Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

1. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28.12.2016 r. sygn. akt SKO Gd/l103/16 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013 r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacja kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin 1" realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin.   

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:13
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 10:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:13

2. Zawiadomienie o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 16 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/2527/15 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2014 r., nr ROŚ.6220.4.36.2013.MP w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wysokości łącznej 155 m w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice" planowanego do realizacji na terenie działek nr 74214, 747, 742/3, 742/8, 740/2 (przed podziałem działka nr 740) obręb Tuchlino.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-20 10:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-11 15:29

3. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 02.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3982/15 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 31.07.2015 r. (znak: RGP.6220.7.2012.AM) w sprawie odmowy uchylenia decyzji ostatecznej Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29.12.20 ił r. znak RGP.6220.1.30.201 LAM w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Gniew

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 08:12
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-18 08:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-18 08:12

4. Decyzja z dnia 17.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/426/16 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Wejherowo z dnia 07 grudnia 2015 r. Nr RGN-7666/68/2008/2009 o umarzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa zakładu Eko Dolina sp. z o.o. w Łężycach" - etapy: III, IV i V, obejmującego budowę instalacji do produkcji paliwa alternatywnego, budowę kwatery składowej B3, budowę kwatery składowej C z wyodrębnieniem podkwater: Cl „C2 i C3, realizowanego na terenie zakładu, zlokalizowanego na obszarze działek nr: 5/1; 6/1; 7/44; 7/62; 7/63; 7/61; 7/60; 7/58 (aktualnie po podziale 7/95); 177/2; 177/1; 7/31 (aktualnie po podziale 7/99); 7/32 i 35/1 obr. Łężyce, w miejscowości Łężyce, gmina Wejherowo, jako bezprzedmiotowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 10:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 10:15

5. Decyzja z dnia 18.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3316/16 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Nowego Dworu Gdańskiego z dnia 05.08.2016r., nr IŚ.JK.6220.3.2016 ustalającej dla przedsięwzięcia pn. „Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku ze złoża Kmiecin w Kmiecinie na działkach nr 115/46, i 115/48 w kat c1 w gminie Nowy Dwór Gdański" środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 14:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-20 14:15

6. Obwieszczenie z dnia 25.01.2017r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 października 2016 r., sygn. akt. SKO Gd/2484/16, utrzymującą w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 kwietnia 2016 r. sygn. akt SKO Gd/5291/14 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Przodkowo z dnia 15 października 2013 r., nr PL.6733.15.2013 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 12:11
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-01-25 12:11

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-25 12:11

7. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 stycznia 2017 roku sygn. akt SKO Gd/2142/16 umarzająca postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania Cezex Spółka z o. o. w upadłości likwidacyjnej z siedzibą w Warszawie reprezentowanej przez syndyka masy upadłości - Józefa Syska od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 19 kwietnia 2016 r. ozn: WS.I.6220.II.121D2015.TB.279016 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie zespołu budynków handlowo-usługowych wraz z miejscami postojowymi i towarzysząca infrastrukturą techniczną na dz. nr 22/4, 22/5, 29/2, 21/1, 23/2, 6/1 obr. 32 przy Al. Grunwaldzkiej 211-215 w Gdańsku.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-01-30 14:58

8. Decyzja  z dnia  26.01.2017 r. sygn. akt SKO Gd/5007/15 uchylająca w całości decyzję z dnia 29.10.2015 r. RNŚ.6220.17.EK.2013/15, wydaną przez Sekretarza Gminy Dziemiany, z upoważnienia Wójta Gminy Dziemiany o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa przydomowej instalacji do wytwarzania energii elektrycznej z energii wiatru i słońca na działce nr 234/7 oraz nr 512, gmina Dziemiany i przekazująca sprawę organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 14:57
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-01 14:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-01 14:57

9. Obwieszczenie z dnia 2 lutego 2017 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 22 listopada 2016 r. sygn. akt SKO Gd/5709/15 o utrzymaniu w mocy postanowienia Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 grudnia 2015 r. znak WŚ.I.6220.II.67PS.20 15.TB.WŚ.133492 stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Adaptacja części hali ZKM w Gdańsku przy ul. Wita Stwosza 112 na malarnię pojazdów tramwajowych i autobusowych".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 08:57
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-02 08:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-02 08:57

10. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2017 roku sygn. akt SKO Gd/3298/16 uchylającej w całości decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:04

11. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2017 roku sygn. akt SKO Gd/373/17 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia odwołania przez p. Marię Kamińską, reprezentowaną przez pełnomocnika, od decyzji wydanej z upoważnienia Burmistrza Miasta Redy, przez Zastępcę Burmistrza Redy, z dnia 30.06.2016 r. IN.6220.4.2014.2016 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn.: Budowa zespołu dwóch elektrowni wiatrowych pn. „Redzki Wiatr" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, realizowanego na działkach ewidencyjnych o nr 879 i 743 (obręb 6) w Redzie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-06 13:07

12. Decyzja  z dnia 24 stycznia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/2714/16 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Gardeja z dnia 20 maja 2016 r. znak Oś-6220D.11.26.2014 o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej Pawłowo wraz z infrastrukturą towarzyszącą w gminie Gardeja oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-07 14:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-07 14:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-07 14:47

13. Decyzja  z dnia 6 lutego 2017 r. decyzji sygn. akt SKO Gd/3370/15 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Chmielno z dnia 30 marca 2015 r. znak sprawy KOM.6220.02.2014.15.AH stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa obiektu inwentarskiego dla hodowli drobiu o obsadzie 156,4 DJP na działkach nr 33/3 i 33/4 w miejscowości Cieszenie".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-08 14:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-08 14:36

14. Zawiadomienie z dnia 07.02.2017 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi, wraz z odpowiedzią na skargę, na decyzję Kolegium z dnia 14 listopada 201 r., sygn. akt. 3940/15, utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 6 sierpnia 2015 r., nr RSB.6733.1.13.2015.MD, w sprawie inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie linii kablowej SN na działkach 742/4, 747, 748, 797, 554, 518, 505, 467, 318, 279, 264, 412, 408 (obr. Tuchlino), 108, 155/13, 49/3, 52/12, 59/2, 52/10, 49/2, 50/2, 52/7, 53/2, 52/5, 54/2, 52/1, 5511, 2/1, 379/1, 447/3, 447/2, 447/1 (obr. Sierakowska Huta) i 788/3, 894/2 (obr. Sierakowice).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:15
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-09 14:15

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-09 14:15

15. Obwieszczenie z dnia 20.02.2017 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 listopada 2016 r. nr SKO Gd/5303/15 o utrzymaniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 09 listopada 2015 r. nr PZ.6733.78.2015.AG o  lokalizacji inwestycji celu publicznego: przebudowa istniejącej sieci nN 0,4 kV, budowa przyłącza kablowego nN 0,4 kV zasilanego od istniejącego złącza kablowego nr Z- 504 do projektowanego złącza nr Z-504/1A zasilającego działkę w miejscowości Glincz, na terenie działek nr: 185/1 ,185/3,366/7poł. w miejscowości Glincz w gminie Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-20 10:19
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-02-20 10:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-20 10:19

16. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 15.02.2017 r. sygn. akt SKO Gd/5170/15 uchylająca decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4181/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19 marca 2013 r. sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 25.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 8. 10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:38

17. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 15.02.2017 r. sygn. akt SKO Gd/5171/15 uchylająca decyzję z dnia 29.10.2015 r., sygn. akt SKO Gd/4180/15 odmawiającą stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 08.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.20 10 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WIN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:53

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-22 09:53

18. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.02.2017r. sygn. akt SKO Gd/1856/16, utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 04.04.2016r., nr KSR-SR.6220.8.2015.MLF. odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie węzła betoniarskiego na terenie działki numer 24/6 w miejscowości Miszewo, gmina Żukowo.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:04

19. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 23 lutego 2017 r. sygn. SKO Gd/2983/16 o wyznaczeniu dodatkowego terminu załatwienia sprawy środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pn. „Farma Wiatrowa FLEWO-POL >>Wiatraki Nowa Holandia<<" wszczętego na wniosek Spółki Eventus Duurzaam B.V. z dnia 22 maja 2012 r..

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-02-24 11:40

20. Decyzja z dnia  20.02.2017 r. decyzji SKO Gd/4007/16 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stara Kiszewa nr RG-OŚ.6220.4.15.2015.2016 z dnia 20.09.2016 r. ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu pn" Radosna Dolina Wierzycy. Rekreacja i rehabilitacja dla osób starszych i schorowanych z zakwaterowaniem rodziny" na dz. nr 120/43 w miejscowości Górne Maliki w gminie Stara Kiszewa.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 14:45

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-01 14:45

21/ Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 28 lutego 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3359/16 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Karsin z dnia 29 czerwca 2016 r. nr Rgś 6220.3.8.2016 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sortownika kłód, wiaty częściowo obudowanej, trafostacji, placów składowych i manewrowych oraz zbiornika przeciwpożarowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 119/3, 119/4, 119/32, 119/33, 119/34, 119/35 obr. Wiele w gminie Karsin oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-06 09:23

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-06 09:23

22. Decyzja z dnia 2.03.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3978/16 utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 08.09.2016 r., nr GPG.6220.3.2016 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa dwóch budynków inwentarskich - chlewni na działkach nr 73/1, 74, 75/1 i 76 w obr. geodezyjnym Gonty, gmina Prabuty.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-07 08:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-07 08:20

23. Decyzja ostateczna Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 7 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3404/16 w drodze której Kolegium orzekło o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Subkowy z dnia 18 lipca 2016 r. nr RK.Ś.76250-4/10 o odmowie zmiany decyzji ostatecznej tego organu z dnia 15 listopada 2010 r. nr RK.Ś.76250-4/10 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych w rejonie miejscowości Brzuśce Waćmierz w Gminie Subkowy i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 10:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-15 10:06

24. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 8 marca 2017r., sygn. akt SKO Gd/901/16 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016r., nr WGIiOŚ.7627/15-3/09 o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 16/128 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:04

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:04

25. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 14 marca 2017 r. sygn. SKO Gd/5059/15 o uchyleniu w całości postanowienia Wójta Gminy Pszczółki z dnia 5 listopada 2015 r., ozn.: RIG.6220.5.2015.SB.5 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie pojedynczej elektrowni wiatrowej o mocy elektrycznej do 1 MW zlokalizowanej w pobliżu miejscowości Kolnik, gm. Pszczółki, powiat gdański, województwo pomorskie

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:16

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-21 08:16

26. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 21.03.2017 r. sygn. akt: SKO Gd/ 5468 /15 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Linia z dnia 26.11.2015 r., nr OS.6220.8.16.20l4 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 208/20 obręb Linia, gm. Linia budynku inwentarskiego - kurnika przeznaczonego do chowu brojlerów, wraz z niezbędną infrastrukturą i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-30 08:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-03-30 08:01

27. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 10 kwietnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/2546/16 w drodze którego Kolegium uchyliło w całości postanowienie Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 20 maja 2016 r. sygn. akt WŚ-I.6220.II.94.Ps5.2013.E1.172617 o odmowie wznowienia postępowania zakończonego decyzją ostateczną tego organu z dnia 23 stycznia 2015 r. nr WŚ-I.6220.II.94D.20 13 .EL. 172617 o środowiskowych uwarunkowaniach dla Przedsięwzięcia: „Przebudowa Potoku Strzyża dla umożliwienia rozbudowy Galerii Bałtyckiej w Gdańsku".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-12 10:27
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-04-12 10:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-12 10:27

28. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 04.04.2017 r., SKO Gd/28/17 uchylająca w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30.11.2016 r., nr WŚ­-I.6220.II.23D.2016.AN.64253 orzekająca o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla inwestycji : Realizacja budynków biurowych w Gdańsku przy ul. Łąkowej i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-14 08:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-14 08:42

29. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych odwołań, złożonych w dniu 05.01.2017 za pośrednictwem Wójta Gminy Cedry Wielkie, od decyzji Wójta Gminy Cedry Wielkie OS.6220.3.9.2016 z dnia 22.12.2016 r., w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)” poprzez:

- podanie dokładnych imion, nazwisk oraz adresów osób wnoszących odwołania;

- złożenie własnoręcznych podpisów pod złożonymi odwołaniami;

- wykazanie indywidualnego interesu prawnego do występowania w charakterze strony w niniejszym postępowaniu

- w terminie 7 dni od dnia wezwania, pod rygorem pozostawienia podania bez rozpatrzenia, względnie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania.

Wezwanie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-14 09:24

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-14 09:24

30. Postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 7.04.2017 r. sygn. akt SKO/Gd/4889/16 utrzymujące w mocy postanowienie Kolegium z dnia 16.11.2016 r. sygn. akt SKO Gd/2527/16 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20.03.2014 nr ROS.6220.4.36.2013.MP o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa trzech elektrowni wiatrowych o mocy 2,5 MW i wys. łącznej 155 m, w miejscowości Tuchlino, gmina Sierakowice".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:25

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-26 11:25

31. Decyzja z  dnia 20.04.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3238/16 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 07.05.2012 r. znak RL-R.6220.28.2011.WM o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej średniej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: kilkunastometrową napowietrzną linią kablową średniego napięcia 15 KV i stacją transformatorowo - pomiarową na działce nr 82/4 w miejscowości Głusino.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 11:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 11:19

32. Decyzja z  dnia  20.04.2017 r. sygn. akt SKO Gd/3239/16 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 21.10.2013 r. znak RL-R.6220.26.2012.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej małej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia 15 KV i stacją transformatorowo - pomiarową na działkach nr 82/3 i nr 82/4 w miejscowości Głusino.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 11:19
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-27 11:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-04-27 11:19

33. Decyzja z dnia 11.05.2017 r. sygn. akt: SKO Gd/5010/15 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia z dnia 12 października 2015r. (znak: ROŚ.6220.8.37.2011.MP) w sprawie wydania środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku inwentarskiego przeznaczonego do chowu brojlerów kurzych wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działki nr 129/1 w miejscowości Długi Kierz gmina Sierakowice" - i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 14:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-18 14:09

34. Decyzja z dnia 22.05.2017 r. o sygn. akt SKO Gd/1202/17 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lutego 2017r. ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwoma poziomami podziemnej hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wyburzeniu istniejących budynków w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 12 i 18 na działkach nr 36,37,38,41/64,41/70 i 43 obręb 17 oraz na działkach nr 41/61, 41/62, 41/63 i 41/76 w zakresie infrastruktury drogowej.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-25 10:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-05-25 10:59

35. Decyzja z dnia 2 maja 2017 r. pod sygn. akt SKO Gd/2145/17 umarzająca postępowanie odwoławcze dotyczące odwołania Powszechnej Spółdzielni Mieszkaniowej Przymorze od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 3 lutego 2017r. ustalającej warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku lub zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami i dwoma poziomami podziemnej hali garażowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, po wyburzeniu istniejących budynków w Gdańsku przy ul. Dąbrowszczaków 12 i 18 na działkach nr 36,37,38,41/64,41/70 i 43 obręb 17 oraz na działkach nr 41/61, 41/62, 41/63 i 41/76 w zakresie infrastruktury drogowej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 12:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 12:42

36. Decyzja z dnia 24 maja 2017 r. sygn. akt SKO Gd/541/17 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Wejherowo nr RGN.6220.03.2016 z dnia 3.01.2017r. w sprawie odmowy określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-Mobile o nazwie: „30408 Bolszewo, Gmina Wejherowo" i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 12:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 12:56

37. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 12 maja 2017 r. 17 uchylająca w całości decyzję wydaną z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdańska, z dnia 12.12.2016 r. odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: Modernizacja wytwórni mas bitumicznych w Gdańsku przy ul. Budowlanych 1 w zakresie wymiany palnika (działka ewidencyjna nr 174/3) i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 14:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-02 14:35

38. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 20 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/4891/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 listopada 2016 r., sygn. akt SKO Gd/2739/16 o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 4 września 2015 r., nr UN-PZ.6733.68.2015.MMC.AG w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii kablowej nn 4 kV na terenie działek nr 218, 222, 223, 325, położonych w miejscowości Skrzeszewo, gmina Żukowo.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-07 09:48
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-07 09:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-07 09:48

39. Decyzja Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29 maja 2017 r. sygn. akt SKO Gd/383/17 orzekająca o:

1/ uchyleniu zaskarżonej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 4 stycznia 2017 r. nr WŚ­1.6220.II.29D.2016.AN.72916 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowo-usługowej Miasteczko ZASPA" z garażami podziemnymi i miejscami postojowymi na terenie al. Jana Pawła II w Gdańsku - nr działek 71/23, 82/6, 82/9, 82/10, 82/13, 93/6, 93/8, obr. 033. na środowisko w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji;

2/ uchylająca w całości postanowienie Prezydent Miasta Gdańska z dnia 14 września 2016r., nr WŚ-I.6220.11.29Ps.2016.AN.148788 nie stwierdzające potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w całości;

3/ uchylająca w całości postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 18 sierpnia 2016r., nr RDOŚ-Gd-­WOO.4240.344.2016.AJM.3 wyrażające opinię o konieczności przedstawienia raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-09 08:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-09 08:50

40. Decyzja z dnia 30.05.2017 r. sygn. akt: SKO Gd/4498/16 uchylająca w całości decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 26.10.2016 r. nr GOOŚ.6220.8.DŚU.im.3.2016 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo, przy wypływie w z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki" - i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-09 09:18

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-09 09:18

41. Decyzja z dnia 5 czerwca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/4384/16 uchylająca decyzję Wójta Gminy Ryjewo z dnia 13 października 2016r., nr GKI/0ŚiP/6220.4.25.2015/2016 odmawiającą wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia - zakładu przetwarzania frakcji biodegradowalnej i opakowań na działce nr 1011, obręb Ryjewo, gmina Ryjewo i przekazująca sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 08:13

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 08:13

42. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 8 marca 2017 r. sygn. akt SKO Gd/901/16 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 12 stycznia 2016 r., nr WGIiOŚ.7627/15-3/09 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie gm. Skarszewy, planowanego do realizacji przez NORD KRUSZYWA Sp. z o.o..

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 08:27
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-06-13 08:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-06-13 08:27

43. Decyzja z dnia 29.06.2017r. o sygn. akt. SKO Gd/2088/16 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Luzino GOP.6220.07.21.2015/16/ak z dnia 18.04.2016r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie gospodarstwa - budowie budynku do tuczu trzody chlewnej oraz silosów paszowych i zbiornika do gnojowicy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 15:47

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 15:47

44. Decyzja z dnia 22.06.2017 r. sygn. akt SKO Gd/933/17 odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 19.03.2013r sygn. akt 1618/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna z upoważnienia Wójta Gminy Stegna z dnia 25.10.2010r nr OŚR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r nr OŚR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 08.10.2010r nr OŚR 7625/01/2/10.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 16:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 16:05

45. Decyzja z dnia 22.06.2017 r. sygn. akt SKO Gd/934/17 odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 17 kwietnia 2013 r. sygn. akt 1617/13 stwierdzającej nieważność ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010 r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010 r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 16:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-03 16:06

46. Decyzja z dnia 29 czerwca 2017r. sygn. akt SKO Gd/1557/17 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 14 marca 2017r., nr RIR.6220.9.2014.DB ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10 MW" na terenie działki Nr 98/1 oraz sieci kablowej na terenie działek Nr 96/1 i 82/4 położonych w obrębie geodezyjnym Bożepole Wielkie, oraz określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-05 16:19

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-05 16:19

47. Decyzja z dnia 03 lipca 2017 r. sygn. akt: SKO Gd/ 4659 /16  utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Lubichowo z dnia 31.10.2016 r. nr KIOŚ.6220.3.6.2016 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn.: ..Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 214 w m. Lubichowo o system odwodnienia poprzez budowę i przebudowę kanalizacji deszczowej, zlokalizowanego na działkach: nr 98. nr 101/48. nr 277. nr 276. nr 279 obręb Lubichowo.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-07 11:17

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-07 11:17

48. Postanowienie z dnia 6 lipca 2017 r. sygn. akt: SKO Gd 4332/16  utrzymujące w mocy postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18.10.2016 r., sygn. akt: SKO Gd/3917/16 o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Stegna z dnia 4 stycznia 2013 r., ozn. : OŚR.6220.9.2013 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500 kW i wysokości łącznej 85m na działce nr 194/1 położonej w Broniewie.

 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-12 12:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-12 12:20

49. Decyzja  z dnia 7.07.2017r. sygn. akt  SKO Gd/168/17  utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Cedry Wielkie z dnia 22.12.2016 r., nr OS.6220.3.9.2016 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: pn.. „Budowa ocynkowni ogniowej i zakładu konstrukcji metalowych w Wocławach (Gmina Cedry Wielkie)" na działce nr 168/4. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-17 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-17 14:34

50. Decyzja z dnia 19.07.2017r. sygn. akt SKO Gd/1794/17 uchylająca w całości decyzję z dnia 29.03.2017 r. KIOS.6220.5.17.2016. wydaną przez Sekretarza Gminy Lubichowo, z upoważnienia Wójta Gminy Lubichowo, ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę. rozbudowę i adaptację budynków- inwentarskich do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działce nr 602 obręb Zelgoszcz. gmina Lubichowo i przekazującą sprawę organowi I instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 14:06
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-21 14:07

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-21 14:06

51. Decyzja z dnia 17.07.2017r. o  sygn. akt SKO Gd/2338/17 utrzymująca w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20. kwietnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3238/16 odmawiająca stwierdzenia nieważności Burmistrza Kartuz z dnia 07.05.2012 r. znak RL-R.6220.28.2011.MW o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej średniej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: kilkunastometrową napowietrzna linią kablową średniego napięcia 15 kV i stacją transformatorowo-pomiarową na działce nr 82/4 w miejscowości Głusino

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-25 13:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-25 13:01

52. Decyzja z dnia 17.07.2017r. o sygn. akt SKO Gd/2339/17 utrzymująca w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 20. kwietnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3239/16 odmawiająca stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Kartuz z dnia 21.10.2013 r. znak RL-R.6220.26.2012.NL o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej malej mocy wraz z urządzeniami i instalacjami towarzyszącymi: podziemną linią kablową średniego napięcia 15kV i stacją transformatorowo-pomiarową na działkach nr 82/3 i nr 82/4 w miejscowości Głusino

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-25 13:05

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-07-25 13:05

53. Decyzja z dnia 07.08.2017 r., SKO Gd/2335/17 utrzymująca w mocy decyzję  Wójta Gminy Starogard Gdański z dnia 28.04.2017 r., nr PPN.6220.4.22.2016.2017.MA odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego gospodarstwa rolnego poprzez budowę obiektu inwentarskiego przeznaczonego do tuczu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr 94/1 i 95 w miejscowości Sumin. gmina Starogard Gdański.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-10 12:58

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-08-10 12:58

54. Decyzja z dnia 31.08.2017r. sygn. akt. SKO Gd/1974/17 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Puck GKiOŚ.600.11.DŚU-01.2014.2015.BK z dnia 19.03.2015r., o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno 111 na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228 i 233, położonych w Smolnie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 13:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-09-04 13:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-13 11:38

55. Decyzja z dnia września 2017 r. ,sygn. akt: SKO Gd/2422/16 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 16 maja 2016 r. nr WŚ-1.6220.11.54.D2.2012.AN.137319 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 6 maja 2013 r. nr WŚ-1.6220.11.54D.2012.AN.137319 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektu handlowo- usługowego CENTRUM HEVELIUS w Gdańsku przy ul. Kilińskiego i ul. Nad Stawem. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-03 10:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-03 10:44

56. Decyzja z dnia 2.10.2017 r., sygn akt SKO Gd/449/17, uchylająca w całości zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Nowy Dwór Gdański z dnia 28.12.2016r., nr IŚ- J K.6220.18.2013  odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia „Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Orłowo o łącznej mocy do 105 MW składającej się z maksymalnie 30 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i  przekazującą sprawę organowi 1 instancji do ponownego rozpatrzenia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:46

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:46

57. Decyzja z dnia 2.10.2017 r., sygn akt SKO Gd/434/17, uchylająca w całości zaskarżoną decyzję Burmistrza Gminy Nowy Dwór Gdański z dnia 28.12.2016r., nr IŚ- J K.6220.19.2013 odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. _Budowa i eksploatacja farmy wiatrowej Kmiecin o łącznej mocy do 178.5 MW składającej się z maksymalnie 51 turbin wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą i  przekazującą sprawę organowi 1 instancji do ponownego rozpatrzenia

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:48

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:48

58. Postanowienie z dnia 29.09.2017 r., sygn. akt SKO Gd/3976/17 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 2/2015 znak GK-OŚ.6220.5.7.2015 r. AM z dnia 15 maja 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastruktura dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego między ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem _Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:49

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:49

59. Postanowienie  z dnia 29.09.2017 r., sygn. akt SKO Gd/2600/17 w sprawie wyjaśnienia wątpliwości co do treści decyzji Burmistrza Pruszcza Gdańskiego Nr 2/2015 znak GK-OS.6220.5.7.2015 r. AM z dnia 15 maja 2015 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie układu drogowego wraz z towarzyszącą infrastruktura dla terenu osiedla mieszkaniowego położonego między ulicami Kopernika i Kasprowicza oraz rowem „Wschodnim" w Pruszczu Gdańskim.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:51
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2017-10-04 14:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-04 14:51

60. Decyzja z dnia 25 października 2017 r. sygn. akt SKO Gd/3762/17 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 10.08.2017r., nr WSKI.6220.7.2017.EB o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Instalacja do pirolizy odpadów gumowych na terenie działek nr 638/1 i 638/2 obr.13 w Tczewie”.                 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 08:21
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-10-31 08:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-10-31 08:21

61. Zawiadomienie o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku 3 skarg wraz z odpowiedziami na skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwolawczego w Gdańsku z dnia 31 sierpnia 2017 r. sygn. akt SKO Gd/1974/17 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 19 marca 2015 r. nr GKIOŚ.600.11.DŚU-01.2014.2015.BK o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku z części złoża Smolno III na działkach nr 214, 219, 220, 225 (część), 227, 228, i 233 w Smolnie

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-08 12:40
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-08 12:40

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-08 12:40

62. Decyzja  z dnia 2 listopada 2017 r., sygn. akt: SKO Gd/ 3075 /17 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 14.06.2017 r. nr GKV11.6220.4.8.2017 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa kotłowni zakładowej na paliwo stałe", przewidzianego do realizacji na działce nr 461, obr. Sztumskie Pole, gmina Sztum. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-13 12:38
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-13 12:52

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-13 12:52

63. Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek Teresy i Eugeniusza Kraj postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12 lutego 2015r., nr KSR-SR.6220.34.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża Przyjaźń I" na terenie działki nr 82/2, obręb Przyjaźń, gmina Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-13 13:27
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-11-13 13:27

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-11-13 13:27

64.Decyzja z dnia 6 grudnia 2017 r. sygn. akt: SKO Gd 4144/17/16  umarzająca postępowanie odwoławcze w sprawie wydanej z upoważnienia Prezydenta Miasta Gdyni decyzji z dnia 08.09.2017 r. ROD.6220.31.2014.ER określającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn.: budowa i uruchomienie punktu zbierania. przeładunku i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne oraz przygotowaniu do ponownego użycia odpadów niebezpiecznych na działce ew. nr 490 obręb 0027 Wielki Kack przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149, 81-571 Gdynia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-11 12:12
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-12-11 12:12

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-11 12:12

65. Decyzja z dnia 15 grudnia 2017 r., sygn. akt: SKO Gd /3255/17,    odmawiająca stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 12 lutego 2015 r., nr KSR-SR.6220.34.2013 ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu wydobycia piasku ze złoża ,Przyjaźń I" na terenie działki nr 82/2, obręb Przyjaźń, gmina Żukowo.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 13:44
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2017-12-21 13:44

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-21 13:44

66. Decyzja z dnia 20.12.2017 r., sygn. akt: SKO Gd/ 4074/17 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 24.08.2017 r. nr GOOŚ.6220.8.DSU.um.1.2017 o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: _Budowie dwóch przystani kajakowych nad rzeką Piaśnicą, startową w m. Żarnowiec-Dmuchowo, przy wypływie w z Jez. Żarnowieckiego oraz końcową w m. Dębki".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-28 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2017-12-28 08:55

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14541
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2017-12-28 08:54:59