Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 7.01.2020r. .

Na podstawie art. 49a i 49 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w skutek rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.V.6730.393-5.2018.LW.400270 z dnia 04.07.2019r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku w granicach działek oznaczonych nr ewid: 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2 obr. 040, decyzją z dnia 02.01.2020r., SKO Gd/4350/19 orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-07 09:18

Zawiadomienie nr 2  z dnia 13.01.2020r.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zgłaszania wniosków i uwag w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice" i wypowiedzenia się w sprawie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszenia uwag i wniosków w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30 — 15.30, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-13 13:19

Zawiadomienie nr 3 z dnia 14.01.2020r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 08.01.2020 r. decyzji SKO Gd/4850/19 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30.07.2019 r., nr RIG.6733.15.2017.RWA o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 14/16 k.m. 1 obr. Rębielcz położonej w miejscowości Żelisławki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 08:35

Zawiadomienie nr 4 z dnia 22.01.2020r. .

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w ZW. z art. 49 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony i uczestników postępowania zakończonego w pierwszej instancji decyzją Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2018 r. znak CKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2018.BK o wydaniu decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku sygn. SKO Gd/5154/18 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Akta sprawy wraz z w/w decyzją dostępne są w siedzibie tut. Kolegium w godzinach od 7:30 do 15:30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-22 12:49

Zawiadomienie nr 5 z dnia 6.02.2020 r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o _podjętym w dniu 27.01.2020 r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/4579/19  utrzymującym w mocy postanowienie Burmistrza Skarszew z dnia 14.08.2019r. nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Szczodrowo IV" na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo. gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 08:22

Zawiadomienie nr 6 z dnia 18.02.2020 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 06.02.2020 r. postanowieniu SKO Gd/151/20 utrzymującym w mocy postanowienie Wójta Gminy Osiek z dnia 04.12.2019 r., nr BUA.6733.6.17.18.2019 o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce oznaczonej nr 302/3 obręb ewidencyjny Kasparus gmina Osiek, do czasu wydania ostatecznej decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Kasparus wraz z otoczeniem.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30— 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-18 12:14

Zawiadomienie nr 7 z dnia 19 lutego  2020 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 12 listopada 2019r. decyzję sygn. akt SKO Gd/4385/19 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 31.07.2019 r. nr GP.6733.6.4.2018 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 19.10.2017r. Nr 6/2017 o ustaleniu inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków na terenie działek nr 149/1, 210/32, 210/33, 210/45, 210/46, 210/47, 210/49, 210/54, 210/55, 211/1, 211/2, 214/1, 234/3, 234/4, 234/5, 234/6, 234/7 obręb Kistowo, gmina Sulęczyno.

Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-19 08:23

Zawiadomienie nr 8 dnia 25.02.2020r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, W związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 7.02.2020 r. decyzji SKO Gd/5662/19 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 22.10.2019 r.. nr RPPGKiOŚ.6733.9.2018/2019.MK o ustaleniu lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr ewid. 44/31 położonej w miejscowości Nowa Karczma.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 08:52

Zawiadomienie nr 9 z dnia 25.02.2020r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. 2018.2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o zakończeniu prowadzenia postępowania w sprawie z odwołania Przedsiębiorstwa Idal Spółki z o.o. od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2019.AL z 25 października 2019 r. ustalającej wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni. przy ul. Al. Zwycięstwa 250 na działkach nr 1850 i 1856 obręb 0022 Orłowo, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia do LMB - 50 dB.

Kolegium informuje o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji przez organ odwoławczy i możliwości pisemnego wypowiedzenia się co do z zebranych dowodów — w tym opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wydanej w przedmiotowej sprawie 12 lutego 2020 r. - w terminie do dnia wydania decyzji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 8:30 — 14:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017.1257) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-25 08:54

Zawiadomienie nr 10 z dnia 28.02.2020 roku.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.02.2020 r. decyzji SKO Gd/5442/19 uchylającej w całości i umarzającą postępowanie pierwszej instancji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 27 września 2019 r. nr UN-PZ.6733.89.2019.LM o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 24/6 obręb Miszewo gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30— 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-28 08:14

Zawiadomienie nr 11 z dnia 2.03.2020 roku.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 18.02.2020 r. decyzji SKO Gd/6303/19 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 27.11.2019 r., nr PPN.6733.34.2019 Sygn. akt 9053/2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej na terenie działek nr: 2/37, 2/46, 2/47, 2/79, 3 w obrębie Trzcińsk.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 08:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-02 08:18

Zawiadomienie nr 12 z dnia 2.03.2020r. .

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2018r., poz. 2096) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25.02.2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3395/19 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdynia z dnia 20.05.2019 r. znak ROD.6220.6.2018.JS określającej uwarunkowania środowiskowe dla przedsięwzięcia polegającego na _budowie budynków mieszkalnych, wielorodzinnych wraz z lokalami usługowymi. parkingami samochodowymi, osiedle Sokółka Zielenisz dz. nr 5253. obręb 0011 Chwarzno -Wiczlino w Gdyni oraz infrastrukturą towarzyszącą, dz. nr 3172. 3173. 3171, 3587, 3593, 3594, 3598. 3599, 3603, 3174, 3135, 3602 obręb 0011 Chwarzno -Wiczlino w Gdyni.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30. od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-02 08:16

Zawiadomienie nr 13 z dnia 9.03.2020 roku.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 lutego 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/5461/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 17 października  2019 r. nr UN-PZ.6733.95.2019.LM w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie urządzeń elektroenergetycznych w celu usunięcia kolizji z projektowaną zabudową jednorodzinną mieszkaniową na terenie działek nr 640/10, 640/11, 640/31, 640/34, 640/29 (po podziale dz. nr 640/54, 640/55), 640/30, 640/28, 640/26, 640/51, 640/50, 638/1, 641/2 położonych w obr. Żukowo G, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 —15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-09 08:26

Zawiadomienie nr 14 z dnia 13.03.2020 roku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 256 z 2020r ze zm.), w związku z art. 85 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 03.10.2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U poz. 283 z 2020r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 19.02.2018r uzupełnionego dnia 12.06.2018r., Postanowieniem o sygn. akt SKO  Gd/2334/18 z dnia 11.03.2020r., postanowiło o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., rozstrzygającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Tczew nr OS- 6220.10.2012 z dnia 21.10.2013r., w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-13 12:49

Zawiadomienie nr 15 z dnia 26.03.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w zw. z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 05 marca 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 4575 /19 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Linia z dnia 08 czerwca 2018 r. nr OŚ.6220.8.45.2014 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 208/20 obręb Linia, gm. Linia budynku inwentarskiego — kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą — i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 12:12

Zawiadomienie nr 16 z dnia 26.03.2020 r. .

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11 marca 2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5295/19 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania od wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzji z dnia 30 września 2019 r. nr WŚ-I.6220.II.69D.2019.EI, w której organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku przy ul. Połęże 11 oraz określił warunki i wymagania dotyczące ochrony środowiska na etapie realizacji i eksploatacji przedsięwzięcia oraz do uwzględnienia w projekcie budowlanym.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach  7.30 – 15.30.

Doręczenie decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-03-26 12:14

Zawiadomienie nr 17 z dnia 1.04.2020r. .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. działając na podstawie art. 49a i 49 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t,j. Dz. U. z 2020r.. poz.293 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 23.03.2020r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/455/20. utrzymującej w mocy decyzje wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Tczew. przez Zastępcę Wójta w dniu 30.12.2019r. nr RIT.6730.2.131.2019 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego parterowego z garażem W zabudowie jednorodzinnej na terenie działki nr 115 i 116, w obrębie Dąbrówka Tczewska. gmina Tczew.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 18 z dnia 1.04.2020r. .

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r.. poz.293 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 23.03.2020r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/781/20, utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo przez Zastępcę Burmistrza z dnia 10.01.2020r. nr UN­PZ.6733.139.2019.AG w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nN-0.4kV dla zasilania czterech budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej na terenie działek nr 343/10. 343/15, 344/6 i 344/7. obręb Skrzeszewo, gmina Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-01 13:00

Zawiadomienie nr 19 z dnia 7. 04. 2020 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.03.2020 r. decyzji SKO Gd/523/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 31.12.2019 r. UN-PZ.6733.127.2019.LM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie słupów SN-15kV na terenie działek nr 96, 91, 93, 95/32, 275/1, 275/2, 95/91, 95/98, 95/97, 85/1, 83/32, 83/27, 83/26, 83/20, 83/4, 84 położonych w obrębie Miszewko, gmina Żukowo w celu zasilenia hali produkcyjno-magazynowej.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-07 10:58

Zawiadomienie nr 20 z dnia 16.04.2020r.

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 F. poz. 256. dalej powoływana jako k.p.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 1 kwietnia 2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5896/19 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2019 r.. nr ROE.6251.1.2019.AL ustalającej Przedsiębiorstwu Idal Spółce z o.o. wielkość dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni. przy Al. Zwycięstwa 250 na działkach nr 1850 i 1856 obręb 0022 Orłowo. na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej. w porze dnia do LMB 50 dB i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji poprzez złożenie — w tym drogą elektroniczną — wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii , osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-16 12:41

Zawiadomienie nr 21 z dnia 16.04.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 31.03.2020 r. decyzji SKO Gd/351/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Przodkowo z dnia 19.12.2019 r. nr PL.6733.46.2019 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowej nn 0,4 kV na terenie działek nr 645/4, 648/19, 648/3, 648/4, 648/5, 648/6, 648/7, 648/8, 648/9, 648/10, 648/11, 648/12, 648/13, 648/14, 648/15, 648/16, 648/17, 648/18, położonych w obrębie ewidencyjnym Przodkowo, gmina Przodkowo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji poprzez złożenie -w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-16 12:43

Zawiadomienie nr 22 z dnia 17.04.2020r..

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 2 kwietnia 2020 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/294/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 grudnia 2019 r. znak GPG.6733.11.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV na linię _jednotorową niepełno izolowaną na terenie położonym w Kamiennej-Gdakowie-Antoninie-Gontach na działkach: w obrębie Kamienna nr 1/18. 1/12, 1/13, 47/1, 47/2, 84/2, 32/1, 33, w obrębie Gdakowo nr 88, 93, 94, 90, 96/3. w obrębie Antonin nr 22/2, 1/1. 97. 26/7, 26/13, w obrębie Gonty nr 99/2, 103/2, 104/1, 107/1, 109, 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2, 129/9, 232, 158, 159 i 160.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się w w/w decyzją poprzez złożenie — w tym drogą elektroniczną — wniosku o wydanie odpisu decyzji. a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Bieg tego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-17 10:49

Zawiadomienie nr 23 z dnia 17.04.2020r..

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.03.2020 r decyzji SKO Gd/6112/19 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 15 listopada 2019 r. nr PP.6733.2.3.2017 wydanej po wznowieniu postępowania w sprawie uchylenia w całości ostatecznej decyzji Wójta Gminy Linia z dnia 6.06.2017 r.nr PP.6733.2.2017 orzekającej w zakresie objętym m uchylona decyzją o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce i nr ewidencyjnym 17/7 położonej w obrębie geodezyjnym Strzepcz, gmina Linia. a także w/w decyzji SKO w Gdańsku orzekło o odmowie uchylenia decyzji wójta Gminy Linia nr PP.6733.2.2017 z dnia 6.06.2017 r. .

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie - w tym droga elektroniczną — wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 — 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a.. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się. a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-17 10:51

Zawiadomienie nr 24 z dnia 20.04.2020r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256, dalej powoływana jako kpa.) w zw. z 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26 marca 2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4030/19 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Linia z dnia 15 lipca 2019 r. PP.6733.1.26.2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 255/2 obręb ewidencyjny Linia, gmina Linia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30 po zniesieniu ograniczeń w obsłudze interesantów wynikających z zarządzeń Prezesa Kolegium związanych z ograniczeniem ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 publikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Bieg ww. terminu nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-20 08:20

Zawiadomienie nr 25 z dnia 22.04.2020r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 256 z 2020r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.04.2020r., decyzji o sygn. akt SKO Gd /931/20 utrzymującej w mocy z decyzję Wójta Gminy Gardeja nr AB.6733.30.2019 z dnia 22.01.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15kV (wymiana przewodu o długości 531,0m i wymiana 6 słupów) na potrzeby poprawy pewności zasilania na terenie części działek nr ewid. 734, 730, 729, 656/23, 731, 1042, 489/3, 475, 473/1, 473/2, 489/1, 1256/1 i 1256/2 obręb geodezyjny Gardeja 0004, gmina Gardeja.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie- w tym drogą elektroniczną- wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-22 08:17
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-22 08:18

Zawiadomienie nr 26 z dnia 28.04.2020r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w zw. z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 kwietnia 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 132 /20 o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.12.2019 r. nr WUiA-IV-6733.109-5.2019.G.345696 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży kratowej o wysokości do 46m wraz z instalacją radiokomunikacyjną Orange Polska oznaczoną: (59135N!)- GGD_Gdansk_Piastowska108, na terenie części działki nr 22/1 obr. 017 przy ul. Piastowskiej w Gdańsku  i przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-04-28 14:07

Zawiadomienie nr 27 z dnia 5.05.2020r.

Na podstawie 49 kpa. oraz art. 74 ust.3 oraz art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 kwietnia 2020r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/2619/19 utrzymującej w mocy decyzję SKO w Gdańsku z dnia 15 marca 2019r., nr SKO Gd/1765/18 odmawiającą stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROS.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją poprzez złożenie - w tym droga elektroniczną — wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 kpa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID -19.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-05 08:40

Zawiadomieni nr 28 z dnia 5.05.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 256). w ZW. z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27 kwietnia 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 6267 /19 o utrzymaniu w nocy decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 26.11.2019 r. nr U.6733.67.2019.JR o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 504/1, 503/1, 502/6. położonych w Brodnicy Dolnej gmina Kartuzy.

W związku z powyższym internuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją poprzez złożenie - w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a.. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się. a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-05 08:41

Zawiadomienie nr 29 z dnia 11.05.2020r. .

Działając na podstawie art. 54 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 6 lutego 2020 r. sygn. akt SKO Gd/151/20 o utrzymaniu w mocy postanowienia Wójta Gminy Osiek z dnia 4 grudnia 2019 r. o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 302/3 obręb ewidencyjny Kasparus gmina Osiek.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-11 12:27

Zawiadomienie nr 30 z dnia 11.05.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 24 kwietnia 2020r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/4923/ 19 uchylającej w całości wydaną z upoważnienia Burmistrza Gminy Żukowo decyzję z dnia 26.08.2019r. Nr UN-PZ.6733.50.2019.AG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej ś/c dn 125PE i dn 63PE na terenie działek nr: 5/1, 5/2, 24/1, 24/2, 24/3, 25/5, 25/47, 25/50, 25/54, 25/56, 25/57, 25/64, 25/72, 25/73, 25/78, 25/82, 25/83, 25/84, 25/85, 25/86, 25/87, 25/88, 26/3, 27, 28/1 28/2, 29/30, 30/2, 30/3, 30/5, 31/1, 31/2, 32/1, 32/2, 33/1, 33/2, 35/2, 35/3, 36/4, 36/5, 37/1, 37/2, 38/1, 38/2, 39/5, 39/6, 39/8, 39/9, 39/10, 41, 50/1, 50/2, 51/8, 52/1, 52/2, 53/15, 56/1, 57/32, 58/6, 58/7, 58/8, 58/18, 58/19, 58/20, 59/11, 206 obręb Łapino Kartuskie, gmina Żukowo oraz na terenie działek nr 97/3, 97/4, 97/19, 97/20, 97/21, 97/28, 98/1, 260/3, 260/9, 260/14, 260/15, 264/2, 317 obręb Przyjaźń gmina Żukowo. i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie – w tym drogą elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 - 15:30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-11 13:56

Zawiadomienie nr 31 z dnia 12.05.2020r. .

Na podstawie art. 49 § 2 k.p.a (t.j Dz.U. poz. 256 z 2020r.) w związku z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3.10.2008r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 283 z 2020r.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 27.04.2020r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1323/20 rozstrzygającej w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi strony oraz w pkt. 2 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie- w tym drogą elektroniczną- wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Bieg powyższego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-12 13:45

Zawiadomienie nr 32 z dnia 13.05.2020r. .

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 13 lutego 2020 r. sygn. akt SKO Gd/5662/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 22 października 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dol. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 44/31 obręb położonej w miejscowości Nowa Karczma.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. ze strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba. która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złożył wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-13 13:40

Zawiadomienie nr 33 z dnia 21.05.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. Paz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07.05.2020 r. decyzji SKO Gd/1128/20 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Karsin z dnia 22.01.2020 r., nr RGS.6733.3.2018.MJK.RO o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie dziatki nr ewid. 873 obr. geodezyjny Wiele, gmina Karsin i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane pa upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-21 15:12

Zawiadomienie nr 34 z dnia 21.05.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07.05.2020 r. decyzji SKO Gd/911/20 uchylającej w całości decyzje Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 20.01.2020 r., nr UN-PZ.6733.96.2019.LM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie dziatki nr 32/12 w Pępowie gm. Żukowo i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-21 15:13

Zawiadomienie nr 35 z dnia 22.05.2020r.

Na podstawie art. 85 ust .3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19 maja 2020r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/5901/19 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25 listopada 2019r., ŚR.6220.31.2018.MLF w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopodobnych ( trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstającej na terenie działek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno. gmina Żukowo. realizowanej na działkach o nr 217/2 i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno. gmina Żukowo, realizowanego przez FOGE Stanisław Cudny z siedzibą w Łęczycach w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-22 08:50

Zawiadomienie nr 36 z dnia 25.05.2020r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Kolegium z dnia 27 stycznia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/4579/19 o utrzymaniu w mocy postanowienia Burmistrza Skarszew z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża "Szczodrowo IV,, na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-05-25 11:08

Zawiadomienie nr 37 z dnia 3.06.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 25.05.2020 r. decyzji SKO Gd/930/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud nr GN.6733.48.2019 dnia 3.02.2020r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 41806 BOJANO 3 na działce nr 54/1 obręb geodezyjny Dobrzewino gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-03 12:12

Zawiadomienie nr 38 z dnia 9.06.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w zw. z art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj.: Dz. U. z 2020r. poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 maja 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/ 1211 /19 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 19 grudnia 2018r. (znak: ROŚ.6220.8.63.2011.MK) o odmowie wydania środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pa. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice".

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-09 08:48

Zawiadomienie nr 39 z dnia 9.06.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 256 z 2020r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25.05.2020r., decyzji o sygn. akt SKO Gd 1246/20 utrzymującej w mocy z decyzję Wójta Gminy Karsin nr RGŚ.6733.8.2019.MJK.RO z dnia 18.02.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo- rowerowego, chodnika, skrzyżowań, zjazdów publicznych, zjazdów indywidualnych, obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą wzdłuż drogi powiatowej nr 2410G na odcinku od miejscowości Wiele do granicy powiatu chojnickiego na terenie działek o nr ew. gr. 399, 805, 398, 409, 781, 812, 811, 374, 810, 412/1 obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin,

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją poprzez złożenie- w tym drogą elektroniczną- wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-09 08:49

Zawiadomienie nr 40 z dnia 9.06.2020r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 256 z 2020r., ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 25.05.2020r., postanowieniu stwierdzającym niedopuszczalność zażalenia od postanowienia Wójta Gminy Karsin nr RGS.6733.8.5.2019/2020.R0 z dnia 17.02.2020r., rozstrzygającego o podjęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie ścieżki rowerowej, ciągu pieszo­-rowerowego, chodnika, skrzyżowań, zjazdów publicznych, zjazdów indywidualnych, obiektów inżynierskich wraz z infrastrukturą towarzysząca wzdłuż drogi powiatowej nr 2410G na odcinku od miejscowości Wiele do granicy powiatu chojnickiego na terenie działek o nr ew. gr. 399, 805, 398, 409, 781, 812, 811, 374, 810, 412/1 obręb geodezyjny Wiele, gmina Karsin.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania sic z w/w decyzja poprzez złożenie- w tym droga elektroniczna- wniosku o wydanie odpisu postanowienia, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-09 08:50

Zawiadomienie nr 41 z dnia 18.06.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 09.06.2020 r. decyzji SKO Gd/1510/20 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 02.03.2020 r., nr UN­PZ.6733.150.2019.LM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy telekomunikacyjnego obiektu budowlanego 32986 Żukowo-Chwaszczyno na terenie działki nr 553/1 położonej w obrębie Chwaszczyno, gmina Żukowo i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 11:44

Zawiadomienie nr 42 z dnia 18.06.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 9 czerwca 2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1142/20 orzekającej o uchyleniu i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia. wydanej przez Wójta Gminy Somonino, decyzji z dnia 3 lutego 2020 r. znak ZW1.6220.1.2019.TG stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: Przeniesienie istniejącej bazy magazynowo— transportowej z punktem przeładunkowym odpadów z ul. Ceramicznej 1 (dz. nr 181/3) w Somoninie, na teren zlokalizowany przy ul. Ceramicznej 8 w Somoninie (dz. nr 42/2, 42/3, 43/1) gmina Somonino, powiat kartuski.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-18 11:46

Zawiadomienie nr 43 z dnia 19.06.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r.. poz. 256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 12.06.2020 r. decyzji SKO Gd/1992/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 03.04.2020 r., nr RG III 6733.02.2020 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 88/1, obr. Boręty, gm. Lichnowy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-19 09:35

Zawiadomienie nr 44 z dnia 19.06.2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 czerwca 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/267/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta Malborka z dnia 20.12.2019 r. nr 12/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4 kV do zasilenia oświetlenia drogowego Al. Wojska Polskiego, na działkach nr 77, 78/2 obr.7 położonych odpowiednio -przy ul. Aleja Wojska Polskiego i ul. Jarosława Dąbrowskiego w Malborku.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-19 09:36

Zawiadomienie nr 45  z dnia 23.06.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 10.06.2020 r. decyzji SKO Gd/1589/20 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 09.03.2020 r., nr RPPGKiOŚ.6733.1.13.2018/19/20.MK o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 44/31 położonej w miejscowości Nowa Karczma i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-23 12:01

Zawiadomienie nr 46  z dnia 23.06.2020r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję z dnia 17.02.2020 r. sygn. akt SKO Gd/5442/19 uchylającą w całości i umarzającą postępowanie pierwszej instancji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 27 września 2019 r. nr UN-PZ.6733.89.2019.LM o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie wieży telefonii komórkowej wraz z wewnętrzną linią zasilającą na terenie działki nr 24/6 obręb Miszewo gmina Żukowo.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-23 12:08
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-06-23 12:09

Zawiadomienie nr 47 z dnia 24.06.2020r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 2325 z  zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Kolegium z dnia 2 kwietnia 2020 r. nr SKO Gd/294/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 30 grudnia 2019 r. znak GPG.6733.11.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie odcinka elektroenergetycznej dwutorowej linii napowietrznej SN-15kV na linię jednotorową niepełno izolowaną na terenie położonym w Kamiennej-Gdakowie-Antoninie-Gontach na działkach: w obrębie Kamienna nr 1/18, 1/12. 1/13, 47/1. 47/2, 84/2, 32/1, 33, w obrębie Gdakowo nr 88, 93, 94, 90, 96/3, w obrębie Antonin nr 22/2, 1/1, 97, 26/7, 26/13. w obrębie Gonty nr 99/2, 103/2. 104/1, 107/1, 109. 110/1, 113/1, 117, 125, 126/2. 129/9, 232. 158, 159 i 160.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

 

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-24 10:02

Zawiadomienie nr 48 z dnia 25.06.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 czerwca 2020 r. decyzji o sygn. akt: SKO Gd/ 1063 /20 o: uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 17.01.2020 r. nr UN-PZ.6733.128.2019.AG w części obejmującej pkt 1  decyzji i w tym zakresie orzeczeniu : „1. Rodzaj inwestycji: Obiekt infrastruktury technicznej — rozbudowa sieci wodociągowej PE O 110mm PN 10 oraz budowie przyłącza wodociągowego PE 40mm PN 16 na terenie działek: nr 80/9, nr 80/11, nr 79, położonych w obrębie Pępowo, gmina Żukowo." oraz o utrzymaniu w mocy ww. decyzji organu pierwszej instancji w pozostałym zakresie.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-25 08:52

Zawiadomienie nr 49 z dnia 25.06.2020r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 czerwca 2020 r. postanowienia - sygn. akt SKO Gd/5900/19 stwierdzającego nieważność postanowienia Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 15 kwietnia 2019 r., nr ŚR.6220.18.2017.MLF uchylającego w całości postanowienie Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 6 czerwca 2017r. . nr ŚR.6220.18.2017.MLF odmawiające wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej wraz z częścią magazynową i budynkiem socjalnym oraz infrastrukturą na terenie dziełek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, z wniosku FOGE Stanisław Cudny.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-25 08:55

Zawiadomienie nr 50 z dnia 30.06.2020 r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku podano do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Kolegium obwieszczenie o wydaniu w dniu 24 czerwca 2020 roku decyzji sygn. akt SKO Gd/1415/20 utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi z dnia 02 marca 2020 r. nr UA.6220.7.2019.KK stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Rumi. w rejonie ulicy Św. Józefa, Młyńskiej i Zielarskiej, na działkach nr 7/2; 7/3: 7/5; 7/6: 7/7; 7/8; 8/1; 8/3: 8/4; 24; 25/1; 25/5; 26/3; 36/3; 215/2 obręb 21 oraz nr 11/7 i 22 obręb 22.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24.06.2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1415/20 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Rumi z dnia 02. marca  2020 r. nr UA.6220.7.2019.KK stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Rumi, w rejonie ulicy Św. Józefa, Młyńskiej i Zielarskiej, na działkach nr 7/2; 7/3; 7/5; 7/6; 7/7: 7/8; 8/1: 8/3; 8/4; 24; 25/1; 25/5; 26/3; 36/3; 215/2 obręb 21 oraz nr 11/7 i 22 obręb 22.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30– 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-06-30 10:23

Zawiadomienie nr 51 z dnia 3.07.2020r..

Działając na podstawie art. 54  § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 27 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/6267/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 26 listopada 2019 r. nr U.6733.67.2019.JR o ustaleniu lokalizacji celu publicznego polegającego na budowie sieci wodociągowej na działkach nr 504/1, 503/1, 502/6, położonych w Brodnicy dolnej gmina Kartuzy.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 §  1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba. która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-03 08:53
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 12:38

Zawiadomienie nr 52 z dnia 9.07.2020r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.293 z późn. zm .) zawiadamia o wydaniu w dniu 30.06.2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1618/20 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego: budowa sieci kablowej nn 0.4kV przy ul. Emilii Hoene i ul. Krzemowej w Gdańsku na działkach: nr 699/34; nr 699/48: nr 699/42: nr 699/40: nr 697/9: nr 697/11: nr 697/18: nr 703/13; nr 703/5; 696/18; nr 702/1 (w części poza planem miejscowym); nr 703/22; nr 680/28; 696/13 obr. 303 i przekazującą organowi I instancji sprawę do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-09 12:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-09 12:55

Zawiadomienie nr 53 z dnia 9.07.2020r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30 czerwca 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/5038/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 5 września 2019 r. nr UN-PZ.6733.116.2018.LM umarzającej postępowanie w przedmiocie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie pasa drogowego na działkach nr 922, 917/2, 918/1, 918/2, 911/1, 912, 862/8, 862/1, 899/2 poł. w obr. Żukowo.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-09 12:56

Zawiadomienie nr 54 z dnia 23.07.2020r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 lipca 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/2084/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 kwietnia 2020 r. nr RGP.6733.01.2020.MZM o ustaleniu na wniosek Energa-Operator S.A. z siedzibą w Gdańsku lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na modernizacji linii napowietrznej SN 15kV na działce nr 251 obr. Gogolewo gm. Gniew.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-07-23 09:18

Zawiadomienie nr 55 z dnia 5.08.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 28.07.2020r. decyzji SKO Gd/2114/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 14.04.2020r. nr AB.6733.1.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego działki:

a) nr 458/1, 456, 585/6, 592/1, 584/4, 586/3, 593/4, 593/5, 587/1, 588/3, 588/4, 589/4, 590, 613/1, 615/1, 616/1, 617, 611/1, 618/5. 619/5, 603, 602, 608, 607, 609, 612 i 619/3 (w części) obręb geodezyjny Czarne Dolne 0003;

b) nr 270, 158/39, 156, 164/1, 154, 163/32 i 163/6 (w części) obręb geodezyjny Zebrdowo 0020 gm. Gardeja w zakresie przebudowy napowietrznej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 11:04

Zawiadomienie nr 56 z dnia 5.08.2020 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz.293 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 31.07.2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2452/20, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 27.05.2020 r. znak: U.6733.14.2019.,IR w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 156/34 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 11:05

Zawiadomienie nr 57 z dnia 5.08.2020 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz.293 ) zawiadamia o wydaniu w dniu 29.07.2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1218/20, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 19.02.2020 r., znak: U.6733.85.2017.JR w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 156/34 położonej w Łapalicach. gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 11:06

Zawiadomienie nr 58 z dnia 5.08.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r.. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 31 lipca 2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1626/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy, decyzji z dnia 5 marca 2020 r. znak: RIŚ.JK.6220.10.2019, wydanej przez Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego, stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim w obrębie miasta Nowy Dwór Gdański, w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S7 na dz. ew. 141/20, 141/22, w obrębie Orłowo".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO. w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-05 11:07

Zawiadomienie nr 59 z dnia 12.08.2020 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 235 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 5 skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Kolegium z dnia 21 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/2619/19 o utrzymaniu w mocy decyzji Kolegium z dnia 15 marca 2019 r. sygn. akt SKO Gd/1765/18 odmawiającej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r. nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, obręb Tuchlino, gmina Sierakowice” planowanego do realizacji na terenie działek nr 742/4, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740), obręb Tuchlino.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-12 13:15
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-12 13:16

Zawiadomienie nr 60 z dnia 18.08.2020 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tj.Dz.U poz. 256 z 2020r.,). w związku z art. 53 ust.1 ustawy Z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1945 z 2018r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 13.08.2020r., postanowienia o sygn. akt SKO Gd 1590/20 uchylającego w całości postanowienie Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733. 154. 2018. CKK z dnia 06.02.2020r., o odmowie wznowienia postępowania zakończonego ostateczną decyzją nr UN-PZ.6733.154.2018.CKK z dnia 24.05.2019r., w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 sp.z o.o.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-18 14:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-18 14:40

Zawiadomienie nr 61 z dnia 18.08.2020 r.

Na podstawie art. 49a i 49 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania od decyzji Wójta Gminy Tczew nr RIT.6730.1.80.2019 z dnia 27.04.2020r., odmawiającej ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu dla inwestycji polegającej na budowie zespołu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych dwulokalowych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną i murem oporowym w zabudowie jednorodzinnej na terenie działek nr 138/32 i 138/33, obręb Lubiszewo Tczewskie,decyzją z dnia 11.08.2020r., SKO Gd/2206/20 orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 W Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-18 14:48
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-08-18 14:49

Zawiadomienie nr 62 z dnia 27.08.2020 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 17.08.2020 r. decyzji SKO Gd/2520/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 25.05.2020 r., nr GP.6733.20.2020.II o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie części działki nr 111 obręb geodezyjny Brachlewo, gmina Kwidzyn.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30— 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-08-27 11:19

Zawiadomienie nr 63 z dnia 9.09.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn.  zm. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28 sierpnia 2020 r. postanowienia o sygn. akt SKO Gd/835/20 o umorzeniu postępowania zażaleniowego w sprawie zażalenia Przedsiębiorstwa Produkcyjno — Usługowego Agropom Sp. z o.o. na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 kwietnia 2019 r. nr RK.6220.1.16.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin — Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1. 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 — obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze".

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku (IV piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia dokonania publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-09 12:22

Zawiadomienie nr 64 z dnia 10.09.2020r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 4 września 2020r. decyzji o sygn. SKO Gd/2447/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18.05.2020 r., nr UN-PZ.6733.157.2019.LM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie złącza elektroenergetycznego kablowego SN 15kV, linii elektroenergetycznych kablowych SN 15kV i nn 0,4kV oraz stacji transformatorowej słupowej SN/nn 15/0,4 kV na terenie działek nr: 172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 173/1, 173/2, 174, 175/1,175/6, 175/39, 176/3, 176/4, 176/9, 176/11, 176/13, 176/17, 176/20, 176/21, 177/2, 177/3, 177/5, 177/6,177/8, 177/9, 180/7, 180/8, 180/9, 180/43, 180/44, 180/49, 181/1, 181/4, 181/5, 181/8, 181/11, 184, 186, 203, 222 położonych w obrębie Pępowo, gmina Żukowo.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256  z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-10 09:57

Zawiadomienie nr 65 z dnia 17.09.2020r.

Działając na podstawie art. 54 j 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 29 czerwca 2020 r. sygn. akt SKO Gd/591/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 31 grudnia 2019 r. nr UAN.6733.29.2018.2019 orzekającej O odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalno-gminnym dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora T-Mobile Polska S.A. wraz z zasilaniem na projektowanej wieży wraz  z dojazdem dz.. nr 95/1 i 95/2 obręb Malenin, Gmina Tczew.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje. że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tezo organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba. która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-17 14:17

Zawiadomienie nr 66 z dnia 23.09.2020 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21.09.2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2593/20, utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Łęczyce przez Zastępcę Wójta z dnia 03.06.2020 r. nr RIR.6733.10.2020.DS w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polecającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek nr 317, 342, 334, 382/1, 339/1, 379, 508, 504, 510/1, 509, 226, 228/3, 159, 202/68, 102, 99/1, 332, 331, 329/1, 323,351, 356/3, 355/11,356/6,358/7,347/10, 359/7, 360, 352/1, 353,1, 500, 507/4, 505, 511, 237/6, 149, 343/9, 234/1, obręb geodezyjny Łęczyce, gmina Łęczyce.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7..30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-23 12:56

Zawiadomienie nr 67 z dnia 23.09.2020 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 18.09.2020 r. decyzji SKO Gd/2775/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa nr RG - GP.6733.58.2020 z dnia 17.06.2020 r. orzekającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki na rzece Stara Rzeka położonej w miejscowości Stara Góra na działkach o nr ewid. 211, 208/6 oraz w miejscowości Górne Maliki na działkach o nr ewid. 110, 112 i 68 gm. Stara Kiszewa.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-09-23 12:57

Zawiadomienie nr 68 z dnia 8.10.2020r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 5 października 2020 r. decyzji o sygn. SKO Gd/2300/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 29 kwietnia 2020r. nr U.6733.13.2020.JR o ustaleniu na wniosek PKP Energetyka S.A. z siedzibą w Warszawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN 15kV, PKP 1 i PKP 2 wraz z kanalizacją teletechniczną na potrzeby zasilenia podstacji trakcyjnych PT Somonino i PT Glincz- etap 2b: linia PKP 2 relacji PT Somonino-PT Glincz na działkach nr 247/2, 271, 359, 369, 370, 371, 372, 373, 374/2, 377, części działki nr 378 (nieobjętej planem miejscowym), dz. nr 443/2, 444/1, 444/2, 444/3, 444/4, 444/9, 480/3, 480/4, 480/5, 480/6, 488, 491, 492, 493, 495, 500, 502, 504, 505, 506, 507, 508, 520 ,522, 530, 531, 535, 536, 537, 541, 547, 550, 555, 562/3, 562/4, 570/1, 570/2, 575/1, 572/2, 576, 577, 578/1, 578/2, 580, 581/1, 581/2, 583, 584, położonych w Kiełpinie, gmina Kartuzy oraz dz. nr 264, 265/1, 266/1, 266/2, 267/2, 267/3, 280/2, 280/5 położonych w Mezowie, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 -15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-08 10:45

Zawiadomienie nr 69 z dnia 9.10.2020 r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. poz. 283 z 2020 r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu postanowienia z dnia 28.09.2020 r. , sygn. akt SKO Gd/1545/20 utrzymującego w mocy postanowienie Wójta Gminy Trąbki Wielkie o nr OŚ. 6220. 7. 7. 2019 z dnia 12.02.2020 r., w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu eksploatacji piasku ze żwirem ze złoża „WARCZ VIII" na dz. nr 137/19, 137/20, 137/21, 354/2 (część) obręb Warcz, gmina Trąbki Wielkie, powiat gdański.

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-09 12:53

Zawiadomienie nr 70 z dnia 15.10.2020 r.

 Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w raz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 31 lipca 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1626/20 O utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 5 marca 2020 r. nr RIŚ.JK.6220.10.2019 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Budowa stacji paliw zlokalizowanej w województwie pomorskim, w powiecie nowodworskim w obrębie miasta Nowy Dwór Gdański. w bezpośrednim sąsiedztwie trasy szybkiego ruchu S7 na dz. ew. 141/20, 141/22, w obrębie Orłowo.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-15 09:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-20 12:03

Zawiadomienie nr 71 z dnia 20.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w raz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 29.07.2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1218/20, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 19.02.2020 r., znak: U.6733.85.2017.JR w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 156/34 położonej w Łapalicach. gmina Kartuz

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-20 12:05

Zawiadomienie nr 72 z dnia 20.10.2020 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w raz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 31.07.2020 r. o sygn. akt SKO Gd/2452/20, utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Kartuz z dnia 27.05.2020 r. znak: U.6733.14.2019.JR w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 156/34 położonej w Łapalicach, gmina Kartuzy.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-10-20 12:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-20 12:07

Zawiadomienie nr 73  z dnia 5.11.2020r. .                                                                                              

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 września 2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-05 10:54

Zawiadomienie nr 74 z dnia 9.11.2020r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2020r. poz. 256) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2020r., poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28.10.2020r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/2964/20, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 23.06.2020r., nr RIT.6733.1.8.2020 ustalającą warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla działek 189/1, 189/2, 190/1, 190/2, 455/29 w miejscowości Zabagno, obręb Swarożyn, gmina Tczew dla inwestycji: przebudowa linii napowietrznej SN-15kV, budowa słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, budowa linii kablowych SN-15kV i nN-0,4 kV oraz szaf kablowo-pomiarowych nN-0,4 kV dla zasilania działek nr 459/27, 459/28, 459/29,  459/30, 459/31.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 12:28

Zawiadomienie nr 75 z dnia 9.11.2020r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 października 2020r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/5408/19 utrzymującego w mocy zaskarżone postanowienie Wójta Gminy Stary Targ z dnia 29 maja 2019 r. nr RG.II.6222.3.13.2016.AO o zawieszeniu postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo – rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownia” planowanego do realizacji  na działkach nr 119/5 i 119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie SKO, w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 12:32

Zawiadomienie nr 75 z dnia 9.11.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020r., poz. 256 ze zm.) w związku z an. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 26 października 2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1695/20 orzekającej o uchylaniu decyzji Wójta Gmin Stary Targ znak: RG.11.6220.3.28.20l6.AO Z dnia 26 lutego 2020 r.. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład, którego wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" planowanego do realizacji na działkach nr 119/5 i  119/6 w miejscowości Waplewo Wielkie, gmina Stary Targ.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z  w/w/ decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30. od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie l4 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-09 13:02

Zawiadomienie nr 76 z dnia 12.11.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U, z 2020 r., poz. 256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 30.10.2020 r. Decyzji SKO Gd/3050/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Helu z dnia 14.06.2019 r. nr RGAI.6733.2/2012/04/2013/08/2017/09/2018/06/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym polegającej na:

- rozbudowie istniejącego budynku Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego;

- rozbudowie tarasów widokowych w obrębie obecnego obszaru Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu     Gdańskiego na działkach ew. nr 565/1, 566/3, obr. Hel 0001 położonych przy ul. Portowej w Helu.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:30

Zawiadomienie nr 77 z dnia 12.11.2020 r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. Dz. U, z 2020 r. poz. 256 ze zm.) w związku z art. 53 ust. I ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r . poz.293 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30.10.2020 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3455/20. utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni przez Architekta Miejskiego z dnia 10.07.2020r. Nr RAA.6733.l.28.2020.WGN-55/sieć nn w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 W Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Doręczenie w'/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:32

Zawiadomienie nr 78 z dnia 12.11.2020 r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r.. poz. 283 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03. listopada 2020 roku decyzji o  sygn. akt SKO Gd/2530/20 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Wójta Gminy Lubichowo z dnia 28. kwietnia 2020 r. nr KIOŚ.6220.l.2019 ustalającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego- tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną przeznaczonego do hodowli trzody chlewnej w systemie bezściółkowym na działce nr 500, obręb ewidencyjny Zelgoszcz. gmina Lubichowo, powiat starogardzki, woj. pomorskie i przekazującą sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:33

Zawiadomienie nr 79  z dnia 12.11.2020 r.

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 362 ust. 2a ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020 poz. 1219 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 2 listopada 2020 r. decyzji ostatecznej sygn. akt SKO Gd/3545/20 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17 lipca 2020 r. znak ROE.6251.3.2019.AL w przedmiocie ograniczenia oddziaływania akustycznego odcinków linii kolejowej E-65 Warszawa-Gdynia zlokalizowanych na terenie Gdyni na działkach nr 1101, 1103/1, 1103/2, 1104, 1105/1, 1105/2, 1105/3, 1159/2, 1162, 1364/2, 1365 obr. 0022 Orłowo, na działkach nr 1, 8, 120 obr. 0025 Redłowo oraz na działkach nr 120 i 2217 obr. 0026 Śródmieście, do wartości dopuszczalnych określonych dla zabudowy mieszkaniowej podlegającej ochronie akustycznej i usytuowanej w bezpośrednim sąsiedztwie linii kolejowej przy ul. Jesionowej, Świerkowej, Klonowej, Limbowej, Śląskiej i Al. Zwycięstwa w Gdyni przez zastosowanie zabezpieczeń akustycznych i określenia terminu wykonania tego obowiązku oraz o umorzeniu postępowania I instancji w całości.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji. W okresie trwania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 dopuszczalna liczba interesantów przebywających w tym samym czasie w jednym pomieszczeniu nie może być większa niż 1 osoba na jedno stanowisko obsługi. Ze względu na bezpieczeństwo interesantów należy ustalić telefonicznie termin planowanej wizyty w Biurze Kolegium.

Stosownie do art. 49 § 2 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:34
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-12 13:35

Zawiadomienie nr 80 z dnia 12.11.2020 r.

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020 r. Dz. U. poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 listopada 2020 r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/5000/19 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Redy z dnia 20 sierpnia 2019 r., ZK.6220.3.2018 w sprawie stwierdzenia braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na ,. Budowle zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych - Light Tower i Wind Tower – wraz z halami garażowymi i infrastrukturą towarzyszącą, w tym naziemnymi miejscami postojowymi" , realizowanego na działkach o numerach ewidencyjnych  849/11, 851/12. 851/12, 851/15, 851/16. 853/3, 853/4 i 853/5 w obrębie 01-Reda w rejonie ul. Morskiej w Redzie“.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z ww. decyzją poprzez złożenie – w tym droga elektroniczną - wniosku o wydanie odpisu decyzji, a po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, osobiście w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 -15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:37

Zawiadomienie nr 81 z dnia 12.11.2020r.

Na podstawie art. 38 oraz art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu po rozpoznaniu odwołania Stowarzyszenia na rzecz zrównoważonego rozwoju Zaspy Centralnej z siedzibą w Gdańsku od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 grudnia 2019 r., znak WŚ-I.6220.II.8D.2018.AN, decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 12 listopada 2020 roku sygn. SKO Gd/388/20 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Zespół zabudowy mieszkalno-usługowej z garażami podziemnymi, wraz z projektem zagospodarowania terenu i infrastruktura techniczną - budynki A1, A2, A3, A4, B, CD, E, U1, U2 Gdańsk, al. Jana Pawła II, dz. nr 71/23, 82/6, 82/10, 82/13 obr. 0033".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 W Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-12 13:38

Zawiadomienie nr 82 z dnia 17.11.2020r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z późn. zm. , dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi w raz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 18.09.2020 r. sygn. akt SKO Gd/2775/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa nr RG - GP.6733.58.2020 z dnia 17.06.2020 r. orzekającej o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie zastawki na rzece Stara Rzeka położonej w miejscowości Stara Góra na działkach o nr ewid. 211, 208/6 oraz w miejscowości Górne Maliki na działkach o nr ewid. 110, 112 i 68 gm. Stara Kiszewa.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi. a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-17 09:49
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-17 09:50

Zawiadomienie nr 88 z dnia 23.11.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 17.11.2020 r. decyzji SKO Gd/2966/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 02.07.2020 r., nr PPN.6733.11.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 134/18 w obrębie Linowiec.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-11-23 08:25

Zawiadomienie nr 89 z dnia 3.12.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia H czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 256 z 2020r., ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20.11.2020r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/3273/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Chmielno RUN.I.6733.14.2020.MR z dnia 10.07.2020r., odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej składającej się z wieży wolnostojącej, instalacji radiokomunikacyjnej składającej się z anten nadawczych i radiolinii, urządzeń sterujących posadowionych u podstaw wieży na terenie działki nr 248, obręb ewidencyjny Garcz, gmina Chmielno.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-03 12:24

Zawiadomienie nr 90 z dnia 3.12.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 23.11.2020 r. decyzji SKO Gd/3597/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 30.07.2020 r., nr RIT.6733.2.18.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora Orange Polska S.A. na działce nr 61/2 obręb Rukosin, gmina Tczew.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-03 12:25

Zawiadomienie nr 91 z dnia 3.12.2020r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2020 r.. poz. 283 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 25.11.2020 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3825/20 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Sulęczyno przez Inspektora ds. gospodarki przestrzennej Urzędu Gminy Sulęczyno z dnia 13 sierpnia 2020 r.. nr 6/2019 stwierdzającej brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr ewidencyjny 74/66. 74/70, położonych w obrębie geodezyjnym Żakowo, gmina Sulęczyno oraz ustalającej środowiskowe uwarunkowania i określającej warunki jej realizacji oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią oraz z dokumentacją sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30  w Gdańsku od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-03 12:28

Zawiadomienie nr 92 z dnia 14.12.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2256) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 08.12.2020 r. decyzji SKO Gd/4121/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09.09.2020 r., nr UN-PZ.6733.96.2019.LM o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 32/12 w Pępowie gm. Żukowo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 09:32

Zawiadomienie nr 93 z dnia 14.12.2020r.

Na podstawie 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2020r. Dz. U. poz. 283), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 grudnia 2020r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/3478/20 uchylającej decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 25 listopada 2019r., ŚR.6220.31.2018.MLF w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na przetwarzaniu odpadów drewnopodobnych ( trociny i pył z MDF), w ramach działalności stolarni powstającej na terenie działek nr : 217/2, 217/3, 217/4, 217/5 217/6, 217/7, 217/8, 217/9, 217/10 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanej na działkach o nr 217/2 i 217/3 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo, realizowanego przez FOGE Stanisław Cudny z siedzibą w Łęczycach w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-14 09:33

Zawiadomienie nr 94 z dnia 16.12.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 256 z 2020r., ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.12.2020r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/4029/20 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Rumi o nr UA.6733.6.2020.DMS z dnia 24.08.2020r., rozstrzygającej o o umorzeniu postępowania jako bezprzedmiotowego na terenie obejmującym fragmenty działek 338/4, 76/2 obr. 16 w Rumi na którym obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz o ustaleniu następujących warunków i szczegółowych zasad zabudowy i zagospodarowania terenu, wynikających z z przepisów odrębnych dla realizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na przebudowie gazociągu niskiego ciśnienia w rejonie ulic Gdańskiej i Filtrowej na działkach: 338/4, 39/1, 75/5,82/1,76/2, 86/3, 86/4, 88/4, 90/26 obr. 16 w Rumi zgodnie z załącznikiem graficznym.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-16 10:03

Zawiadomienie nr 95 z dnia 21.12.2020r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 256) w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 11.12.2020 r. wydało decyzję SKO Gd/3939/20 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Przywidz z dnia 20.08.2020 r., nr GK.O.6220.1.6.2020 dotyczącą środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej (PV) o mocy do 4 MW na dz. nr 38/1 obr. Sucha Huta, Gmina Przywidz.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-21 08:50

Zawiadomienie nr 96 z dnia 22.12.2020r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 293) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 16.12.2020 r. decyzji SKO Gd/3925/20 uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 11.08.2020 r. nr WUiA-IV.6733.70-8.2020.BM.203771 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 4/11 obręb 017 położonej w Gdańsku przy ul. Lecha Kaczyńskiego i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 -15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-22 12:14

Zawiadomienie nr 97 z dnia 22.12.2020r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 256 z 2020r., ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10.12.2020r., decyzji o sygn. akt SKO Gd/4160/20 utrzymującej w mocy z decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA-VI.6733.95-6.2020.KAM..311000 z dnia 16.09.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii kablowych nn 0,4 kV o obszarze stacji T- 1275 Szklarz w Gdańsku -ulice Sandomierska, Serbska, Ubocze na działkach nr 1, 2, 14, 25, 28/3, 264/1 obręb 111 oraz na działach nr 33, 53/4, 96/3, 98, 100, 100/3 obręb 112.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Stosownie do art. 49 k.p.a, doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-12-22 12:15

Zawiadomienie nr 98 z dnia 23.12.2020 roku

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U poz. 256 z 2020r., ze zm), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 293 z 2020r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 11.12.2020r., decyzji o sygn. akt SKO Gd 3874/20 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja nr AB.6733.9.2020 z dnia 24.08.2020r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego część działek nr 22/1, 291, 22/3, 1/1, 2/1, 184, 9/6, 46, 47/1, 116, 177, 45/17, 45/15/45/13, 45/6, 45/5, 44/8, 43/5, 41/10, 69, 133/1, 133/3, 133/5, 132/17, 132/16, 132/13, 132/12,117/7, 117/8, 117/4, 118/2, 118/1, 134, 135/1, 135/6, 135/5, 135/8, 135/9, 198, 200/25, 200/24, 201,200/5, 272,204, 203/1, 203/5, 203/7, 203/6, 193/3, 193/4, 193/1, 195/4, 194 i 195/2, obręb geodezyjny Bądki 0001, gmina Gardeja w zakresie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-13 15:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15756
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-01-13 15:48:04