Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

rok 2011

Zawiadomienie nr 1 z dnia 7 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 28 grudnia 2010 r. decyzji (sygn. akt 3758/09) o stwierdza nieważność decyzji Burmistrza Miasta Rumi z dnia 27.07.2009 r. nr 25/09 (znak: UA/KS- 7666-25/09) o umorzeniu postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej sieci Sferia w Rumi przy ul. Krakowskiej 5, na działce nr 724/3, obr. 17.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 24 stycznia 2011 r. 

W związku z złożonym przez Polski Klub Ekologiczny odwołaniem od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2010 r. nr WŚ/1/7639/11/204 D120092010/AN w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ulicy Maszynowej 20 (działka nr 136/6), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów w terminie do dnia 31 stycznia 2011 r.
Obwieszczenie wywiesza się tablicy ogłoszeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (www. bip .sko.gdansk. pl).

Zawiadomienie nr 3 z dnia 28 stycznia 2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy o udzielaniu infonnacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, zawiadamia o fakcie wydania w dniu 18 stycznia 2011 roku decyzji sygn. akt 3990/10


o utrzymaniu w mocy decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Wejherowo, z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo, z dnia 24 sierpnia 2010r. Nr RGN/7666/13/2010:


1. stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi o długości 1,5 krn wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, realizowanego na terenie działek nr: 489/1; 490/5; 489/42; 468/1; 468/4; 486; 490/11; 490/17; 490/13; 490/16; 490/12; 491; 674/2; 492; 495/2; 526/1; 674/1; 676/2; 675; 528; 534/2; 677/29; 677/1; 537/1; 543; 526/2; 677/24; 677/11; 489/15; 489/41; 469/2; 468/5; 467/6; 467/3; 467/10; 521/8; 521/7; 521/4; 521/6; 522/9; 522/7; 524; 523; 525/2; 525/1; 534/5; 535/4; 536; 531/2; 677/18; 677/27; 677/28; 677/31; 677/32; 677/21; 677/30; 677/12; 677/13; 677/14; 677/15; 677/16; 677/25; 677/37; 468/3; 522/5; 535/5; 556/1; 55511; 522/6; 495/1; 467/13; 490/14; 490/15; 489/16; 677/59; 467/11; 467/14; 677/57; 677/56; 677/45; 494/3; 494/4; 494/5; 494/6; 494/7; 493 obręb Gościcino, gmina Wejherowo;
2. uczynić charakterystykę przedsięwzięcia załącznikiem do niniejszej decyzji i jej integralną częścią.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 1 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity w: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 31 stycznia 2011 r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 września 2010 r. nr WŚ/I17639/11/204 0/2009-2010/AN w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładu przetwarzania celulozy w Gdańsku przy ulicy Maszynowej 20 (działka nr 136/6).

Zawiadomienie nr 5 z dnia 3 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 03.02 2011 r. decyzji nr 2450/2010 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 14.04.2010 r., nr WGN.7331 L-20108 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działek 3214, 40 i 43 obręb 09 Kościerzyna - przebudowie sieci kanalizacji deszczowej wraz z zamknięciem rowu melioracyjnego.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 7 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że na wniosek Marioli Kleinszmidt, Edmunda Kleinszmidt, Eugeniusza Kleinszmidt, Piotra Gołuńskiego, Ireny Snarskiej, Mirosławy Załęskiej i Józefa Załęskiego zostało wszczęte postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 05.02.2008 r. nr WGIiOŚ/7332/17/CP/2007 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej w GPZ Skarszewy na terenie działek nr 651119 i 651/25 w obrębie Szczodrowo, Gm. Skarszewy.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 11 lutego 2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 8.02.2011r. sygn. akt 4691/10 ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kolbudy z dnia 13.09.2010r. nr BP.KS.7331/CP24/10 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach nr 26/29 829 81/19 81/2, 8011, 7913, 79/17 w obrębie Bruszkowy Górne, gmina Kolbudy.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Zawiadomienie nr 8 z dnia 15 lutego 2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 lutego 2011 r. decyzji uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 11.10.2010 r. nr WPIU.I-CP-MS-7330-16/2009 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na działce nr ewid. gr. 35/20 w obrębie 27 w rejonie ulicy Prusa i Hermanowskiej w Starogardzie Gd. dla inwestycji o znaczeniu gminnym polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Plus i umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji

 Zawiadomienie nr 9 z dnia 23 lutego 2011 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.46a ust.5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j.: Dz.D. z 2006 r. Nr 129, poz.902 z późno zm.), art.153 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.D. z 2008r. nr 199, poz.1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek Christophera i Katarzyny Osieckich postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 17.04.2009r. nr RGN-766611112009 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu punktu zlewnego na nieczystości płynne realizowanego na terenie działki nr 488/9 (obr. Gościcino) w miejscowości Gościeino w rejonie ul. Kochanowskiego gm. Wejherowo

 Zawiadomienie nr 10 z dnia 11 marca 2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Oz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 marca 2011 r. decyzji odmawiającej stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 05.02.2008 r. nr WGliOŚ/7332/17/CP/2007 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej w GPZ Skarszewy na terenie działek nr 651119 i 651/25 w obrębie Szczodrowo, Gm. Skarszewy.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 05.04.2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 5.04.2011r. sygn. akt 4659/10 ostatecznej decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.10.2010r. nr ZPG7331/ULL/15/2010 w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie stacji pomp Dębki II na terenie działek nr 47015, 470/2 oraz części działek nr 468 I 48313 w obr. Wierzchucino, gmina Krokowa.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 08.04.2011 r.

 Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia
 o wydaniu w dniu 08.04.2011r. decyzji sygn. akt 4966/10 utrzymującej w mocy decyzję wydaną w dniu 22 listopada 2010r. przez Zastępcę Burmistrza Gminy Żukowo, z upoważnienia Burmistrza Gminy, decyzji K-7625-48/09/10 umarzajacą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie elektrowni wodnej na rzece Słupinie w Żukowie na działkach o numerach: 40; 501/1; 50/2 obręb Żukowo M, realizowanego przez Małe Elektrownie Wodne s.c. Jerzy, Maria i Piotr Kujawscy, z siedzibą w Kościerzynie.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7 30 - 15 30.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 14.04.2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 12.04.2011r. decyzji o sygn. akt 2194/11, uchylającej w całości decyzję SKO z dnia 20.09.2010r. sygn. akt 2617/10 i wydaniu w dniu 14.04.2011r. decyzji sygn. akt 2195/11 uchylającej decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 29.04.2010r. nr WGIiOŚ/7332/18/CP/07 w sprawie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Burmistrza Skarszew z dnia 5.02.2008r. nr WGIiOS/7332/18/CP/07 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na terenie działek nr 81 i 108/13 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 04.05.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 04 maja 2011 roku postanowienia odmawiającego wyznaczenia Wójtowi Gminy Karsin dodatkowego terminu załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zakładowej oczyszczalni ścieków na terenie działek nr 147/1, 147/2, 149/3 obręb Górki oraz działek 474 i 468 obręb Karsin.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 16.05.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 11 maja 2011 r. decyzji (sygn. akt 336/11) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 07 grudnia 2010 r. (nr PP-7331/125/2007/10) w sprawie uchylenia w całości decyzji ostatecznej Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20.02.2008 r. nr PP -7331/125/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30076, na części działki nr 36/1 w Dębogórzu, Gra. Kosakowo, wydanej dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. Z siedzibą w Warszawie, oraz o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww. inwestycji - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia Wójtowi Gminy Kosakowo.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 20.05.2011 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia o wydaniu w dniu 16.05.201 1r. postanowienia sygn. akt 2474/11 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Krokowej nr ZPG-7331/ULI/21/2010 z dnia 01.04.2011r. odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN i 5kV, budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej nn. 0,4 ky, budowie linii elektroenergetycznej kablowej nN 0,4 kV oraz budowie słupowej stacji transformatorowej do zasilania działek budownictwa w miejscowości Odargowo przy ul. Łąkowej, Gm. Krokowa na terenie działek nr 132/1, 132/2 obręb Odargowo w Gminie Krokowa.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 20.05.2011 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art .53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 13 maja 2011r. decyzji (sygn. akt 1229/11) orzekającej o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15.10.2010r. nr WUAiOZ-I-733 l/128-6/10/4-AP/204536/cp w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii PLAY nr GDA0047H na działce nr 76 obręb 65 przy ul. Beethovena 4 w Gdańsku, i przekazaniu sprawy organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 24.05.2011 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art .53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 18 maja 2011r. decyzji (sygn. akt 2070/11) orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie dotyczącej decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa sieci wodociowo-kanalizacyjnej na działkach nr 266/70, 266/66, 279/3, 279/5, 275/2, 279/10 położonych w Kiełpinie.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 27.05.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w Zw. Z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 16 maja 2011 r. decyzji (sygn. akt 4105/10) o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20 września 2010 r. sygn. akt 2114/10 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 20 lutego 2008r. nr PP-7331/125/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30076, na części działki nr 36/1 w Dębogórzu, Gm. Kosakowo, wydanej dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 31.05.2011 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  z a w i a d a m i a  o wydaniu w dniu 27.05.2011r. decyzji sygn. akt 1282/11, uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Kartuzy RL.U.7331-2-45/10/11 z dnia 11.01.2011r. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV, na działkach nr 30, 27, 52, 23, 174/3, 42/49, 42/9 i 44/3 położonych w Sitnie i przekazującej sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 01.06.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27 maja 2011 r. decyzji (sygn. akt 4635/10) o odmowie stwierdzenia nieważność decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle, obręb geodezyjny Garczyn, na działkach o numerach: 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2 i 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych o numerach 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272, 289/1, położonych Gminie Liniewo.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 02.06.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26 maja 2011 r.:
- postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20.01.2011 r. nr WPIU.l.AG-7332-2/2010 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo - usługowego przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko,
- postanowienia uchylającego postanowienie Prezydenta Miasta Starogard Gdański z dnia 20.01.2011 r. nr WPIU.l.AG-7332-2/2010 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu handlowo - usługowego przy ul. Zblewskiej w Starogardzie Gdańskim wraz z siecią kanalizacji deszczowej oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko i przekazującego sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 07.06.2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.05.2011r. decyzji o sygn. akt 545/11, uchylającej w całości decyzję z dnia 14.12.2010r. nr SM.7624-3/2009/10 wydaną przez Wójta Gminy Ostaszewo w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 917-919 obejmującego ostrogi nr 8/917, 14/918, 16/918, 18/918, 14/919, 16/919 planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 07.06.2011 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia


o wydaniu w dniu 30.05.2011r. postanowienia sygn. akt 2699/11 wstrzymującego wykonanie ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Kartuzy Nr IK.R.7639-4/10 z dnia 11 października 2010r.


1. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G GrzybnoRopy, na odcinku krn0+000 do krn 1+888,36, zlokalizowanej na terenie Gmin Kartuz i Przodkowo na następujących działkach:-
- obr. geodezyjny Grzybno, Gm. Kartuzy: 53; 46; 493; 3091/1; 3070/1; 70/3; 7014;
3070/2; 35911; 359/6; 358; 357; 356; 262/1; 35118; 347; 359/3; 136/6; 136/16; 136/1; 136/3;
53/4
- obr. Geodezyjny Kosowo, Gm. Przodkowo: 95/3; 95/2; 95/1; 3090/1; 3090/2; 90/3; 90/4 - obr. Geodezyjny Szarlata, Gm. Przodkowo: 660/1; 660/2; 669.675
2. czyniącej załącznikiem do decyzji charakterystykę przedsięwzięcia.


Uzasadnieniem dla wydania postanowienia jest wszczęcie z urzędu postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej wyżej decyzji Burmistrza Gminy Kartuzy.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07 30 - 15 30.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 08.06.2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 31.05.2011 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 4968/10 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18.11.2010 r., ur K/OŚ/DŚ/7625/15/2009/2010 odmawiającej zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: Instalacja węzła betoniarskiego o wydajności 60 m 3 na godzinę, na działce numer 628/20 w Żukowie, na wniosek „WOBET" Wojciech Grzenkowicz z siedzibą w Kartuzach.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 08.06.2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zwiqzku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 02.06.2011 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 2064/11 umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn nr UG — 7331/D/IP/06/2010/11 z dnia 28.02.2011 r., w sprawie wydania decyzji ustalającej warunki zabudowy dla realizacji inwestycji celu publicznego.
Doręczenie uważa się za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 13.06.2011 r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 8.06.2011 r. decyzji (sygn. akt 1642/11) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 25.01.2011r. nr UG-7331 /D/lP/02/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej w miejscowości Borkowo na działce nr 227/25 obręb Olsze gm. Morzeszczyn i umorzeniu postępowania organu I instancji.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 14.06.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 czerwca 2011 r. postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 28.12.2010 r. nr PP-7331/19/2010 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 KV na działkach nr 256/5, 13/4, 559, 12/2, 556 obręb Dębogórze i 1051 obręb Kazimierz, stacji transformatorowej słupowej oraz sieci rozdzielczej 0,4 kV dla zasilania działek nr 290/7 i 290/8.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 14.06.2011 r.

Samorządowe Kolegiurn Odwoławcze w Gdarisku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania   administracyjnego w związku  z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o vvydaniu w dniu 03.06.2011 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 201/11 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 14.12.2010 r. nr 7331/13/2010 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu istniejącej linii napowietrznej na terenie działek nr: 289/4, 314, 313/2, 312, 311, 309, 306, 305, 303, 302 oraz budowie napowietrznej energetycznej linii nn 0,4 kV na terenie dzialek nr: 289/4, 311, 309, 306, 305, 303, 302 we wsi Linia , gmina Linia
Doręczenie uważa  się za dokonane po uplywie 14 dni od dnia publicznego ogloszenia.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 17.06.2011 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 809 poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a  o wydaniu w dniu 09.06.2011r. decyzji sygn. akt 1416/11, uchylającej w całości decyzję wydanąz upoważnienia Wójta Gminy Sierakowice SB.7331-8/6/10/11/MN z dnia 24.01.2011r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowych SN 15kV wraz z przebudową linii napowietrznej SN dla zasilenia projektowanej stacji transformatorowej SN/NN 151094 kV wraz z liniami kablowymi NN 0,4 kV celem zasilenia budynku użyteczności publicznej na terenie działki nr 72; 74; 76/1; 103/2; 104/2; 138/4; 138/7; 151/1; 151/2; 346; 347 położonych w Szklanej, gmina Sierakowice i przekazującej sprawę organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 12.07.2011 r.

Na podstawie ar149 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

zawiadamia
o wydaniu w dniu 7.07.2011r. decyzji sygn. akt 2080/11 stwierdzającej niewazność ostatecznej decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Gminy Kartuzy Nr IK.R.7639-4/10 z dnia 11 października 2010r.
1. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 1906G Grzybno-Hopy, na odcinku km0+000 do km 1+888,36, zlokalizowanej na terenie Gmin Kartuz i Przodkowo na następujących dzialkach:-
- obr. geodezyjny Grzybno, Gm. Kartuzy: 53; 46; 493; 3091/1; 3070/1; 70/3; 70/4;
 3070/2; 359/1; 359/6; 358; 357; 356; 262/1; 351/8; 347; 359/3; 136/6; 136/16; 136/1; 136/3;
 53/4
 - obr. geodezyjny Kosowo, Gm. Przodkowo: 95/3; 95/2; 95/1; 3090/1; 3090/2; 90/3; 90/4

- obr. geodezyjny Szarłata, Gm. Przodkowo: 660/1; 660/2; 669.675.
2. czyniącej załącznikiem do decyzji charakterystykę przedsięwzięcia.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07 30 - 15 30.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 15.07.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 13 lipca 2011 r. decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 09.02.2011 r. nr RULJW.7331-104/10 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w rejonie ul. Hutniczej 40 w Gdyni, na działkach nr 580/1, 581/1, 584/1 i 585/1 KM 14 obręb Gdynia oraz nr 163/1 i 162/1 KM 15 obręb Gdynia.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 15.07.2011 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 8.07.2011r. decyzji o sygn. akt 1652/11, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Jastarni z dnia 9.02.2011r. nr 1/2011 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie obiektu rekreacji i wypoczynku - parku (skweru) miejskiego.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 15.07.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 06 lipca 2011 r. postanowieniu (sygn. akt 5202/10) o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Luzino z dnia 30.11.2010 r. nr GOP-762401/11/2010/wj o podjęciu z urzędu zawieszonego postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na budowie stałego węzła do produkcji betonu z układem recyklingu betonu, z budynkiem biurowo-socjalnym, budynkiem stróżówki, zbiornikiem z paliwem, myjką ciśnieniową samochodową, wagą samochodową parkingiem wiatą z jednym stanowiskiem naprawczym, trafostacjq, studnia na potrzeby technologiczne oraz zasiekami na składowanie kruszywa na działce nr 530/4 w miejscowości Kębłowo, Gm. Luzino.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 19.07.2011 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, POZ. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11.07.2011 r. postanowienia (sygn. akt 1866/11) o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Liniewo z dnia 04.03.2011 r. nr RRiGN - 7624.013.2011 o zawieszeniu, wznowionego postępowania zakończonego ostateczną decyzją Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008r. nr RRIGN-DŚ-7624/04/2008 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle, obręb Garczyn na działkach o numerach: 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/, 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych numerach: 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272, 289/1 obręb Garczyn, Gm. Liniewo.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 19.07.2011r.

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.7 1 7z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 13.07.201 ir. postanowieniu (sygn. akt 2503/11) stwierdzającym niedopuszczalność wniesienia odwołania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Kartużach od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo wydanej w dniu 14.12.2010r. (znak: B-AG-733 10-68/10) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci elektroenergetycznej oraz budowie słupowej stacji transformatorowej dla zasilania obiektu radionawigacyjnego DVOR/DME na terenie działki nr 73/2 przy ul. Piaskowej w Rębiechowie, na terenie działek nr 242, 35/20, 35/19, 40, 39, 349, 29/55, 29/27, 298, 29/65 poł. w miejscowości Banino oraz na terenie działek nr 80, 79, 78, 27/3, 76, 74/1, 33, 27/2, 73/2, 77, 36/3, 39/2, 192, 198/5, 198/4 położonych w miejscowości Rębiechowo

Zawiadmienie nr 37 z dnia 19.07.2011r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11.07.20 11 r. postanowienia (sygn. akt 1863/11) o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Liniewo z dnia 04.03.2011 r. nr RRiGN - 7624.022.2011 o zawieszeniu, wszczętego na wniosek Brygidy Rekowskiej, postępowania w sprawie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008r. nr RRiGN-DS-7624/04/2008 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle, obręb Garczyn na działkach o numerach: 275/1, 278/1, 292/8, 292/99 287/, 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych numerach: 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272, 289/1 obręb Garczyn, Gm. Liniewo.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 27.07.2011r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 lipca 2011 r. decyzji stwierdzającej, że decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 09.06.2006 r. sygn. akt 629/2006 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 24.01.2006 r. nr RUL/BB 7331-77/05/1321 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na budowie odcinka drogi publicznej, w liniach rozgraniczających ulicy Kwadratowej w Gdyni, na działkach nr 438/4, 439/2, 440/2 i 441/2 (karta mapy 9 obręb Wiczlino) oraz na części działek: 436/7, 437/10, 442/12 i 443/9 ( karta mapy 9 obręb Wiczlino) została wydana z naruszeniem prawa.

Zawiadomienie nr 39 z dnia 29.07.2011r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia
o wydaniu w dniu 25.07.2011r. decyzji sygn. akt 2040/11 uchylającej w całości decyzję wydaną w dniu 23 lutego 2011r. przez Sekretarza Gminy Malbork, z upoważnienia Wójta Gminy Malbork, RG.III-7332/5/k/2010-2011, ustalającą na rzecz Firmy Produkcyjno-Handlowej „ARCONA" w Malborku, środowiskowe uwarunkowania realizacji inwestycji polegającej na budowie biogazowi o mocy 2MW na działce nr 9 i nr 10, obręb Pielica, gmina Malbork
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 26.07.2011r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 26.07.2011r. decyzji o sygn. akt 1503/11, uchylającej w całości decyzję z dnia 28.12.2010r. nr WGIiOŚ-7627/1/ŚR/08 wydaną przez Burmistrza Skarszew w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia połegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych na działkach nr 651/19 i 651/25 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 41 z dnia26.07.2011r

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 26.07.2011r. decyzji o sygn. akt 1556/11, uchylającej w całości decyzję z dnia 17.01.2011r. nr WGiOS-7627/2/ŚR/08 wydaną przez Burmistrza Skarszew w sprawie u ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 3 elektrowni wiatrowych na działkach nr 81 i 108/13 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 29.07.2011r

 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 29.07.2011r. decyzji o sygn. akt 1953/11, utrzymującej w mocy decyzję SKO z dnia 10.03,2011r. sygn. akt 4208/10 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 5.02.2008r. nr WGIiOŚ/7332/17/CP/2007 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na terenie działek nr 651/19 i 651/25 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 3.08.2011r

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art .53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku   z a w i a d a m i a  o wydaniu w dniu 28.07.2011r. decyzji sygn. akt 2384/11 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański GPK-7331/111-CP/09/11 z dnia 28.03.2011r. ustalającej warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy stacji bazowej telefonii cyfowej ERA nr 30746 obejmującej montaż 3 anten sektorowych na istniejącej wieży stalowej, realizacja zasilania energetycznego, posadowienie na poziomie gruntu szaf technologicznych, wykonanie drogi kablowej- na działce nr 196 w obrębie Krąg.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 8.08.2011r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 01 sierpnia 2011 r. decyzji (sygn. akt 1073/11) o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 15.12.2010 r. (nr B-AG-73310-92/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającego na budowie odcinka sieci energetycznej dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek: nr 258, nr 268/1, nr 509/4, nr 509/9, nr 509/33, nr 509/35, nr 509/37, nr 509/25, nr 509/13, nr 509/7, nr 509/16, nr 509/18, nr 509/20, nr 509/21, nr 509/39, nr 509/27, nr 509/29, nr 509/30, nr 509/32, położonych w miejscowości Przyjaźń, gm. Żukowo,

Zawiadomienie nr 45 z dnia 9.08.2011r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 01 sierpnia 2011 r. decyzji (sygn. akt 1862/11) o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 02.02.2011 r. (nr B-SK-73310-178/10) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego na terenie działek: nr 258, nr 268/1, nr 509/4, nr 509/9, nr 509/12, nr 509/13, nr 509/24, nr 509/25, nr 509/26, nr 509/27, nr 509/28, nr 509/29, nr 509/30, nr 509/31, nr 509/32, położonych w miejscowości Przyjaźń, gm. Żukowo,

Zawiadomienie nr 46 z dnia 11.08.2011r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 05 sierpnia 2011 r. decyzji (sygn. akt 4876/10) o uchyleniu decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p.n. „Budowa farmy wiatrowej Kmiecin w Nowym Dworze Gdańskim" i - przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadmomienie nr 47 z dnia 07.09.2011

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) zawiadamia o wyznaczeniu w dniu 1 wrezśnia 2011 Starosty Tczewskiego do załatwienia sprawy z wniosku Stanisława Rąbały prowadzącego Zakład Masarski w miejscowości Bielawski 6 gm. Pelplin o wydanie pozwolenia na emisję do powietrza atmosferycznego zanieczyszczeń emitowanych z instalacji do termicznego unieszkodliwiania odpadów zwierzęcych.

Zawiadomienie nr 48 z dnia 7.09.2011

 

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji administracyjnej o syg. akt 2251/11 z dnia 30 sierpnia 2011r., uchylajacej w całości decyzję SKO z dnia 31 marca 2011r., o syg. akt 1682/11 i orzekającej o nie stwierdzeniu nieważności decyzji Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 22 lipca 2010r., nr G-7430-20/2010 o zatwierdzeniu podziału nieruchomości położonej w Sopocie przy ul.Struga 4, oznaczonej jako działka nr 63.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 21.09.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.09.2011 r. decyzji sygn. akt 2975/11 uchylającej w całości i przekazującej do ponownego rozpatrzenia decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 27.05.2011 r., sygn. akt 4635/10 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle, obręb geodezyjny Garczyn, na działkach o nr 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2 i 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych o nr 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272, 289/1 położonych w gminie Liniewo.

Zawiadomienie nr 50 z dnia 30.09.2011

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  z a w i a d a m i a  o wydaniu w dniu 26.09.2011r. decyzji sygn. akt 2225/11 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Zastępcę Burmistrza Gminy Kartuzy, z upoważnienia Burmistrza Gminy Kartuzy, RL.-U.6733.5.2011 z dnia 10.03.2011r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej PCV Ø90 o długości około 83mb przechodzącej przez teren działki nr 294/2 oraz budowie przyłącza wodociągowego Ø 40 do działki nr 294/1 położonych w miejscowości Nowa Huta, Gmina Kartuzy i przekazującej sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 51 z dnia 5.10.2011

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r.nr 80, poz.717 z  późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 3 października 2011r. decyzji (sygn. akt 2513/11) orzekającej o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 27 października 2010r. nr GOP-7331-93/10 wydanej przez Wójta Gminy Luzino w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego dotyczącego przebudowy odcinka sieci energetycznej napowietrznej mn-0,4kV na działkach nr 133, 135, 136, 138-143 we wsi Dąbrówka gm. Luzino

Zawiadomienie nr 52 z dnia 10.10.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego; wzw. z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 03 października 2011 r. decyzji (sygn., akt 2476/11) o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 20.04.2011 r. (nr WGN.7331 L - 5/10) o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na remoncie drogi publicznej - ul. Ogrodowej oraz istniejącego parkingu dla samochodów osobowych na działkach o numerach: 103/12, 95/8, 100, 97/2, 98, 95/1, 95/10, 370, 430, 123/2, 122/3, 368, 371, 32/5 - obręb 11 Kościerzyna.

Zawiadomienie nr 53 z dnia 17.10.2011

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku z a w i a d a m i a o wszczęciu na wniosek FUNDACJI NA  RZECZ  EDUKACJI,  MEDIÓW  I  OCHRONY  DÓBR  KULTURY  E-MEDIA  w Sopocie, reprezentowanej przez prezesa zarządu Barbarę Jakubie, postępowania o sygn.akt 4016/11 w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31.03.2011r.  Nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru dz. geod. nr 51/11; 51/34; 52; 53/4; 53/5; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo gminie Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Zawiadomienie nr 54 z dnia 17.10.2011

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  z a w i a d a m i a  o wydaniu w dniu 10.10.2011r. postanowienia sygn. akt 4029/11 o odmowie wstrzymania wykonalności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31.03.2011r. Nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru dz. geod. nr 51/11; 51/34; 52; 53/4; 53/5; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo gminie Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Zawiadomienie nr 55 z dnia 17.10.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 11 października 2011 r. decyzji (sygn. akt 3141/11) o odmowie stwierdzenia nieważność decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 3 1.10.2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle, obręb geodezyjny Garczyn, na działkach o numerach: 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2 i 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych o numerach 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272, 289/1, położonych Gminie Liniewo.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 17.10.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 06 października 2011 r. decyzji (sygn. akt: 173/11) o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 07.12.2010 r. nr RGN/7666/10/2010 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi o długości około 2,1 km wraz z przebudową istniejącej infrastruktury, realizowanego na terenie działek o numerach: 1255, 869, 824, 886, 885, 1207, 1233/1, 1232, 1225,1233/5, 1233/6, 1230, 1231, 1191, 1224, 1187, 1189, 1188, 1190, 946, 945, 1208, 1209, 1229, 868, 867/3, 1186, 984, 1210 - obręb Gościcino gm. Wejherowo oraz działek o numerach: 29/2, 342, 81, 84/136, 29/1, 85/2, 34, 35,86/2, 84/7, 84/1, 85/1, 86/1, 87, 84/8, 84/144, 84/125, 84/6, 84/143 - obręb Gowino gm. Wejherowo,

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 26.10.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 18 października 2011 r. decyzji (sygn. akt: 837/11) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 17.12.2010 r. nr OŚiGW.7624-26/10 o odmowie wznowienia postępowania w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 15 września 2010 r. nr OŚiGW.7624-16/10 o umorzeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na : „Eksploatacja osadów piasku z rzeki Wisły od km 867+525 do km 867+725 na działce nr 324/4 oraz składowisko osadów piasku w prawym międzywalu od km 867+348 do km 867+416 na działce nr 320/5, obręb Korzeniewo, w granicach gminy Kwidzyn" - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 58 z dnia 26.10.2011

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 3.10.2011r. decyzji o sygn. akt 2780/11, utrzymującej decyzje Wójta Gminy Wejherowo z dnia 2.05.2011r. 6733/C-006/2011 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie odprowadzenia wód opadowych (odcinek kanalizacji deszczowej) z lokalnego obniżenia terenu do istniejącego rowu na terenie działek nr: 341, 323/224, 323/228, 800/19 położonych w Gościcinie w gminie Wejherowo.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 59 z dnia 4.11.2011

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 20.10.2011r. decyzji o sygn. akt 3059/11, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 27.09.2010r. nr ZPG-7331/ULI/02/2010 odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 150mm, na terenie działek o numerach: 41 - obręb Karlikowo; 179, 171, 33/41, 33/45 - obręb Świecino; 56/14,93 — obręb Połchówko, w gminie Krokowa.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 60 z dnia 8.11.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 3.11.2011 r., decyzji o sygn. akt 3006/11 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 25.05.2011r., nr RUL.6733.12.2011.KN ustalającej na wniosek Gminy Miasta Gdynia lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy pętli trolejbusowej u zbiegu ulic: Gryfa Pomorskiego, Lipowej i Górniczej w Gdyni wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i urządzeń oświetleniowych terenu oraz przebudową kolidującej z planowaną inwestycją infrastruktury technicznej- sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej oraz teletechnicznych na działkach nr 94/17, 96/13, 118/17 i 104/12 KM 21; 50/23, 52/30, 110/30, 177/205, 100/21 i 46/20 KM 22; 291, 404/7, 81/1, 41/1, 403/7 i 293 KM 23 położonych w obrębie Wielki Kack w Gdyni.

Zawiadomienie nr 61 z dnia 10.11.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 8.11.2011r. postanowienia nr 3856/11 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez P. Witolda Krefta od decyzji Wójta Gminy Przodkowo z dnia 29.07.2011r., nr PL-73310/35/10-11 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P 4 (stacja przekaźnikowa) nr KAR 0501C składającej się z masztu kratowego o wysokości do 70 m zlokalizowanego na gruncie z zainstalowanymi na nim antenami radioliniowymi oraz urządzeniami sterującymi poniżej stacji na terenie działki nr 580/6 poł. w miejscowości Bursztynik, obręb Przodkowo.

Zawiadomienie nr 62 z dnia 15.11.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. nr 199, poz. 1227 ze zmianami), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 9 listopada 2011 roku postanowienia stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.07.2011 r. nr WŚ-1-6220.II.72Ps.2011.EI.113139 stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa elektrowni wiatrowej Gdańsk - Błonia wraz z infrastrukturą towarzyszącą, o mocy nominalnej do 3 MW" oraz określające zakres raportu o oddziaływaniu ww. przedsięwzięcia na środowisko

Zawiadomienie nr 63 z dnia 17.11.2011

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10.11.2011r. decyzji o sygn. akt 3213/11, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Wejherowo z dnia 6.06.2011r. nr 7331/C -004/2010/11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie sieci energetycznej na działkach nr 62, 63, 65/14, 65/9, 65/8, 65/11, 65/3, 69, w obrębie miejscowości Ustarbowo, gmina Wejherowo.

Doręczenie uważa sie za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 64 z dnia 17.11.2011

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 08.11.2011 r. decyzji o sygn. akt 2905/11 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.05.2011 r., nr U.ST.6733.14.2011 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym, polegającym na budowie linii kablowej SN na terenie działek nr 155, 154, 251, 161/1 dla zasilenia działek nr 162/9, 162/10, 162/11, 162/12, 162/13, 162/14,

162/15, 162/16, 162/17, 162/18, 162/19, 162/20, 162/21, 162/22, 162/23,

162/24, 162/25, 162/26, 162/27, 162/28, 162/29, 162/30, 162/31, 162/32,

162/33, 162/34, 162/35, 162/36, 162/37, 162/38, 162/39, 162/40, 162/41,

162/42, 162/43, 162/44, 162/45, 162/55, 162/56, 162/57, 162/58, 162/59, 162/60, 162/61 w miejscowości Leźno i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 65 z dnia 24.11.2011

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.19 ust.1 i ust.2 pkt 4 a ustawy z dnia 27kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (j. t Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z późn.zm.) i w związku z art. 153 ustawy z dnia 03 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

zawiadamia

o wydaniu w dniu 22.11.2011r. decyzji sygn. akt 3179/11 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Wójt Gminy Stężyca z dnia 09.06.2011r. Nr 6/2011 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na opracowaniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla karty terenu nr 3.1.2 MN- działki nr 178/2; 179/2 i 182/2 oraz dla karty terenu nr 2.6.1 MN - działki nr 188/2; 188/3; 188/4 i 188/5 dla fragmentu wsi Pierszczewo, gmina Stężyca i umarzającej postępowanie organu pierwszej instancji w całości.

Zawiadomienie nr 66 z dnia 29.11.2011

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 21.11.2011r. decyzji o sygn. akt 3143/11, uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 14.06.2011r. GP BUD-6730.IP.1.2011 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie stacji telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na terenie działki nr 708/1, przy ul. Sportowej w miejscowości Stegna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 67 z dnia 6.12.2011

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 32 i 33 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.), zawiadamia o wydaniu w dniu 29 listopada 2011 r. decyzji o sygnaturze akt 2963/11, w której orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 20 maja 2011 r. nr Oś- I-7624/11/53/09/10/11 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do otrzymywania biogazu i wykorzystania go do ńapędu generatorów prądotwórczych o mocy 1,7MW i łącznej zdolności przetwarzania 61000 ton odpadów rocznie, na terenie działki nr 155/4 i części działki nr 155/5 w Czerninie, obr. Barlewice.

Zawiadomienie nr 68 z dnia 13.12.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 8 grudnia 2011 r. decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Somonino z dnia 13.07.2011 r. nr BP.6733.5.2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającą na rozbudowie:

- sieci wodociągowej PE Ø 63 o długości 180 mb przechodzącej przez teren działek nr 118, 114/2 i 114/3 położonych w miejscowości Ostrzyce, gmina Somonino w celu zasilenia w wodę działki nr 114/7 położonej w miejscowości Ostrzyce

- sieci kanalizacyjnej Ø 0,2 o długości 180 mb przechodzącej przez teren działek nr 118, 114/2 i 114/3 położonych w miejscowości Ostrzyce, gmina Somonino w celu odprowadzania ścieków z terenu działki nr 114/7 położonej w miejscowości Ostrzyce i umarzającej postępowanie organu I instancji

Zawiadomienie nr 69 z dnia 13.12.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 07 grudnia 2011 r. postanowieniu (sygn. akt 2596/11) o stwierdzeniu uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14 marca 2010 r. (nr B.ST.73311-904/2010) o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03.06.2008 r. nr B/JB/7331-cp/56/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej sieci ERA (budowa wieży o wysokości 30 m i zainstalowanie na niej anten) na terenie działki nr 317/14 położonej w miejscowości Barniewice, wydanej dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie nr 70 z dnia 13.12.2011

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 07 grudnia 2011 r. decyzji (sygn. akt 2518/11) o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14 marca 2010 r. (nr B.ST.73311-904/2010) o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03.06.2008 r. nr B/JB/7331­-cp/56/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej sieci ERA (budowa wieży o wysokości 30 m i zainstalowanie na niej anten) na terenie działki nr 317/14 położonej w miejscowości Barniewice, wydanej dla Polskiej Telefonii Cyfrowej sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie - i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 71 z dnia 16.12.2011

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr  80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 14 grudnia 2011r. decyzji (sygn. akt 3353/11) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Luzino z dnia 28.06.2001r.  nr GOP-6733­-17/11 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej słupowej 15/0,4kV, budowa linii napowietrznej SN 15kV i nn 0,4kV SN 15kv, demontaż linii napowietrznej SN 15kV i nn 0,4 kV oraz stacji transformatorowej oraz budowa przyłączy kablowych nn0,4kV na działkach nr: 159, 161, 139/2, 138/1, 138/2,160/7, 160/3, 157/4,157/6, 157/7, 157/8, 154, 150, 156/1, 156/2, 155/2, 155/6, 155/4, 152/4,

152/5, 152/6, 151/1, 147/2, 146, 152/3, 142, 140/1, 144, 143, 140/3, 263, 232/1, 232/3, 232/4, i 233/3 we wsi Barłomino gm. Luzino i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 72 z dnia 21.12.2011

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 14.12.2011r. decyzji o sygn. akt 3759/11, uchylającej w całości decyzję z dnia 26.07.2011r. nr  GK7625-31/DSU/2OO9/2O1O/2O11 wydaną przez Wójta Gminy Krokowa w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce, na dz. nr 12/3, obręb Sobieńczyce, gmina Krokowa.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2011-01-07 13:57
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2011-12-21 08:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7977
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-12-21 08:39:01