Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Rok 2013

Zawiadominie nr 1 z dnia 2 stycznia 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 19.12.2012 został złożony wniosek o ponowne rozpoznanie  sprawy decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 27.11.2012 sygn. akt 3015/12 stwierdzającej, że decyzja Burmistrza Skarszew WGIiOŚ/7332/17/CP/2007 z dnia 05.02.2008r. [na mocy której ustalono lokalizację inwestycji celu publicznego polegającego na budowie trzech elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej w GPZ Skarszewy, na działkach nr 651/19 i 651/25 w obrębie Szczodrowo (gmina Skarszewy)], wydana została z naruszeniem prawa. 

Zawiadominie nr 2 z dnia 10 stycznia 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j t Dz. U. z 2012 poz. 647) zawiadamia o wydaniu w dniu 03.01.2013 r. ostatecznej decyzji sygn. akt 1230/12 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 23.01.2012 r., nr WUAiOZ-1 6733.132-6.2011.2012.I-NA.333465 w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej „PLAY" nr GDA0072B na działce nr 487/4, obr. 003. w Gdańsku przy ul. Radarowej 1.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 29 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania wniesionego przez Joannę Bem, zawiadamia o podjętej w dniu 28 stycznia 2013r., decyzji o sygn. akt 1735/12 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Krokowa o nr ZPG.6733.11.2011 z dnia 19 marca 2012r., wydanej w przedmiocie umorzenia postępowania w części dotyczącej budowy linii napowietrznej 15k V/04kV, budowie stacji transformatorowej 15 kV/04k V,budowie linii kablowej nn oraz budowie złączy kablowych na terenie działki nr 14/42 w Obr. Minkowice, zaznaczonej w załączniku graficznym oraz odmowy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 15k V/04k V na działce nr 13/2 obr Minkowice, budowie stacji transformatorowej 15k V/04k V na działce 14/39 obr. Minkowice, budowie linii kablowej nn w działce 13/2 i działce 14/39 oraz budowie złączy kablowych, do działek:407,
408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445,
446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464,
465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 14/9, 14/10, 14/35, 14/36, 14/37, 14/38, 14/46 w obr Minkowice,
na terenie działek nr 13/2, 14/39, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418,
419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456,
457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 14/9, 14/10, 14/35, 14/36, 14/37, 14/38, 14/46, 14/48, 14/47, 14/44, 14/42, 15 położonych w obr. Minkowice, i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 1 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., ze zm.), w związku z art. 33 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 30 stycznia 2013r, decyzji o sygn. akt 1952/12 o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Sztum o nr OŚII. 6220. 2. 10. 10. 11. 2012 z dnia 24 lutego 2012r., wydanej w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pod nazwą „Stacja demontażu pojazdów i kasacja pojazdów samochodowych, położonej na działce nr 69 w miejscowości Koniecwałd, gmina Sztum" i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 5 z dnia 12 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80, poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 06 lutego 2013r., decyzji o sygn. akt 2014/12 utrzymującej w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt 4016/11 z dnia 16 kwietnia 2012., umarzającej postępowanie w przedmiocie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Wójta Gminy Smętowo Graniczne z dnia 31 marca 2011r., nr 03/2011 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym-gminnym dla obszaru dz. Geod. Nr 51/11; 51/24; 51/34; 52; 53/4; 53/5; 56/2; 57/2; 110; 111; 113/1; 113/2 w miejscowości Kopytkowo gmina Smętowo Graniczne dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej.

Zawiadomienie nr 6 z dnia 19 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 14.02.2013 r. decyzji sygn. akt 1925/2012 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 23.03.2012 r., OŚII.6220.17.12.2012 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Rozbudowa Zakładu Produkcji Paliwa typu pellet", zlokalizowanego na działkach nr 6/8, 6/13, 6/14, 6/15, 6/21, 6/31, 6/32, 6/33, 7, 8/2, 8/3, 249/1, 249/12 obręb Zajezierze oraz na działce nr 445 obręb Sztumskie Pole, Gmina Sztum.

Zawiadomienie nr 7 z dnia 20 lutego 2013 r.

Stosownie do treści art. 10 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z zm.) w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.),
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k.Warszawy od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Peiplin z dnia 9.12.2010r. nr RTI-OŚ/ds./7625/07/09 ustalającej na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 893 obejmującego ostrogi nr 1/893, 3/893.
W związku z powyższym Kolegium informuje, iż można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz składać uwagi i wnioski, w terminie 21-dni od dnia ogłoszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia.
Po tym terminie Kolegium wyda decyzję w sprawie.

Zawiadomienie nr 8 z dnia 25 lutego 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 74 ust. 3 i art. 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, zawiadamia o fakcie wydania w dniu 21 lutego 2013 roku decyzji sygn. akt 480/13 o:
umorzeniu postępowania przed Samorządowym Kolegium Odwoławczym w Gdańsku w sprawie wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy o stwierdzenie nieważności decyzji Wójta Gminy Łęczyce .z dnia 12.08.2008 r., znak: B.7332/OŚ/01/08 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy 5 dwu-megawatowych siłowni wiatrowych GAMESA G90 o łącznej mocy 10 MW oraz głównego punktu zasilania z 2 transformatorami 110/SN/kV i napowietrznej linii wysokiego napięcia 110 kV od GPZ do napowietrznej linii kablowej 110 kV nr 1416 Bożepole - Lębork w Pradolinie Redy - Łeby o długości ok. 1,6 km lub odpowiadającej jej kablowej podziemnej linii wysokiego napięcia 110 kV.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 27 lutego 2013 r.

Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż w dniu. 21.02.2013r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 07.05.2012r., nr KŚ.6220.7.2012 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie odchowalni drobiu na działce nr 236/4 w Chwaszczynie, wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 5 marca 2013 r.

Na podstawie art. 10 § 1 kpa. oraz art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje o możliwości zapoznania się w siedzibie Kolegium, Gdańsk ul. Podwale Przedmiejskie 30 z uzupełnieniem Raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopalin pospolitych metodą odkrywkową na terenie działki nr 161/28 w miejscowości Bożepole Królewskie, gm. Skarszewy oraz o możliwości składania uwag i wniosków do dołączonego uzupełnienia raportu - Oddziaływanie akustyczne oraz emisja pyłów i gazów do powietrza projektowanej żwirowni „Bożepole Królewskie 1" na terenie działki nr 161/28 w terminie 21 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia / odnośnie udziału społeczeństwa od dnia jego ogłoszenia /.

Zawiadominie nr 11 z dnia 7 marca 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r., ze zm.), w związku z art. 38 ustawy z dnia 03 października 2008r., o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( t.j Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z 2008r., ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 04 marca 2013r, decyzji o sygn. akt 1752/12 o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Sierakowice nr SB.7624-18/27/10/11/12 z dnia 19 marca 2012r., odmawiającej wyrażenia zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie na działce nr 211/1 w Gowidlinie pięciu kurników w celu urządzenia na bazie tych kurników fermy drobiu i odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowań dla realizacji takiego przedsięwzięcia i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 20 marca 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydanej w dniu 05.03.2013r. w sprawie o sygn. akt 3684/12 decyzji, o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Helu RGAI.6733.2.2012 z dnia 09.07.2012r. [O odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na rozbudowie istniejącego budynku Fokarium Stacji Morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego wraz z rozbudową tarasów widokowych w obrębie obecnego obszaru Fokarium, w tym tarasu nad pasażem spacerowym wzdłuż falochronu (działki nr 565/1 i 566/3 położone w obrębie 0001 Hel)], i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 25 marca 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego / tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 / w. związku z art.38 oraz art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199 poz.1227 / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 18 marca 2013r. decyzji (sygn. akt 2190/12) orzekającej o uchyleniu decyzji Z-cy Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 24 kwietnia 2012 r. nr K.0S.600-1.1.19.2012 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie do 120 DJP na działkach nr 377 i 164/2 w miejscowości Grabówko gm.Nowa Karczma, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kolegium w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w godz.7:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 25 marca 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 12.03.2013r. decyzji o sygn. akt 1559/12, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.02.2012 nr. GP BUD­6730.IP.1.2011.2012 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie stacji telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na terenie działki nr 708/1, przy ul. Sportowej w miejscowości Stegna.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 25 marca 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

zawiadamia

o wydaniu w dniu 19.03.2013r. decyzji sygn. akt 1618/13 w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 25.10.2010r. Nr OSR 7625/01/3/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OSR 7625/01/10 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4 zmienioną decyzją tego organu z dnia 08.10.2010 nr OSR 7625/01/2/10.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 16 z dnia 27 marca 2013 r.

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. poz. 267 z 2013r. ) w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy od decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 28.12.2010r. nr AR.0S.7624.03.16/10 ustalającej na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. 5B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle w km 916 obejmującego ostrogi nr 3/916 i 11/916".

W związku z powyższym Kolegium informuje, iż można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz składać uwagi i wnioski, w terminie 21-dni od dnia ogłoszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 27 marca 2013 r.

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. poz. 267 z 2013r. ) w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy od decyzji Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 14.12.2010r. nr SM.7624-3/2009/10 ustalającej na wniosek Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle w km 917-919 obejmującego ostrogi nr 8/917,14/918, 16/918, 18/918, 14/919 i 16/919.

W związku z powyższym Kolegium informuje, iż można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz składać uwagi i wnioski, w terminie 21-dni od dnia ogłoszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 27 marca 2013 r.

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego (j.t Dz. U. z 2013 r. poz.267) w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków z siedzibą w Markach k. Warszawy od decyzji z dnia 16.12.2010 r. nr RGIII 7625/03/09 wydanej przez Wójta Gminy Lichnowy w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 915-916 obejmującego ostrogi nr 6/916, 10/916, 12/916, 14/916, 6/915, 8/915, 10/915, 12/915 planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z powyższym Kolegium informuje, iż można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz składać uwagi i wnioski, w terminie 21-dni od dnia ogłoszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 27 marca 2013 r.

Stosownie do treści art. 10 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego ( j.t Dz. U. z 2013 r. poz.267 ) w zw. z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.),

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie dot. odwołania Towarzystwa Ochrony Przyrody z siedzibą w Warszawie od decyzji z dnia 02.12.2010 r. nr 75/760/III/ 1/2010 wydanej przez Wójta Gminy Miłoradz w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 894 obejmującego ostrogę nr 6/894 planowanego do realizacji przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

W związku z powyższym Kolegium informuje, iż można zapoznać się z dokumentacją sprawy w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 oraz składać uwagi i wnioski, w terminie 21-dni od dnia ogłoszenia (otrzymania) niniejszego zawiadomienia.

Po tym terminie Kolegium wyda decyzję w sprawie.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 2 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013r. poz.267/ w związku z art.38 oraz art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz.U.Nr 199 poz. 1227/ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanym w dniu 27 marca 2013r. postanowieniu ( sygn.akt 2210/13 ) w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 18 marca 2013r. ( sygn.akt 2190/12 ) orzekającej o uchyleniu decyzji Z-cy Wójta Gminy Nowa Karczma z dnia 24 kwietnia 2012r. nr K.OŚ.600-1.1.19.2012 o odmowie określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika o obsadzie do 120 DJP na działkach nr 377 i 164/2 w miejscowości Grabówko gm.Nowa Karczma, i przekazaniu sprawy organowi pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia.
Z treścią postanowienia oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kolegium w Gdańsku, ul.Podwale Przedmiejskie 30 w godz.7:30 - 15:30.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 22 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 267) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
zawiadamia
o wydaniu w dniu 17.04.2013r. decyzji sygn. akt 1617/13 w sprawie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji wydanej przez Zastępcę Wójta Gminy Stegna, z upoważnienia Wójta Gminy Stegna, z dnia 8.10.2010r. nr OŚR 7625/01/2/10 zmieniającej decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 24.06.2010r. Nr OŚR 7625/01/10 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej WTN 250 w miejscowości Niedźwiedzica na działce nr 91/4.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30 .

Zawiadomienie nr 22 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w Zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 kwietnia 2013 r. decyzji (sygn. akt: 1256/13) o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Eventus Duurzaam B.V. z siedzibą w Hengelo, Holandia, reprezentowanej przez r.pr. Dorotę Rosiak od decyzji wydanej przez Wójta Gminy Stegna z dnia 4.01.2013 r., znak GK.7625.9.DSU.2010.2011.2012, w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch elektrowni wiatrowych małej mocy 500 kW i wysokości 85 m w miejscowości Broniewo, gmina Stegna.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013r. poz.267 / w związku z art.38 oraz art.72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko / Dz.U.Nr 199 poz.1227 / Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 23 kwietnia 2013r. decyzji (sygn.akt 1384/12) o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zakładu przetwórstwa metalowego - powiększenie powierzchni zabudowy pod kątem rozwoju powierzchni usługowych, produkcyjnych i magazynowych, polegających na powiększeniu hali zlokalizowanej na dz. Nr 14/3 do pow.5600m2 oraz budowie dwóch nowych budynków o pow. 2400m2 i 4500m2 na działce nr 14/7, położonych w Łężycach gmina Wejherowo.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Kolegium w Gdańsku, ul.Podwale Przedmiejskie 30 w godz.7:30 - 15:30.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 02 maja 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku,z art. 74 ust. 3 i 38 ustawy o udzielaniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzialywania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22.04.2013r. decyzji o sygn. akt 2543/12, uchylającej w całości decyzję z dnia 24.05.2012r. nr GK 7625.31.DSU.2009.2012 wydaną z upoważnienia Wójta Gminy Krokowa przez Kierownika Referatu Spraw Obywatelskich i Organizacji w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej z infrastrukturą techniczną w miejscowości Sobieńczyce, na dz. nr 1213, obręb Sobieńczyce, gmina Krokowa.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 06 maja 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 22 kwietnia 2013r., sygn. akt 2468/12 uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Tczewa z dnia 8.05.2012r. nr WSK.6220.19.9.2011.EB odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie rolniczej elektrociepłowni biogazowej Tczew, wykorzystującej substrat pochodzenia roślinnego, zlokalizowanej w Tczewie, Gm. Tczew, woj. pomorskie w całości i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji. Obwieszczenie uważa się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Jednocześnie na mocy art. art. 85 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej w/w decyzji z dnia 29 kwietnia 2013r., sygn. akt 2468/12.

Ponadto informuje, że z treścią w/w decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk, oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 09 maja 2013 r.

Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż w dniu 07.05.2013r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 09.12.2010r., nr RTI -OŚ/ds./7625/07/09 ustalającej środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w -km 893 obejmującego ostrogi nr 1/893, 3/893, wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 09 maja 2013 r.

Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż w dniu 07.05.2013r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 13.01.2012r., nr RTI - OŚ/7625/ds./07/09/12 w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 893 obejmującego ostrogi nr 1/893, 3/893 wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 09 maja 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 ze zm.) i art. 153 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu decyzji ozn. 2178/12 w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Puck z dnia 13 lipca 2009 r., ozn. OŚ i GW.7624/DŚ-33/08/09 w sprawie środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie „ Biogazowni kogneracyjnej Łebcz " w miejscowości Łebcz na działkach nr 77/6 i 77/8, gm. Puck.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 13 maja 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 13 maja 2013 r., na skutek odwołania Adama Jodkowskiego i Agnieszki Skóra decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18.07.2012 r., znak WŚ.I.6220.II.4D.2012.TB.WŚ.15411, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie podziemnych hal garażowych i naziemnych miejsc postojowych na potrzeby zespołu budynków wielorodzinnych przy ul. Lęborskiej w Gdańsku (sygn. akt: 3685/12).

Zawiadomienie nr 30 z dnia 13 maja 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy Z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 13 maja 2013 r., na skutek odwołania Piotra Malach decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 30 października 2012 r., znak UOD.6220.24.2011.KP, ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia określanego jako: „Budowa osiedla mieszkaniowego wraz z pełną infrastrukturą sieciową i drogową, położonego w Gdyni przy ul. Spokojnej i Leśnej na działkach ewidencyjnych 70/1 i 22/1 KM 93 obr. Gdynia" dla wnioskodawcy Spółki J. W. Construction Holding S.A. Z siedzibą w Ząbkach, ul. Radzymińska 326.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 21 maja 2013 r.

Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż w dniu 16.05.2013r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Ostaszewo z dnia 14.12.2010r., nr SM.7624-3/2009/10 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 917-919, obejmującego ostrogi nr 8/917, 14/918, 16/918, 18/918, 14/919, 16/919 - wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 21 maja 2013 r.

Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż w dniu 15.05.2013r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Lichnowy z dnia 16.12.2010 r., nr RGIII 7625/03/09 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 915-916 obejmującego ostrogi nr 6/916, 10/916, 12/916, 14/916, 6/915, 8/915, 10/915, 12/915 - wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 21 maja 2013 r.

Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż w dniu 13.05.2013r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Suchy Dąb z dnia 28.12.2010r., nr AR.OŚ.7624-03.16/10 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 916, obejmującego ostrogi nr 3/916 i 11/916 - wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 4 czerwca 2013 r.

Stosownie do treści art. 38 ustawy z dnia z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku informuje, iż w dniu 28.05.2013r. po rozpoznaniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Miłoradz z dnia 02.12.2010 r., nr 75/760/III/2010 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn. „B03 - Odbudowa ostróg na rzece Wiśle" w km 894 obejmującego ostrogę nr 6/894 - wydało decyzję utrzymującą w mocy decyzję organu I instancji.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie tut. Kolegium w Gdańsku, przy ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 6 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o podjętej w dniu 05.06.2013 r. decyzji sygn. akt 3501/2012 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 26.06.2012 r. nr RRiGN.7624.01.2012 odmawiającą uchylenia ostatecznej decyzji Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.10.2008 r. nr RRiGN-DŚ-7624/04/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie zespołu 17 elektrowni wiatrowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą drogową i elektroenergetyczną w miejscowości Orle obręb geod. Garczyn na działkach o nr geod. 275/1, 278/1, 292/8, 292/9, 287/2, 285/2 oraz sąsiadujących działkach drogowych nr 279/3, 291/3, 288, 284, 286, 277, 272 i 289/1 obręb geod. Garczyn, gmina Liniewo.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 20 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j .t. Dz. U. 647 z 2012r. z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia,
iż w dniu 14.05.2013r. została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Stegna z dnia 22.08.2012r., nr GP BUD-6733.IP.98.2012 ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej na działce nr 447 w obrębie Jantar, Gmina Stegna, w postaci wolno stojącej wieży o całkowitej wysokości konstrukcji do 48m n.p.t. wraz z zainstalowaniem na niej anten nadawczych i radiolinii oraz posadowieniem urządzeń sterujących u podstawy wieży.
W związku z powyższym informuje się strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.


Stronom postępowania służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty zapoznania się zjej treścią za pośrednictwem tutejszego Kolegium, na adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27 czerwca 2013 r., decyzji o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21 lutego 2013 r., znak ZPiROŚ.6220.3.3424.DEC .2011 ustalającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu elektrowni wiatrowych zlokalizowanych w rejonie miejscowości Sobowidz i Gołębiewo w gminie Trąbki Wielkie.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 8 lipca 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 5 lipca 2013 r. decyzji (sygn. akt 2874/13) o umorzeniu postępowania odwoławczego dot. decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2013 r. znak WŚ-I.6220.II.97D.2012.AN.212215 o ustaleniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Wielofunkcyjny Kompleks Urbanistyczny wraz z przebudową i budową dróg oraz infrastruktury technicznej w rejonie Targu Siennego i Targu Rakowego w Gdańsku".

Zawiadomienie nr 39 z dnia 18 lipca 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art.38 i art. 72 ust.6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia
o wydaniu w dniu 8.07.2013r. postanowienia sygn. akt 3663/12 w sprawie zawieszenia postępowania wszczętego na wniosek Pana Karola Swiętorzeckiego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie i prowadzeniu fermy norek o docelowej ilości 81000 sztuk=202,5DJP na działce nr 4/7 w Miłoradzu o powierzchni 5,0400ha.
Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedzialku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 23 lipca 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego /tj.Dz.U. z 2013r. poz.267/ w związku z art.32 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /tj .Dz.U. z 2008r, nr 25 poz. 150 ze zm/ Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 15 lipca 2013r. decyzji (sygn.akt 3696/12) w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na eksploatowaniu kruszywa naturalnego ze złoża MRZEZINO II zlokalizowanego na gruntach we wsi Mrzezino w obrębie działki nr ewidencyjny 69/1, gmina Puck.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją można zapoznać się w siedzibie Kolegium w Gdańsku ul.Podwale Przedmiejskie 30 w godz. 7:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 41 z dnia 25 lipca 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek: Marzeny Pionke, Jarosława Pionke, Tadeusza Klein oraz Teresy Strzyżewskiej postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03.06.2008 r. nr B/JB/7331-cp/56/08 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej sieci ERA ( budowa wieży o wysokości 30 m i zainstalowanie na niej anten ) na terenie działki nr 317/14 położonej w miejscowości Barniewice.
Stronom służy prawo zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie oraz wypowiedzenia się w sprawie, w terminie 7 dni od doręczenia niniejszego zawiadomienia, w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ( 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 ), w dniach od pon. - pt. w godzinach od 8:00 -15:00.
Zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 5 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w Zw. Z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 25 lipca 2013 r. decyzji (sygn. akt: 2816/12) o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 21.05.2012 r. nr U.6733.1.2012.AG o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trzech Domów Opieki Społecznej - „Domów Nestora", budowie trzech „Rodzinnych Domów Dziecka" na terenie działek nr 568 i 480 położonych w miejscowości Skrzeszewo oraz budowie parkingu na terenie działki nr 477 położonej w miejscowości Skrzeszewo, gm. Żukowo - i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie trzech Domów Opieki Społecznej „Domów Nestora", budowie czterech ,,Rodzinnych Domów Dziecka" na terenie działek nr 568 i 480 położonych w miejscowości Skrzeszewo oraz budowie parkingu na terenie działki nr 477 położonej w miejscowości Skrzeszewo, gra. Żukowo.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 9 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w Zw. Z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 6 sierpnia 2013 r., na skutek odwołania Olgi Buchacz - Radtke, decyzji (sygn. akt: 4060/13) o umorzeniu postępowania w sprawie odwołania Olgi Buchacz - Ratke od decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 03.06.2013 r., znak WUAiOZ-I-6733.297.2013.1-BM.1 14706, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie słupowej stacji transformatorowej, linii SN-15 kV, linii nn0,4kV i złączy kablowo-pomiarowych na terenie położonym w Gdańsku, przy ul. Tuchomskiej, działki nr 364 obręb 36 oraz 94, 96, 98, 99 i 102 obręb 47.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 20 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U z 2012r poz. 647 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku wskutek rozpoznania odwołania wniesionego przez Barbarę Blokuś - Jarzyńską
zawiadamia o podjętej w dniu 12 sierpnia 2013r., decyzji o sygn. akt 3755/12 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Trąbki Wielkie nr 19/icp/2012 z dnia 23 lipca 2012r., ustalającej warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na wymianie linii napowietrznej SN-1 5kV w obszarze leśnym, budowa stacji transformatorowej słupowej, linii kablowej SN-15ky oraz linii napowietrznej nn-0,4kV, na działce nr 219/5 położonej w Domachowie, obręb Warcz oraz na działkach nr 32/2, 129, 130, 193/1, 193/2, 193/3, 5, 2/2, 6/5, 6/15 położonych w Domachowie, obręb Mierzeszyn, gmina Trąbki Wielkie.

Zawiadomienie nr 45 z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 22 sierpnia 2013 r. decyzji (sygn. akt 3443/12) o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sulęczyno z dnia 04.07.2012 r. (nr GP.6733.2.2012) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym - gminnym dla obszaru działek o numerach: 923/1, 923/2, 923/3, 728, 922, 727/4, 739, 925, 926/6, 926/5, 984, 981, 982 w miejscowości Mściszewice gm. Sulęczyno, polegającej na budowie stacji transformatorowej oraz linii kablowej elektroenergetycznej SN i nn.

Zawiadomienie nr 46 z dnia 3 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26 sierpnia 2013 r. decyzji sygn. akt 3152/12 o utrzymaniu w mocy decyzji Burmistrza Skarszew z dnia 21.06.2012 r. nr WGIiOS.6220.8.2012 w sprawie stwierdzenia braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania części hali magazynowej na funkcję malarni proszkowej z częścią socjalną dla pracowników wraz z wymaganymi instalacjami wewnętrznymi i zewnętrznymi na działce nr 64/1 i 64/2, obręb 4, Skarszewy, gm. Skarszewy.

Zawiadomienie nr 47 z dnia 9 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 28 i art.30 ustawy z dnia 26 marca 1982 roku o scaleniu i wymianie gruntów (t.j. Dz. U. z 2003 r., Nr 178, poz.. 1749 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia strony postępowania o wydaniu decyzji z dnia 3 września 2013r., sygn. akt 2197/13 utrzymującej w mocy decyzję Starosty Gdańskiego z dnia 6.03.2013r. nr GK-6017­01/2009/2013 zatwierdzającej projekt scalenia gruntów wsi Dziewięć Włók, gm. Pruszcz Gdański.

Doręczone decyzji uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego jej ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 48 z dnia 10 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy dnia 27 marca 2003 r., o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( j.t. Dz. U. 647 z 2012 r. z zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, że w dniu 06.09.2013 r. została wydana decyzja utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Kartuz Nr RL.6733.58.2011.JR z dnia 09.07.2012 r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

- rozbiórce obiektów zlokalizowanych na terenie działek nr 6, 7, 8/4 i 120 położonych w Kartuzach obręb 9;

- budowie nowej siedziby Starostwa Powiatowego - obiektu użyteczności publicznej; - budowie układu drogowego wraz z konieczną infrastrukturą;

- wykonaniu wzmocnieni a istniejących fundamentów budynku notariatu, celem zabezpieczenia jego konstrukcji w związku z planowaną zabudową.

W związku z powyższym informuje się strony przedmiotowego postępowania o możliwości zapoznania się z ww. decyzją w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia w siedzibie Kolegium w budynku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30 w Gdańsku.

Stronom postępowania służy prawo wniesienia skargi na niniejszą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku w terminie 30 dni od daty zapoznania się z jej treścią za pośrednictwem tutejszego Kolegium, na adres: 80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 10 września 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 647 ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04 września 2013 r. decyzji (sygn. akt 163/12) o odmowie stwierdzenia nieważności ostatecznej decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 03 czerwca 2008 r. (nr B.JB/7331­ep/56/08) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji telefonii komórkowej sieci ERA (budowa wieży o wysokości 30 m i zainstalowanie na niej anten) na terenie działki nr 317/14 położonej w miejscowości Barniewice, wydanej dla Polskiej Telefonii Cyfrowej, sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadominie nr 50 z dnia 4 października 2013r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia:

o wydaniu w dniu 30.09.2013r. decyzji sygn. akt 4257/12 w sprawie decyzji wydanej przez Zastępcę Burmistrza Kartuz, z upoważnienia Burmistrza Kartuz z dnia 22 sierpnia 2012r. Nr RL-R.6220.6.20 12.NL:

1. nie stwierdzającej potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko polegającego na budowie stacji paliw PKN ORLEN nr 171 w Kartuzach ul. Zamkowa 2, w miejscu istniejącej stacji paliw po jej likwidacji, na działce o nr ew.gr.60/4;

2. czyniącą załącznikiem do niniejszej decyzji- charakterystyki przedsięwzięcia.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07 30 – 15 30

Zawiadominie nr 51 z dnia 4 października 2013r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wniesieniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej  postanowieniem Kolegium z dnia 16 sierpnia 2013 r. sygn. akt 3635/12 o odmowie dopuszczenia Stowarzyszenia „Partnerstwo Dzikie Mazury” w Ściborach do udziału w postępowaniu administracyjnym w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie przez Aufwind Sp. z o.o. w Gdańsku Zespołu Elektrowni Wiatrowych Grochowo G4/16 wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową w Gminie Sztutowo.

Zawiadomienie nr 52 z dnia 24 października 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm. ) zawiadamia o wydaniu w dniu 21.10.2013r. decyzji o sygn. akt 4697/12, utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 13.09.2012 r. nr UAN.6730.3.44.2012 odmawiającą ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającą na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o.o., na terenie działki nr 129/2, w obrębie Dalwin, gmina Tczew.
Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadominie nr 53 z dnia 4 listopada 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267 ze zm.) w zw. z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r., poz.647), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku niniejszym zawiadamia o wydaniu decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn.. akt 3773/12, na mocy której uchylono w całości decyzję Wójta Gminy Kosakowo PP.6733.2.2012 z dnia 18.07.2012r., o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci rozdzielczej SN i nN, słupowej sieci transformatorowej na działkach nr 256/5, 14/4, 559, 556/1 i 12/2, położonych w obrębie Dębogórze, oraz na działce nr 1051, położonej w obrębie Kazimierz (Gmina Kosakowo), i przekazano sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Zawiadomienie nr 54 z dnia 5 listopdada 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 24.10.2013r. decyzji o sygn. akt 1615/13, na mocy której stwierdziło, iż decyzja Burmistrza Skarszew z dnia 05.02.2008 WGIiOŚ/7332/18/CP/07 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie 3 elektrowni wiatrowych wraz z przyłączeniem do krajowej sieci elektroenergetycznej, na terenie działek nr 81 i 108/13 w obrębie Szczodrowo, gmina Skarszewy - wydana została z naruszeniem prawa.

Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 55 z dnia 5 listopada 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm. ) zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 29 października 2013 r. decyzji (sygn. akt 5286/13) o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 sierpnia 2013 r. znak ROD.6220.16.2013.JS o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów SOR przy Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na terenie działek nr 58/1, 117/1, 128/1, 129/1, 135/1 przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią decyzji w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 56 z dnia 5 listopada 2013 r.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 k.p.a. w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z 03.10.2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 ze zm.) zawiadamia strony postępowania o wydaniu w dniu 29 października 2013 r. postanowienia o stwierdzeniu niedopuszczalności odwołań wniesionych przez osoby trzecie od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 6 sierpnia 2013 r. znak ROD.6220.16.2013.JS w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na budowie lądowiska dla helikopterów SOR przy Szpitalu Św. Wincentego a Paulo Sp. z o.o. w Gdyni na terenie działek nr 58/1, 117/1, 128/1, 129/1, 135/1 przy ul. Chrzanowskiego w Gdyni.

Strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się z treścią postanowienia w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do ­15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 57 z dnia 5 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 października 2013 r. decyzji ostatecznej sygn. akt 3632/12 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Wójta Gminy Sztutowo z dnia 28 czerwca 2012 r. nr ZP.6220.5.2012 o stwierdzeniu braku potrzeby przeprowadzenia oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Grochowo G4/16 wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową w Gminie Sztutowo (elektrownie – obręb Groszkowo i obręb Sztutowo, linia elektroenergetyczna 110 kV – obręb Sztutowo, obręb Łaszka i obręb Katy Rybackie) i ustalającej środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację tego przedsięwzięcia i poprzedzającego ją postanowienia z dnia 4 czerwca 2012 r. nr ZPG.6220.5.2012 oraz o przekazaniu w/w sprawy do ponownego rozparzenia przez organ I instancji.

Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zawiadomienie nr 58 z dnia 5 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r., Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 267), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 23 października 2013 r. postanowienia o sygn. akt 5538/13 stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem Kolegium z dnia 16 sierpnia 2013 r. sygn. akt 3635/13 o odmowie dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w postepowaniu w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie Zespołu Elektrowni Wiatrowych Grochowo G4/16 wraz z zewnętrzną infrastrukturą przyłączeniową w Gminie Sztutowo (elektrownie – obręb Groszkowo i obręb Sztutowo, linia elektroenergetyczna 110 kV – obręb Sztutowo, obręb Łaszka i obręb Katy Rybackie).

Z treścią postanowienia strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Zawiadomienie nr 59 z dnia 26 listopada 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz.U. z 2013r. poz. 267) w związku z art.38 i art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia

o wydaniu w dniu 21.11.2013r. postanowienia sygn. akt 5583/13 stwierdzającego niedopuszczalność wniesionego odwołania od decyzji Nr 3/2013 Burmistrza Pruszcza Gdańskiego z dnia 6 września 2013r. GK-OŚ.6220.19.9.2013.AN stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącego układu drogowego- wylot drogi wojewódzkiej nr 227 z Pruszcza Gdańskiego na terenie działek:

3/1; 3/2; 11; 12/1; 12/2; 14/5; 15/16; 15/18; 15/24; 20/25; 20/33; 63/2; 63/3; 75/16; 75/16;

75/17; 75/19; 75/23; 75/27; 75/28; 76/196; 76/197; 77/12; 77/16; 77/22; 77/23; 78/3; 78/9;

78/10; 79/2; 82/1; 82/5; 82/6; 82/7; 123/1; 123/2; 169; 173/3; 173/5; 173/21; 178/1; 289/1;

289/2; 297/1; 297/2; 299/1; 299/2; 337/5; 337/7; 337/8 - obręb 16;

7/3; 18/21; 36/2; 42/6; 42/8; 42/9; 42/13; 42/14; 45; 51/4; 55/14; 59; 60/15; 60/11; 63; 66; 74/6; 489/1; 489/2; 539; 597/1; 597/2 - obręb 17;

1150; 1151; 1/54/1/131/1/133; 1/137; 1/139; 1/141; 1/142; 1/145; 1/149; 1/153; 1/154 - obręb

22;

68, 130 - obręb Rębiechowo.

 

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30 .

Zawiadomienie nr 60 z dnia 27 listopada 2013 r.

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1235 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 25 listopada 2013 r. decyzji ostatecznej sygn. akt 5387/12 orzekającej o uchyleniu w całości decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 29 października 2012 r. nr GPG.6220.9.2012 o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o mocy do 2 MW o wysokości 150 m i szerokości łopat do 90 m na działce nr 185 w Obrzynowie wraz z kablem odprowadzającym wytworzoną energię do linii średniego napięcia przez działki nr 185, 97 i 98 w Obrzynowie oraz o przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.
Z treścią decyzji strony postępowania oraz ich pełnomocnicy mogą zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku (ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk) od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30. Akta sprawy zostały zwrócone do organu I instancji.
Stosownie do art. 49 k.p.a. doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zawiadomienie nr 61 z dnia 2 grudnia 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia

o wydaniu w dniu 25.11.2013r. postanowienia sygn. akt 1061/13 w sprawie zażalenia Pana Dariusza Górskiego od postanowienia wydanego z upoważnienia Wójta Gminy Przodkowo z dnia 31 grudnia 2012r. PL.6220.6.2012 stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „budowie wytwórni betonu towarowego na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie, gm. Przodkowo, powiat kartuski.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 – 15:30.

Zawiadomienie nr 62 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 267) w związku z art.38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn.zm.)


Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia


o wydaniu w dniu 05.12.2013r. decyzji sygn. akt 505/13 w sprawie zażalenia Pani Anny Matei od postanowienia wydanego z upoważnienia Wójta Gminy Przodkowo z dnia 31 grudnia 2012r. PL.6220.6.2012 stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „ budowie wytwórni betonu towarowego na terenie działki nr 80/1 w Kobysewie, gm. Przodkowo, powiat kartuski ".


Z treścią postanowienia można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 07:30 - 15:30.

 

 

 

 

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2013-01-02 10:17
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-18 11:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9130
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-12-18 11:33:00