Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 04.01.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.). Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 6 grudnia 2006 r.
decyzji (Sygn. akt 3017/06) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza
Gminy Żukowo ozn. B/JB/7331-cp/97/06 o odmowie ustalenia warunków
zabudowy dla ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 727/1,
728/2, 707/2, 368/10, 368/1 z przyłączami do działek nr 368/6, 368/17,
368/16, 368/5, 368/4,368/15, 368/3, 368/2, 368/14, 368/11, 368/12
położonych w miejscowości Żukowo.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 08.01.2007

Na
podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w
związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z
późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o
wydaniu w dniu 08.01.2007 r. postanowienia (sygn. akt 3175/06)
stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji
Wójta Gminy Luzino z dnia 17 sierpnia 2006 r. Nr OŚ-7624/16/05/06
odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej
telefonii komórkowej nr 30407 zlokalizowanej na istniejącej wieży
telekomunikacyjnej na działce o numerze geodezyjnym 1281/1, położonej w
Luzinie (obręb: Luzino), Gm. Luzino.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 12.01.2007

Na
podstawie art. 49 ustawy z dnia l4.06.1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w
związku z art.19 ust. 1 i ust.2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. Z 2006r. Nr 129, poz.902 z
późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o
wydaniu w dniu 12.01.2007 r. decyzji (sygn. akt 3225/06) utrzymującej w
mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 22.08.2006 r. Nr
WŚ-I-7639/1/63D/2006/TB określającą środowiskowe uwarunkowania zgody na
realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej
telefonii komórkowej systemu UMTS, operatora P4 spółka z o.o. nr GDA
0012B zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Opolskiej 6 na działce
nr. ewid 85/12 obręb 21 w Gdańsku rozumianej jako przedsięwzięcie
mogące znacząco oddziaływać na środowisko, wymagającego sporządzenia
raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 07.02.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i
ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7
lutego 2007 r., decyzji ostatecznej (sygn. akt: 2981/06) o utrzymaniu w
mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 lipca 2006 r., ozn.:
WŚ-I-7639/I/4D/2006/EI w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań
zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji
bazowej telefonii komórkowej sieci PTK CENTERTEL nr 5677 (6420)
,,WIELKIE PRZYMORZE" zlokalizowanej przy ul. Jagiellońskiej 13, dz. nr
21/4 w obrębie 17 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 14.02.2007

Na
podstawie art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowani
przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z urzędu postępowania w
sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej wydanej przez
Burmistrza Gminy Żukowo w dniu 03 listopada 2005 r. nr
B/AP/7331-ep/127/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla działek nr 244/1, 94/2, 93/9, 93/2 w Glinczu dla
realizacji inwestycji obiektów infrastruktury technicznej - przebudowa
i wzmocnienie drogi krajowej nr 20, tj. budowa dwóch wysp
spowalniających ruch i budowie dwóch zatok autobusowych.
Stosownie
do treści art. 49 k.p.a., doręczenie decyzji stronom postępowania uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony
mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie w
siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul.
Podwale Przedmiejskie 30 w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8.00 do 15.30.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 14.02.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.),
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu z
urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji
ostatecznej wydanej przez Burmistrza Gminy Żukowo w dniu 03 listopada
2005 r. nr B/AP/7331-ep/128/05 w sprawie ustalenia lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla działek nr 244/1, 94/2, 94/8, 95/1,
193/6 w Glinczu dla realizacji inwestycji obiektów, infrastruktury
technicznej - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr 20, tj. budowa
dwóch wysp spowalniających ruch i przesunięciu zatoki autobusowej.
Stosownie
do treści art. 49 k.p.a., doręczenie decyzji stronom postępowania uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Strony
mogą się zapoznać z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie w
siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul.
Podwale Przedmiejskie 30 w dniach od poniedziałku do piątku, w
godzinach od 8.00 do 15.30.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 20.02.2007

Na
podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z
art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz 902 z późn. zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu
20 lutego 2007 r. decyzji (sygn. akt 4179/2006) uchylającej w całości
wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska - decyzję Dyrektora
Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku z dnia 2S października
2006 r. (znak: WŚ-I-7639/I/143D/2006/TB) w sprawie określenia - na
wniosek P4 Sp. z o.o. w Warszawie reprezentowanej przez Panią Ewę
Elster - Granatowicz - środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej systemu UMTS, operatora P4 Sp. z o.o. w Warszawie nr GDA
0049C zlokalizowanej na szczycie komina przy ul. Jaśkowa Dolina 73 na
działce nr ewidencyjny 467/4, obręb nr 41 w Gdańsku, rozumianego jako
przedsięwzięcie mogącego znacząco oddziaływać na środowisko
wymagającego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie
z §2 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 Listopada 2004
r. w sprawie szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i
przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 28.02.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.),
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu
28.02.2007 r. decyzji (sygn. akt 3631/2006), o umorzeniu postępowania
odwoławczego w sprawie ustalenia (decyzją z dnia 04.09.2006r. Nr
WUAiOZ-1-7331/682/2006/4-IRP, wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta
Gdańska) lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na
zmianie sposobu użytkowania wybranych pomieszczeń piwnicy, parteru i I
piętra w istniejącym budynku przy ul. Powstańców Warszawskich 25 w
Gdańsku z pomieszczeń po byłym internacie Zespołu Szkół
Budowlano-Architektonicznych na potrzeby biurowe Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 15.03.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z
art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu I
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn.
zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia:
- o
pozostawieniu bez rozpoznania odwołania Pani Longiny Szpinek, Pana Jana
Szpinek, Pana Jerzego Zielińskiego, Pana Marcina Wróblewskiego, Pana.
Leszka Jezior i Pana Andrzeja Gromnickiego,
- o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołania Pana Krzysztofa Piechoty
od
decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na
budowie sieci telekomunikacyjnej (kanalizacja teletechniczna, słupki,
rury osłonowe, taśmy ostrzegawcze) przy ulicy Polnej i Duńskiej na
terenie działek nr 405/5, 400/1, 399, 1376, 1377, 398/8, 396/1, 994/1,
395/6, 1291, 395/3, 394/2, 394/1, 393/2, 392, 385/2, 385/1, 384/9,
384/14, 384/15, 384/5, 384/6, 650/2, 384/7, 650/3, 384/13, 418/8,
652/3, 652/4, 648/7 położonych w miejscowości Żukowo.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 21.03.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze
zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w
dniu 19 marca 2007 r. decyzji (sygn. akt 3045/06) o stwierdzeniu; że
decyzja Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 listopada 2005 r. nr
B/AP/7331-ep/128/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego dla działek nr 244/1, 94/2, 94/8, 95/1, 193/6 w Glinczu dla
realizacji inwestycji obiektów infrastruktury technicznej - przebudowa
i wzmocnienie drogi krajowej nr 20, tj, budowa dwóch wysp
spowalniających ruch i przesunięcie zatoki autobusowej - została wydana
z naruszeniem prawa.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 21.03.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowani.a administracyjnego, w zw. z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze
zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w
dniu 19 marca 2007 r. decyzji (sygn. akt 3044/06) o stwierdzeniu, że
decyzja Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 listopada 2005 r. nr
B/AP/7331-ep/127/05 została wydana z naruszeniem prawa, w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek nr 244/1,
94/2, 93/9, 93/2 w Glinczu dla realizacji inwestcji obiektów
infrastruktury technicznej - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej nr
20, tj. budowa dwóch wysp spowalniających ruch i budowa dwóch zatok
autobusowych.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 27.03.2007

Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr
80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 27 marca 2007 r.
decyzji (Sygn. akt; 4320/06) o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Redy
z dnia 31 października 2006 r. nr UA-7331-2/11/06 o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy stacji bazowej
telefonii cyfrowej ERA na terenie działki nr 436/15 w Redzie przy ul.
Gniewowskiej 5, na dachu istniejącego budynku produkcyjnego, w części
obejmującej pkt 4.0 sentencji oraz o ustaleniu następujących wymogów
wynikających z potrzeb ochrony środowiska, o których mowa w ustawie
Prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 129
poz. 902 ze zm.):

 1. eksploatacja
  instalacji powodująca wytwarzanie pola elektromagnetycznego poza
  terenem, do którego prowadzący instalację ma tytuł prawny, nie powinna
  powodować przekroczenia dopuszczalnych poziom6w pól
  elektromagnetycznych na terenach zabudowy mieszkaniowej i miejsc
  dostępnych dla ludności,
 2. urządzenia
  nadawczo-odbiorcze stacji bazowej winny być tak skonstruowane i
  usytuowane, aby uniemożliwić ludności dostęp do obszaru, w którym
  gęstość mocy pola elektromagnetycznego przekraczać będzie 0,1 W/m2,
 3. planowaną
  rozbudowę stacji bazowej na dachu budynku produkcyjnego należy tak
  zaprojektować, aby zminimalizować pogorszenie walorów krajobrazowych,
 4. część
  działki nr 436/15 przewidziana pod wnioskowaną inwestycją położona jest
  w granicach głównego zbiornika wód podziemnych nr 110.

W pozostałej części Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 28.03.2007

Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr
80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 28 marca 2007 r.
decyzji ostatecznej (Sygn. akt: 189/07) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy
Nowa Karczma o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na przebudowie skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 221 i 224
(przebudowa dróg, przebudowa w planie i profilu skrzyżowania dróg
wojewódzkich, regulacja w planie i profilu skrzyżowań dróg wojewódzkich
z ulicami bocznymi, budowa zatok autobusowych i postojowych, budowa
ciągów pieszo rowerowych i chodników, przebudowa parkingu obok Urzędu
Gminy i przed kościołem, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa
oświetlenia ulicznego, usunięcie kolizji z istniejącym uzbrojeniem
nadziemnmym i podziemnym) wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i
drogową w gminie Nowa Karczma i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 30.03.2007

Na
podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr
80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia o wydanej w dniu 30.03.2007 r. decyzji, sygn. akt 4497/06
uchylającej decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 05.12.2006r. odmawiającej
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii
kablowej nn 0,4 kV od istniejącego słupa linii napowietrznej do
projektowanych złączy kablowych w miejscowości Szpęgowa, na działkach
nr 146/7, 35/3, 84/8, 84/5, 84/6 i 84/7 obręb Stanisławie, Gm. Tczew w
całości i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I
instancji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 19.04.2007

Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie 49 Kodeksu
postępowania administracyjnego oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003
r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717
ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19 kwietnia 2007 r. decyzji (sygn.
akt 4368/06) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 10
października 2006 r. nr 733/72/2004 o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego - budowy kwatery składowej odpadów komunalnych B2 z
siecią niezbędnej infrastruktury i siecią przesyłu biogazu na części
działki nr 7/60 i nr 7/62 w Łężycach i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 20.04.2007r.

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i
ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska (tekstjedn.: Dz. U. z 2006 r., Nr 129, poz. 902 ze zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu
20 kwietnia 2007 r., decyzji ostatecznej (sygn. akt: 391/07) o
uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia
2006 r., OZll.: WŚ-I-7639/I/189D/2006/TB w sprawie
określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii
komórkowej CENTERTEL nr 699/2455 zlokalizowanej przy ul. Otwartej 4,
dz. nr 908/1 w obrębie 64 w Gdańsku i przekazaniu sprawy do ponownego
rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 23.04.2007r.

Na
podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53
ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późno zm.), Samorządowe
Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 23.04.2007r.
decyzji (sygn. akt 398212006), o utrzymaniu w mocy wydanej z
upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z dnia 02.l0.2006r., Nr
WUAiOZ-I-733lI768/200611-BM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, polegającej budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej
sieci ERA nr 30196, obejmującej budowę wieży, na której zostaną
zainstalowane anteny sektorowe i radioliniowe, oraz ustawienie
kontenera technologicznego i budowę wewnętrznej linii zasilającej, na
działce nr 52/2 obręb 1, położonej w Gdańsku przy ul. Kielnieńskiej 167.


Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-12 10:06

Zawiadomienie nr 18 z dnia 17.05.2007r.

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z
art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony
środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902; z 2006 r. Nr 170,
poz.1217), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o
wydanej w dniu 16 maja 2007 r. decyzji (sygn. akt: 4352/06) orzekającej
o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 29
listopada 2006 r. (znak:
WŚ-I-7639/I/195D/2006/EL) w sprawie określenia - na wniosek Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z 0.0. w
Warszawie reprezentowanej przez Panią Iwonę Smyczyńską - środowiskowych
uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci ERA nr 30038
zlokalizowanej na nadbudówce budynku mieszkalnego w Gdańsku przy ul.
Startowej 5F na terenie działki nr 75/35 w obrębie 33.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 18.05.2007r.

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.
53 ust.1 ustawy z dnia 27.03 .2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ) , Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18 maja 2007 r decyzji
(Sygn. akt 661/07 ) uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję Wójta
Gminy Krokowa z dnia 18 grudnia 2006 r. Nr GPN/7331/ULII09/06 o
ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej
na budowie linii napowietrzno - kablowej S.N./n.n.0,4kVna działkach o
nr 951; 961; 949/11; 949/12; 1005; 962/2; 1191/5; 1191/1; 1031/9; 943;
942/9; 1031/7; 1031/8; 962/1 położonych w miej scowości Wierzchucino w
celu zasilenia elektroenergetycznego przepompowni ścieków na dz. o nr
1005

Zawiadomienie nr 20 z dnia 22.05.2007

Na
podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.
53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 maja 2007 r.
decyzji (Sygn. akt 1055/07), którą uchylono decyzję Wójta Gminy Stara
Kiszewa z dnia 5 lutego 2007 r. nr UAN-7331/3/07 w sprawie ustalenia
lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji
bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30510 na działce 83/2 położonej
we wsi Zamek Kiszewski gmina Stara Kiszewa, i umorzono postępowanie w
sprawie.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 23.05.2007r.

Na
podstawie art. 49 k.p.a. w związku z ań.53 ust. 1 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr
80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia o wydanej w dniu 23.05.2007r. decyzji, sygn. akt 684/07
uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 06.12.2006r.
ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy
kanalizacji teletechnicznej do budynków wielorodzinnych przy ul.
Cieszyńskiego, Kopeckiego, Więckowskiego w Gdańsku dla działek
wymienionych w sentencji decyzji w całości i przekazującej sprawę do
ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 18.06.2007

Na
podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia
27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr
80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia o wydanej w dniu 18.06.2007r. decyzji, sygn. akt 1424/07
uchylającej decyzją Wójta Gminy Pszczółki z dnia 12.03.2007r.
odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
inwestycji polegającej na budowie masztu antenowego stacji bazowej
telefonii komórkowej, u podstawy masztu kontener technologiczny z
urządzeniami nadawczo­odbiorczymi, na terenie działki nr 240/2 w
miejscowości Pszczółki, gmina Pszczółki w całości i przekazującej
sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 11.07.2007

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium
Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 11 lipca 2007 r.
decyzji (sygn. akt 1937/07) o o umorzeniu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla inwestycji
polegającej na budowie: stacji bazowej telefonii komórkowej na budynku
przy ul. J. Soplicy 1, na działce nr 1111 obręb 534.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 16.07.2007

Na
podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania
administracyjnego ( t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w
związku z art.53 ust.! ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu
w dniu 11.07.2007r. decyzji sygn.akt 1361/07 uchylającej decyzję nr
RUL.lKN.7331-138B/06/4560 z dnia 22.02.2007r. wydaną z upoważnienia
Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci
telekomunikacyjnej w Gdyni Wiczlinie, na terenie działek:

obręb Wiczlino KM 4: 197/2,363, 198/1,557/2,557/3,564,563,554,552/1,551,550,555,548/6, 548/3;

obręb Wiczlino KM 14: 608,220/42,220/8,220/57,220/31,22/34;

obręb
Wiczlino KM 16: 397,395, 396, 386, 388, 387, 389/1, 391/2, 393/1,
380/29, 380/27, 380/26, 383,384,385/2,378/3,378/8,378/12,378/7,378/1
1,378/10,378/9,378/5,378/4,385/1;

obręb WiczIino KM 17: 405, 406, 398/4, 398/17;

obręb Wiczlino KM 18: 407;

obręb WiczIino KM 23: 607,199,198/41,197/4,194/2,195,194/1 609, 197/1, 197/3, 198/7, 198/9, 198/47,198/1,106/1,105/1,90/1;

obręb
Wiczlino KM 24: 106/16, 106/3, 105/4,
105/3,90/3,90/4,90/31,90/7,90/8,90/9,90/10,
90/12,90/34,90/26,90/25,90/24,90/33,90/20,90/36, 90/35,103/2,103/6;

obręb WiczIino KM 26: 102/9,159,102/4,157,158,160,123,102/5,124,161, 114, 115, 117, 119/36,119/31,119/37,118;

obręb
Wiczlino KM 27: 131/6,131/17,131/23,131/8,131/22,186/1,186/2,177,176,
175, 183, ]84, ]85/3,185/1, ]29/1, ]30/1, 131/2, ]3]/1, 131/3, 131/20;

obręb Wiczlino KM 29: 180/1, 180/2, 179/1 7, 179/7, 179/6, 179/1, 179/3, ] 79/16;

obręb WiczIino KM 30: 620, 58, 57, 56, 621, ]69, ]39/2,60,138,137/2,59,137/1, ]36, 116, 135, 134;

obręb Wiczlino KM 31: 65,63,64,66/5,616;

obręb Wiczlino KM 33: 82/6,87,47/2,47/1,622/7; obręb WiczIino KM 35: ] 74,175, ] 76, ] 77;

obręb Wiczlino KM 42: 5/22, 6/1 6, 10/23, 9/1, 12, 11;


obręb WiczIino KM 43: 15/12,15/1], ]4/4, 14/3, 19,20,2],22.

i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.


Metryka

 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2007-11-12 10:08

Zawiadomienie nr 25 z dnia 25.07.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 20 lipca 2007 r. decyzji - (sygn. akt 1639/07) o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 stycznia 2007 r. (nr WUAiOZ-I-7331/81/2007/4/AP) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z przyłączami do budynków mieszkalnych w Gdańsku przy ul. Widok - położonych na działkach nr 360/12, nr 360/13, nr 360/17, nr 360/7, nr 360/6, nr 894 oraz z przyłączami do działek o numerach: 360/18, 360/19 obręb 53,

Zawiadomienie nr 26 z dnia 25.07.2007


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.
717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 25 lipca 2007 r. decyzji nr 2115/07 utrzymującej w mocy decyzję z dnia 30.04.2007 r. nr RULlWZ/KN.733113/07/491 wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni na wniosek Gminy Gdynia o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, przewidzianą do realizacji w rejonie ulicy Rdestowej w Gdyni, na terenie działek nr: 133, 134,129/5, 131/1, 132/7, 132/8, 147, 148, 128/3 i 136/1 KM 14 obręb Kolonia, nr: 159/7 i 159/13 KM obręb Chwaszczyno oraz nr: 50/3, 52/3 i 68/6 KM 34 obręb Wielki Kack, obejmującą: budowę skrzyżowania dróg publicznych - ulicy Rdestowej z Drogą Średnicową wraz z wyposażeniem technicznym, ścieżką rowerową oraz budową i przebudową obiektów in&astruktury technicznej niezwiązanej z drogą; budowę drogi publicznej na odcinku od ulicy Rdestowej do ulicy Bielińskiego; budowę kanału deszczowego w pasie drogowym ulicy Rdestowej, wraz z drogą eksploatacyjną na odcinku poza pasem drogowym ulicy Rdestowej; budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej w ulicy Rdestowej; przebudowę istniejących obiektów infrastruktury technicznej.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 06.08.2007

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając w trybie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27.04.200 l r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902 ze zm.), jak również na podstawie art. 32 i 33 ustawy Prawo ochrony środowiska, zawiadamia o wydaniu w dniu 6 sierpnia 2007 r. decyzji, w której orzekło o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Wejherowo, z dnia 14 marca 2007 r. nr RGPN/7666/47/2007 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kwatery składowej B2 w Łężycach na działkach nr 7/60 i 7/62,w części obejmującej pkt l lit. A tiret drugie sentencji i pkt l lit. B tiret pierwsze sentencji i w tym zakresie orzekło co do istoty poprzez ustalenie warunku wykorzystania terenu w fazie realizacji, o następującej treści: "działki przewidziane pod inwestycję położone są w granicach otuliny Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, stosownie do treści Rozporządzenia Nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz. Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 58 poz. 1194) i ustalenie warunku wykorzystania terenu w fazie eksploatacji, o następującej treści: "zachować zakaz rozprzestrzeniania zanieczyszczeń na teren Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, którego granice wyznaczone są Rozporządzeniem Nr 57/06 Wojewody Pomorskiego z dnia 15.05.2006 r. w sprawie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.
Woj. Pomorskiego z 2006 r. Nr 58 poz. 1194), zaś w pozostałej części utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 24.09.2007

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24 września 2007 r. decyzji (sygn. akt 2263/2007) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo z dnia 3 lipca 2007 r. (znak: RGPNI7666/9312007) w sprawie określenia - na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Sp. z 0.0. w Warszawie reprezentowanej przez Pana Tomasza Turka - środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej PTK Centertel Nr 3615 "Boro góra" , zlokalizowanej na istniejącej wieży kratowej na działce nr 2/2 w miejscowości Nowy Dwór Wejherowski, gmina Wejherowo, powiat Wejherowski.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 02.10.2007 r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 02.10.2007r., decyzji nr 2877/2007 uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia decyzję z dnia 20.07.2007r., nr WGN.733IL-15/07 wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Kościerzyny na wniosek Gminy Miejskiej Kościerzyna o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na modernizacji istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z rowem melioracyjnym oraz urządzeniem pasa technicznego na terenie działek nr 39, 43 i 44/2 obręb 9, położonych przy ul. Dworcowej, Sędzickiego i Skarszewskiej w Kościerzynie.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 08.10.2007 r.


Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 ,marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.7}7 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

Zawiadamia

o wydaniu w dniu 08.10.2007r. decyzji sygn. akt 3159/07 umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni, Nr RUL/BB.7331-47/07/1604 z dnia 1O.07.2007r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na rozbiórce istniejącego budynku i budowie obiektu administracyjno-biurowego o czterech kondygnacjach nadziemnych i jednej podziemnej, przeznaczonego na siedzibę Komisariatu Policji Gdynia- Wzgórze Św.. Maksymiliana, wraz z infrastrukturą techniczna i parkingiem, przy ul. Redłowskiej 31 w Gdyni w części działki nr 609/35 9KM 70 obręb Gdynia), wobec cofnięcia odwołania przez Wojewódzką Komendę Policji w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 10.10.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1406 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 10 października 2007r. decyzji sygn. akt 2970/07 o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Burmistrza Gminy Żukowo Nr b/AK/87331O-cp/53/07 z dnia 25 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV zasilającej projektowaną stację transformatorową na terenie działek nr 58/10,58/5,58/20, 61,59/1,60/1 położonych w miejscowości Sulmin.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 16.10.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 06 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu w dniu 16 października 2007r. z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Władysławowa Nr ROK-7600/22/P/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ( kolektor A-l) przebiegającej przez teren działek nr 81, 187, 188, 189/1, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4 i 281/2 ,łączącej kanalizację sanitarną w ul. Morskiej z kanalizacją sanitarna w ul. Rybackiej we Władysławowie w ramach projektu grupowego "Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej strefy nadmorskiej w rejonie Półwyspu Helskiego".

Zawiadomienie nr 33 z dnia 16.10.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 06 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 października 2007r. decyzją o sygn. akt 2547/07 orzekło o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 czerwca 2007r. Nr RUL/MS.7331-48/07/1738 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polskiej Telefonii Cyfrowej Spółki z 0.0. nr 30194 Kaczewska wraz z infrastrukturą telekomunikacyjną przewidzianą dla realizacji w Gdyni przy ul. Kaczewskiej 20, działka nr 410/18 mapa 70.


Zawiadomienie nr 34 z dnia 23.10.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 23 października 2007 roku decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Luzino z dnia 03.08.2007 r. nr 7331/135/07 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającą na budowie sieci gazowej dosyłowej i rozdzielczej średniego ciśnienia do 0,5 MPa i średnicy de 63 PE na działkach nr: 11/1, 11/2, 46, 240, 11/3, 124/2, 120, 41, 124/1, 126/1, 138, 137, 177, 141/1, 141/2, 141/3, 141/4, 141/5, 143, 144/2, 145, 146, 147/20, 147/19, 147/10, 147/18, 147/2, 147/6, 147/3, 147/4, 131/4, 131/6, 129, 125, 56/1, 56/2, 56/6, 165, 166/1, 166/2, 166/3, 215, 168, 198, 182 i 167 we wsi Tępcz, gmina Luzino i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 24.10.2007


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28 czerwca 2006 r. postanowienia (Sygn. akt 3110107) uchylającego postanowienie z dnia 15 sierpnia 2007 r. nr L.dz.DII6054/07 wydanego przez Zastępcę Dyrektora Zakładu Komunalnego w Sopocie Zarządu Dróg i Zieleni działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Sopotu, w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi publicznej - ulicy dojazdowej łączącej ulice Haffnera z ulicą Sępią z realizacją niezbędnych elementów infrastruktury podziemnej i oświetlenia na działkach nr 36/6, 4/2 i 36/19 oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji paliw (w tym budynek stacji paliw, myjni i wiaty) w Sopocie przy ul. Haffnera róg Al. Niepodległości na działkach nr 2/5, 36/6, 36/13, 36114, 36/18 oraz projektu decyzji o warunkach zabudowy dla podziału działki nr 36/6 w celu wydzielenia pasa drogowego dla drogi publicznej w Sopocie.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 23.10.2007r.


Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.10.2007r., decyzji o sygn. akt 2859/2007 utrzymującej w mocy decyzję z dnia 18.07.2007r., nr RUL/EJ.7331-52/07/1852 wydaną przez Prezydenta Miasta Gdynią na wniosek wniesiony przez Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp.z.o.o w Gdyni, i imieniu której wystąpił Prokurent Jan Tarnogrodzki o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci ciepłowniczej, w technologii rur preizolowanych układanych w gruncie, zasilającej obiekty na terenie byłego "Polifarbu" w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej, oraz na rozbiórce, na trasie projektowanego ciepłociągu, elementów podpór pozostałych po rozebranym ciepłociągu naziemnym, na terenie działek nr:

Zawiadomienie nr 37 z dnia 22.10.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., ze zm.), w związku z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska ( t.j Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 22.1 0.2007r., decyzji o sygn. akt 3170/2007 uchylającej decyzję Wójta Gminy Tczew nr OŚ 7624/6/12/06-07 z dnia 17.08.2007r., w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zaskarżoną decyzją Wójt Gminy Tczew odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku magazynowego na magazyn odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne - stację przeładunkową odpadów zlokalizowaną w miejscowości Goszyn gm. Swarożyn na działce nr 107/2.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 29.10.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 29 października 2007 roku decyzji uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 07.05.2007r. nr WUAiOZ-I-7331/07/5-AB w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla realizacji stacji bazowej telefonii komórkowej nr 30230 sieci Era na terenie nieruchomości Obr. 303 dz. nr 773/25 przy ul. Dywizji Wołyńskiej 79/81 w Gdańsku i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 39 z dnia 25.10.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1406 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 25 października 2007r. postanowienia o stwierdzeniu nieważności postanowienia Burmistrza Miasta Władysławowa z dnia 21 grudnia 2006r. ROK-7600/22/P/2006 z dnia 21 grudnia 2006r. w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej ( kolektor A-l) przebiegającej przez teren działek nr 81, 187, 188, 189/1, 190

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dawid grey
 • opublikował: Maciej Dembski
  data publikacji: 2007-03-26 19:26
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2007-11-12 10:08

Zawiadomienie nr 40 z dnia 30.10.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., ze zm.), w związku z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska ( t.j Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 30.10.2007r., decyzji o sygn. akt 1988/2007 uchylającej decyzję Burmistrz Miasta Rumi nr UA-7666/45/2006/KK z dnia
12.04.2007r., w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zaskarżoną decyzją Wójt Gminy Tczew odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Wileńskiej 58 ( na działce nr 182 obr. 17) w Rumi.

Zawiadomienie nr 41 z dnia 06.11.2007

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 6 listopada 2007r. decyzji (sygn. akt 3285/07) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 21.08.2007r. nr BGG-73311C/276/2007 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa odcinak sieci wodociągowej od miejscowości Mrzezino do miejscowości Zelistrzewo d~a działek nr 135/2, 136, 156 obr. Mrzezino oraz dla działek nr 313, 462, 463, 475, 311/6 obr. Zelistrzewo.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 12.11.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., ze zm.), w związku z art. 32 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska ( t.j Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 30.10.2007r., decyzji o sygn. akt 1988/2007 uchylającej decyzję Burmistrz Miasta Rumi nr UA-7666/45/2006/KK z dnia
12.04.2007r., w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zaskarżoną decyzją Wójt Gminy Tczew odmówił wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel zlokalizowanej na dachu budynku przy ul. Wileńskiej 58 ( na działce nr 182 obr. 17) w Rumi.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 15.11.2007

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.jDz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniui zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu12.11.2007r. decyzji sygn.akt 3313/07 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kolbudy nr BP1.KW.7331/CP-50/06 z dnia 04.06.2007r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie linii kablowej SN 15kV, budowie stacji transformatorowej, słupowej, budowie linii kablowych n.n. 0,4kV i przebudowie linii napowietrznej dla zasilenia elektroenergetycznego działek nr 32,34 i 35 - po podziale w Otom;nie Gm. Kolbudy na działki nr 26; 30/28; 35/22; 35/15; 35/14; 35/13; 32/14; 32/23; 32/31; 32/29; 32/11; 32/3; 35/17; 35/10; 22/39; 33/17; 33/15; 30/15; 33/16; 30/14; 33/11; 22/40; 34/4; 35/8; 34/10 Otornin i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 14.11.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., ze zm.), w związku z art. 32 ust. I ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r., Prawo ochrony środowiska ( t.j Dz. U. Nr 129, poz. 902 z 2006r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.11.2007r., decyzji o sygn. akt 3179/2007 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Kartuzy nr IK/7639/7/06/07 z dnia 27.08.2007r., w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Zaskarżoną decyzją Burmistrz Gminy Kartuzy orzekł o określeniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przebudowie istniejącej stacji paliw płynnych PKN ORLEN S.A NR 171, zlokalizowanego na terenie działki nr.ew gr 60/4 przy ul. Zamkowej 2a w Kartuzach.

Zawiadomienie nr 45 z dnia 21.11.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1078 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 21 listopada 2007 r. decyzji w sprawie sygn. akt 2812/07, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 28 czerwca 2007 r. Nr GKB 73331-2/3/07 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie slipu do wodowania jednostek rybackich na działce nr ew. 29/2 położonej w Krynicy Morskiej obręb Nowa Karczma

Zawiadomienie nr 46 z dnia 20.11.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. l ustawy 7 dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ) , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 listopada 2007 r decyzji (Sygn. akt 2313/07 ) o uchyleniu decyzji i umorzeniu postępowania organu I instancji w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej, linii kablowej SN15 kV oraz linii kablowej nn 0,4 kV, na terenie działek oznaczonych nr 280/1, 280/3, 280/6-14,284/1-2,285,391-398,416 - 436 położonych we Wdzydzach Kiszewskich.

Zawiadomienie nr 47 z dnia 22.11.2007

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 22.11.2007r. decyzji sygn.akt 3317/07 o uchyleniu decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo nr 7331/325-1/2006 z dnia 10.08.2007r. odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) na terenie części działki nr 531/22 w miejscowości Bolszewo.

Zawiadomienie nr 48 z dnia 22.11.2007

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 22.l1.2007r. decyzji sygn.akt 3318/07 o uchyleniu decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo Wójta Gminy Wejherowo nr 7331/325-2/2006 z dnia 10.08.2007r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci średniego ciśnienia (do 0,5 Mpa) z przyłączem gazu średniego ciśnienia na terenie działek o numerach 531/8; 531/65; 531/124; 5431/125 i części działki nr 531/22 położonych w miejscowości Bolszewo.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 27.11.2007

Zawiadamia się, iż na skutek odwołań Anny Mazuś i Marka Stala AGRO MS s.c. z Jackowa gm. Choczewo od decyzji Nr AB-7331/20/2007 Wójta Gminy Choczewo z dnia 1.08.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla terenu działek Nr 64/47 i 64/48 w Jackowie gmina Choczewo dla inwestycji polegającej na budowie stacji transformatorowej I 10/15 kV wraz z urządzeniami budowlanymi, budowie urządzeń technicznych elektroenergetycznych w tym rozdzielni napowietrznej 110 kV, dwóch transformatorów 110/15 kV wewnętrznej rozdzielni 15 kV wraz z
urządzeniem kablowym 15 kV i budowy przyłącza na 110 kV - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją sygn. akt 2985/07 z dnia 27.11.2007. utrzymało powyższą decyzję Wójta Gminy Choczewo.Wobec powyższego informuję się, że wszystkie osoby i instytucje mające przymiot strony w rozumieniu art. 28 k.p.a., a zwłaszcza właściciele nieruchomości przyległych do terenu inwestycji lub nieruchomości na które one będzie oddziałowywać, mogą składać wnioski, uwagi i zastrzeżenia do lokalizacji tej inwestycji do organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Zawiadomienie nr 50 z dnia 28.11.2007

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 06 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póz. zm.) w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (tj. z 2006r. Dz.U. Nr 129,poz. 902 z póz. zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 27 listopada 2007r. decyzji utrzymującej w mocy decyzje Prezydenta Miasta Gdańska Nr WŚ-I-7639/i/59D/2007/EI z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie określenia - na wniosek PTC Sp. z 0.0. w Warszawie reprezentowanej przez Joannę Kursę - środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30665 na terenie działki nr 222/4 obręb 77 przy ul. Kartuskiej 98 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 51 z dnia 29.11.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż na posiedzeniu w dniu 29 listopada 2007 r. w sprawie o sygn. akt 3330/07, po rozpoznaniu odwołań od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni nr RUUEJ.7331-38/07/1337 z dnia 6 września 2007 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie ul. Chwarznieńskiej w Gdyni (stanowiącej fragment łącznika gdyńskiego Trasy Lęborskiej) na odcinku od ul. Rolniczej do granicy lasu (rejon ul. Słonecznej) wraz z wyposażeniem technicznym oraz budową i przebudową infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, obejmującej w szczególności: budowę z drogi zbiorczej jednoprzestrzennej z czterema pasami ruchu, zatokami autobusowymi i wiatami przystankowymi oraz chodnikami, wraz z siecią kanalizacji deszczowej i oświetleniem ulicy; budowę kanalizacji teletechnicznej; budowę ~;~jsc
parkingowych wraz z odwodnieniem i oświetleniem, w tym także budowę miejsc parkingowych z wyposażeniem technicznym w
sąsiedztwie budynku ..za falochronem"; przebudowy skrzyżowań z drogami lokalnymi; przebudowę i budowę ogrodzeń nieruchomości od strony planowanej ulicy; przebudowę wjazdów na posesję; zagospodarowanie zielenią; budowę i przebudowę istniejącej infrastruktury w zakresie kanalizacji sanitamej, deszczowej, wodociągowej, energetycznej, teletechnicznej, gazowej, ciepłowniczej oraz usunięcie kolizji projektowanej inwestycji z istniejącą zielenią i uzbrojeniem terenu; włączenie planowanej drogi w przebieg istniejącej ul. Chwarznieńskiej w rejonie skrzyżowania z ul. Niską z ewentualną przebudową skrzyżowania ulic na terenie dzialek nr: Gdynia obręb 64: 10,200/9, 19, 74/21, 18, 111/30, 110/30,31, 101/17,202/33, 11, 103/16,97/32; Gdynia obręb 65: 438/140, 439/140, 435/164, 434/164, 361/164, 172,357/173,374/180, 178, 193, 199,200,201 i 202; Gdynia obręb 66: 50, 716/49, 717/49, 714/48, 765/740; 768, 154, 572/43, 382/43, 573/43,42, 30, 624/29, 413/17, 589/28, 590/28, 591/27, 592/27, 593/74, 471/26, 469/25, 728, 724, 723, 597/15, 725/15, 726/15, 354/262, 604/263, 727, 355/262, 334/263, 568/7, 567/7,406/7,405/6,748, 574/272, 613/250, 281/251, 434/16, 472/26 i 12, orzeczono o uchyleniu punktu 10 tej decyzji. W pozostałej części decyzja Prezydenta Miasta Gdyniy z dnia 6 września 2007 r. została utrzymana w mocy.

Zawiadomienie nr 52 z dnia 04.12.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. Z art. 53 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 19 listopada 2007 r. decyzji (sygn. akt 2532/07) o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 02 lutego 2007 r. (nr JB/7331-ep/8/07) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie i modernizacji sieci wodociągowej, polegającej na przełączeniu istniejących przyłączy oraz wykonaniu nowych przełączy na terenie działek: 174/1,146/3,146/6,146/8,147/2,148/2,148/23,149/2,151/2,
151/6, 152, 153/2, 153/7, 153/9, 153/11, 164/3, 169/1, 178/2, 109/2, 110/2, 111/2, 111/8, 112/2, 112/5, 128/2, 128/27, 128/32, 128/33, 128/40, 139/2, 140/2, 141/2, 145/2, 145/3,40/2, 43/2, 52/2, 52/5, 53/2, 54/2, 54/16, 55/2, 55/3, 55/5, 55/6, 60/2, 61/2, 62/2, 63/2, 64/2, 72/2, 73/2, 74/2, 74/6, 86, 92/2, 103/2, 103/3, 104/2, 104/3, 105/2, 106/2, 188, 196/1,244/5,244/7, 244/9, 245/6, 257/10, 258 - położonych w miejscowości Tuchom oraz na terenie działek nr 115/1, 117/2,257/4 położonych na terenie miejscowości Miszewko,
- i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Burmistrzowi Gminy Żukowo.

Zawiadomienie nr 53 z dnia 06.12.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 5 grudnia 2007 roku decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Wejherowo z dnia 16 sierpnia 2007 r. nr 733/072/04/06/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy kwatery składowej odpadów komunalnych 82 wraz z siecią niezbędnej infrastruktury i siecią przesyłu biogazu na części działki nr 7/62 i nr 7/60 w miejscowości Łężyce Gm. Wejherowo i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 54 z dnia 06.12.2007

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j
Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wydaniu w dniu 03.12.2007r. decyzji sygn.akt 3445/07 o utrzymaniu w mocy decyzji nr RUL./KN.733182/07/2781 z dnia 24.09.2007r. wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej w Gdyni Wiczlinie, na terenie działek:
obręb Wiczlino KM 4: 197/2,363, 198/1,557/2,557/3,564,563,554,552/1,551,550,555, 548/6, 548/3; obręb Wiczlino KM 14: 608,220/42,220/8,220/57,220/31,22/34;
obręb Wiczlino KM 16: 397, 395, 396, 386, 388, 387, 389/1, 391/2, 393/1, 380/29, 380/27, 380/26, 383, 384, 385/2,378/3,378/8,378/12,378/7,378/11,378/10,378/9, 378/5, 378/4, 385/1;
obręb Wiczlino KM 17: 405,406,398/4,398/17;
obręb Wiczlino KM 18: 407;
obręb Wiczlino KM 23: 607, 199, 198/41, 197/4, 194/2, 195, 194/1 609, 197/1, 197/3, 198/7, 198/9, 198/47, 198/1, 106/1, 105/1, 90/1;
obręb Wiczlino KM 24: 106/16, 106/3, 105/4, 105/3, 90/3, 90/4, 90/31, 90/7, 90/8, 90/9, 90/10, 90/12, 90/34, 90/26, 90/25, 90/24, 90/33, 90/20, 90/36, 90/35, 103/2, 103/6;
obręb Wiczlino KM 26: 102/9, 159, 102/4, 157, 158, 160, 123, 102/5, 124, 161, 114, 115, 117, 119/36, 119/31, 119/37,118;
obręb Wiczlino KM 27: 131/6, 131/17, 131/23, 131/8, 131/22, 186/1, 186/2, 177, 176, 175, 183, 184, 185/3, 185/1,129/1,130/1,131/2,131/1,131/3,131/20;
obręb Wiczlino KM 29: 180/1, 180/2, 179/17, 179/7, 179/6, 179/1, 179/3, 179/16;
obręb Wiczlino KM 30: 620,58,57,56,621, 169, 139/2,60, 138, 137/2,59, 137/1, 136, 116, 135, 134;
obręb Wiczlino KM 31: 65,63, 64, 66/5, 616;
obręb Wiczlino KM 33: 82/6,87,47/2,47/1,622/7;
obręb Wiczlino KM 35: 174, 175, 176, 177;
obręb Wiczlino KM 42: 5/22,6/16, 10/23,9/1, 12, 11;
obręb Wiczlino KM 43: 15/12, 15/11, 14/4, 14/3, 19,20,21,22.

Zawiadomienie nr 55 z dnia 12.12.2007

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. l ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 03. 12.2007r., decyzji o sygn. akt 3173/2007 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12.02.2007r., nr B/JB/7331-cp/11/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie sieci gazowej śr/c PE de160, de63 na terenie działek nr 165, 166/1, 174, 175, 176,180,181/1,173/1,173/2,172,200,171,126,113/2,52/7,97,39/30,39/21,39/14,39/5,40,42/11 poł. w miejscowości Chwaszczyno.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 27.12.2007

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27 grudnia 2007 r. decyzji (sygn. akt 3061/2007) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 października 2007 r. (znak: WS-I7639/I/6D/2007/TB) w sprawie umorzenia z urzędu jako bezprzedmiotowe - wszczętego na wniosek P4 Sp. z 0.0. w Warszawie reprezentowanej przez Panią Barbarę Tabaczkę postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci P4 sp. z 0.0. w Warszawie nr GDA 0059C, zlokalizowanej na działce nr 325/2, Obr.74 przy ul. Swiętokrzyskiej 35 w Gdańsku.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 28.12.2007

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska 'Dz. u. Nr 62 poz. 627 ze zm.', Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 28.12.2007r. decyzji, sygn. akt 3487'07 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Redy z dnia 09.07.2007r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej "Centertel" sp. z 0.0., zlokalizowanej na działce ewidencyjnej nr 313'2 przy ul. Puckiej 12 w Redzie.

Zawiadomienie nr 58 z dnia 27.12.2007

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a ID i a o wydaniu w dniu 27.12.2007r. decyzji sygn.akt 3561/07/ o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Choczewo z dnia 25.09.2007r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego wraz z urządzeniami budowlanymi, zlokalizowanego na działce o numerze ewidencyjnym 141/1, obręb Ciekocino, gmina Choczewo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: dawid grey
  data wytworzenia: 2008-01-07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-11-12 10:11
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2008-01-21 10:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11958
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2008-01-21 10:00:31