Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 1 z dnia 24.01.2006

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 53 ust.i ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24.01.2006r. decyzji, sygn. akt 3830/05 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 05.11.2005r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy infrastruktury zewnętrznej, towarzyszącej realizacji zadania Inwestycyjnego" Budowa stacji uzdatniania wody Osowa wraz ze zbiornikiem wody Osowa", zgodnie z załącznikiem graficznym w zakresie: - budowa wodociągu doprowadzającego wodę surową z ujęcia do stacji;
- budowa wodociągu odprowadzającego wodę uzdatnioną do istniejącej sieci;
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki oraz wody technologiczne z terenu SUW do istniejącej kanalizacji sanitarnej ( w ul. Barniewickiej)
- budowa sieci energetycznej zasilającej stację;
- budowa przepompowni ścieków.

Zawiadomienie nr 2 z dnia 28.02.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 28.02.2006 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 3307/05) utrzymującej decyzję Wójta Gminy Zblewo z dnia 26.09.2005 r., nr RB 7331/CP/47/05 ustalającą na wniosek "ATEM-POLSKA" Sp. z o.o. w Gdyni, reprezentującej Polską Telefonię Cyfrową Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie lokalizację inwestycji celu publicznego dla działki o numerze ewidencyjnym 94/1 położonej w Jezierce, gmina Zblewo, dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC ERA.

Zawiadomienie nr 3 z dnia 02.03.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie 49 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz 53 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 2 marca 2006 r. decyzji (Sygn. akt: 2461/05) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 04.07.2005 r. nr UA-VI/7331/11/05 o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pol. na budowie linii optotelekomunikacyjnej w rurociągu kablowym we fragmentach ulic: Al. Niepodległości, Haffnera, Winieckiego, Goyki, Armii Krajowej i Reja w Sopocie oraz o umorzeniu postępowania w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego pol. na budowie linii optotelekomunikacyjnej w rurociągu kablowym w ulicach: 23 Marca, Grottgera, 1 Maja, Armii Krajowej (Park im. Sanitariuszki Inki), Armii Krajowej, Reja, Al. Niepodległości, Rzemieślniczej i Kasztanowej, z przekazaniem sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 4 z dnia 08.03.2006

Na podstawie art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. I ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wszczęciu na wniosek Pani Zdzisławy Wardzińskiej (pismo z dnia 7 października 2005 r. uzupełnione pismem z dnia 21 grudnia 2005 r.) postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kaliska z dnia 4 listopada 2004 r. (nr AB/733/6/1/04) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej energetycznej SN: 15kV, budowy stacji transformatorowej 15/0,4 k V oraz linii kablowej nn 0,4 kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce nr 44/6 w miejscowości Czarne gmina Kaliska (decyzja dotycząca dz. geod. o nr 100/4, l 02/2, 44/8, 44/10, 44/12, 51)

Zawiadomienie nr 5 z dnia 22.03.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 22.03.2006r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 3321/05) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 07.09.2005r., nr B/MM/733l-cp/04/106/05 ustalającą na wniosek Jadwigi Plichty działającej w imieniu Polkomtel S.A. lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 43742 Łapino, zlokalizowanej na stalowej wieży kratowej o wysokości 50,5 m, kontenera aparaturowego oraz zasilania energetycznego na działce nr 49 w Łapinie

Zawiadomienie nr 6 z dnia 24.03.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z. art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 24 marca 2006 r decyzji (Sygn. akt 2279/05) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Miasta Skarszewy nr WGIiOŚ/7332/03/CP/05 z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej ERA GSM nr 30732 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 62/2 we wsi Obozin Gm. Skarszewy

Zawiadomienie nr 7 z dnia 27.03.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ) , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27 marca 2006 r decyzji (Sygn. akt 3054/05) uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję Burmistrza Gminy Żukowo nr B/ES/7331-ep/105/05 z dnia 11 sierpnia 2005 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej 6384 ŻUKOWO 2 zlokalizowanej na dachu budynku mieszkalno - usługowego przy uI.Sienkiewicza 14 na działce o nr 1261 w Żukowie

Zawiadomienie nr 8 z dnia 28.03.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 20 marca 2006 r. decyzji (sygn. akt 1885/05) o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 17.06.2005r. nr RUL/BB.7331-23/05/327 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla montażu urządzeń obiektu infrastruktury technicznej stanowiących stację bazową telefonii komórkowej PTC sp. z o.o. w Warszawie, na budynku mieszkalnym, na działce nr 652/23 k.m.67 obręb Gdynia, przy ul. Poprzecznej 17 w Gdyni.

Zawiadomienie nr 9 z dnia 04.04.2006

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym /Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm./, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.04.2006r. decyzji, sygn. akt 3781/05 utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 18.10.2005r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy stacji transformatorowej oraz linii kablowej przebiegającej przez działki nr 192/3, 207/2, 207/6-7, 278/1, 207/4-5, 28/8, 278/2, 33/17, 33/24, 33/27, 33/32, 33/36 z przyłączami do działek nr 33/19-23, 33/25-26, 33/28-31, 33/33-35 położonych w miejscowości Żukowo.

Zawiadomienie nr 10 z dnia 04.04.2006

Na podstawie art. 49 k.p.a. w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z 2003r. ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 04.04.2006r. decyzji, sygn. akt 3140/05 utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Kolbudy z dnia 12.09.2005r. ustalającą lokalizację inwestycji celu publicznego dla budowy sieci energetycznej kablowej 0,4 kV na działkach nr 16/1 i 17/1 położonych w Jankowie Gm. Kolbudy dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej w obrębie Jankowa.

Zawiadomienie nr 11 z dnia 18.04.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80., poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 13 kwietnia 2006r. decyzji (sygn. akt 70/06) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Somonino z dnia 21.11.2005r. nr B.733I-612/05 w sprawie odmowy ustalenia "warunków zabudowy" dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci Era nr 30737 zlokalizowanej na terenie działki nr 244 w miejscowości Ostrzyce gmina Somonino.

Zawiadomienie nr 12 z dnia 05.05.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 5 maja 2006r. decyzji (sygn. akt 992/06) orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 24.01.2006r. nr B/AP/7331-cp/6/06 ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla działek nr 1/2, 82/1-2, 83/5-6 83/9-19, z wyłączeniem działek 83/5-6 83/9-19, dla których obowiązuje miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego wsi Sulmin, polegającej na budowie linii napowietrzno-kablowej SN-15kV, stacji transformatorowej i linii kablowej NN-O,4 kV.

Zawiadomienie nr 13 z dnia 12.05.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12 maja 2006 r. decyzji uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Krokowa z dnia 23 listopada 2005 r. (znak: GPN-7331-ULI/14/05) w sprawie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nn 0,4 kV na terenie działek 411/9, 412 i 411/25 zasilającej działki nr 411/17, 411/18, 411/19, 411/20, 411/24, 411/23, 411/22, 411/21 w miejscowości Karwieńskie Błota i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 14 z dnia 12.05.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80 poz.717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia, iż w dniu 12 maja 2006 r. wydana została decyzja o sygn. akt 1769/2006 o umorzeniu postępowania odwoławczego toczącego się na skutek odwołania Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej w Gdyni od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 27 marca 2006r. nr RUL/KN.7331-13/06/342 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w rejonie ulicy Nowowiczlińskiej w Gdyni, na terenie działek nr 517, 281/9, 246/9,243/9 KM 28 obręb Wielki Kack.

Zawiadomienie nr 15 z dnia 16.05.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego ( tj. z 2000r. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 maja 2006r. decyzji ( sygn. akt 369/06) orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie decyzji Wójta Gminy Stara Kiszewa Nr UAN -7331/2/06 z dnia 6 stycznia 2006r. dotyczącej ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii elektroenergetycznej napowietrznej SN 15 KV, stacji transformatorowej i linii kablowej nn. 0,4 KV dla zasilania energetycznego dla działek siedliskowych na terenie wsi Olpuch gmina Stara Kiszewa (część działek nr 282/31 i 282/19)

Zawiadomienie nr 16 z dnia 16.05.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póz. zm.) w związku z art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (DZ.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 maja 2006 r. decyzji (sygn. akt 519/06 ) o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Gdańska Nr WUAiOZ-i-7331/1072/05/3-ZW z dnia 19 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy skrzyżowania u1. Gospody z ul. Rybacką w Gdańsku w granicach działki 15/24 i 414.

Zawiadomienie nr 17 z dnia 29.05.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 29.05.2006 r. ostatecznej decyzji (Sygn. akt 609/2005) utrzymującej decyzję Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 28.12.2005 r., nr UA-VI/7331/28/05 ustalającą na wniosek Przedsiębiorstwa Budowlanego "INPRO" Spółki z o.o. w Gdańsku, lokalizację inwestycji celu publicznego dla działek o numerze ewidencyjnym 35/5, 35/30, 38/2 położonych w Sopocie, dla inwestycji polegającej na remoncie skrzyżowania ulic Młyńskiej i Haffnera.

Zawiadomienie nr 18 z dnia 04.05.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 pOl. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia, że w dniu 4 maja 2006r. wydane zostało postanowienie tego Kolegium sygn. akt 3921/05 orzekające o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji postanowienie WR 7633/28-6/05 Starosty Tczewskiego o umorzeniu postępowania w sprawie uzgodnienia projektu decyzji Wójta Gminy Tczew o lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy bazy produkcji betonów oraz mieszanek bitumicznych na działkach Nr 260 i 254/15 obręb Swarożyn gmina Tczew ze względu na jego bezprzedmiotowość spowodowaną zmianą przepisów i uchylenie podstawy do wydania w/w uzgodnienia.

Zawiadomienie nr 19 z dnia 20.07.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 20 lipca 2006 r. decyzji (Sygn. akt 1342/06) uchylającej w całości decyzję wydaną przez Burmistrza Miasta Skarszewy nr WGLiOŚ/7332/l5/CP/O5 z dnia 17 stycznia 2006 r. w przedmiocie odmowy ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej PTK Centertel nr 643 Skarszewy Centrum, na terenie działki nr 202/2 obr. 7 w Skarszewach gm. Skarszewy, i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ l instancji.

Zawiadomienie nr 20 z dnia 24.07.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 8O, poz. 7l7 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 24 lipca 2006 r. decyzji umarzającej postępowanie odwoławcze od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia z dnia 2 lutego 2006 r. (znak B/AP/7331-cp/18/06) w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z infrastrukturą towarzysząca (kanalizacja techniczna, szafy telekomunikacyjne, słupki, rury osłonowe, taśmy ostrzegawcze) na terenie działek nr: 726, 727, 728, 729/1, 731/1, 731/12, 731/27, 734/1-2, 734/4, 761, 762, 764, 765/1, 765/7, 765/20, 766/1, 766/33, 768/3, 768/30, 768/33, 768/38, 768/40, 768/54, 768/65, 768/84-86, 769/39, 770/1, 770/3-4, 770/49, 771/112, 772/45, 772/51, 773/1, 773/3-4, 775/49, 775/55, 777, 780, 790, 791/5-7, 792/1, 792/6, 793, 794/3, 840/4-5, 840/9, 841, 844/2, 847, 857/2-3, 859, 863/1, 863/3, 868, 869, 870/6, 881/13, 882, 883/6, 884/1-3, 885, 886, 1100, 1206 z wyłączeniem działek nr 729/2-3, 730/23, 730/83, 733/13, 733/34, 733/87, 733/152, 733/170, 768/24, 771/1, 771/5, 771/8, 772/37, 772/39, 772/62, 772/66, 773/10, 773/12 774/16-18, 776/1, 778, 779, 789/2-5, 845, 846/1, 856/37-38, 874/9, 999/l, 999/17, 1000/9-10, 1131, 1137, 1153, 1164, 1165, 1173/1, 1200, 1225/1, 1225/13-14, dla których obowiązuje miejscowy plan szczegółowy zagospodarowania przestrzennego części wsi Chwaszczyno.

Zawiadomienie nr 21 z dnia 01.08.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późno zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 1 sierpnia 2006 r. decyzji (Sygn. akt 1710/2006) uchylającej w całości decyzję Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 13 marca 2006 r. (znak: B/AP/7331-cp/44/06) w sprawie ustalenia na wniosek "Pomorskiej Spółki Gazownictwa" Sp. z o.o. w Gdańsku Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie obiektów infrastruktury technicznej - sieci gazowej przebiegającej przez działki o nr: 129/62, 126/20, 129/71, 129/47, 176/4, 176/3, 130/3, 169/1, 145/2, 175/1, 129/54, 129/34, 129/27, 129/33, 129/37, 129/45, 129/69, 129/68, 129/29-30, 139/19, 129/6, 129/16, 129/64-67, 129/75-76, 129/35, 129/41, 126/6, 129/56, 128/21, 129/39 położonych w Tuchomiu i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 22 z dnia 11.08.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 120031- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.07.2006r. decyzji (sygn. akt 3945/05) orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Nadleśniczego Gminy Kolbudy z dnia 16.11.2005r. od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3.11.2005r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek Nr 139/1, 134/23, 140/1, 76/15-16, 83, 135 w Glinczu dla rodzaju inwestycji - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 20 tj. budowa lewoskrętu do Glincza i przesunięcie zatoki autobusowej.

Zawiadomienie nr 23 z dnia 11.08.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 120031- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.07.2006 r. decyzji sygn. akt 3944/05 orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Nadleśniczego Gminy Kolbudy z dnia 16.11.2005r. od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3.l1.2005r.: o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 20 tj. budowa dwóch wysp spowalniających ruch i przesunięcie zatoki autobusowej na terenie działek Nr 244/1, 94/2, 94/8, 95/1 i 193/6 w Glinczu.

Zawiadomienie nr 24 z dnia 11.08.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 120031- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27.07.200~r. decyzji sygn. akt 3943/05 orzekającej o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie odwołania Nadleśniczego Gminy Kolbudy z dnia 16.11.2005r. od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 3.11.2005r.: o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa i wzmocnienie drogi krajowej Nr 20 tj. budowa dwóch wysp spowalniających ruch i budowa dwóch zatok autobusowych.

Zawiadomienie nr 25 z dnia 17.08.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 17 sierpnia 2006 r. decyzji (Sygn. akt 1686/06) uchylającej w całości decyzję wydaną przez Wójta Gminy Stężyca z dnia 15 marca 2006r. nr RG.B-7335/21/05 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowle stacji bazowej telefonii cyfrowej sieci ERA nr 30735, na wieży stalowej ażurowej o wysokości 40m na działce 4/3 położonej w miejscowości Pierszczewo, i przekazującej sprawę do ponownego rozpoznania przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 17.08.2006

Na podstawie art. 53 ust 1 zd. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2000 r.. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 sierpnia 2006 r. decyzji, (sygn. akt 966/06), uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2006 r, nr WUAiOZ-1-7331/171/2006/4-KM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej w technologii preizolowanej w rejonie ulic Łąkowa, Jaskółcza i Przesmyk w Gdańsku (działki nr 198/7; 211/1; 229; 262/2; 271/5 obręb 100) i przekazującej sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 26 z dnia 17.08.2006

Na podstawie art. 53 ust 1 zd. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, ze zm.) w zw. z art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. t.j. z 2000 r.. Nr 98, poz. 1071, ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 16 sierpnia 2006 r. decyzji, (sygn. akt 966/06), uchylającej decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 stycznia 2006 r, nr WUAiOZ-1-7331/171/2006/4-KM, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy sieci cieplnej w technologii preizolowanej w rejonie ulic Łąkowa, Jaskółcza i Przesmyk w Gdańsku (działki nr 198/7; 211/1; 229; 262/2; 271/5 obręb 100) i przekazującej sprawę temu organowi do ponownego rozpoznania.

Zawiadomienie nr 27 z dnia 11.09.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 11 września 2006 r. decyzji ostatecznej (Sygn. akt: 90/06) o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Luzino z dnia 23.11.2005 r., nr 7331/161/2005 w sprawie ustalenia warunków lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie piaskownika na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków na działce nr 272/43 we wsi Luzino oraz o umorzeniu postępowania pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 28 z dnia 14.09.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 14.09.2006r. ostatecznej decyzji administracyjnej (sygn. akt 858/06) uchylającej decyzję Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 21.01.2006r., nr 98/04/05/06 odmawiającą ustalenia na wniosek Marii Mitukiewicz działającej z upoważnienia Polkomtel S.A. lokalizacji stacji bazowej telefonii komórkowej GSM polegającej na budowie wieży stalowej z zespołem anten sektorowych i radiolinii wraz z kontenerem technologicznym i przyłączem energetycznym do zasilania stacji na działce nr 96/4 w miejscowości Postołowo, i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 29 z dnia 20.09.2006

Na podstawie art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 2: 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o pozostawieniu bez rozpoznania odwołania Sadowniczego Zakładu Doświadczalnego Spółka z o.o. Miłobądz od decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 21.02.2006 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PTC na istniejącej wieży, na terenie działki nr 28/33 we wsi Miłobądz, gmina Tczew.

Zawiadomienie nr 30 z dnia 25.09.2006

Zawiadamia się, iż na skutek odwołań Franciszka Leszczyńskiego, fundacji Kolejarzy "ZDROWIE" z Ocypla oraz ENERGOTER Sp. z o. o. z Pruszcza Gdańskiego od decyzji Nr BO 7332/13-CP/2006 Wójta Gminy Lubichowo z dnia 11.05.2006 r. o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla terenu działek Nr 404/19, 407/62, 407/63 w obrębie Ocypel gmina Lubichowo dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nm O,4KV wraz ze złączami zintegrowanymi - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją sygn. akt 2241/06 z dnia 25.09.2006r. uchyliło powyższą decyzję Wójta Gminy Lubichowo w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.
Wobec powyższego informuje się, że wszystkie osoby i instytucje mające przymiot strony w rozumieniu art 28 k.p.a., a zwłaszcza właściciele nieruchomości przyległych do terenu inwestycji lub nieruchomości na które one będzie oddziałowywać, składali wnioski, uwagi i zastosowania do lokalizacji tej inwestycji do organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Zawiadomienie nr 31 z dnia 25.09.2006

Zawiadamia się, iż na skutek odwołania Firmy U.T.D.I.M.B Mieczysław Rogowski z Gdańska pełnomocnika Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. w Warszawie od decyzji Nr WGI i OŚ17332/01/CP/06 Burmistrza Miasta Skarszewy z dnia 17.01. 2006 r. o odmowie lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa stacji bazowej sieci ER.A. Nr 30731 na terenie działki Nr 202/2 obręb 7 w Skarszewach - Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku decyzją. sygn. akt 1341/06 z dnia 25.09.2006 r. uchyliło powyższą decyzję Burmistrza Miasta Skarszewy w całości i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ.
Wobec powyższego informuje się, że wszystkie osoby i instytucje mające przymiot strony w rozumieniu art 28 k.p.a., a zwłaszcza właściciele nieruchomości przyległych do terenu inwestycji lub nieruchomości na które one będzie oddziałowywać, składali wnioski, uwagi i zastosowania do lokalizacji tej inwestycji do organu pierwszej instancji w terminie 14 dni od wywieszenia tego obwieszczenia na tablicy ogłoszeń.

Zawiadomienie nr 32 z dnia 26.09.2006

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j DZ.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 20021r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 26.09.2006r. decyzji sygn. akt 1820/06 o uchyleniu decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.032006r. znak B/AP/7331-cp/41/06 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla działek 1571, 1580, 610/8, 1642, 617/3, 618/4, 620/15, 614/22, 614/19, 614/11, 614/8, 1627, 614/3, 1554, 1649, 1624, 1630, 1548, 1549, 16309, 614/7, 620/13, 614/14, 1636, 614/4, 620/20, 620/40, 620/19 w miejscowości Żukowo i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 33 z dnia 28.09.2006

Na podstawie art.49 ustawy z dnia l4.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn.zm.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 28.092006 r. decyzji sygn. akt 2138/06 o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Nowy Staw w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie linii elektroenergetycznej 15KV przez działki nr 22/1, 22/2, 104/27 114/10, 142/1, 105/2, 27/20, 27/2, 28/2, 28/1, 32/1, 33/34, 146/1, 36/2, 42 i 46/5 słupowej stacji transformatorowej i linii napowietrznej 0,4kV z przyłączami dla potrzeb zasilania zakładu produkcji w m. Chlebówka na działce nr 46/5 gm. Nowy Staw. i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 34 z dnia 29.09.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 6. kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz, U Nr 98, poz. 1078 z 2000 r. z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U Nr 80 poz. 717 ze zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze zawiadamia o wydanej w dniu 29 września 2006 r. decyzji w sprawie sygn. akt 1893/06, którą Kolegium utrzymało w mocy decyzję wójta Gminy Sierakowice z dnia 14 marca 2006 r. Nr 7332-2/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na rozbudowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia LSN 15 kV na działkach nr ew 110/12 i 11013 położonych w Mojuszu.

Zawiadomienie nr 35 z dnia 02.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 2 października 2006 r. decyzji utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Stężyca z dnia 24 marca 2006 r. (znak: RG.B-7335/22/05) w sprawie ustalenia na wniosek Pana Kazimierza Woźniaka prowadzącego Prywatne Przedsiębiorstwo "ELWOZ" Kazimierz Woźniak, Szklana 44 w imieniu KE "Energa" S.A. Oddział Zakład Energetyczny Gdańsk w Gdańsku - lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowle linii kablowej SN - l5kV prowadzonej z istniejącego słupa SN l5kV do istniejącego słupa nn 0,4 kV, wzdłuż drogi publicznej i wzdłuż działek prywatnych, przebudowie linii napowietrznej nn 0,4 kV na linię napowietrzną SN 15 kV od zasilonego projektowaną linią kablową SN słupa do projektowanej stacji transformatorowej T-proj. 15/0,4 kV; demontażu linii napowietrznej nn na tym odcinku, budowie stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV, budowie nowych linii kablowych i przebudowie istniejących nn 0,4 kV zasilonych ze stacji T-proj. do złączy kablowych zasilających działki budowlane nr 6 i 488 w miejscowości Stare Czaple; inwestycja obejmuje działki nr: 125/2, 128, 150, 126, 124/2, 149, 123, 121 w miejscowości Zgorzałe oraz działki nr: 41/1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 141/1, 143/1, 483, 484, 486, 488, 490, 492, 493, 496 w miejscowości Stare Czaple.

Zawiadomienie nr 36 z dnia 03.10.2006

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2002r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 03.10.2006 r. decyzji sygn. akt 1908/06 o utrzymuje w mocy decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 06.04.2006r. sygn. akt 3193/05 o odmowie stwierdzenia nieważności decyzji Wójta Gminy Kaliska z dnia 04 listopada 2004r. nr AB -7331/6/04 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowy linii napowietrznej energetycznej SN 15kV, budowy stacji transformatorowej l5/0,4kV oraz linii kablowej nn 0,4kV dla zasilania budynku mieszkalnego na działce 44/6 w miejscowości Czarne Gm. Kaliska, dotycząca dzialek geod. o nr 100/4; 102/2; 44/8; 44/10; 44/12; 51.

Zawiadomienie nr 37 z dnia 13.10.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 13.10.2006r. ostatecznej decyzji administracyjnej (sygn. akt 2118/06) uchylającej decyzję Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 13.04.2006r., nr BK-7330-/P/1/2005/3/2006 odmawiającą ustalenia na wniosek Grzegorza Kerlina działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Cyfrowej Sp. z o. o. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na działce nr 294/15 w miejscowości Wielki Klincz, i umarzającej postępowanie pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 38 z dnia 16.10.2006

Na podstawie art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r- o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 12 października 2006r. decyzji (sygn. akt 2577/06) orzekającej o uchyleniu i przekazaniu do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji decyzji Wójta Gminy Kościerzyna z dnia 5.06.2006r. nr BK-7330-P/2/200S/5/2006 w sprawie odmowy ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii cyfrowej na terenie działek nr l00/8 i nr 101/4 w miejscowości Wdzydze Kiszewskie.

Zawiadomienie nr 39 z dnia 19.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu Postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. l ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80. poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 19 października 2006 r. decyzji (sygn. akt 2605/2006) uchylającej w całości decyzję Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 30 marca 2006 r. (znak WUAiOZ-I-7331/269/06/4/AP) w sprawie ustalenia - na wniosek Pani Julity Fiszbach w imieniu Polskiej Telefonii Komórkowej "Centertel" Sp. z o.o. w Warszawie - lokalizacji inwestycji celu publicznego stacji bazowej telefonii komórkowej "Kartuska". polegającej na montażu masztu, anten sektorowych, radiolinii na dachu IV kondygnacyjnego budynku mieszkalnego oraz wydzieleniu części strychu na pomieszczenia z urządzeniami nadawczo - odbiorczymi w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 104B (kod stacji - 3180) na działce nr 226 i przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Zawiadomienie nr 40 z dnia 30.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 27 października 2006 r. decyzji - (sygn. akt: 1831/06) o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 20 marca 2006 r. 7332-3/06 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego- dla budowy linii kablowej nn 0,4 kV przebiegającej przez działkę nr 83/1, niezbędnej do zasilenia działek rolnych nr 84/2, 84/3, 84/5, 84/6, 84/9, 84/10, 84/11, 84/12: 84/14: 84/15, 84/16, 84/17, 84/18,84/19, 84/20, 83/1, położonych w Kamienieckim Młynie.

Zawiadomienie nr 41 z dnia 30.10.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art.19 ust.l i ust.2 pkt 4 a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006r. Nr 129, poz.902 z póżn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 30.10.2006r. decyzji sygn. akt 2287/06 utrzymującej w mocy decyzję nr OŚ-7624/02/13/05 z dnia 17.05.2006r. Wójta Gminy Luzino odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji bazowej telefonii komórkowej nr BT 44670 "KĘBŁOWO" zlokalizowanej na działce o numerze geodezyjnym 1281/1, położonej w Luzinie, gmina Luzino, pod adresem 84-242 Luzino, ul. Wejherowska 10.

Zawiadomienie nr 42 z dnia 31.10.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art. 46a ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.; Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz.902; z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 31 października 2006 r. decyzji (sygn. akt 1826/2006) utrzymującej w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 21 marca 2006 r. (znak: WGIiOŚ-7627/4/SR/06) w sprawie określenia - na wniosek PTC Sp. z o. o. w Warszawie reprezentowanej przez Pana Mieczysława Rogowskiego - środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej PTC ERA, BTS 30731 w Skarszewach na działce nr 202/2 obręb 7 Skarszewy, na wieży kościoła Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Maksymiliana Kolbe przy ul. Szkolnej, 83-250 Skarszewy, jako przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko wymagającego sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko, zgodnie z §2 ust. l pkt 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 1istopada 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Zawiadomienie nr 43 z dnia 06.11.2006

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z zm.) zawiadamia o wydaniu w dniu 06.11.2006r. ostatecznej decyzji administracyjnej (Sygn. akt 2095/06) uchylającej w całości decyzję Wójta Gminy Trąbki Wielkie z dnia 13.04.2006r., nr ZPiR7331-13/535/06 (nr 13/06) odmawiającą ustalenia na wniosek Piotra Miliszkiewicza działającego z upoważnienia Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o. lokalizacji inwestycji celu publicznego dla stacji bazowej telefonii komórkowej Centertel Sp. z o.o. polegającej na budowie wieży stalowej z zespołem anten sektorowych i radiolinii wraz z kontenerem technologicznym i przyłączem energetycznym do zasilania stacji na działce nr 135/1 w miejscowości Postołowo, oraz przekazującej sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 44 z dnia 27.11.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717) , Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 27 listopada 2006 r decyzji (Sygn. akt 2919/2006) uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję Burmistrza Miasta Władysławowa nr RGP-7331/CP/32/2006 z dnia 28 lipca 2006 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na stabilizacji zbocza klifu od 133.660-133.835 km brzegu morskiego na działkach oznaczonych nr 1, 5/2, 4, 2/4, 5/1, 25/3, 33/3, 37, 38/1, 38/3, 2/6 km 08 obr. Jastrzębia Góra

Zawiadomienie nr 45 z dnia 04.12.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003r. nr 80, poz. 717 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydanej w dniu 30 listopada 2006 r. decyzji (sygn. akt 2223/06) orzekającej o uchyleniu decyzji Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański z dnia 08.05.2006 r. nr PR-733/D/6/2006 w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 226 w Pruszczu Gdańskim wraz z podziałem działki nr 104, obręb 9 -inwestycja zlokalizowana na działkach nr 11 i 104 obręb 9, i umorzeniu postępowania organu pierwszej instancji.

Zawiadomienie nr 46 z dnia 07.12.2006

Na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w zw. z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 6 grudnia 2006 r. decyzji (Sygn. akt 3692/06) umarzającej postępowanie odwoławcze w sprawie odwołania od decyzji Burmistrza Gminy Żukowo nr B/AP/7331-cp/138/06 z dnia 15 września 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu dla działek nr 6/2. 14, 29, 30/2, 35, 38/13, 39/29, 39/18, 39/22, 40/6, 40/13, 28/2, 56, 61, 60/1, 60/42, 58/5, 58/20, 58/10, 58/15, 60/41, 58/6, 58/8, 58/13, 58/25, 56/21, 58/22, 40/4, 39/14, 39/4, 38/11, 38/18, 38/15, 55/12, 55/1, 55/2, 55/5, 55/8, 52/7, 52/8, 52/9, 13/5, 5 z wyłączeniem działek 58/52, 58/29, 58/56, 58/55, 58/53, 58/49, 58/30, 58/36, 58/43 i części działki nr 58/10, 60/6, 39/23 z uwagi na skuteczne cofnięcie odwołania.

Zawiadomienie nr 47 z dnia 08.12.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 1406 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. Nr 98, poz. 1071 z 2000r. z póz. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz.U. Nr 80, poz. 717 z póz. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 8 grudnia 2006r. decyzji sygn. akt 2987/06 o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Gdańska Nr WUAiOZ-I-7331/571/06/3-ZW z dnia 21 lipca 2006r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowy skrzyżowania ul. Gospody z ul. Rybacką w Gdańsku w granicach działki nr 15/24 i działki 4/4

Zawiadomienie nr 48 z dnia 18.12.2006

Na podstawie art.49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn.,zm.) w związku z art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 Z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 18.12.2006 r. decyzji o sygn. akt 2708/06 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Tczew z dnia 28.06.2006 r. nr OŚ-7624/5/7/06 odmawiającej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej PLUS GSM "BB 4 9842 Śliwiny" na działce nr 67, obręb Śliwiny, Gmina Tczew i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ I instancji.

Zawiadomienie nr 49 z dnia 28.12.2006

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 19 ust. 1 i ust. 2 pkt 4a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 08.01.2007 r. postanowienia (sygn. akt 3175/06) stwierdzającego uchybienie terminu do wniesienia odwołania od decyzji Wójta Gminy Luzino z dnia 17 sierpnia 2006 r. Nr OŚ-7624/16/05/06 odmawiającej określenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej stacji bazowej telefonii komórkowej nr 30407 zlokalizowanej na istniejącej wieży telekomunikacyjnej na działce o numerze geodezyjnym 1281/1, położonej w Luzinie (obręb: Luzino), Gm. Luzino.

Zawiadomienie nr 50 z dnia 29.12.2006

Na podstawie art 49 Kodeksu postępowania administracyjnego w z.w. z art. 53 ust. l ustawy z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o wydaniu w dniu 29 grudnia 2006 r decyzji (Sygn. akt 3658/2006) uchylającej do ponownego rozpatrzenia decyzję Burmistrza Miasta Władysławowa nr RGP 7331/CP/39/2006 z dnia 28 września 2006 r. ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego polegającej na budowie ciągu pieszo-jezdnego na części działek oznaczonych nr 379/4, 379/6, 380/2, 408/6 i 409/5 położonych w Chłapowie.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-03-26 19:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2007-03-26 19:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7866
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2007-03-26 19:33:32