Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku

Prezesem Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku jest :

dr Mikołaj Pułło

KOMPETENCJE PREZESA KOLEGIUM :

Prezes Kolegium kieruje pracami Kolegium, a w szczególności:

 • reprezentuje Kolegium na zewnątrz,
 • przedkłada, po przyjęciu przez Zgromadzenie Ogólne Kolegium, Prezesowi Rady Ministrów i Sejmikowi Województwa roczną informację o działalności Kolegium w terminie do końca I kwartału roku następującego po roku objętym informacją
 • opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Kolegium,
 • zgłasza wniosek o ustalenie liczby członków Kolegium,
 • ogłasza konkurs na członków Kolegium,
 • przewodniczy pracom komisji konkursowej,
 • przedstawia kandydatów na członków Kolegium wyłonionych w drodze konkursu,
 • występuje z wnioskami o powołanie i o odwołanie wiceprezesa Kolegium oraz członka Kolegium,
 • czuwa nad jednolitością orzecznictwa oraz sprawnością pracy Kolegium,
 • wyznacza przewodniczących składów orzekających.

Prezes Kolegium wykonuje również czynności przewidziane przepisami prawa dla organów administracji publicznej, niezastrzeżone dla składu orzekającego.

TRYB POWOŁANIA PREZESA SKO :

Prezes Kolegium powoływany jest przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Kolegium, spośród dwóch kandydatów będących etatowymi członkami Kolegium. Zgromadzenie Ogólne Kolegium dokonuje wyboru kandydatów w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej 3/5 swojego składu. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez więcej niż dwóch kandydatów, wnioskiem zostają objęci dwaj kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwyższą liczbę głosów. W przypadku uzyskania wymaganej większości głosów przez jednego kandydata lub nieuzyskania wymaganej większości przez żadnego kandydata, zarządza się ponownie głosowanie w celu wyłonienia odpowiednio jednego lub dwóch kandydatów. Kandydatem lub kandydatami zostają te osoby, które uzyskały kolejno największą liczbę głosów.

Kadencja prezesa Kolegium trwa 6 lat licząc od dnia powołania. Po upływie kadencji dotychczasowy prezes pełni swoje obowiązki do czasu powołania nowego prezesa Kolegium.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Dawid Grey
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-04-16 10:57
 • zmodyfikował: Maciej Dembski
  ostatnia modyfikacja: 2016-06-09 14:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32442
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-06-09 14:23:05