Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Decyzja z dnia 7 stycznia 2021 r. o sygn.. akt  SKO Gd/4049/20 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2020.AL z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu Kościołowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni przy ul. Niskiej 12, na działkach nr 398, 399 i 400, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia LAeqD  - 50 dB.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-14 10:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 10:20

2. Decyzja z dnia 15.01.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2952/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Gniewino nr RGlS.6220.5.2020 z dnia 09.07.2020r., stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowie drogi gminnej nr  107020G na odcinku Bychowo-Tolíszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia” oraz określającej warunki i wymagania dot. Ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:39

Zawiadomienie nr 3 z dnia 21.01.2021r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 15.09.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 15:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 15:06

4. Decyzja z dnia 20 stycznia 2021 r. o sygn. akt SKO Gd/4174/20  utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak GKVll.6220.1.6.2020 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum”. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:36

5. Decyzja z dnia 16.02.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4089/20 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Władysławowa z dnia 08 września 2020 r. nr RŚiGO.6220.5.38.2017/2020 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa 14 budynków usługowych zakwaterowania turystycznego oznaczonych od nr 1 do nr 14 o konstrukcji murowanej oraz przygotowania terenu dla stanowisk pod namioty i przyczepy campingowe i drogi dojazdowe. w ramach planowanego pola kempingowego, projektowanego na terenie działek nr 550, 551, 552 w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo". 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:03
 1. Decyzja z dnia 17.03.2021r. o sygn. akt SKO Gd/3794/20 orzekająca o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.622.6.2020.ER z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni - Redłowie (dz. ewidencyjne nr 17, 15/5, 16/1, 18, 19 - obr. 0025).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:01
 1. Decyzja z dnia 6 kwietnia 2021 r. o sygn. SKO Gd/1524/21 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania od decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 12 lutego 2021 r., nr 7/1/2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce oznaczonej nr ewid. 137 obręb Rzeżęcin w gminie Morzeszczyn.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:56

 

 1. Decyzja z dnia 30.04.2021r. o sygn. akt SKO Gd/5274/20 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2020 r.. nr WI.6220.1.2020 o ustaleniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem i piasku ze złoża „Demlin IX" na terenie działki nr 20 obręb Demlin, gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:20

9. Zawiadomienie z dnia 21.05.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/3794/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastruktura techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni Redłowie (dz. nr 17. 15/5. 16/1, 18, 19 obręb 0025).

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-21 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 15:10
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-21 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-21 15:07

10. Decyzja z dnia 27.05.2021 r. o sygn. akt SKO Gd/606/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Lipusz z dnia 28.12.2020 r., nr RG-OŚ.6220.l.20l9.2020.26 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego (obory) przeznaczonego do utrzymania bydła na 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na działce nr 250/2 obręb ewidencyjny Tuszkowy, gmina Lipusz, powiat kościerski "

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-02 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 12:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-02 12:40

11. Decyzja z dnia 16.06.2021r. o sygn. akt SKO Gd/233/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-24 09:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-24 09:55

12. Postanowienie z dnia 17.06.2021r. o sygn. akt SKO Gd/1747/21 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:20

13. Postanowienie z dnia 17.06.2021r o sygn. akt SKO Gd/2818/21 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:22

14. Decyzja z dnia 01.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4244/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11.09.2020r., nr ROŚ.6220.11.18.2O19.EK, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce nr 107/2 w miejscowości Stara Huta, gm. Sierakowice.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-01 12:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-01 12:59

15. Postanowienie z dnia 01.07.2021r., sygn. akt SKO Gd/1814/21 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Pszczółki o nr RIG.6220.9.2020.JPO.16 z dnia 02.03.2021r., w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej wraz z zapleczem socjalno biurowym oraz towarzysząca infrastrukturą techniczną i drogowa na terenie zakładu EURO-WELD w Pszczółkach.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-09 10:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-09 10:09

16. Decyzja z dnia 9.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4770/20 stwierdzająca nieważność decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I.6220.II.152D.2016.AN.323482 z dnia 10.05.2017r., rozstrzygającej o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie o wydanie decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn: ,,Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” przy ul. Meteorytowej w Gdańsku dz.nr 11.2/13 obr. Klukowo”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-14 09:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-14 09:31

17. Decyzja z dnia 26.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2677/20 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. „NADMOTŁAWIE” (działki nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku)".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-29 10:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-29 10:35

18. Decyzja z dnia 29.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4533/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.10.2020 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY, zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny-gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-04 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-04 08:26

19. Decyzja z dnia 05.08.2021r. o sygn. akt SKO Gd/1681/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 18.02.2021r. nr RRiGN.6220.1.15.2019 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa istniejącego zespołu trzech budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczników o obsadzie łącznej 361 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( technologiczną i techniczną) na działce o nr 416 obręb Garczyn, gmina Liniewo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-16 14:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-16 14:15

20. Zawiadomienie z dnia 31.08.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 1 lipca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4244/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11 września 2020 r. nr ROŚ.6220.11.18.2019.EK w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce  nr 107/2  w miejscowości Stara Huta gm. Sierakowice."

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:54
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-08-31 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:55

21. Zawiadomienie z dnia 31.08.2021 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.06.2021 r. sygn. akt SKO Gd/233/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja ".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 13:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 13:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 13:56

22. Decyzja z dnia 31.08.2021 r. o sygn. akt SKO Gd/2439/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.03.2021 r., nr RRiGN.6220.5.15.2019 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt w obsadzie 1622 DJP z laboratorium i stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi, w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0,5 MW), a także niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 278/1 w miejscowości Orle, obręb ewidencyjny Garczyn, gmina Liniewo, powiat kościerski, województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-03 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-03 09:57

23. Decyzja z dnia 09.09.2021r. o sygn. akt SKO Gd/251/21 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10.12.2020r., nr RPŚ.6220.7.2018.AZ, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno - kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych” zlokalizowanego na działkach nr 170/2, 170/3, 170/4, 147/3, 145/2, 146/1,146/2, obręb ewidencyjny Ropuchy oraz 20/ 1 16, 20/ 1 17, 20/53 obręb ewidencyjny Pelplin”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 22:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 22:29

24. Decyzja z dnia 15.09.2021r. o sygn. akt SKO Gd/36/21 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Jastarni z dnia 19 listopada 2020 r. znak OŚr.6220.3.l9.20l8.KŻ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hotelowo-rekreacyjnego na terenie działek nr 475, 476 i 477 obr. Jurata, położonych w Juracie przy ul. Mestwina , wraz z utrzymaniem w mocy poprzedzającego tę decyzję postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2019 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.43.2019.MŚB W sprawie uzgodnienia realizacji w/w przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-22 10:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-22 10:21

25. Zawiadomienie z dnia 30.09.2021 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4533/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.10.2020 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY, zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny-gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 07:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 07:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 07:50

26. Zawiadomienie z dnia 8.10.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 26 lipca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2677/20 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2020 r., znal WŚ-I.6220.II.22D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. >>NADMOTŁAWIE<< na działkach nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku” i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. >>NADMOTŁAWIE<< na działkach nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku”.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-08 14:34
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-10-08 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-08 14:34

27. Zawiadomienie z dnia 13.10.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 05.08.2021r. o sygn. akt SKO Gd/1681/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 18.02.2021r. nr RRiGN.6220.1.15.2019 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa istniejącego zespołu trzech budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczników o obsadzie łącznej 361 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( technologiczną i techniczną) na działce o nr 416 obręb Garczyn, gmina Liniewo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-13 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 10:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-13 10:22

28. Decyzja z dnia 20.10.2021r. o sygn. akt SKO Gd/3767/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Linia nr OS.6220.3.15.2020 z dnia 11.06.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach w której w I cz. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.; ,,Budowa obiektu inwentarskiego do hodowli kaczek, na działce nr ewidencyjny 297/3 obr. Linia gm. Linia oraz określającym warunki i wymagania dotyczące  planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym w 12 punktach, w II cz. rozstrzygnięcia zawartego w tej decyzji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 08:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 08:57

29. Zawiadomienie z dnia 28.10.2021r.o sygn. akt SKO Gd/1025/21 o wszczęciu na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 lutego 2O21 r. znak RGIV.6220.23.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 5/45; 7/11, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-28 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-28 08:07

30. Decyzja z dnia 9.11.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2248/20 o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z dnia 27 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1323/20, rozstrzygającej w wyniku wznowienia postępowania w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi jednej ze stron oraz w pkt. 2 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I” realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-18 12:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-18 12:03

31. Decyzja z dnia 1 grudnia 2021r. o sygn. akt  SKO Gd/1737/21 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kwidzyn z dnia 23 lutego 2021 r. znak OŚiGW.6220.2.2018 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Instalacja odnawialnego źródła energii wykorzystująca do wytwarzania energii elektrycznej wyłącznie biogaz rolniczy, tzn. gaz otrzymywany w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych, odpadów lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej zebranej z terenów innych niż zewidencjonowane jako rolne lub leśne, z wyłączeniem biogazu pozyskanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów - zlokalizowana w miejscowości Obory, na działce nr 73/223 w obrębie geodezyjnym Obory, gmina Kwidzyn, woj. pomorskie." i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi l instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-10 11:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-10 11:24

32. Decyzja z dnia 16.12.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2456/21 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 12.03.2021 r. Nr 2/2021 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku inwentarskiego (chlewni) przeznaczonego do chowu trzody chlewnej na 105 dużych jednostek przeliczeniowych (dalej DJP) na działce nr 140, obręb ewidencyjny Sikorzyno, Gmina Stężyca, powiat kartuski", i przekazującą do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-20 09:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-12-20 09:21

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10509
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-20 09:21:39