Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 10.02.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 9 lutego 2005 r. decyzji (sygn. akt 3329/04) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Kosakowo z dnia 27 września 2004 r. (znak: PP-Z-4/01/9/04/7331/32/04) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na rozbudowę paliwowego systemu zaopatrzeniowego rurociągu paliwowego przebiegającego na terenie gminy Kosakowo (ok. 4,4 km) oraz gminy Gdynia (ok. 2,2 km) i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 15.02.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 lutego 2005 r. decyzji (sygn. akt 3778/04) utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 9 listopada 2004 r. (znak: RUL/MAW/7331/88/04/22/2248) ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - budowa obiektówinfrastruktury technicznej polegającej na
- budowie sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami ścieków, a także wewnętrznymi drogami dojazdowymi do tych przepompowni na obszarz dzielnicy Gdynia Zachód w rejonie ulicy Chwarznieńskiej i Wiczlińskiej
- przebudowie odcinka sieci elektroenergetycznej na terenie działek nr 574,578/1 KM 21 i 307/5 KM 37 obręb Wiczlino.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 16.02.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 16 lutego 2005 r. decyzji (sygn. akt 2974/04) utrzymującej w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 sierpnia 2004 r. (znak: WUAiOZ-I-7331/734/4/LW) o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - budowa sieci telekomunikacyjnej łączącej budynek przy ul. Malczewskiego 78 z budynkiem przy ul. Ogińskiego 16 i budynkami przy ul. Szarej 5, 7, 9 w Gdańsku

Zawiadomienie nr 4 z dnia 21.02.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj, Dz.U. Nr 98, pozo 1071 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 21 lutego 2005 r. decyzji w sprawie sygn. akt 3158/04, którą Kolegium uchyliło w całości decyzję Wójta Gminy Pruszcz Gdański z dnia 26 lipca 2004 r. (Nr GP/RG-7331/42/2004) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na przebudowie istniejącej linii napowietrznej 0,4 kV oraz budowie linii kablowej 0,4 kV na działkach nr ew 96/1, 69/3, 70, 29, 28 i 52/3 położonych w miejscowości Bogatka gm. Pruszcz Gdański i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji

Zawiadomienie nr 5 z dnia 28.02.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (tj, Dz.U. Nr 98, pozo 1071 z 2000r. z póź. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. z 2003 r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 28 lutego 2005 r. postanowieniu w sprawie sygn. akt 3497/04, orzekającym o uchyleniu w całości postanowienia Burmistrza Miasta Kwidzyna z dnia 27 października 2004 r. (Nr IN-A-5542/52/2004) w sprawie uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie połączenia ulicy Szerokiej z ulicą Wschodnią, w zakresie budowy drogi kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji

Zawiadomienie nr 6 z dnia 09.03.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 25 lutego 2005 r decyzji (Sygn. akt 3155/04) uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni nr RAA-I-5763/7331/248/2004/728/15/EM z dnia 09 września 2004 r. odmawiającą ustalenia warunków zabudowy terenu dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nr 30627 na dachu budynku mieszkalnego wielorodzinnego budynku na działce oznaczonej nr 103 -KM 44 położonej w Gdyni przy ul. Dickmana 15 i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 14.03.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 14.03.2005 r. decyzji (sygn. akt 3440/04) utrzymującej w mocy decyzję nr WUiAOZ-I-7331/490/-8/846/04/5-AK/337 z dnia 30.09.2004 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Borsuczej wraz z nawierzchnią drogową na osiedli Jasień - Wieś w Gdańsku

Zawiadomienie nr 8 z dnia 04.04.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust.l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.04.2005 r. decyzji (sygn. akt 3906/04) utrzymującej w mocy decyzję nr WUiAOZ-I-7331/1005/04/2-HR z dnia 10.11.2004 r. wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, o ustalenie lokalizacji celu publicznego - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej GSM POLKOMTEL S.A. Nr BT 44730 "Wrzeszcz" zlokalizowanym na budynku biurowym przy Al. Grunwaldzkiej 76/78 w Gdańsku (działki nr 3 i nr 4, obręb 55)

Zawiadomienie nr 9 z dnia 13.05.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 10 maja 2005r. decyzji (sygn. akt 124/04) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Przywidz z dnia 09.12.2004r. nr GK.P/7331/216/2004 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji transformatorowej słupowej na działce nr 74, budowa linii napowietrznej SN-15kV na działce nr 74, budowa linii kablowej nn 0,4 kV na działkach: 193, 70/4, 75/11, 69, wymiana słupa energetycznego na działce nr 69 w miejscowości Nowa Wieś Przywidzka gm. Przywidz, dla przyłączenia do sieci elektroenergetycznej działek o numerach 75/3, 75/4, 75/5, 75/6, 75/7, 75/8, 75/9, 75/10, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 19.05.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z ustawy z dn. 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U Nr 80, poz. 717) zawiadamia, że w dniu 19 maja 2005. decyzją o sygnaturze 532/2005 utrzymano w mocy decyzję Burmistrza Żukowo z dnia 16 grudnia 2004 r. nr B/ES/7331-cp/87/04 ustalającą warunki zabudowy terenu poł. w Chwaszczynie - działka numer 768/34, 768/38, 768/33, 775/57 i 775/40 dla inwestycji sieć wodociągowa z przyłączem, której adresatem jest Andrzej Stępnik.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 23.06.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm,) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 23 czerwca 2005r. decyzji (Sygn. akt 1598/05) o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Bernadety Felskowskiej od wydanej w dniu 10 maja 2005r. z upoważnienia Wójta Gminy Stężyca decyzji nr RG.B-7331/C/20/4/04/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego: budowa energetycznego przyłącza kablowego nn 0,4 kV na terenie działek nr 158/2, 158/3, 158/4 dla zasilania działki nr 158/2 położonej w miejscowości Gołubie.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 29.06.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej - w dniu 29.06.2005r. (sygn. akt 981/05) - decyzji o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie ustalenia (decyzją Wójta Gminy Wejherowo Nr 733/123/2004 z dnia 27.01.2005r.) lokalizacji inwestycji celu publicznego - stacji bazowej telefonii komórkowej Plus GSM "BT 43735 ORLE" wraz z przyłączem energetycznym, na działce nr 136/11 w Orlu.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 08.09.2005

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 z 2003r., poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej - w dniu 07.09.2005r. decyzji (sygn. akt 1341/05) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 30.03.2005 r. nr GPK-7332/182-CP/04/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN, stacji transformatorowej słupowej oraz elektroenergetycznej linii kablowej nn dla terenu części działek nr 199, 247, 249/1, 195/6, 248, 306-311 w miejscowości Krąg, dla zasilania działek nr 291-31.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 05.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku działając na zasadzie art. 53 ust 1 ustawy z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia, że na posiedzeniu - w dniu 05 października 2005 r. po rozpoznaniu odwołania wniesionego przez: Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Kolbudy; Jerzego Balceń; od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 11 maja 2005r. nr B/AP/7331-CP/53/05 ustalającej warunki zabudowy i zagospodarowania terenu - lokalizację celu publicznego poł. w miejscowości Leźno - działki numer: 77/7; 77/1; 78/13; 42; 78/50-51; 78/9; 78/15-17; 79/6; 79/9 i 85/2 dla inwestycji - budowy napowietrznej rozdzielni 400 kV na działce 77/7 oraz napowietrznej linii WN na działkach 77/7; 77/1; 78/13; 42; 78/50-51; 78/9; 78/15-17; 79/6; 79/9 i 85/2, decyzją Kolegium z 05.10.2005r. o sygnaturze akt 2049/2005 uchylono decyzję organu I instancji i przekazano sprawę Burmistrzowi Żukowa do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 06.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 6 października 2005 r. decyzji ostatecznej (Sygn. akt 2462/05) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 22 lipca 2005 r. nr UAN-7331/2/13/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - zamierzenia polegającego na budowie tymczasowej bazy zaplecza dla potrzeb budowy autostrady A-l z produkcją betonów towarowych konstrukcyjnych oraz mieszanek bitumicznych na terenie działek nr 260 i 254/15 w Swarożynie, gmina Tczew oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 10.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10 października 2005 r. decyzji ostatecznej (Sygn. akt 3201/04) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 21.09.2004 r. nr RUL/JPI/7331/27/04/06/804 o uchyleniu dotychczasowej decyzji nr RUL/JPI/7331/27/04/06/804 z dnia 21.07.2004 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy Domu Pomocy Społecznej w Gdyni przy ul. Pawiej i wydaniu nowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla wymienionej inwestycji oraz o umorzeniu postępowania pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 19.10.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19.10.2005r. ostatecznego postanowienia (Sygn. akt 1871/05) uchylającego postanowienie Burmistrza Miasta Reda z dnia 30.05.2005 r., nr UA-7331-2/9/05 zawieszające do dnia 31.01.2006 r. postępowanie w sprawie ustalenia na wniosek Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o. o. repr. przez Piotra Kurstaka lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej budowę stacji bazowej telefonii komórkowej GSM/DCS PIK "Centertel" na dachu istniejącego budynku usługowego zlokalizowanego na działce nr 313/2 poł. w Redzie przy ul. Puckiej 12.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 21.10.2005

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. nr 80, poz.717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 21 października 2005 r. decyzji (sygn. akt 1850/2005) orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23 maja 2005 r. (znak: WUAiOZ-I-733l/448/05/5-TS) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie kanalizacji teletechnicznej na terenie działek nr 174 i 183 (obręb 74) przy ul. Świętokrzyskiej, Unruga w Gda6sku.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 07.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 07.11.2005r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 2253/05) uchylającej decyzję Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 13.06.2005 r., nr ZPiR7331-98/3738/04/05 odmawiającą ustalenia na wniosek Marii Mitukiewicz działającej z upoważnienia Polkomtel S.A lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej GSM polegającej na budowie wieży stalowej z zespołem anten sektorowych i radiolinii wraz z kontenerem technologicznym i przyłączem energetycznym do zasilania stacji na działce nr 96/4 w miejscowości Postołowo, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 10.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 10.11.2005 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 2160/05) utrzymującej decyzję Burmistrza Gminy Kartuzy z dnia 27.06.2005 r., nr AN-7331/P/28/05 ustalającą na wniosek KE "Energia" S.A. Zakład Kartuzy warunki zabudowy i zagospodarowania terenu dla działek o numerach ewidencyjnych 53/6, 665, 55/1, 56, 412, 55/2 położonych w Kiełpinie, dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej SN-15 kv.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 10.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 53 ust 1 ustawy z dn. 27 III 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) zawiadamia, że w dniu 10 listopada 2005 r. decyzją o sygnaturze 2060/2005 uchylono decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 23 czerwca 2005 r. nr UAN- 7331/2/8/2005 odmawiającą ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego terenu poło w Miłobądzu - działka numer 28/33 dla inwestycji stacja bazowa telefonii komórkowej PTC, której adresatem jest Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o. o. w Warszawie i sprawę przekazano organowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 21.11.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z późn. Zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. nr 80, poz. 717 z póź. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 21 listopada 2005r. postanowieniu (sygn. akt 2432/05) orzekającym o umorzeniu postępowania odwoławczego na skutek zażalenia Burmistrza Miasta Kościerzyny na postanowienie Zarządu Województwa Pomorskiego Nr ZDW 5/bs/542/845/05 z dnia 21 czerwca w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowie sieci gazociągu średniego ciśnienia w Kościerzynie

Zawiadomienie nr 23 z dnia 21.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 21 listopada 2005 r. ostatecznego postanowienia (Sygn. akt: 2452/05) o utrzymaniu w mocy postanowienia wydanego z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni przez Naczelnika Wydziału Inżynierii i Ruchu UM Gdyni z dnia 22.07.2005 r. w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i rozbudowie układu drogowego w rejonie ul. Morskiej i ul. Mareckiego w Gdyni wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 21.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 listopada 2005 r. decyzji (Sygn. akt: 1494/05) utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 14.04.2005 r. nr BK - 7331/35/05 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM na działkach nr 151/5 i 151/6 w Nowej Karczmie.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 22.11.2005

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. z 2000r. DZ.U. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 22 listopada 2005 r. decyzji (sygn. akt 2422/05) orzekającej o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Dziemiany nr RBI-7330-21/05 z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej NN 0,4 kV w miejscowości Raduń, Gmina Dziemiany (nieruchomości nr 329/2-stacja trafo, 329/6, 329/5, 55/2, 60/4, 60/261) i budowie linii elektroenergetycznej kablowej NN 0,4 kV dla zasilania działek budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego oraz działek letniskowych w miejscowości Raduń, gmina Dziemiany (nieruchomości nr 191/1, 201/1, 200/45, 191/2, 200/13, 200/12, 202, 199, 195/21).

Zawiadomienie nr 26 z dnia 22.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 53 ust. l ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 18 listopada 2005 r. decyzji (Sygn. akt: 2202/05) o umorzeniu postępowania odwoławczego dotyczącego decyzji Wójta Gminy Wejherowo z dnia 14.06.2005 r. nr 7331/51/04/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - rozbudowy budynku sortowni z ustaleniem drogi awaryjnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Łężycach na działce nr 7/58.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 24.11.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 24.11.2005 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 2830/05) utrzymującej decyzję Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 5.08.2005 L, nr UA-II/7331/12/05 ustalającą na wniosek POLKOMTEL S.A. lokalizację inwestycji celu publicznego dla działki o numerze ewidencyjnym 27/2 położonej w Sopocie, przy ul. Malczewskiego 25A, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 12.12.2005

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm/, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12.12.2005r. decyzji, sygn. akt 2910/05 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 10.08.2005r. nr RUL/KN.7331-62/5/1124 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - przebudowa i rozbudowa układu drogowego ulic Morskiej i Mireckiego w Gdyni wraz z niezbędną przebudową infrastruktury technicznej na terenie działek nr KM 48 Obręb Gdynia 9, 10, 24/8, 28/12, 31/11, 32/12, 33/12, 34/12, 36/12, 38/13, 40/7, 41/7 i 43/7; KM 49 obręb Gdynia 8, 23, 26, 29, 31, 35, 36, 44, 49, 57, 62, 113, 120, 122, 257, 35017, 390/43, 392/28, 436/250, 437/250, 438/251, 439/251, 441/32, 510/121, 511/121, 512/133, 513/64, 602/133 i 866/33; KM 50 obręb Gdynia 157/5, 158/5 i 159/5.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 19.12.2005

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 53 ust. l ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 19 grudnia 2005 r. decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 maja 2005 r. nr WUAi02-I-7331/432/05/5-TS o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy rurociągu teletechnicznego na działkach nr 395/117, 395/120, 395/115, 395/116 przy ul. Sympatycznej 11-15 w Gdańsku.

Metryka

  • opublikował: Maciej Dembski
    data publikacji: 2007-03-26 19:12
  • zmodyfikował: Maciej Dembski
    ostatnia modyfikacja: 2007-04-16 14:38

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7094
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-04-16 14:38:05