Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 7.01.2020r. .

Na podstawie art. 49a i 49 § 2 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 2096 z 2018r, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku w skutek rozpoznania odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska nr WUiA.V.6730.393-5.2018.LW.400270 z dnia 04.07.2019r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej oraz funkcją usługową i garażami podziemnymi na terenie położonym przy ul. Partyzantów 70 w Gdańsku w granicach działek oznaczonych nr ewid: 80/4, 80/5, 86/1 i 86/2 obr. 040, decyzją z dnia 02.01.2020r., SKO Gd/4350/19 orzekło o utrzymaniu w mocy zaskarżonej decyzji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-07 09:18

Zawiadomienie nr 2  z dnia 13.01.2020r.

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2081), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym oraz zgłaszania wniosków i uwag w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice" i wypowiedzenia się w sprawie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszenia uwag i wniosków w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30 — 15.30, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zawiadomienia.

Doręczenie ww. zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-13 13:19

Zawiadomienie nr 3 z dnia 14.01.2020r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 08.01.2020 r. decyzji SKO Gd/4850/19 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 30.07.2019 r., nr RIG.6733.15.2017.RWA o ustaleniu warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 14/16 k.m. 1 obr. Rębielcz położonej w miejscowości Żelisławki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-14 08:35

Zawiadomienie nr 4 z dnia 22.01.2020r. .

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 5 oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) w ZW. z art. 49 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony i uczestników postępowania zakończonego w pierwszej instancji decyzją Wójta Gminy Puck z dnia 10 września 2018 r. znak CKiOŚ.600.14.DŚ.2016.2018.BK o wydaniu decyzji ostatecznej Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 13 stycznia 2020 roku sygn. SKO Gd/5154/18 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi powiatowej nr 1442G Celbowo - Brudzewo - Wejherowo.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie, inne publiczne ogłoszenie lub udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Akta sprawy wraz z w/w decyzją dostępne są w siedzibie tut. Kolegium w godzinach od 7:30 do 15:30.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-01-22 12:49

Zawiadomienie nr 5 z dnia 6.02.2020 r.

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o _podjętym w dniu 27.01.2020 r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/4579/19  utrzymującym w mocy postanowienie Burmistrza Skarszew z dnia 14.08.2019r. nr WI.6220.5.2018 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny kruszywa naturalnego metodą odkrywkową ze złoża „Szczodrowo IV" na działce nr 280/1 w miejscowości Szczodrowo. gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-06 08:22

Zawiadomienie nr 6 z dnia 18.02.2020 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 06.02.2020 r. postanowieniu SKO Gd/151/20 utrzymującym w mocy postanowienie Wójta Gminy Osiek z dnia 04.12.2019 r., nr BUA.6733.6.17.18.2019 o zawieszeniu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce oznaczonej nr 302/3 obręb ewidencyjny Kasparus gmina Osiek, do czasu wydania ostatecznej decyzji o wpisie do rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego układu ruralistycznego wsi Kasparus wraz z otoczeniem.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30— 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2020-02-18 12:14

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 225
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-02-18 12:14

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

ul. Podwale Przedmiejskie 30
80-824 Gdańsk

Dane kontaktowe

Telefon:
+48 58 301-12-26, +48 58 346-26-11
Fax:
+48 58 346-26-11, +48 58 301-12-26

Adres e-mail:
skogdansk@sko.gdansk.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 07:30 - 15:30

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 568062
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-02-18 12:14

Stopka strony