Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rok 2018

Zawiadomienie nr 1 z dnia 9 stycznia 2018 roku.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 20 października 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3221/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Miasta Krynica Morska z dnia 27.06.2017 r. nr GKB.6730.04.2015 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pod nazwą „ Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 29/102 obręb 0001 Krynica Morska przy ul. Sienkiewicza w Krynicy Morskiej „

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 05.01.2018 r. decyzji SKO Gd/4496/17 uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.10.2017 r., nr UN-PZ.6733.109.2016.WL.AG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej AERO 2 Sp. zo.o. na terenie działki nr 545/2 w miejscowości Chwaszczyno, gmina Żukowo i umarzającej postępowanie I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 15 stycznia 2018 roku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 08.01.2018 r. postanowienia o sygn. akt sygn. akt SKO Gd/5272/17) uchylającego postanowienie Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 28.11.2017 r., nr PM VI.6733.32.2 .2017 w sprawie zawieszenia postępowania w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej nn­0.4kV w m. Biała Góra na działkach nr 25, 26/1, 26/2, 24, 23, 22/,. 22/1, 20, 198/2, 33, 27, 198/6, 8, 7, 5/1, 4, 2, 197, 322, 321, 315/2, 319, 318, 317, 316, 320, 192, 191, 190, 188/14, 188/21, 188/22, 294, 183, 175 obręb Biała Góra, gmina Sztum i przekazujące sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 19 stycznia 2018 roku.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska „ w Tczewie repr. przez pełnomocnika radcę prawnego Arkadiusza Kepkę wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 25 października 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3762/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Tczewa Miasta z dnia 10.08.2017 r. nr WSKI.6220.7.2017.EB o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „ Instalacja do pirolizy odpadów gumowych na terenie działek nr 638/1 i 638/2 obr. 13 w Tczewie. „

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 29 stycznia 2018 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 stycznia 2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5243/17 uchylającej wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz decyzję z dnia 13.11.2017r. nr OŚ.6220.9.2017.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr.53/5 obr. 103 w Kartuzach, i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr. 53/5 obr.103 w Kartuzach.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 6 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30 stycznia 2018 r. decyzji o sygn. 5186/17 o uchyleniu w całości wydanej z upoważnienia Wójta Gminy Sadlinki decyzji decyzji nr 18 z dnia 14.11.2017r. o ustaleniu inwestycji celu publicznego budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV dla zasilania zabudowy mieszkaniowej na terenie działek nr 70, 101/6, 101/7, 101/8, 100/2, 76/13, 100/3 oraz 100/4 położonych przy ul. Kwidzyńskiej w Sadlinkach, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 12 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2012 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1369 z późn. zm. :dalej powoływana jako p.p.s.a.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na wydaną w dniu 28. listopada 2017 roku decyzję sygn. akt SKO Gd/4094/17 utrzymującą w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 05.09.2017 r. U.6733.5.2015.JR ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci energetycznej 0,4kV na działce nr 164 i działce nr 165/1 położonych w Borowie, gmina Kartuzy.
Ponadto Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 12 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 8 lutego 2018 r. sygn. akt: SKO Gd/4834/17 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego w postaci odcinka gazociągu średniego ciśnienia planowanego na działka nr 302, 292, 402/3, 300/3, 96/8, 109/1, 303/5, 270/3, 271/9, 208/2 obr. 11 w Mieście Kościerzyna w rejonie ul. Miodowej, rozstrzygniętej w 1 instancji decyzją Rurmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31 października 2017 r., znak WGN.6733.20.2017. Z treścią decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium. ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 9 z dnia 16 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r.. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 12 lutego 2018r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/238/18 uchylającej wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję z dnia 13 grudnia 2017r. WŚ.I.6220.II.91D.2017.EI w sprawie określenia uwarunkowań środowiskowych oraz stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów. na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11-. i odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Punkt zbierania i przetwarzania odpadów, na działkach ewidencyjnych nr 83 i 84 (obr.101) w Gdańsku ul. Połęże 11”

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 10 z dnia 22 lutego 2018 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15 lutego 2018 r. decyzji ostatecznej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 16 października 2017 r., znak: RSB.6733.32.16.2016.NB o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr ew. 479, obręb 0018 Tuchlino gmina Sierakowice.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 11 z dnia 26 lutego 2018 r.

Na podstawie art.85 ust.3 w zw. z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia niniejszym o wydanej w dniu 22.02.2018r. decyzji o sygn. akt. SKO Gd/4506/17, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Suchy Dąb OP.6220.1.14.2017 z dnia 04.10.2017r., o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację _przedsięwzięcia polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Krzywe Koło i części gruntów rolnych wsi Koźliny oraz na obszarze działki 171/6 w obrębie Ostrowite, gm. Suchy Dąb. powiat gdański. woj. pomorskie".

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 12 z dnia 28 lutego 2018 r.

Działając na podstawie art 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r poz. 1257 z późn. zm. ) w związku z art 53 ust 1 ustawy z dnia 27 03 2003 r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2017 r , poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20.02.2018 r decyzji o sygn. akt SKO Gd/5233/17 umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie wydanej przez Wójta Gminy Gardeja decyzji z dnia 15.11. 2017r. AB. 6733.16.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla terenu obejmującego w części lub w całości działki;

-Nr 231/6; 237; 249; 238/2; 232; 233/1; 233/4; 233/3; 24!; 259/1; 236; 215; 268; 308/1; 309; 310; 311; 269; 270; 266; 265; 260; 264; 271; 259/2; 453/56; 453/58;448; 453/59; 453/60; 453/14; 446/1; 445/2; 453/28; 453/4; 453/25; 453/24; 453/26; 453/27;452/7; 452/12; 452/13;452/14; 452/15;452/16; 452/17; 452/18; 452/19; 452/20; 452/21;452/22; 452/1; 447/2; 445/37,obręb geodezyjny Licze 0014, gmina Kwidzyn;

-Nr 103/6 obręb geodezyjny Paczkowo 0019, gmina Kwidzyn;

-Nr 5/24; 15; 11; 83; 213; 141; 143; 146/1; 180; 182, obręb geodezyjny Morawy 0010 gmina Gardeja;

-Nr 129/7; 129/10; 133/2; 133/3 obręb geodezyjny Otoczyn, gmina Gardeja;

-Nr 5/117; 5/35; 5/47; 5/34; 5/33; 5/32; 5/31; 5/30; 5/29; 5/28; 5/27; 5/26; 5/24; 5/25; 19/3;8/84; 8/61; 8/1; 1; 4/16; 4/15; 4/19; 4/13; 4/14; 4/17; 4/3; 5/22; 5/4; 5/5; 5/6;119; 5/7; 8; 122;9/2;9/22; 5/8; 118; 120; 123; 36/13; 36/10;36/8; 128; 36/11; 36/12;36/1; 53/10, obręb geodezyjny Klasztorek 0007, gmina Gardeja;

-Nr 10; 7/4; 7/5; 7/7; 7/8; 7/9; 7/10; 7/11; 7/12; 7/13; 7/14; 7/15; 7/16; 7/17, 17/18, 7/19,7/20,7/21, 7/22; 7/23; 7/24; 7/28; 7/29; 7/30; 7/31; 7/32; 7/33; 7/34; 7/35,7/36; 7/37; 7/38; 7/39; 7/40; 7/41; 7/42; 7/43; 7/44; 7/45; 7/46; 16/2; 15; 16/1; 55; 35/16; 35/17; 34/14; 34/14, obręb geodezyjny Jaromierz 0005, gmina Gardeja,

w zakresie przebudowy napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15kV wraz z odgałęzieniami.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz.7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 13 z dnia 6 marca 2018 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.02.2018 r. decyzji SKO/Gd/5252/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 21.11.2017 r. nr GP.II.6733.20.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 457/2, obręb geodezyjny Rakowiec. gmina Kwidzyn dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 14 z dnia 6 marca 2018 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r.. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 01.03,2018 r. decyzji SKO Gd/514/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stare Pole z dnia 05.01.2018 r. nr RGR.6733.7.2017 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 22. obręb Królewo, gm. Stare Pole i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 15 z dnia 6 marca 2018 r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27 lutego 2018 r. ostatecznego postanowienia o sygn. akt SKO Gd/70/18 uchylającego w całości postanowienie wydane w dniu 14 grudnia 2017 r.. przez Sekretarza Gminy Somonino z upoważnienia Wójta Gminy Somonino. BP.6733.28.2017.AP zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego do istniejącego budynku strażnicy na działce nr 86/10. obręb Goręczyno gmina Somonino na okres 12 miesięcy od daty owego postanowienia.

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

 

Zawiadomienie nr 16 z dnia 6 marca 2018 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 27.02.2018 r. decyzji SKO Gd/5237/17 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Pszczółki z dnia 16.11.2017 r.. RIG.6733.15.2017.RWA o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 14/16 km. 1 obr. Rębielcz miejscowość Żukowo i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 17 z dnia 8 marca 2018 r

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm.), dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 20 grudnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/4074/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Krokowa z dnia 24 sierpnia 2017 r. nr GOOŚ.6220.8.DŚU.um.1.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec - Dmuchowo, przy wypływie w z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki".

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 18 z dnia 14.03.2018r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1405). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje o przekazaniu pismem o sygn. akt SKO Gd/595/18 , na mocy art. 65 k.p.a. wniosku o wznowienie postępowania dotyczącego ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12 lutego 2015r. . nr OŚR-ŚR.6220.34.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża „Przyjaźń I" na terenie działki nr 82/2, obręb Przyjaźń, gmina Żukowo, do rozpoznania według właściwości Burmistrzowi Gminy Żukowo.

Ponadto informuje, że z aktami sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Doręczenie ww. pismo uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

 

Zawiadomienie nr 19 z dnia 14.03.2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1405). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu decyzji z dnia 09.03.2018 r., SKO Gd/541/18 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Redy z dnia 15.11.2017 r., nr ZK.6220.1.2017 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego z budynku o funkcji magazynowej na budynek o funkcji produkcyjno-magazynowej przeznaczony do produkcji ryb marynowanych i solonych zlokalizowany w Redzie przy ul. Olchowej 4H”.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku. ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 20 z dnia 16.03.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. zawiadamia o wydaniu w dniu 06.03.2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/97/18 uchylającej decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08.12.2017 r.. nr 20/17 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie linii kablowej nn 0,4 kV. od istniejącego stupa linii napowietrznej poprzez projektowaną rozdzielnicę kablową do projektowanego złącza kablowo — pomiarowego na działkach nr 13/24. 13/21. 13/3 w Górowychach i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ 1 instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 21 z dnia 16.03.2018r..

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 05. marca 2018 r. ostatecznego postanowienia o sygn. akt SKO/Gd 817/18 wyznaczającego Wójtowi Gminy Zblewo termin rozpatrzenia wniosku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie um. Zblewo".

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

 

Zawiadomienie nr 22 z dnia 16.03.2018r..

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 05. marca 2018 r. ostatecznego postanowienia o sygn. akt SKO/Gd 818/18 uchylającego w całości postanowienie wydane w dniu 25. stycznia 2018 r.. przez Sekretarza Gminy Zblewo. z upoważnienia Wójta Gminy Zblewo.RR.6733.15.2017 zawieszające z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. „Budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie um. Zblewo" na czas opracowania projektu decyzji.

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

ogłoszenia.

Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

 

Zawiadomienie nr 23 z dnia 16.03.2018r.

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 1, art. 85 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 12 marca 2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/5020/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 25 października 2017 r. znak ROD.6220.166.2017.JS stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Fleszarowej-Muskat w Gdyni na działkach nr 317, 325, 293, 292, 301, 302, 305 obręb Karwiny" wraz z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochron. Środowiska w Gdańsku z dnia 16 sierpnia 2017 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.305.2017.MBC.KLP.2 w sprawie opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, sprostowanego postanowieniem z dnia 5 września 2017 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4240.305.2017.MBC.KLP.5.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ( ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk ) od poniedziałku do piątku w godzinach7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 § 2 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy I instancji zawierające dokumentację, zostały zwrócone do Wydziału Środowiska Urzędu Miasta Gdyni.

 

Zawiadomienie nr 24 z dnia 27.03.2018r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r., tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 23 marca 2018 r. sygn. akt: SKO Gd/202/18 w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie bazy statków powietrznych Straży Granicznej wraz z urządzeniami budowlanymi na terenie portu lotniczego w Gdańsku przy ul. Slowackiego 200, na części działki nr 129, obręb 0025 w Gdańsku, rozstrzygniętej w I instancji decyzją Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 15 grudnia 2017 r., znak WUiA.1.6733.132-7.2017.1- KAM.331610.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 27.03.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r. poz.1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, zawiadamia o wydaniu w dniu 19.03.2018r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5267/17. uchylającej decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz przez Kierownika Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Kartuzach z dnia 27.11.2017 r., U.6733.66.2017.JR w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej na działce nr 127 położonej w Bączu, w gminie Kartuzy i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku. w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 27.03.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22.03.2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/115/18 uchylającej decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 07.12.2017 r.. nr RG-GP.6733.16.5.2017 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego. polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV, na działkach o nr ewid. 490/114. 490/116. 490/129. 61 położonych w miejscowości Nowe Polaszki.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 27 z dnia 28.03.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1257 z 2017r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr UN-PZ.6733.131.2017.LM z dnia 29.12.2017r., ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej SN 15Kv, nn 0,4Kv oraz stacji transformatorowej słupowej na terenie działek nr: 238/3, 260/1, 239/1, 239/3, położonych w miejscowości Skrzeszewo gmina Żukowo, zawiadamia o podjętej w dniu 12.03.2017r., decyzji SKO Gd 482/18 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 28 z dnia 10 kwietnia 2018 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 24 stycznia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/5243/17 o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 13 listopada 2011 r. nr Oś.6220.9.2017.NL o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań oraz orzekającą o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr 53/5 obr. 103 w Kartuzach.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 29 z dnia 11.04.2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 72 ust. 6, art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm., dalej powoływana jako k.p.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 3 kwietnia 2018 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/140/18 w drodze której Kolegium orzekło o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14 grudnia 2017 r. nr SR.6220.16.2017.MLF o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej tego organu z dnia 6 lipca 2017 r. nr SR.6220.16.2017.MLF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. na działce nr 564/3 obręb 0004 przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.

Z treścią wydanej decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 — 15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 30 z dnia 13.04.2018 roku.

Na podstawie 49 kpa. oraz art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1403 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2018r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/5070/17 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 13 listopada 2017r., nr WS­1.6220.11.29D2.2016.AN.72916 umarzającą postępowanie w sprawie wydania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo- usługowej .,Miasteczko ZASPA- z garażami podziemnymi i miejscami postojowymi na terenie al. Jana Pawła II w Gdańsku - nr działek 71/23. 82/6. 82/9, 82/10. 82/13, 93/6 , 93/8, obr. 033.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

 

Zawiadomienie nr 31 z dnia 16.04.2018 roku.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 10.04.2018 r. decyzji SKO Gd/4684/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 31.10.2017 r., nr GN.6733.23.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Sp. z o.o. BT 41464 BOJANO 2 wraz z linią elektroenergetyczną na działce nr 399/37 obręb geodezyjny Bajano, gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania Się Z W/W decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 32 z dnia 18.04.2018 roku.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2016r. Dz. U. poz. 353 z późn.zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10 kwietnia 2018r decyzji SKO Gd/1829/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stegna nr OSR.6220.5.2012 z dnia 22.03.2017r, rozstrzygającej o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Ferma wiatrowa FLEWO-Pol „Wiatraki Nowa Holandia".

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 33 z dnia 18.04.2018 roku.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17.04.2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1373/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Przywidz w dniu 02.03.2018 r. nr GN-P.6733.2.2018.DA w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającego na budowie linii kablowej nn na działkach nr 60/1. 60/2, 61, 62/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Stara Huta oraz modernizacji słupa linii napowietrznej na działce 60/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Stara Huta.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 34 z dnia 19.04.2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz. U. z 2017 r.. poz. 1405 ze zm. ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 9.04.2018 r. postanowieniu sygn. akt SKO Gd/4519/17 utrzymującym w mocy postanowienie wydane z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Skarszew z dnia 20.09.2017r. WI.6220.8.2017.6 w sprawie stwierdzenia konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze złoża ,,Szczodrowo V" położonego na działce nr 54/3 i 54/4 obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 35 z dnia 19.04.2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm. ) Samorządowe Kolegi urn Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 10.04.2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/4520/17 uchylającej decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Skarszew przez Zastępcę Skarszew z dnia 20.09.2017r. WI.6220.8.2017.7 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji i przeróbce piasku ze złoża „Szczodrowo V" położonego na dz. nr 54/3 i 54/4 obręb Szczodrowo, gmina Skarszewy i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 36 z dnia 26.04.2018r.

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1257) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 23.04.2018r. po rozpoznaniu zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Karsin z dnia 12.03.2018R. Rgś.6220.5.12.2017.2018 w sprawie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa napowietrznej dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV relacji linia 110 kV Czersk - Brusy - GZP Karsin" planowanego do realizacji w powiecie kościerskim (Gmina Karsin obręby: Zamość, Osowo, Dąbrowa) oraz w powiecie chojnickim (Gmina Brusy obręb Huta) postanowiło utrzymać w mocy postanowienie organu pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 37 z dnia 27.04.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2017r. Dz. U. poz. 10731/ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23 kwietnia 2018r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/5214/17 uchylającej zaskarżoną decyzję Burmistrza Skarszew z dnia z dnia 15 listopada 2017r., nr 08/CPu12016 w sprawie zmiany ostatecznej decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca 2016r., nr 08/CP/2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w całości i orzekającej o odmowie w trybie art. 155 § 1 k.p.a. zmiany decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 22 czerwca 2016r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4KV i przebudowie stacji transformatorowej 1510,4KV na terenie działek nr ew. 436/4, 436/5, 436/9, 455/6, 455/7, 455/9, 455/10, 455/12, 455/14, 455/15, położonych w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy, na zakres inwestycji polegającej na budowie linii kablowej nn 0,4KV i SN-15ky, budowie słupowej stacji transformatorowej 1510,4 ky, wymianie słupa linii napowietrznej nn­0,4kv i przęsła linii napowietrznej 15kV na terenie : działek nr ew. 455/9, 455/12, 455/10, 455/14, 45517, 455/15, 436/3, 436/4, 436/5, 436/9, 436/10 położonych w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 38 z dnia 07.05.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r.. poz.1073 z późn. zmianami) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26.04.2018 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1267/18 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 09.02.2018 r. RGP.6733.14.2017.MZM ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej o długości ok. 8000m wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 148/1: 150: 151: 126; 145: 144: 129:136; 128/1: 128/2; 206: 207: 154: 205: 153; 187/6: 118: 204: 203: 202: 200; 199/2; 199/1;198; 197; 195/3; 195/2; 195/1; 195/4; 195/8; 195/7: 196: 194: 195/5; 191; 193; 190; 189/2:273/2: 271/2: 271/1: 268/2; 268/1; 267; 266: 187/1; 187/9; 106/2: 72: 25; 40; 265; 262/2;262/5; 262/3: 262/4; 260/4; 260/1: 260/3; 258/1; 257; 253/3: 253/4; 253/6; 253/5: 252/1:252/2; 251; 250; 249: 248: 482; 247/1; 244; 245: 243/2: 243/1; 242/1: 242/2; 241; 41/1: 41/2:274; 35: 40; 34: 236; 231: 211:332; 330: 331: 329: 328/2328/1: 209: 325: 208; 320:319; 308;304; 313: 315: 316/1: 314: 316/2; 316/3: 318; 321/1: 322/1: 321/2; 322/2; 324/2: 324/3; 326:327; 303; 343; 346; 347; 348; 301/2; 300; 299/1: 301/3: 298: 294/8: 294/10; 294/13: 294/12;294/9; 994/14; 994/3; 294/15; 297/3: 993: 292; 291; 290: 288/2: 288/4; 288/3; 287/1: 287/5:287/4; 284; 286: 285; 282: 283/1283/2; 281: 280/2279/4; 279/5; 480/4; 480/5; 278/3; 277/2: 277/3; 274; 207: 310: 311: 189/1; 188 obręb Wielkie Walichnowy, gmina Gniew oraz na działce nr ew. 81/3. obręb Małe Walichnowy, Gmina Pelplin.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-

15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 39 z dnia 14.05.2018r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 09 maja 2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd/1650/18 uchylającej wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska decyzję nr WŚ-I.6220.II.115D.2017.AN z dnia 13 marca 2018r. o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Organizacja punktu skupu złomu i metali kolorowych oraz baterii i akumulatorów na terenie działek nr 457 i 476/18 obr.49 w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 338"

Z treścią decyzji, można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach O7.30 – 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 40 z dnia 15.05.2018r..

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. W73 z 2017r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 22.08.2017r., Postanowieniem z dnia 10.05.2018r., o sygn. akt SKO Gd/1925/18 postanowiło o wznowieniu postępowania w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd/1808/17 z dnia 20.07.2017r. .

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 41 z dnia 17.05.2018r..

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. w: Dz. U. z 2017 r.. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji o sygn. SKO Gd/5195/17 z 12 maja 2018r. o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 31 października 2017 r., ozu.: GN.6733.1.2017 o przebudowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórce i budowie linii napowietrznej SN-15kV, rozbiórce i budowie sieci napowietrznej i kablowej im-0,4kV, rozbiórce i budowie słupa stacji transformatorowej na działce nr 38: rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 39, rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4kV na działce nr 33: rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0.4kV na działce nr 44/11 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 42 z dnia 18.05.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1073 z 2017r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 22.08.2017r., Postanowieniem z dnia 15.05.2018r., o sygn. akt SKO Gd/3614/17 postanowiło o odmowie wstrzymania wykonania decyzji Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.03.2017 nr 17/2014, sygn. GP.6733.17.2014.1.2017, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym dla działki nr 97/2, obręb Kłodno gmina Sulęczyno dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr 40914/3285 Sulęczyno-Kłodno utrzymanej w mocy decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd/1808/17 z dnia 20.07.2017r..

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 43 z dnia 23.05.2018r..

Stosownie do treści art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 .) w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia. iż w dniu 17.05.2018 r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 13.02.2018 r. RIR.6220.6.2017.KM odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania ośmiu budynków inwentarskich na działkach nr 691, 284/109, 284/154, 284/103, 284/104, 284/191 w miejscowości Strzebielino gmina Łęczyce wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 44 z dnia 23.05.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r ze zm.), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1073 z 2017r), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku po rozpoznaniu wniosku o wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20.07.2017r, o sygn. akt SKO Gd 1808/17 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.03.2017r., o sygn. akt GP.6733.17.2014.1.2017, nr 17/2014 wydaną w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzją sygn. akt SKO Gd/3577/17 z dnia 16.05.2018r., orzekło o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt 1808/17 z dnia 20.07.2017r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno o sygn. akt GP.6733.17.2014r.1.2017, nr 17/2014 z dnia 29.03.2017r.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 45 z dnia 23.05.2018r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 21.05.2018 r. decyzji SKO Gd/1526/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Osiek z dnia 02.03.2018 r., nr 6/17/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 302/3 obręb Kasparus, gmina Osiek i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 46 z dnia 24.05.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21.05.2018 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1356/18 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Wójta Gminy Szemud w dniu 28.02.2018 r. GN.6733.32.2017 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego o nazwie: przebudowa linii napowietrznej SN-15ky na działce nr 77, 82/2, 58 - obręb geodezyjny Grabowiec oraz na działce nr 305 obręb geodezyjny Szemud, gmina Szemud oraz przekazującą sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-

15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 47 z dnia 4.06.2018r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 21.05.2018 r. decyzji SKO Gd/989/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lichnowy z dnia 07.02.2018 r.. nr RGIII 6733.10.2016 o odmowie ustalenia dla P4 Sp. zoo., ul. Taśmowa 7: 02-677 Warszawa warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr 57/49, obręb Szymankowo. gm. Lichnowy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 48 z dnia 6 czerwca 2018 r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 22 lutego 2018 r. sygn. akt SKO Gd/4506/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 4 października 2017 r. nr RGR.6220.6.2013.5 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na odbudowie z przebudową szczegółowych urządzeń melioracyjnych na obszarze części gruntów rolnych wsi Krzywe Koło i części gruntów rolnych wsi Koźliny oraz na obszarze części działki nr 171/6 w obrębie Ostrowite, gm. Suchy Dąb, pow. gdański, woj. pomorskie..

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 49 z dnia 14 czerwca 2018 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.. poz.1257) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1257), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 10.06.2018r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/801/18 decyzji. o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Linia PP.6733.1.2018 z dnia 15.01.2018r. (odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 255/2, położonej w obrębie Linia) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 50 z dnia 18.06.2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j Dz. U. poz. 1405 z 2017), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 06.06.2018r, decyzji SKO Gd/1978/18 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska nr WS-I.6220.II.118D.2017.EI z dnia 09.04.2018r, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynków wielorodzinnych mieszkalno-usługowych na terenie działek nr 434/15, 82,86 obręb 90 w Gdańsku przy ul. Wałowej i Rybaki Górne.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 51 z dnia 20.06.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz.1073 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18.06.2018 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/1850/18. utrzymującej w mocy decyzję wydaną przez Sekretarza Gminy Zblewo, z upoważnienia Wójta Gminy Zblewo, z dnia 30.03.2018 r. znak RR.6733.15.2017 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym pn. „Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora P4 (bezobsługowy obiekt infrastruktury technicznej) na terenie części działki nr 187/4 w miejscowości Kleszczewo Kościerskie gm. Zblewo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 52 z dnia 20.06.2018 r.

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1369 ze zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 3 kwietnia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/140/18 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 14 grudnia 2017 r. nr ŚR.6220.16.2017.MLF o odmowie uchylenia decyzji ostatecznej tego organu z dnia 6 lipca 2017 r. nr ŚR.6220.16.2017.MLF o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN S.A. na działce nr 564/3 obręb 0004 przy ul. Oliwskiej w Chwaszczynie.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33§ 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 53 z dnia 21.06.2018r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 18.06.2018 r. decyzji SKO Gd/1776/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 27.03.2018 r., nr RPPGKi0S.6733.1.2018.MJK o odmowie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4. na terenie działki nr ewid. 44/31 położonej w miejscowości Nowa Karczma i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 54 z dnia 22.06.2018 roku.

Na podstawie art. 53 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18 czerwca 2018 r. decyzji ostatecznej o sygn. akt SKO Gd/1725/18 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta Malborka z dnia 6 marca 2018 r. nr 01/2018 znak RGP.673 I .01.2018.A13 o lokalizacji inwestycji celu publicznego — budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 174/5 w Malborku przy ul. Pasteura oraz o umorzeniu postępowania pierwszej instancji w całości.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji ).

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 55 z dnia 02.07.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 z późn.zm. ) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz.U. z 2017 r.,-poz. 1405 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26.06.2018 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/2007/18 stwierdzającego niedopuszczalność zażalenia na postanowienie z dnia 09.04.2018 r. nr RIR.6220.14.2017 KMa, wydane z upoważnienia Wójta Gminy Łęczyce, o nie nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318G na rzece Łeba w m. Łęczyce na terenie działek nr 240/4; 241; 242; 308/8; 317; 383; 384; 393 obręb geodezyjny Łęczyce gin. Łęczyce.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30 - 15.30

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zawiadomienie nr 56 z dnia 19.07.2018r. .

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r.. poz.1257) w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r.. poz.1257). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 10.07.2018r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/1305118 decyzji, o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska WUiA-1.6733.146-8.2017.5-E.1.357261 z dnia 09.02.2018r.. odmawiającej ustalenia dla P4 sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 10, położonej w Gdańsku przy ul. Po Schodkach 3 (obręb 322S).

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 57 z dnia 2.08.2018r. .

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r.. poz.1257). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 25.07.20I8r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/1904/18 decyzji o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn IN.6733.1.2018.MS z dnia 10.04.2018r. (ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15-kW dla elektrowni fotowoltaicznej Lipia Góra na działkach nr 88 i 87 położonych w obrębie Lipki Góra oraz działkach nr 179/8, 237. 263. 179/9, 302. 180. 149/2, 182/1 położonych w obrębie Gąsiorki, gmina Morzeszczyn) i o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zawiadomienie nr 58 z dnia 6.08.2018r. .

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z: dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium. Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 12 maja 2018 r. sygn. akt SKO Gd/5195/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 31 października 2017 r. nr GN.6733.1.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-1 5kV, rozbiórce i budowie linii napowietrznej SN-15 ky, rozbiórce i budowie sieci napowietrznej i kablowej nn-0,4ky, rozbiórce i budowie słupowej stacji transformatorowej na działce nr 38, rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV na działce nr 39, rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV na działce nr 33, rozbiórce i budowie linii napowietrznej nn-0,4 kV na działce nr 44/1 obręb geodezyjny Grabowiec, gmina Szemud.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la pp.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek ę przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 59 z dnia 8.08.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1073 z 2017r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu postępowania w sprawie z wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji Burmistrza Miasta Jastarni UAN D-7331-17/JK109 o nr 1/2011 z dnia 09.02.2011r., o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 6 k.m. 22 obręb Jastarnia położonej przy ul. Ks Sychty w miejscowości Jastarnia polegającej na budowie obiektu rekreacji i wypoczynku- park (skwer) miejski.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z aktami w/w sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-

15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 60 z dnia 9.08.2018r. .

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257) w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1257), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 07.08.2018r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/2077/18 decyzji o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Linia PP.6733.2.1.2017 z dnia 18.04.2018r. (uchylającej decyzję tego organu PP.6733.2.2017 z dnia 06.06.2017r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 17/7, położonej w obrębie Strzepcz, i odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego przedsięwzięcia) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia temu organowi.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 61 z dnia 14.08.2018r. .

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 1405 z 2017), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10.08.2018r, postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2441/18 utrzymującego w mocy postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska nr WS­I.6220.11.67Ps7.2015.TB z dnia 07.05.2018r., odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych",

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 62 z dnia 14.08.2018r. .

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 1405 z 2017), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10.08.2018r, postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2332/18 utrzymującego w mocy Postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska nr WS­1.6220.11.67Ps9.2015.TB z dnia 07.05.2018r, o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych"

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 63 z dnia 14.08.2018r. .

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 1405 z 2017), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10.08.2018r, postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2331/18 utrzymującego w mocy Postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska nr WS­1.6220.11.67Ps6.2015.TB z dnia 07.05.2018r, o odmowie przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych"

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 64 z dnia 14.08.2018r. .

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j Dz. U. poz. 1405 z 2017), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 10.08.2018r, postanowienia o sygn. akt SKO Gd/2879/18 o utrzymaniu w mocy Postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska nr WS­1.6220.II.67Ps10.2015.TB z dnia 25.06.2018r., odmawiającego przywrócenia terminu do wniesienia uwag do raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia „Adaptacja części hali ZKIVI w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych".

Ponadto informuje, że z treścią w/w postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 65 z dnia 21.08.2018r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.08.2018 r. decyzji SKO Gd/2587/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Somonino z dnia 17.05.2018 r., BP.6733.01.2016.JK dotyczącą lokalizacji inwestycji celu publicznego na działkach nr 52,53 i 83 obręb Goręczyno gmina Somonino.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 66 z dnia 21.08.2018r. .

Na podstawie 49 k.p.a. oraz art. 74 ust.3 i art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2017r. Dz. U. poz. 1403 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 14 sierpnia 2018r. decyzji - sygn. akt SKO Gd/4953/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2016r., nr GKI/OŚiP/6220.4.25.2015/2016 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia — zakładu przetwarzania frakcji biodegradowalnej i opakowań na działce nr 1011, obręb Ryjewo, gmina Ryjewo.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie nr 67 z dnia 28.08.2018r.

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (SKO) zawiadamia o wydaniu w dniu 21.08.2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2580/18 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzję Wójta Gminy Szemud znak GN.6733.4.2017 z dnia 8.02.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w postaci obiektu infrastruktury technicznej — budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P-4 na działce nr 114/6 w obrębie geodezyjnym Leśno, gmina Szemud.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Zawiadomienie nr 68 z dnia 30.08.2018r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017r., poz.1257) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017r., poz.1257), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 23.08.2018r. w sprawie o sygn. akt SKO Gd/1891/18 decyzji, o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Krokowa ZPG.6733.01.2015. z dnia 11.04.2018r. o treści .,po rozpatrzeniu wniosku ... Energi Operator S. A. ... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV. stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/kV. linii kablowej nn 04 kV do zasilania zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki. gm. Krokowa. obręb Żarnowiec. działki nr: . 1/umarzam postępowanie ... dla części inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV na działkach nr: - 416/1-x1, 416/1- x2.412/17, 417/3. 412/18. 412/19, 416/2, 416/3, 416/4, 419/11, fragmentach: 408/3. 410/9, 411 w obrębie Żarnowiec. fragmencie 475 w obrębie Karwieńskie Błota, 2/odmawiam wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/kV. linii kablowej nn 0.4 kV do zasilenia zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki. gm. Krokowa, obręb Żarnowiec, działki nr: a)fragmenty: 408/3. 410/9, 411 — kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, obręb Karwieńskie Błota, działki nr: a) 517/47, 518. 521/13. fragment 475 — kabel elektroenergetyczny SN 15 kV. b) 476. 506/5 — kabel elektroenergetyczny SN 15 kV. kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV, c) 1520 — stacja transformatorowa SN 15/0,4 kV/kV. kabel elektroenergetyczny SN 15 kV. kabel elektroenergetyczny nn 0.4 kV, d) 510/21. 510/4. 510/29, 510/8. 508/7. 506/10. 500/9. 500/10. 500/11 — kabel elektroenergetyczny nn 0.4 kV, e) 510/10. 510/11. 510/12. 510/13, 510/14. 510/15. 510/15. 510/16, 510/17. 510/18. 510/19. 510/20, 510/22, 510/23, 510/24, 510/25. 510/26. 510/27. 510/28. 510/6. 510/7. 508/1. 508/12, 508/13. 508/14, 508/3. 508/4, 508/9. 508/10. 508/11. 508/6. 506/7. 506/8. 506/9, 506/2, 506/3, 506/4. 502. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491, 1492. 1493, 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501, 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508, 1509. 1510. 1511, 1512. 1513. 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519 — kabel elektroenergetyczny nn 0.4 kV. szafka pomiarowa.".

 

Zawiadomienie nr 69 z dnia 31.08.2018r.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28. sierpnia 2018 r. ostatecznego postanowienia o sygn. akt SKO/Gd 2287/18 utrzymującego w mocy postanowienie wydane w dniu 27. kwietnia 2018 r.. przez Wójta Gminy Somonino, BP.6733.28.2017.AP zawieszające z urzędu postępowanie w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na dobudowie pomieszczenia magazynowego cło istniejącego budynku strażnicy na działce nr 86/10. obręb Goręczyno. gmina Somonino na okres 12 miesięcy od dnia 30 października 2017r.

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 70 z dnia 4.09.2018 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.0 poz. 1257 z 2017r) , w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1073 z 2017r.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o decyzji administracyjnej wydanej w dniu 30.08.2018r., o sygn. akt SKO Gd/2122/18 rozstrzygającej o umorzeniu postępowania wszczętego w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Miasta Jastarni nr 1/2011 z dnia 09.02.2011r, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działki nr 6 k.m. 22 obręb Jastarnia położonej przy ul. Ks. Sychty w miejscowości Jastarnia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją sprawy w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w zawiadomienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 71 z dnia 14.09.2018r..

Na podstawie art. 49 k.p.a. oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j. t. Dz. U. z 2017r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku (SKO) zawiadamia o wydaniu w dniu 6.09.2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd12451/18 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew znak L.dz. UAN.6733.17.2018 z dnia 17.05.2018r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, w postaci obiektu infrastruktury technicznej — budowy stacji bazowej telefonii komórkowej P-4 na części działki nr 47 w obrębie geodezyjnym Turze, gmina Tczew.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie SKO w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30, od poniedziałku do piątku.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 72 z dnia 20.09.2018r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 18.09.2018 r. decyzji SKO Gd/2734/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Stare Pole z dnia 15.06.2018 r. nr RGR.6733.1.2018 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 22, obręb Królewo, gm. Stare Pole i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 73 z dnia 24.09.2018r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2017r.. poz. 1257 z późn.zm. ) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. z2017 r., poz. 1405 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19.09.2018 r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/1905/18 stwierdzającego niedopuszczalność odwołania od decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.04.2018r.. nr RiR.6220.15.2017.KMa stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: .Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortownicza w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku na terenie działek 281/9 i 2821 1 obręb Łęczyce. gm. Łęczyce.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 07.30 do 15.30.

 

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Zawiadomienie nr 74 z dnia 27.09.2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 w zw. z art. 74 ust. 3 oraz art. 38 ustawy z dnia 3.10.2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26.09.2018 decyzji sygn. akt SKO/Gd 2647/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Osiek z dnia 1.06.2018 nr 2/2018, ustalającej na wniosek Energa-Operator SA warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym- gminnym: budowa linii kablowej SN 15kV, linii kablowej nn 0.4 kV, oraz stacji słupowej transformatorowej dla obszaru działki nr 26, poł. w m. Głuche, obr. ew. Karszanek gmina Osiek.

Z treścią decyzji strony postępowania mogą się zapoznać w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańskuprzy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30..

Stosownie do art. 49 kpa doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 75 z dnia 11.10.2018r.

Na podstawie art. 49 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji i o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 9 października 2018 r. decyzji ostatecznej sygn. akt SKO Gd/2791/18 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 19.06.2018 r. znak RG-OS.6220.5.20.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego o obsadzie 40 D.11) na budynek inwentarski o obsadzie 140 DW na działce nr 105 położonej w obr. Nowy Bukowiec i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu 1 instancji.

Stosownie do art. 49 § 2 kpa. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 76 z dnia 11.10.2018r.

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji ośrodowisku i je2o ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 9 października 2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2791/18 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa z dnia 19.06.2018 r. znak RG-OS.6220.5.20.2017.2018 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania budynku inwentarskiego o obsadzie 40 D,IP na budynek inwentarski o obsadzie 140 DJP na działce nr 105 położonej w obr. Nowy Bukowiec i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi 1 instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy 1 instancji, zawierające dokumentację, zostały zwrócone do Wójta Gminy Stara K iszewa.

 

Zawiadomienie nr 77 z dnia  11.10.2018r.

Działając na podstawie art. 54 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 23 sierpnia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/1891/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Krokowa z dnia 11 kwietnia 2018 r. nr ZPG.6733.01.2015 o treści: „po rozpatrzeniu wniosku ... Energa Operator S. A. ... o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/kV, linii kablowej nn 04 kV do zasilania zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki, gm. Krokowa, obręb Żarnowiec, działki nr:

  1. umarzam postępowanie ... dla części inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV na działkach nr: - 416/1-xl, 416/1- x2, 412/17, 417/3, 412/18, 412/19, 416/2, 416/3, 416/4, 419/11, fragmentach: 408/3, 410/9, 411 w obrębie Żarnowiec, fragmencie 475 w obrębie Karwieńskie Błota,
  2. odmawiam wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci energetycznej w postaci linii kablowej SN 15kV, stacji transformatorowej SN 15/0,4 kV/kV, linii kablowej nn 0.4 kV do zasilenia zespołu domków letniskowych w miejscowości Dębki. QM. Krokowa, obręb Żarnowiec, działki nr: a) fragmenty: 408/3, 410/9, 411 - kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, obręb Karwieńskie Błota, działki nr: a) 517/47, 518, 521/13, fragment 475 - kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, b) 476, 506/5 - kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, kabel elektroenergetyczny nn 0,4 kV, c) 1520 - stacja transformatorowa SN 15/0,4 kV/kV, kabel elektroenergetyczny SN 15 kV, kabel elektroenergetyczny nn 0.4 kV, d) 510/21, 510/4, 510/29, 510/8, 508/7, 506/10, 500/9, 500/10, 500/11 - kabel elektroenergetyczny nn 0.4 kV, e) 510/10, 510/11, 510/12, 510/13, 510/14, 510/15, 510/15, 510/16, 510/17, 510/18, 510/19, 510/20, 510/22, 510/23, 510/24, 510/25, 510/26, 510/27, 510/28, 510/6, 510/7, 508/1, 508/12, 508/13, 508/14, 508/3, 508/4, 508/9, 508/10, 508/11, 508/6, 506/7, 506/8, 506/9, 506/2, 506/3, 506/4, 502, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1507, 1508, 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519— kabel elektroenergetyczny no 0.4 kV, szafka pomiarowa".

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu., jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postepowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, kt6ra brała udział w postepowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postepowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli i przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postepowania.

 

Zawiadomienie nr 78 z dnia  11.10.2018r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 31 lipca 2018 r. sygn. akt SKO Gd/1904/18 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn IN.6733.1.2018.MS z dnia 10 kwietnia 2018 r. (ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przyłącza elektroenergetycznego SN 15-kW dla elektrowni fotowoltaicznej Lipia Góra na działkach nr 88 i 87 położonych w obrębie Lipia Góra oraz działkach nr 179/8, 237, 263, 179/9, 302, 180, 149/2, 182/1 położonych w obrębie Gąsiorki. gmina Morzeszczyn) i o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje. ze strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 79 z dnia 15.10.2018r. .

Na podstawie art. 85 ust.3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tj. Dz.U. z 2017r., poz. 1405 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 zawiadamia o podjętej w dniu 9.10.2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2575/18 utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Starogard Gdański przez Naczelnika Wydziału Planowania i Urbanistyki Urzędu Miasta w Starogardzie Gdańskim nr WPiU.6220.1.2018 z dnia 19.06.2018r. w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pod nazwą : „Punkt zbierania odpadów (złomu) zlokalizowany w Starogardzie Gdańskim, przy ul. Zielonej 18. na działce ewid. 179/89 obr.12 oraz o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacja sprawy w siedzibie tut. Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 80 z dnia 16.10.2018r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1073) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 10.10.2018 r. decyzji SKO Gd/3162/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 17.07.2018 r. nr WZP.PP.6733.5.2018 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej nn 0,4kV, na terenie działek nr 114/15, 114/19, 116, 118/7 w miejscowości Gołębiewo Wielkie, obr. Gołębiewo, gmina Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 81 z dnia 17.10.2018r..

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 12 października 2018 r. postanowieniu SKO Gd/3190/18 uchylającym w całości postanowienie Wójta Gminy Pszczółki z dnia 25 lipca 2018 r., nr RIG.6733.15.2017.RWA.40 w przedmiocie zawieszenia z urzędu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 14/16 w miejscowości Rębielcz, gmina Pszczółki, do czasu rozstrzygnięcia wstępnego przez sąd administracyjny — skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 27 lutego 2018 r., sygn. akt SKO Gd/5237/17.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w postanowieniu w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 82 z dnia 22.10.2018r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03. 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.0 poz. 1945 z 2018r) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętym w dniu 17.10.2018r., postanowieniu sygn. akt SKO Gd/3563/18, uchylającym w całości Postanowienie Wójta Gminy Przodkowo nr PL.6733.16.2018 z dnia 23.08.2018r., rozstrzygającym w pkt. 1 o uchyleniu zaskarżonego postanowienia z dnia 01.08.2018r., o zawieszeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4: budowa wieży wolnostojącej o całkowitej wysokości obiektu do 56m n.p.t wraz z instalacją radiokomunikacyjną składającą się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr 342/1 obręb ewidencyjny Pomieczyno, gmina Przodkowo do czasu uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki nr 342/1 obręb Pomieczyno gmina Przodkowo (uchwała nr XXXIII/329/2018 Rady Gminy Przodkowo z dnia 19.07.2018r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru dz.. nr 342/1 obręb ewidencyjny Pomieczyno, gmina Przodkowo, na czas 9 miesięcy od wydania w/w postanowienia; a w pkt. 2 sentencji o zawieszeniu na podstawie art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.3003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U poz. 1074 z 2017r ze zm.) postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4- budowa wieży wolnostojącej o całkowitej wysokości obiektu do 56m n.p.t wraz z instalacją radiokomunikacyjną składającą się z anten nadawczych i radiolinii oraz urządzeń sterujących posadowionych u podstawy wieży na terenie działki nr 342/1, obręb ewidencyjny Pomieczyno, gmina Przodkowo do dnia 01.05.2019r.

 W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w  postanowieniem w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.       

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 83 z dnia 24.10.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017r.. poz.1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 19.10.2018r. decyzji o sygn. akt SKO Gd12245/18, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Lipusz z dnia 23.04.2018r.. nr RG-PP.6733.2.2017 w sprawie ustalenia warunków i zasad zagospodarowania terenu dla inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr ewid. 495/30 położonej w obrębie geodezyjnym Lipusz w gminie Lipusz.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku. w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 84 z dnia 26.10.2018r.

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 października 2018r. postanowienia sygn. akt SKO Gd/2773/18 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności wydanego z upoważnienia Burmistrza Kartuz postanowienia z dnia 23.11.2017r. Nr OŚ.6220.9.2017.NL w sprawie uzupełnienia decyzji z dnia 13 listopada 2017r. nr OŚ.6220.9.2017 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr.53/5 obr.103 w Kartuzach.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do  15.30.

Doręczenie ww. postanowienia uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 85 z dnia 30.10.2018r. .

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r.. poz. 1405 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25 października 2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3425/18 w sprawie uchylenia wydanej z upoważnienia Burmistrza Kartuz decyzji z dnia 13.11.2017r. Nr OŚ.6220.9.2017.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie punktu skupu złomu oraz surowców wtórnych na działce nr ew. gr.53/5 obr.103 w Kartuzach i przekazania sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30- 15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 86 z dnia 30.10.2018r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23 października 2018 r. decyzji o sygn. SKO Gd/2433/18 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.05.20I8r. Sygn. akt SKO Gd/3577/17 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20.07.2017r. syg. akt SKO Gd/1808/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29.03.2017r. Nr 17/2014 (GP.6733.17.2014.1.2017) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej nr 40914/3285 „Sulęczyno-Kłodno na terenie działki nr 97/2 obręb Kłodno. gmina Sulęczyno.

Strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 — 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 87 z dnia 30.10.2018 r.

OBWIESZECZENIE Z DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2018 r.

W SPRAWIE ODWOŁANIA  OD DECYZJI WÓJTA GMINY LICHNOWY Z DNIA 24.09.2018 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEGO NA BUDOWIE STACJI HUB ( TRANSMISYJNEJ ) TELEFONII KOMÓRKOWEJ OPERATORA P4, NA TERENIE DZIAŁKI NR 57/49, OBRĘB SZYMANKOWO, GMINA LICHNOWY.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 50 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),  w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wzywa osoby podpisane na podaniu z dnia 05.10.2018 r. do uzupełnienia w/w odwołania poprzez:

  1. wykazanie na piśmie posiadania przez wnoszących interesu prawnego uprawniającego do udziału w postępowaniu. W celu wykonania wezwania należy przedstawić dokumenty z których wynikać będzie, że wnoszącemu przysługuje prawo rzeczowe (własność lub prawo użytkowania wieczystego) do nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania planowanej inwestycji lub wskazać konkretny przepis prawa z którego wnoszący swój interes prawny w sprawie wywodzi,
  2. przedstawienie pełnych danych adresowych przez wnoszących odwołanie

Wyznaczam termin 7 dni od dnia doręczenia niniejszego pisma na uzupełnienie braków formalnych podania  pouczając, że ich nie uzupełnienie w terminie spowoduje pozostawienie go bez rozpoznania.

Doręczenie w/w wezwania uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 88 z dnia 02.11.2018r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.). Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 21 sierpnia 2018 r. sygn. akt SKO Gd/2580/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Szemud z dnia 8 lutego 2018 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego obiektu infrastruktury technicznej — budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 114/6 obręb geodezyjny Leśno Gmina Szemud.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego. jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 89 z dnia 06.11.2018r.

Na podstawie art. 85 ust.3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i .jego ochronie. udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz.U. z 2017 r.. poz. 1405 z późn.zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30.10.2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2792/18 utrzymującej w mocy decyzję z dnia 21.06.2018 r. KIOŚ.6220.5.25.2016/2017/2018 wydaną przez Wójta Gminy Lubichowo. odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na ..rozbudowie istniejącego Gospodarstwa Rolnego poprzez budowę, rozbudowę i adaptację budynków inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 602/2 obręb Zelgoszcz. gmina Lubichowo".

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07.30-15.30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 90 z dnia 19.11.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r.. poz.1945 ) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 13.11.2018r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3613/18. utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz przez Kierownika Wydziału Urbanistyki Urzędu Miejskiego w Kartuzach z dnia 27.08.2018r. nr U.6733.32.2018.JR w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 63 PE. zasilającego budynki mieszkalne, na działkach nr 155, 151. cz. dz. nr 156 w miejscowości Mezowo, gmina Kartuzy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium W budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku. w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 91 z dnia 19.11.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.. Kodeks postępowania administracyjnego (t,j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2059) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2018 r.. poz.1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku. zawiadamia o wydaniu w dniu 13.11.2018 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3173/18 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 05.09.2017 r. U.6733.5.2015.JR ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie sieci energetycznej 0.4kV na działce nr 164 i działce nr 165/1 położonych w Borowie. gmina Kartuzy i przekazującej sprawę temu organowi do ponownego rozpatrzenia.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30- 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 92 z dnia 20.11.2018r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.. poz.1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 13. listopada 2018 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO/Gd3648118 utrzymującej w mocy decyzję Sekretarza Gminy Subkowy, wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Subkowy. z dnia 24.08.2018 r. znak RK.N.6733.1.2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego pn. „Budowa sieci elektroenergetycznej średniego napięcia, na terenie działek nr 12/5: 12/3: 11/1; 7/1: 6/9; 5; 2/9; 2/8. obręb ewidencyjny Mała Słońca, gmina Subkowy".

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

 

Zawiadomienie nr 93 z dnia 21.11.2018 r. .

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018 r.. poz.1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 15. listopada 2018 r. ostatecznej decyzji o sygn. akt SKO Gd/3676/18 uchylającej w całości decyzję wydaną przez Wójta Gminy Skórcz z dnia 03.09.2018 r. nr 02.2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji słupowej transformatorowej SN 15/04k V. budowy elektroenergetycznej linii kablowej SN 15kV. budowy linii kablowej nn 0.4kV oraz budowy słupa napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV na działkach geodezyjnych nr 186/1; 185/1; 190; 191/16; 191/4 obręb Ryzowie. gm. Skórcz i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

 

Zawiadomienie nr 94 z dnia 23.11.2018r..

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 21 listopada 2018 r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3705/18 uchylającej w całości wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Nowa Karczma decyzję Nr RPPGKiOŚ.6733.5.2018.MJKz dnia 30.08.2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na demontażu linii napowietrznej SN oraz budowie kabla podziemnego SN na terenie działek nr ewid.1/ 2 i 4/9 położonych w miejscowościach Jasiowa Huta i przekazującej sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Strony postępowania  mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 - 15:30.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.) doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 95 z dnia 26.11. 2018r..

Na podstawie art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), art. 85 ust 3 w zw. z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jedn. tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 20.11.2018 r. decyzji sygn. akt: SKO Gd/2602/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 08 czerwca 2018 r. nr OŚ.6220.8.45.2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. Budowa budynku inwentarskiego - kurnik wraz z infrastrukturą dla zakładu fermy drobiu na działce nr 208/20 w miejscowości Linia, gm. Linia" - i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

W związku z powyższym informuje się i możliwości zapoznania się z ww. decyzją w siedzibie  Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku, w godz.7:30 - 15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego doręczenia.

 

Zawiadomienie nr 96 z dnia 5.12.2018r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 29.11.2018 r. decyzji SKO Gd/3348/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Malbork z dnia 03.08.2018 r., Nr 9/2018 o odmowie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr ewid. 109/4 obr. Nowa Wieś, gmina Malbork i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 97 z dnia 11.12.2018r.

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. J. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 5.12.2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3228/18 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Starogard Gdański Nr PPN.6733.17.5.2017.2018.AM z dnia 1.08.2018r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie działki nr 188 w obrębie Sucumin dla inwestycji budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, uwzględniając w niej wskazania zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego

ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 98 z dnia 12.12.2018r. .

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego. w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 06.12.2018 r. decyzji SKO Gd/3564/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Karsin z dnia 10.08.2018 r., nr RGS.6733.3.2018.MJK.R0 o odmowie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4, na terenie działki nr ewid. 873 obr. geodezyjny Wiele, gmina Karsin i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 99 z dnia 12.12.2018r..

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 2096) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 07.12.2018 r. decyzji SKO Gd/3871/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Szemud z dnia 13.09.2018 r., nr GN.6733.20.2018 o odmowie ustalenia lokalizacji dla inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Orange Polska S.A. „50557 KAMIEŃ" na działce nr 99/8 obręb geodezyjny Kielnieńska Huta, gmina Szemud i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 — 15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 100 z dnia 13.12.2018r. .

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t j. Dz. U. z 2017r., poz. 1073 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 10.12.2018r. decyzji sygn. akt SKO Gd/2843/18 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo UN-PZ.6733.31.2017.2018.WL z dnia 1.08.2018r. o odmowie uchylenia decyzji nr UN-PZ.6733.31.2017.WL z dnia 3.07.2017r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej 15/04 kV, linii kablowej SN-15 kV, linii kablowej nn- 0,4kV, złącz kablowych nn-0,4 kV na terenie działek nr 564/2, 566, 563, 560, 555, 556, 557, 492, 551/1, 551/2, 552/6, 553/2, 588, 589 i nr 591 w miejscowości Skrzeszewo, gmina Żukowo.

 

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30 -15.30.

 

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 101 z dnia 14.12.2018r. .

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / tekst jedn. z 2018r. Dz. U. poz. 1945/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 7 grudnia 2018r. decyzji o sygn. akt SKO Gd/3147/18 utrzymującej w mocy zaskarżoną decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 31 lipca 2018r. , nr 16/CP/2018 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przyłącza kablowego nn, budowie linii kablowej i wymianie linii napowietrznej nn w celu zasilenia budynku mieszkalnego na działce nr 199/2 w miejscowości Szczodrowo, gmina Skarszewy na działach nr ewid. : 199/1, 199/2, 197, 198, 436/7. 436/9, 436/10, 436/5 w obrębie ewid. Szczodrowo, gmina Skarszewy.

W związku z powyższym informuje się o możliwości zapoznania się z w/w decyzją w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku w godz. 7.30-15.30.

Doręczenie w/w decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Zawiadomienie nr 102 z dnia 17.12.2018r. .

Na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi i (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1302.. dalej powoływana jako ..p.p.s.a."), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skarzę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 7 września 2018 r. sygn. akt SKO Gd/ 1 500/1 8. o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14  kwietnia 2016 r. o sygn. akt: SKO Gd/ 5291/14. w sprawie dotyczącej stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Przodkowi° z dnia 15.10.2013r. PL.6733.15.20I3 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § 1 a p.p.s.a. Zgodnie z treścią tezo przepisu. jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania. osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 103 z dnia 17.12.2018r.

Działając na podstawie art. 54 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 26 września 2018 r. sygn. akt SKO Gd/3030/18 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 28 czerwca 2018 r., nr PPN.6733.20.5.2015-2018, odmawiającej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii napowietrznej SN-15kV przebiegającej przez teren działek 2/25, 2/28, 2/34,2/37, 2/43, 2/44, 2/46, 2/47, 2/49, 2/63, 2/66, 2/68, 2/71. 2/78, 2/79. 2/80, 3, 4/25., obr. Trzcińsk.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

 

Zawiadomienie nr 104 z dnia 24.12.2018r..

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2018 r. poz. 2081) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydaniu w dniu 18 grudnia 2018 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3785/18 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Dziemiany z dnia 3 września 2018 r. znak RIOS.6220.11.EK.2018 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. _Budowa przydomowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słońca na działce nr 234/7 oraz 512. gmina Dziemiany" w części obejmującej literę j) w punkcie 2 części 1 sentencji ustalającej istotne warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji przedsięwzięcia w zakresie zaplecza prac budowlanych i orzeczeniu w tym zakresie: „j) Zaplecza wykonawstwa nie należy lokalizować w sąsiedztwie zabudowań mieszkalnych. Zaplecze budowy zorganizować w sposób eliminujący zagrożenie przedostania się zanieczyszczeń do środowiska gruntowo-wodnego poprzez: - wykorzystywanie istniejących miejsc o powierzchni utwardzonej; - w przypadku braku możliwości wykorzystania istniejących miejsc o powierzchni utwardzonej, plac budowy utwardzić i zabezpieczyć przed przedostawaniem się szkodliwych substancji do środowiska gruntowo-wodnego; - uszczelnienie nawierzchni placów postojowych dla maszyn, środków transportu i parkingów dla pracowników; - usuniętą warstwę gleby gromadzić w postaci pryzmy a następnie wykorzystać do uporządkowania terenów przekształconych w trakcie prac ziemno- budowlanych oraz do kształtowania terenów zieleni."; oraz w części obejmującej w literze k) w punkcie 4 części 1 sentencji słowa: „w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001: r. o odpadach" i orzeczeniu w tym zakresie: „w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach".

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30. 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Doręczenie ww. decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Akta sprawy I instancji zawierające dokumentację, zostały zwrócone do Wójta Gminy Dziemiany.

 

Zawiadomienie nr 105 z dnia 28.12.2018r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku sprzeciwów od decyzji Kolegium z dnia 20 listopada 2018 r. sygn. akt SKO Gd/2602/18 uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 8 czerwca 2018 r., nr OS.6220.8.45.2014 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 208/20 obręb Linia, gm. Linia budynku inwentarskiego — kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania organowi pierwszej instancji.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Zawiadomienie nr 106 z dnia 31.12.2018r.

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r.. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1302, dalej powoływana jako p.p.s.a.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 23 października 2018 r., nr SKO Gd/2433/18, o utrzymaniu w mocy decyzji Kolegium z dnia 16 maja 2018 r., nr SKO Gd/3577/17, o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Kolegium z dnia 20 lipca 2017 r.. nr 1808/17, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 29 marca 2017 r., nr GP.6733.17.2014.1.2017, w przedmiocie ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie działki nr 97/2, obr. Kłodno, gmina Sulęczyno.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § la p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje  że strony postepowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postepowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postepowania sadowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postepowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postepowania.

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2018-01-09 09:50
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2018-12-31 09:34

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8982
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-12-31 09:34:33