. 74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3298/16 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 6 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.38; art. 74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25.01.2017 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/373/17 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez p. Marię Kamińską, reprezentowaną przez pełnomocnika, od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy, przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 7 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 oraz w zw. z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia i podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 24 stycznia 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2714/16 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Gardeja z dnia 20 maja 2016 r. znak Oś-6220D.11.26.2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Gardeja oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji zostały zwrócone do Urzędu Gminy Gardeja.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 8 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. poz. 23 z 2016r. ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2016r poz. 778 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania Roberta Zielińskiego od decyzji Wójta Gminy Lubichowo nr AUB. 6733.18.2016 z dnia 12.09.2016r, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działek nr 377/2, 399/2, 399/6, 399/7, 399/8, 399/9, 399/28 w obrębie geodezyjnym Lubichowo dla inwestycji polegającej na przebudowie stacji uzdatniania wody polegającej na modernizacji urządzeń wodociągowych, budowie nowego ujęcia wody o wydajności do 45m3/h, budowie zbiorników wyrównawczych i niezbędnej przebudowie budynków stacji wraz z niezbędną budową i przebudową infrastruktury technicznej i likwidacją nieczynnych studni na terenie w/w działek, zawiadamia o podjętej w dniu 06.02.2017r., decyzji SKO Gd/3972/16 utrzymującej w mocy w/w decyzję Wójta Gminy Lubichowo o nr AUB.7633.18.2016 z dnia 12.09.2016 r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 8 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 6 lutego 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3370/15 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 marca 2015 r. znak sprawy KOM.6220.02.2014.15.AH stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego dla hodowli drobiu o obsadzie 156,4 DJP na działkach nr 33/3 i 33/4 w miejscowości Cieszenie".

Z treścią decyzji i aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Biura Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, IV p.) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 9 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Kolegium z dnia 14 listopada 201 r., sygn. akt. 3940/15, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 6 sierpnia 2015 r., nr RSB.6733.1.13.2015.MD, w sprawie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN na działkach 742/4, 747, 748, 797, 554, 518, 505, 467, 318, 279, 264, 412, 408 (obr. Tuchlino), 108, 155/13, 49/3, 52/12, 59/2, 52/10, 49/2, 50/2, 52/7, 53/2, 52/5, 54/2, 52/1, 5511, 2/1, 379/1, 447/3, 447/2, 447/1 (obr. Sierakowska Huta) i 788/3, 894/2 (obr. Sierakowice).

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 13 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 5 grudnia 2016 r. nr SKO Gd/4191/15 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Lichnowy z dnia 27 sierpnia 2015 r. nr RGIII 6733.03.2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie Zespołu Szkół przy ul. Zwycięstwa 15 w Lichnowach na terenie działek nr 2471 i 21 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 20 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. nr SKO Gd/5303/15 o utrzymaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09 listopada 2015 r. nr PZ.6733.78.2015.AG o  lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa istniejącej sieci nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV zasilanego od istniejącego złącza kablowego nr Z- 504 do projektowanego złącza nr Z-504/1A zasilającego działkę w miejscowości Glincz, na terenie działek nr: 185/1 ,185/3,366/7 poł. w miejscowości Glincz w gminie Żukowo.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 21 z dnia 22 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.02.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5170/15 uchylającej decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4 181/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 25.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8. 10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 22 z dnia 22 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 15.02.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5171/15 uchylającej decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4180/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 08.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.20 10 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 24 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 335 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 16.02.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1856/16, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04.04.2016r., nr KSR-SR.6220.8.2015.MLF. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego na terenie działki numer 24/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
 
Zawiadomienie nr 25 z dnia 24 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu zażalenia reprezentowanej przez radcę prawnego Dorotę Rosiak Spółki Eyentus Duurzaam B.V. na przewlekłe prowadzenie przez Wójta Gminy Stegńa postępowania w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa FLEWO-POL >>Wiatraki Nowa Holandia<<" wszczętego na wniosek Spółki Eventus Duurzaam B.V. z dnia 22 maja 2012 r., postanowienia sygn. SKO Gd/2983/16 o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia sprawy.

W/w orzeczenie wraz z aktami sprawy dostępne jest w siedzibie tut. Kolegium.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 1 marca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U. poz. 353 z 2016 ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 20.02.2017 r. decyzji SKO Gd/4007/16 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa nr RG-OŚ.6220.4.15.2015.2016 z dnia 20.09.2016 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu pn" Radosna Dolina Wierzycy. Rekreacja i rehabilitacja dla osób starszych i schorowanych z zakwaterowaniem rodziny" na dz. nr 120/43 w miejscowości Górne Maliki w gminie Stara Kiszewa.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 2 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27 lutego 2017 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 3716/16 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 22.08.2016 r. U.6733.5.2015.WLKH ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci energetycznej 0,4kV na działce nr 164 (część działki nie będącej lasem) i działce nr 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy i przekazującą sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 6 marca 2017r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego /tj. Dz.U. z 2016r. poz.23/, w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /tj.Dz.U. z 2016r. poz.778 ze zm/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 28 lutego 2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3157/15 orzekającej o uchyleniu wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Krokowa decyzji z dnia 29.05.2015 r. ZPG.6733.09.2013 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn 0,4kV, na terenie działek nr: 85/27, 85/1, 18/1, 17, 87/10, 87/6, 87/7 położonych w obr. Karwieńskie Błota, gmina Krokowa, w części dotyczącej punktu 6 (warunki w zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej) i w tym zakresie orzekającej oraz utrzymującej w mocy w pozostałym zakresie decyzję organu pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 6 marca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 28 lutego 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3359/16 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2016 r. nr Rgś 6220.3.8.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sortownika kłód, wiaty częściowo obudowanej, trafostacji, placów składowych i manewrowych oraz zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 119/3, 119/4, 119/32, 119/33, 119/34, 119/35 obr. Wiele w gminie Karsin oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy I instancji zostały zwrócone do Urzędu Gminy Karsin.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 7 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28 lutego 2017 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd 3816/16 utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 25.08.2016 r. U.6733.44.2016.KH ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63(mm) na działce nr 239/1 oraz części działek nr 35/5; 236/1; 238/1; 239/8; 239/9; 236/23 i 236/11 w Kiełpinie, gmina Kartuzy.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 7 marca 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w Zw. z art. 74 ust.3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 2.03.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3978/16 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08.09.2016 r., nr GPG.6220.3.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni na działkach nr 73/1, 74, 75/1 i 76 w obr. geodezyjnym Gonty, gmina Prabuty.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z jej treścią w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 15 marca 2017 r. 

Na podstawie art. 83a ust 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn, zm., dalej powoływana jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 marca 2017 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/4079/16 w drodze której Kolegium orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 września 2016 r. nr ROK.613l.96.2016.EHS zezwalającej na usunięcie 2 szt. drzew (modrzewia europejskiego i świerka pospolitego) z działki nr 2444 obręb 0010 Chylonia, położonej przy ul. Gniewskiej 5 w Gdyni.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 15 marca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., dalej powoływana jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 marca 2017 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/3404/16 w drodze której Kolegium orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Subkowy z dnia 18 lipca 2016 r. nr RK.Ś.76250-4/10 o odmowie zmiany decyzji ostatecznej tego organu z dnia 15 listopada 2010 r. nr RK.Ś.76250-4/l0 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Brzuśce Waćmierz w Gminie Subkowy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 16 marca 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 marca 2017 r. decyzji o sygn. SKO Gd/3502/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 4 sierpnia 2016 r. nr RG-GP.6733.18.8.2016 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV przeznaczonej do dystrybucji energii elektrycznej na części działek nr 490/10, 490/11, 8/2, 8/5, i 8/17 w obrębie Nowe Polaszki, Gmina Stara Kiszewa.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 21 marca 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2016 r. poz. 23), w związku z art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 8 marca 2017r., sygn. akt SKO Gd/901/16 decyzji utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016r., nr WGIiOŚ.7627/15-3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Skarszewach.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Zawiadomienie nr 36 z dnia 21 marca 2017 r.

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 33 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu zażalenia RTB Developer Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku na postanowienie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 listopada 2015 r., ozn.: RIG.6220.5.2015.SB.5 w sprawie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie, postanowienia z dnia 14 marca 2017 r. sygn. SKO Gd/5059/15 o uchyleniu w całości zaskarżonego postanowienia.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 30 marca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 21.03.2017 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/5468/15 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 26.11.2015 r., nr OS.6220.8.16.20l4 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 208/20 obręb Linia, gm. Linia budynku inwentarskiego - kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą - i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 4 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016r poz. 23, ze zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2016r poz. 778 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 29.03.2017 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4092/16 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku sygn. akt 1230/12 z dnia 03 stycznia 2013r, utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2012r o nr WUAiOZ­-I-6733.132-6.2011.2012.I-NA.333465 rozstrzygającą o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ,PLAY" nr GDA0072B na działce nr 587/4 obr. 003 w Gdańsku przy ul. Radarowej 1.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 39 z dnia 6 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2017 r., sygn. akt. SKO Gd/3326/16, utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca 2016r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4KV i przebudowie stacji transformatorowej 15/0,4 KV na terenie działek nr ew. 436/4, 436/5, 436/9, 455/6, 455/7, 455/9, 455/10, 455/12, 455/14, 455/15, położonych w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm., dalej powoływana jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2017 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2546/16 w drodze którego Kolegium uchyliło w całości postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 maja 2016 r. sygn. akt WŚ-I.6220.II.94.Ps5.2013.E1.172617 o odmowie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną tego organu z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WŚ-I.6220.II.94D.20 13 .EL. 172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku".

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 41 z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 04.04.2017 r., SKO Gd/28/17 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.11.2016 r., nr WŚ­-I.6220.II.23D.2016.AN.64253 orzekającej o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji : Realizacja budynków biurowych w Gdańsku przy ul. Łąkowej i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 14 kwietnia 2017 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 353) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wzywa odwołujących się do uzupełnienia braków formalnych odwołań, złożonych w dniu 05.01.2017 za pośrednictwem Wójta Gminy Cedry Wielkie, od decyzji Wójta Gminy Cedry Wielkie OS.6220.3.9.2016 z dnia 22.12.2016 r., w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)” poprzez:

-podanie dokładnych imion, nazwisk oraz adresów osób wnoszących odwołania;

-złożenie własnoręcznych podpisów pod złożonymi odwołaniami;

-wykazanie indywidualnego interesu prawnego do występowania w charakterze strony w niniejszym postępowaniu

-w terminie 7 dni od dnia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia, względnie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Wezwanie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Niniejsze wezwanie następuje poprzez opublikowanie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Kolegium, a także ogłoszenie przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, w siedzibie organu I instancji oraz BIP, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscu planowanego przedsięwzięcia.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 26 kwietnia 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2016.353 ze zm) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7.04.2017 postanowienia sygn. akt SKO/Gd/4889/16 utrzymującego w mocy postanowienie Kolegium z dnia 16.11.2016 sygn. akt SKO Gd/2527/16 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20.03.2014 nr ROS.6220.4.36.2013.MP o ­ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wys. łącznej 155 m, w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice".

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku.

Stosownie do art. 49 kpa doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 27 kwietnia  2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o decyzji podjętej w dniu 20.04.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3238/16 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 07.05.2012 r. znak RL-R.6220.28.2011.WM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej średniej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: kilkunastometrową napowietrzną linią kablową średniego napięcia 15 KV i stacją transformatorowo - pomiarową na działce nr 82/4 w miejscowości Głusino oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 45 z dnia 27 kwietnia  2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o decyzji podjętej w dniu 20.04.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3239/16 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 21.10.2013 r. znak RL-R.6220.26.2012.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej małej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia 15 KV i stacją transformatorowo - pomiarową na działkach nr 82/3 i nr 82/4 w miejscowości Głusino oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 46 z dnia 4 maja 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn.zm.) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 kwietnia 2017 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO Gd/4278/16 w sprawie decyzji Nr UN-PZ.6733.91.2016.WL z dnia 07.10.2016 r. wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej n/c stal. Ø250 oraz częściowej przebudowie istniejącego przyłącza gazowego na terenie działek nr 756/23; 755/5; 1758/5; 756/18; 756/21 położonych w miejscowości Żukowo.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 47 z dnia 12 maja 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) w zw. z art. 131, art. 127 § 3 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Kolegium z dnia 29 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd!4092!16 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Kolegium z dnia 3 stycznia 2013 r. sygn. akt 1230/12 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2012 r. nr WUAiOZ-I-6733/.132-6.2011.2012.I-NA.333465 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej „PLAY" nr GDA0072 na działce nr 487/4, obr. 003 przy ul. Radarowej 1 w Gdańsku.

Z treścią wniosku strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 48 z dnia 17 maja  2017 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz.23 ze zm.) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz.778), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 11.05.2017r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/4214/16 decyzji, o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański PPN.6733.33.5.2016.AM z dnia 06.10.2016r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie jednego słupa linii nn 0,4kV oraz odcinka elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4kV, na działkach nr 78 i 82 położonych w Janowie.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 18 maja  2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 11.05.2017 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/5010/15 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia z dnia 12 października 2015r. (znak: ROŚ.6220.8.37.2011.MP) w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice" - i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30 - 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Zawiadomienie nr 50 z dnia 25 maja 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 22 maja 2017r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1202/17 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lutego 2017r. ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwoma poziomami podziemnej hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wyburzeniu istniejących budynków w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 12 i 18 na działkach nr 36,37,38,41/64,41/70 I 43 obręb 17 oraz na działkach nr 41/61, 41/62, 41/63 i 41/76 w zakresie infrastruktury drogowej.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30 - 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Zawiadomienie nr 51 z dnia 25 maja 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22.05.2017 r. decyzji o sygn. akt sygn. akt SKO Gd/349/17) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo w dniu 09.12.2016 r. nr UN-PZ.6733.107.2016.WL w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbiórce, przebudowie i budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN-15kV, na terenie działek nr 20/16, 20/4, 20/18, 21/2 oraz na części działki 26/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30‑15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 52 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 22 maja 2017r. pod sygn. akt SKO Gd/2145/17 decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze dotyczące odwołania Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze" od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lutego 2017r. ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwoma poziomami podziemnej hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wyburzeniu istniejących budynków w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 12 i 18 na działkach nr 36,37,38,41/64,41/70 i 43 obręb 17 oraz na działkach nr 41/61, 41/62, 41/63 i 41/76 w zakresie infrastruktury drogowej.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. 

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 53 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 24.05.2017r. po rozpoznaniu odwołania pełnomocnika T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo przez Kierownika Referatu Gospodarki Nieruchomościami i Środowiska Urzędu Gminy w Wejherowie nr RGN.6220.03.2016 z dnia 3.01.2017r. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: „30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo" – wydało decyzję uchylającą w całości decyzję organu I instancji i orzekło o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30‑

15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 54 z dnia 2 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 28. lutego 2017 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/3840/16 w sprawie decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Kartuz, z dnia 25.08.2016r. U.673 3.44.201 6.KH ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającą na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE dn 63(mm) na działce nr 239/1 oraz części działek nr 3515; 236/1; 238/1; 239/8; 239/9; 236/23 i 236/11 w Kiełpinie, gmina Kartuzy.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 55 z dnia 2 czerwca 2017 r. 

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Kolegium z dnia 28 lutego 2017 r., sygn. akt. 3157/15, w sprawie odwołania Jolanty i Artura Personów od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Krokowa z dnia 29 maja 2015 r., nr ZPG.6733.09.2013, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej kablowej mm 0,4 ky, na terenie działek nr 85/27, 85/1, 18/1, 17, 87/10, 87/6, 87/7, położonych w Karwieńskich Błotach.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 2 czerwca 2017 r. 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. DzU. z 2016 r., poz. 23 z późn.zm. ) w związku z art.38; art. 74 ust.3 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.),Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12.05.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1 13/17 uchylającą w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 12.12.2016 r. odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Modernizacja wytwórni mas bitumicznych w Gdańsku przy ul. Budowlanych 1 w zakresie wymiany palnika (działka ewidencyjna nr 174/3) i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 – 15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 7 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 20 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/4891/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt SKO Gd/2739/16 o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 4 września 2015 r., nr UN-PZ.6733.68.2015.MMC.AG w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 4 kV na terenie działek nr 218, 222, 223, 325, położonych w miejscowości Skrzeszewo, gmina Żukowo.

 

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 58 z dnia 9 czerwca 2017 r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 maja 2017 r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/383/17 orzekającej o

1/ uchyleniu zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 stycznia 2017 r. nr WŚ­1.6220.II.29D.2016.AN.72916 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Miasteczko ZASPA" z garażami podziemnymi i miejscami postojowymi na terenie al. Jana Pawła II w Gdańsku - nr działek 71/23, 82/6, 82/9, 82/10, 82/13, 93/6, 93/8, obr. 033 na środowisko w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji;

2/ uchylającej w całości postanowienie Prezydent Miasta Gdańska z dnia 14 września 2016r., nr WŚ-I.6220.11.29Ps.2016.AN.148788 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w całości;

3/ uchylającej w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 sierpnia 2016r., nr RDOŚ-Gd-­WOO.4240.344.2016.AJM.3. wyrażające opinię o konieczności przedstawienia raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 59 z dnia 9 czerwca 2017 r. 

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z 2016r. poz. 353), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 30.05.2017 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/ 4498/16 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.10.2016 r. nr GOOŚ.6220.8.DŚU.im.3.2016 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo, przy wypływie w z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki" - i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30 - 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Zawiadomienie nr 60 z dnia 13 czerwca 2017 r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 5 czerwca 2017r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/4384/16 uchylającej decyzję Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2016r., nr GKI/0ŚiP/6220.4.25.2015/2016 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia - zakładu przetwarzania frakcji biodegradowalnej i opakowań na działce nr 1011, obręb Ryjewo, gmina Ryjewo i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 61 z dnia 13 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 8 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/901/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 r., nr WGIiOŚ.7627/15-3/09 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy, planowanego do realizacji przez NORD KRUSZYWA Sp. z o.o..

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 62 z dnia 13 czerwca  2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 czerwca 2017 r. decyzji o sygn. SKO Gd/2031/17 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania Pana Ireneusza Andrzejczyk od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18.04.2017 r., nr UN-PZ.6733.26.2017.AG w przedmiocie ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 1120/3, 338/22, 1120/4, 1120/5, 1120/2, 1120/7, 388/29, 1120/1, 1120/6, 388/25 oraz części działek nr 387 i 385/3 położonych w miejscowości Barniewice, gmina Żukowo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 63 z dnia 3 lipca 2017 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017r., poz.1073 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19.06.2017r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/177/117, utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Zblewo przez Sekretarza Gminy z dnia 27.03.2017 R. nr RR.6733.5.2017 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN,- 1 5k i nn-0,4kV, budowie elektroenergetycznej linii napowietrznej rm-0,4kV i słupowej stacji transformatorowej na działkach nr 375/21, 375/27, 370 i 474 w miejscowości Borzechowo oraz na terenie działek nr 141, 142/1, 140/1, 139/1, 143/1, 138/1, 138/11, 138/6, 138/5 w miejscowości Pazda, obręb Mały Bukowiec, gmina Zblewo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 64 z dnia 3 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.06.2017 r. decyzji SKO Gd/52/17 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 12.12.2016 r. nr RGIII 6733.10.2016 o ustaleniu dla P4 Sp. zoo., ul. Taśmowa 7; 02-677 Warszawa warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49, obręb Szymankowo, gm. Lichnowy i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 65 z dnia 3 lipca 2017 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydanej w dniu 29.06.2017r. decyzji o sygn. akt. SKO Gd/2088/16, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Luzino GOP.6220.07.21.2015/16/ak z dnia 18.04.2016r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa - budowie budynku do tuczu trzody chlewnej oraz silosów paszowych i zbiornika do gnojowicy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 66 z dnia 3 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz. o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 353 z 2016), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22.06.2017r decyzji o sygn akt SKO Gd/933/17 odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19.03.2013r sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna z upoważnienia Wójta Gminy Stegna z dnia 25.10.2010r nr OŚR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 08.10.2010r nr OŚR 7625/01/2/10.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 67 z dnia 3 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 353 z 2016), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 22.06.2017r. decyzji o sygn akt SKO Gd/934/17 odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 68 z dnia 5 lipca 2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 29 czerwca 2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1557/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 marca 2017r., nr RIR.6220.9.2014.DB ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10 MW" na terenie działki Nr 98/1 oraz sieci kablowej na terenie działek Nr 96/1 i 82/4 położonych w obrębie geodezyjnym Bożepole Wielkie, oraz określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 69 z dnia 7 lipca 2017r.

Na podstawie art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 4 lipca 2017 r. decyzji o sygn. 945/17o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 29 grudnia 2016 r. nr ROK.6131.290.2016.MK w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew gatunki świerk pospolity z działek nr 2255 i 2258, obr. Cisowa, położonych przy ul. Kcyńskiej 3 w Gdyni.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30— 15:30.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 70 z dnia 7 lipca 2017r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 718 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 24. kwietnia 2017 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/4278/16 w sprawie decyzji Nr UN-PZ.6733.91.2016.WL z dnia 07.10.2016 r. wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym. polegającej na przebudowie istniejącej sieci gazowej n/c stal. 0250 oraz częściowej przebudowie istniejącego przyłącza gazowego na terenie działek nr 756/23; 755/5; 1758/5; 756/18: 756/21 położonych w miejscowości Żukowo.P

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 71 z dnia 7 lipca 2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2016 r.. poz. 353 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 03 lipca 2017 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/ 4659 /16 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lubichowo z dnia 31.10.2016 r. nr KIOŚ.6220.3.6.2016 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ..Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Lubichowo o system odwodnienia poprzez budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działkach: nr 98. nr 101/48. nr 277. nr 276. nr 279 obręb Lubichowo.

 

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30— 15:30.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 72 z dnia 11 lipca 2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29.06.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd 2116/17 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.127.2016.WL z dnia 2.02.2017r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie gazociągu średniego ciśnienia PE 100 RC SDR 11 o średnicy dn 63 mm dla zasilania działek nr 25/5, 73/1,19/14, 49/1, 28/4, 28/2, 120/6, 16/7, 16/10, 16/40, 16/39, 16/38, 16/41 położonych w miejscowości Miszewo, Gmina Żukowo.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uwaza się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Zawiadomienie nr 73 z dnia 12. 07. 2017 r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 zezm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 6 lipca 2017 r. postanowieniu sygn. akt: SKO Gd 4332/16 utrzymującym w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18.10.2016 r., sygn. akt: SKO Gd/3917/16 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Stegna z dnia 4 stycznia 2013 r., ozn. : OŚR.6220.9.2013 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500 kW i wysokości łącznej 85m na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

 

 

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

 

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 74 z dnia 14. 07. 2017 r.

 

Na podstawie art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28 czerwca 2017 r. postanowieniu o sygn. SKO Gd/ 4757/16 o uchyleniu postanowienie Wójta Gminy Stare Pole z dnia 04.11.07.2006 r. nr RGR.6733.1.20I6) w przedmiocie zawieszenia postępowania

administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 22. obr. Królewo um. Stare Pole. do czasu uzyskania decyzji środowiskowej:

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanego postępowania w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławcze  w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie nr 75 z dnia 17. 07. 2017 r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2013r.. poz. 1235 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 07.07.2017 r. po rozpoznaniu odwołań od decyzji Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 22.12.2016 r., nr OS.6220.3.9.2016 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: pn.. „Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)" na działce nr 168/4 wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 
Zawiadomienie nr 76 z dnia 18. 07. 2017 r.
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz.1257 z 2017r ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1073 z 2017r ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek ponownego rozpoznania po wyroku WSA w Gdańsku sygn. akt II SA/Gd 531/14 z dnia z dnia 26 listopada 2014r,odwołań Teresy i Ryszarda Rożeńskich, Jerzego Fularczyka, Katarzyny i Tomasza Tomasiuk, Edwarda Michna, Alicji Michna, Reginy Tessmar, Gabrieli i Zdzisława Kierzkowskich od decyzji Dyrektora Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni nr RP.6733.21.2013.AS/587 z dnia 1 1 czerwca 2013r., o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodociągu, oświetlenia i utwardzenia nawierzchni jezdni, murów oporowych na terenie działek: 372, 373, 383, 107/51, 248/51, 406/51, 416/51, 413/46, 86/51, 459/52, 89/52, 458/52,120/46, 45, 68/51, 102/51, 157/51, 158/51, 159/51, 106/51, 79/51, 155/52, 135/52, 136/52, 448/51, KM 2 obręb Wielki Kack oraz na terenie działek nr 1, 200, 221/72, KM 3 obręb Wielki Kack w rejonie ulic Olgierda i Żniwnej, zawiadamia o podjętej w dniu 12.07.2017r., decyzji SKO Gd 1385/17 uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji .

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

 

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 77 z dnia 21.07.2017r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 353 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19.07.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1794/17 uchylającej w całości decyzję z dnia 29.03.2017 r. KIOS.6220.5.17.2016. wydaną przez Sekretarza Gminy Lubichowo, z upoważnienia Wójta Gminy Lubichowo, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę. rozbudowę i adaptację budynków- inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 602 obręb Zelgoszcz. gmina Lubichowo i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Zawiadomienie nr 78 z dnia 25.07.2017r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2017r. Dz. U. poz. 1073/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 lipca 2017r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/1931/17 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia przez Aleksandrę i Tomasza Szulista odwołania od decyzji Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29 marca 2017r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla działki nr 97/2, obręb Kłodno, gmina Sulęczyno dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 40914/3285 Sulęczyno-Kłodno. która obejmować będzie konstrukcję kratownicową- wieżę o wysokości 53.5m z odgromnikiem z antenami sektorowymi i szafę teletechniczną wraz z niezbędnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, ogrodzenie i częściowe utwardzenie terenu.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 79 z dnia 25.07.2017r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257). w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2017r. Dz. U. poz. 1073/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 lipca 2017r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1808/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójt Gminy Sulęczyno z dnia 29 marca 2017r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla działki nr 97/2, obręb Kłodno. gmina Sulęczyno dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 40914/3285 Sulęczyno-Kłodno, która obejmować będzie konstrukcję kratownicową- wieżę o wysokości 53,5m z odgromnikiem z antenami sektorowymi i szafę teletechniczną wraz z niezbędnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, ogrodzenie i częściowe utwardzenie terenu.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 80 z dnia 25.07.2017r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r.. poz.1073) zawiadamia o wydaniu w dniu 18.07.2017r. decyzji o sygn. akt SKO Gd11784117. uchylającej decyzję Wójta Gminy Przodkowo z dnia 21.03.2017r. nr PL.6733.01.2017 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polecającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4: budowa wieży wolnostojącej o konstrukcji kratowej typu BOT E2 54m ( o całkowitej wysokości obiektu do 55.95m npt) wraz z instalacją na niej anten nadawczych i radiolinii, posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży oraz wewnętrzną linia zasilającą na terenie działki nr 342/1 w obrębie ewidencyjnym Pomieczyno. w gminie Przodkowo i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłosz

 

Zawiadomienie nr 81 z dnia 25.07.2017r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz.U. z 2016 r.. poz. 353 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17.07.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2338/17 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20. kwietnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3238/16 odmawiającej stwierdzenia nieważności Burmistrza Kartuz z dnia 07.05.2012 r. znak RL-R.6220.28.2011.MW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej średniej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: kilkunastometrową napowietrzna linią kablową średniego napięcia 15kV i stacją transformatorowo-pomiarową na działce nr 82/4 w miejscowości Głusino.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 82 z dnia 25.07.2017r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj Dz.U. z 2016 r.. poz. 353 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17.07.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2339/17 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20. kwietnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3239/16 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 21.10.2013 r. znak RL-R.6220.26.2012.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej malej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia 15kV i stacją transformatorowo-pomiarową na działkach nr 82/3 i nr 82/4 w miejscowości Głusino.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego W Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 do 15.30 .

 

Stosownie do art. 49 k.p.a.. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 83 z dnia 31.07.2017r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 25.07.2017 r. decyzji SKO Gd/1845/17 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Osieczna z dnia 31.03.2017 r.. nr 2 o odmowie ustalenia dla P4 Sp. zoo., ul. Taśmowa 7: 02-677 Warszawa warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. na terenie działki nr 347/2 obr. Osieczna, gm. Osieczna i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie nr 84 z dnia 9.08.2017r.

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 4 sierpnia 2017 r. decyzji ostatecznej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 2 marca 2017 r., znak: RSB.6733.32.8.2016.MD o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ew. 479, obręb 0018 Tuchlino, gmina Sierakowice i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

 

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zawiadomienie nr 85 z dnia 10.08.2017r.

 

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1405). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 07.08.2017 r., SKO Gd/2335/17 utrzymującej w mocy decyzję  Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 28.04.2017 r., nr PPN.6220.4.22.2016.2017.MA odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin. gmina Starogard Gdański.

 

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zawiadomienie nr 86 z dnia 16.08.2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 778 z 2016r ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania Beaty i Piotra Loch od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RAA.6733.25.2017.WGN-1141/gazociąg z dnia 07.06.2017r, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia na dz.nr 2347, 2333, 2334 i części działki nr 2335 obręb Mały Kack 0019 ul. Szwoleżerów i Kirasjerów w Gdyni zawiadamia o podjętej w dniu 10.08.2017r., decyzji SKO Gd 2903/17 utrzymującej w mocy w/w decyzję Prezydenta Miasta Gdyni o nr RAA.6733.25.2017.WGN-1141/gazociąg z dnia 07.06.2017r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 87 z dnia 16.08.2017r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U..j.t. z 2017r. poz. 1257). w zw. z art.83a ust.7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. tj. z 2016r. poz.2134 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 8 sierpnia 2017r. postanowienia (sygn. akt SKO Gd/3039/17) orzekającego o uchyleniu postanowienia Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21 czerwca 2017r. nr ROK.6131.532.2016.K.1  o zawieszeniu postępowania w sprawie dotyczącej wydania zezwolenia Gdyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na usunięcie 19 szt. drzew rosnących na działce nr 1527 obr. 0010 Chylonia przy ul. Młyńskiej 25 w Gdyni.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30     w Gdańsku. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

 

Zawiadomienie nr 88 z dnia 24.08.2017r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016r., poz.778), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 22.08.2017r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/1979/17 decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt 4092/16 z dnia 29.03.2017r.. odmawiającej stwierdzenia nieważności tegoż Kolegium o sygn. akt 1230/12 z dnia 03.01.2013r.. utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska WUAi0Z-1- 6733.132-6.2011.1-NA.333465 z dnia 23.01.2012r.. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ..PLAY" nr GDA0072B na działce nr 487/4. położonej w Gdańsku przy ul. Radarowej 1 (obręb 003).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Zawiadomienie nr 89 z dnia 25.08.2017r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. decyzji ostatecznej o uchyleniu decyzji z dnia 27 lutego 2017 r., ozn.: RSB.6733.33.6.2016.MD wydanej przez Wójta Gminy Sierakowice o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15 kV, budowie linii kablowej nn 0,4 kV oraz budowie stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na działkach ew. 360, 369, 419, 362/1, 362/2,368, 366, 373, 374,384, 381/1, 386/2, 387, 388, 408/3, 408/6, 405, 404, 403, 406, 401/2, 407, 391/1, 391/2, 393, 394, 399, 400, 401/1, 401/3, 432, 395, 402, 398, 397 obręb 000 Łyśniewo, gmina Sierakowice i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie nr 90 z dnia 25.08.2017r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. decyzji ostatecznej o uchyleniu decyzji z dnia 2 marca 2017 r., ozn.: GN.6733.1.2017 wydanej przez Wójta Gminy Szemud o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15kV. rozbiórce i budowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórce i budowie sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4kV, rozbiórce i budowie słupa stacji transformatorowej na działce nr 38; rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn­0,4kV na działce nr 39, rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 33; rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 44/11 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 91 z dnia 25.08.2017r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedli. w: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. decyzji ostatecznej o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 2 marca 2017 r.,ozn.: PPN.6733.55.5.2016.2017.AM wydanej przez Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego i Nieruchomości UG w Starogardzie Gdańskim, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Starogard Gdański o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu działki nr 52/2 w obrębie Trzcińsk polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 92 z dnia 29.08.2017r.

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2017 r.. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18 sierpnia 2017 r. decyzji ostatecznej o uchyleniu decyzji z dnia 12 stycznia 2017 r., ozn.: BP.6733.18.2016.AP wydanej przez Z-cę Wójta Gminy Somonino, działającego z upoważnienia Wójta Gminy Somonino o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o nazwie budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej o długości ok. 3640 m wraz z przepompownią do odbioru ścieków na działkach nr ew. 237/2, 237/7 i 237/8 obręb Szymbark Gmina Stężyca, na działkach nr ew. 13, 11, 12, 8, 254, 15, 16/18, 20/5, 40/1, 39/3, 21, 39/4, 23, 39/4, 23, 39/5, 39/6, 22, 244, 25, 24, 38, 29, 245, 26, 27, 28, 58/2, 14, 44,43/22, 43/18, 43/17, 285, 43/26, 43/24, 43/12, 43/25,43/28, 43/15, 43/1, 43/7, 43/6, 272, 246, 16/11, 16/2, 16/5, 16/21, 16/9, 16/10, 16/22 i 16/6 obręb Rybaki, Gmina Somonino oraz na działkach nr ew. 230, 233/14, 233/20, 233/28,  233/35, 263/6, 187, 228/8, 225/1 i 224/1 obręb Rąty Gmina Somonino i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 93 z dnia 29.08.2017r.

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 sierpnia 2017 r. decyzji ostatecznej o utrzymaniu w mocy decyzji z dnia 13 stycznia 2017 r., ozn.: RGNiGP.6733.5.2016 wydanej przez Kierownika RGNiGP, działającego z upoważnienia Burmistrza Władysławowa o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr 26/22, 26/21, 26/11, 25, 23/5, 23/3, 22/1 i 22/2 obręb Władysławowo 05 położonych w miejscowości Władysławowo ul. Starowiejska, w związku z inwestycją polegającą na przebudowie rowu zlewni wód opadowych ulicy Portowej.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 
Zawiadomienie nr 94 z dnia 4.09.2017r.
 
Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 672 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydanej w dniu 31.08.2017r. decyzji o sygn. akt. SKO Gd/1974/1, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Puck GKiOŚ.600.11.DŚU-01.2014.2015.BK z dnia 19.03.2015r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno 111 na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228 i 233, położonych w Smolnie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 95 z dnia 5.09.2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz. 1073.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31.08.2017r. decyzji o sygn. akt 2700/17 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Karsin Nr RGS.6733.3.2017 z dnia 7.06.2017r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4 na terenie działki nr ewidencyjny gr. 143 obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 96 z dnia 18.09.2017r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw-. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15.09.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2962/17 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Łęczyce Nr R1R-6733.03.2017.KM z dnia 20.06.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 66/6 obręb geodezyjny Wysokie gmina Kwidzyn i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 97 z dnia 20.09.2017r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11.09.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2702/17 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Tczew L.dz. UAN.6733.17.2017 z dnia 17.05.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalno-gminnym dla części nieruchomości oznaczonej jako działka nr 47 obręb Turze gmina Tczew dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 98 z dnia 21.09.2017r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zrn.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18.09.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3174/17 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo UN-PZ.6733.31.2017.WL z dnia 3.07.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej SN-15 kV, lin:: kablowej nn- 0,4kV, złącz kablowych nn-0,4 kV na terenie działek nr 564/2, 566, 563, 560, 555, 556, 557, 492, 551/1, 551/2, 552/6, 553/2, 588, 589 i nr 591 w miejscowości Skrzeszewo, gmina Żukowo.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z:w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 99 z dnia 28.09.2017r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1369, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20 lipca 2017r. , sygn. akt SKO Gd/1808/17 utrzymującą w mocy decyzję Wójt Gminy Sulęczyno z dnia 29 marca 2017r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla działki nr 97/2, obręb Kłodno, gmina Sulęczyno dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 40914/3285 Sulęczyno-Kłodno, która obejmować będzie konstrukcję kratownicową- wieżę o wysokości 53,5m z odgromnikiem z antenami sektorowymi i szafę teletechniczną wraz z niezbędnym wyposażeniem w infrastrukturę techniczną, ogrodzenie i częściowe utwardzenie terenu. Obszar oddziaływania inwestycji dotyczy działek ewidencyjnych oznaczonych nr : 23/2, 23/3, 23/7, 23/4, 23/9. 23/5. 23/6, 23/10, 409/1, 410 obręb Sulęczyno oraz 96/1, 3201/1, 98/25, 98/23, 98/24, 98/2, 98/4, 98/22, 98/21, 98/1, 98/6, 98/7, 98/8, 98/9, 98/10. 98/11, 98/17, 98/19, 95.92.93 obręb Kłodno tj obejmuje odległość do 300m od stacji bazowej wzdłuż osi głównej wiązek promieniowania anten satelitarnych.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 100 z dnia 3.10.2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, dalej powoływana jako kpa.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 września 2017 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2422/16 w drodze której Kolegium orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2016 r. nr WŚ-1.6220.11.54.D2.2012.AN.137319 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 maja 2013 r. nr WŚ-1.6220.11.54D.2012.AN.137319 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu handlowo- usługowego CENTRUM HEVELIUS w Gdańsku przy ul. Kilińskiego i ul. Nad Stawem.

Z treścią wydanej decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 — 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 101 z dnia 4.10.2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1073 z 2017r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania Tomasza Kućmińskiego od decyzji Wójta Gminy Kwidzyn nr GP.II.6733.14.2017 z dnia 19.06.2017r, ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek nr 370,372/5, 372/6, 372/8, obręb geodezyjny Tychnowy, gmina Kwidzyn polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz złącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynków mieszkalnych, zawiadamia o podjętej w dniu 29.09.2017r., decyzji SKO Gd 2993/17 uchylającej zaskarżoną decyzję w całości i rozstrzygającej o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 102 z dnia 4.10.2017r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1 257 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r.. poz. 1405 z zm.),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia. iż w dniu 02.10.2017r. po rozpoznaniu odwołania spółki Agro Eko sp. z o.o. z rcpr. przez radcę prawnego Christiana Schnell od decyzji Burmistrza Gminy Nowy Dwór Gdański z dnia 28.12.2016r., nr IŚ- J K.6220.19.2013 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. _Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Kmiecin o łącznej mocy do 178.5 MW składającej się z maksymalnie 51 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, wydało decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę organowi 1 instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją  z siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 103 z dnia 4.10.2017r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2017r. poz.1 257 .) W ZW. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017r.. poz. 1405 z zm.).

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia. iż w dniu 02.10.2017r. po rozpoznaniu odwołania Zielona Energia Żuławska sp. z o.o. z siedzibą w Orłowie repr. przez radcę prawnego Christiana Schnell od decyzji Burmistrza Gminy Nowy Dwór Gdański z dnia 28.12.2016r.. nr IS-JK.6220.18.2013 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Orłowo o łącznej mocy do 105 MW składającej się z maksymalnie 30 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą", wydało decyzję uchylającą w całości zaskarżoną decyzję i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 104 z dnia 4.10.2017r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03. października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r.. poz. 1405)Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 29.09.2017 r. zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/2600/17 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 2/2015 znak GK-OS.6220.5.7.2015 r. AM z dnia 15 maja 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastruktura dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego między ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 105 z dnia 4.10.2017r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03. października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska Oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. 72017 r.. poz. 1405) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 29.09.2017 r. zostało wydane postanowienie sygn. akt SKO Gd/3976/17 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 2/2015 znak GK-OŚ.6220.5.7.2015 r. AM z dnia 15 maja 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastruktura dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego między ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem _Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 106 z dnia 20.10.2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017v. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.033003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 października 2017r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/3177/17, utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 30 czerwca 2017r. sygn. akt SKO Od/1822/17 stwierdzającej wydanie z naruszeniem prawa decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 11 maja 2011r. sygn.akt: GN.6733.109.1.0634.2011.1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie farmy wiatrakowej z maksymalnie 23 turbinami wiatrowymi o mocy maksymalnej do 15MW każda, z podłączeniem do sieci średniego lub wysokiego napięcia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie dziatek w obrębie Postolin, Nowa Wieś i Sztumska Wieś.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-1530.

Doręczenie w/w decyzji uważki się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 107 z dnia 20.10.2017r.

Na podstawie art. 61 § 4 w zw. z art. 157 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności:

1/ postanowienia Burmistrza Skarszew z dnia 10.05.2017 r. znak WI.6733.14.2016 o sprostowaniu decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 25.11.2016 r. nr 15/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowy linii kablowej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie dzialki nr 84 pol. w Godziszewie gm. Skarszewy (sprawa sygn. akt SKO Gd/3548/17) oraz

2/ decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 25.11.2016 r. nr 15/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowy linii kablowej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie działki nr 84 pol. w Godziszewie gm. Skarszewy (sprawa sygn. akt SKO Gd/3545/17).

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Strony mogą, w terminie czternastu dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz składać wnioski w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 od poniedziałku do piątku w godz.7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 108 z dnia 23.10.2017r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.10.2017 r. decyzji SKO Gd/3221/17 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27.06.2017 r. nr GKB.6730.04.2015 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą: „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 29/102 obręb 0001 Krynica Morska przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej-.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 109 z dnia 31.10.2017r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 25 października 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3762/17 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.08.2017r., nr WSKI.6220.7.2017.EB o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do pirolizy odpadów gumowych na terenie działek nr 638/1 i 638/2 obr.13 w Tczewie”.     

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.                                                                                                                                        Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 110 z dnia 03.11.2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, zawiadamia o wydaniu w dniu 30.10.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3189/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański Nr PPN.6733.17.5.2017.AM z dnia 22.06.2017r. o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4, inwestycja na działce nr 188 w obrębie Sucumin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 111 z dnia 8 listopada 2017r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 3 skarg wraz z odpowiedziami na skargi na decyzję Kolegium z dnia 31 sierpnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/1974/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 19 marca 2015 r. nr GKIOŚ.600.11.DŚU-01.2014.2015.BK o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228, i 233 w Smolnie.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 112 z dnia 8 listopada 2017r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, zawiadamia o wydaniu w dniu 06.11.2017 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3456/17, uchylającej w całości decyzje Wójta Gminy Zblewo z dnia 19.07.2017 r. znak RR.6733.15.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie um. Zblewo".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 113 z dnia 9 listopada  2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 203 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 6 listopada 2017 r. decyzji o sygn. SKO Gd/4232/17 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania P4 sp. z o.o. reprezentowanej przez pełnomocnika, Pana Marcina Bach6rz od decyzji Wójta Gminy Osieczna z dnia 15.09.2017 r., nr 7 w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 nr projektu STG1701A (bezobsługowy obiekt infrastruktury technicznej): wieża wolnostojąca o wysokości 60m, instalacja radiokomunikacyjna składająca sic z anten nadawczo-odbiorczych i radiolinii, urządzenia sterujące posadowione u podstawy wieży z wewnętrzną linią zasilającą, dojazd na terenie działki nr 347/2 obr. Osieczna, gm. Osieczna.

Strony postępowania mogą zapoznać sic z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 114 z dnia 13 listopada  2017 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 02 listopada 2017 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/ 3075 /17 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14.06.2017 r. nr GKV11.6220.4.8.2017 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe", przewidzianego do realizacji na działce nr 461, obr. Sztumskie Pole, gmina Sztum.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 115 z dnia 13 listopada  2017 r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1405). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wszczęciu na wniosek Teresy i Eugeniusza Kraj postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12 lutego 2015r., nr KSR-SR.6220.34.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża Przyjaźń I" na terenie działki nr 82/2, obręb Przyjaźń, gmina Żukowo.

Niniejsze zawiadomienie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia Strony mogą, w terminie 14 dni od daty  doręczenia niniejszego zawiadomienia, wypowiedzieć się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Strony mogą zapoznać się z zebranym materiałem dowodowym oraz składać wnioski w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Zawiadomienie nr 116 z dnia 13 listopada  2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 listopada 2017 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/3548/17 stwierdzającego nieważność postanowienia Burmistrza Skarszew z dnia 10 maja 2017 r. znak WI.6733.14.2016 o sprostowaniu decyzji Burmistrza Skarszew  dnia 25 listopada 2016 r. nr 15/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowy linii kablowej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie działki nr 84 poł. w Godziszewie gm. Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 117 z dnia 15 listopada  2017 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r. poz.1257). w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r.. poz.1073). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 07.11.2017r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/3175/17 decyzji  o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Wejherowo 6733.7.2017 dnia 24.05.2017r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej SN­15kV na części działki nr 18 położonej w Reszkach w Gminie Wejherowo."

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 118 z dnia 16 listopada 2017 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 22 sierpnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/1979/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Kolegium z dnia 29 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/4092/16 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji tego organu z dnia 3 stycznia 2013 r. sygn. akt SKO Gd/1230/12 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 stycznia 2012 r. nr WUAiOZ-I-6733.132­6.2011.I-MNA.333456 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY" nr GDA0072B na działce nr 487/4 przy ul. Radarowej 1 w Gdańsku.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 119 z dnia 17 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2017.1257) w związku art. 83a ust. 7 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. 2016.2134 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 listopada 2017 r. decyzji o sygn. SKO Gd/3663/17 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROK.6131.32.2017.K.1 z dnia 24 lipca 2017 r. o odmowie wydania zezwolenia na usunięcie drzewa z gatunku sosna pospolita rosnącego na działce nr ew. 818 przy ul. Pomorskiej 46A w Gdyni.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 120 z dnia 23 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20.11.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3746/17 uchylającej w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, decyzji Wójta Gminy Szemud znak GN.6733.5.2017 z dnia 17.08.2017r. o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P-4, na działce nr 87/13 obręb geodezyjny Łebno gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 121 z dnia 23 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, zawiadamia o wydaniu w dniu 20.11.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3748/17 uchylającej w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. decyzji Wójta Gminy Szemud znak GN.6733.34.2016-2017 z dnia 17.08.2017r. o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4, inwestycja na działce nr 323/6 obręb geodezyjny Częstkowo gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 122 z dnia 23 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20.11.2017r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3747/17 uchylającej w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji, decyzji Wójta Gminy Szemud znak GN.6733.4.2017 z dnia 17.08.2017r. o odmowie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P-4, inwestycja na działce nr 114/6 obręb geodezyjny Leśno gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 123 z dnia 23 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 13 stycznia 2017 r., nr UN­PZ.6733.121.2016.AG, w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego (budowa stacji bazowej telefonii komórkowej — dz. 33/4 w miejscowości Sulmin).

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentacją zgromadzoną w przedmiotowej sprawie w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30— 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 124 z dnia 27 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. zawiadamia o wydaniu w dniu 23.11.2017 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3455/17. uchylającej w całości decyzję Nr R2.6733.19.2017 z dnia 22.06.2017 r. Sekretarza Gminy Zblewo. wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Zblewo. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy ciągu pieszo-rowerowego. ścieżki rowerowej, chodnika, zatok autobusowych, obiektów inżynierskich, obiektów malej infrastruktury, przebudowy skrzyżowań oraz zjazdów publicznych, remontów istniejących zjazdów indywidualnych. budowy kanalizacji deszczowej, budowy oświetlenia drogowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na odcinku drogi krajowej DK 22 w km 300+500-311+300.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 125 z dnia 30 listopada 2017 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 listopada 2017 r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/ 475/17 o utrzymaniu w mocy wydanej z upoważnienia Burmistrza Kartuz — decyzji Kierownika Wydziału Urbanistyki z dnia 03 stycznia 2017 r. nr U.6733.63.2016.JR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci nN 0,4 kV, budowie przyłącza kablowego nN 0,4 kV, zasilaniu energetycznym na terenie działek o numerach: 382/12, 382/9, 402/1, 401/14, 401/1 7 w miejscowości Mirachowo, gm. Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 126 z dnia 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28.11.2017 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4094/17 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 05.09.2017 r. U.6733.5.2015.JR ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego. polegającej na rozbudowie sieci energetycznej 0,4kV na działce nr 164 i działce nr 165/1 położonych w Burowie, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 127 z dnia 1 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.11.2017 r. decyzji SKO Gd/3749/17 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 21.08.2017 r. nr RGIII 6733.10.2016 o odmowie ustalenia dla P4 Sp. zoo., ul. Taśmowa 7: 02-677 Warszawa warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49, obręb Szymankowo, gm. Lichnowy i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 128 z dnia 11 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 06.12.2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4144/17 umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni decyzji z dnia 08.09.2017 r. ROD.6220.31.2014.ER określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa i uruchomienie punktu zbierania. przeładunku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz przygotowaniu do ponownego użycia odpadów niebezpiecznych na działce ew. nr 490 obręb 0027 Wielki Kack przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149, 81-571 Gdynia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 129 z dnia 15 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.. poz.1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. zawiadamia o wydaniu w dniu 14.12.2017 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4566/17 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 13. stycznia 2017 r. Nr UN­PZ.6733.121.2016.AG ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego — budowa stacji bazowej telefonii komórkowej na części działki nr 33/4. położonej w miejscowości Sulmin. gmina Żukowo. w części w jakiej działka nr 33/4 jest objęta zapisami uchwały Nr XXIX/534/2005 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 07 marca 2005r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 Prob 8.4 MPa Włocławek- Gdynia wraz ze strefą kontrolowaną i urządzeniami towarzyszącymi — przebiegającego przez teren Gminy Żukowo (Dz. Urz. Woj. Porn. z 2005 r. Nr 42. poz. 819).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 130 z dnia 18 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 5 grudnia 2017 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3545/17 stwierdzającej nieważność decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 25 listopada 2016 r. nr 15/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowy linii kablowej SN 15 kV oraz słupowej stacji transformatorowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie działki nr 84 pol. w Godziszewie gm. Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 131 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1405), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje o wydaniu w dniu 15 grudnia 2017r. decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12 lutego 2015. , nr KSR-SR.6220.34.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża ,Przyjaźń I" na terenie działki nr 82/2, obręb Przyjaźń, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 132 z dnia 22 grudnia 2017 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257), w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1073). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 14.12.2017r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/2418/17 decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Krokowa ZPG.6733.01.2015. z dnia 28.04.2017r. (w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego) i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 133 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257). w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r.. poz.1073). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 21.12.2017r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/3897/17 decyzji uchylającej w całości decyzję Burmistrza Helu RGai.6733.2.2012/04/2013/08/2017 z dnia 11.08.2017r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego oraz rozbudowie tarasów widokowych w obrębie obecnego obszaru Fokarium (działki nr 565/1 i 566/3 obręb Hel 0001. położone w Helu przy ul. Morskiej).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 134 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23), art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z 2017r. poz. 1405), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.12.2017 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/ 4074/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 24.08.2017 r. nr GOOŚ.6220.8.DSU.um.1.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: _Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo, przy wypływie w z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30— 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

Zawiadomienie nr 135 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 października 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3177/17 o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z dnia 30 czerwca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/1822/17 o stwierdzeniu wydania z naruszeniem prawa przez Burmistrza Miasta i Gminy Sztum decyzji z dnia 11 maja 2011 r. nr GN.6733.109.1.06.34.2011.1 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu gminnym, polegającej na budowie farmy wiatrakowej z maksymalnie 23 turbinami wiatrowymi o mocy maksymalnej do 2,5 MW każda, z podłączeniem do sieci średniego lub wysokiego napięcia wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną i komunikacyjną na terenie działek w obrębach Postolin, Nowa Wieś i Sztumska Wieś.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2017-01-05 08:00
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2017-12-29 14:43

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8748
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-29 14:43:14