Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

 • Główny Biuletyn Informacji Publicznej

  www.bip.gov.pl
 • Fotokod z linkiem do tej strony

  Fotokod

Treść strony

1. Decyzja z dnia 7 stycznia 2021 r. o sygn.. akt  SKO Gd/4049/20 utrzymująca w mocy decyzję Prezydenta Miasta Gdyni Nr ROE.6251.1.2020.AL z dnia 17 sierpnia 2020 r. o ustaleniu Kościołowi Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Podwyższenia Krzyża św. i Niepokalanego Poczęcia NMP w Gdyni wielkości dopuszczalnej emisji hałasu w Gdyni przy ul. Niskiej 12, na działkach nr 398, 399 i 400, obręb 0029 Witomino-Leśniczówka, na granicy nieruchomości, od strony istniejącej zabudowy mieszkaniowej, w porze dnia LAeqD  - 50 dB.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 09:54
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-01-14 10:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-14 10:20

2. Decyzja z dnia 15.01.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2952/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Gniewino nr RGlS.6220.5.2020 z dnia 09.07.2020r., stwierdzającą brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „ Przebudowie drogi gminnej nr  107020G na odcinku Bychowo-Tolíszczek wraz z budową chodnika i oświetlenia” oraz określającej warunki i wymagania dot. Ochrony środowiska konieczne do uwzględnienia na etapie realizacji oraz eksploatacji planowanego przedsięwzięcia. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:38

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 08:39

Zawiadomienie nr 3 z dnia 21.01.2021r.

 

Działając na podstawie art. 54 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r., Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. Poz. 2325 ze zm. dalej powoływana jako p.p.s.a. ), Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku zawiadamia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję z dnia 15.09.2020r. o sygn. akt SKO Gd/1549/20 orzekającej o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2020 r. znak RIR.6220.19.2018.JKS w sprawie odmowy ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działek nr 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno, gm. Łęczyce”.

Ponadto, Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku poucza zainteresowanych o treści art. 33 § l a p.p.s.a.. Zgodnie z treścią tego przepisu, jeżeli przepis szczególny przewiduje, że strony postępowania przed organem administracji publicznej są zawiadamiane o aktach lub innych czynnościach tego organu przez obwieszczenie lub w inny sposób publicznego ogłaszania, osoba, która brała udział w postępowaniu i nie wniosła skargi, a wynik postępowania sądowego dotyczy jej interesu prawnego, jest uczestnikiem tego postępowania na prawach strony, jeżeli przed rozpoczęciem rozprawy złoży wniosek o przystąpienie do postępowania.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 15:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-21 15:06

4. Decyzja z dnia 20 stycznia 2021 r. o sygn. akt SKO Gd/4174/20  utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Sztum z dnia 19 sierpnia 2020 r. znak GKVll.6220.1.6.2020 stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ew. 3 i 4/3 (obręb 0010) w miejscowości Nowa Wieś, Gmina Sztum”. 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:36

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-01-25 09:36

5. Decyzja z dnia 16.02.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4089/20 utrzymująca w mocy decyzję wydaną z upoważnienia Burmistrza Władysławowa z dnia 08 września 2020 r. nr RŚiGO.6220.5.38.2017/2020 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: "Budowa 14 budynków usługowych zakwaterowania turystycznego oznaczonych od nr 1 do nr 14 o konstrukcji murowanej oraz przygotowania terenu dla stanowisk pod namioty i przyczepy campingowe i drogi dojazdowe. w ramach planowanego pola kempingowego, projektowanego na terenie działek nr 550, 551, 552 w miejscowości Chłapowo, gmina Władysławowo". 

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-02-26 14:03
 1. Decyzja z dnia 17.03.2021r. o sygn. akt SKO Gd/3794/20 orzekająca o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni znak ROD.622.6.2020.ER z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni - Redłowie (dz. ewidencyjne nr 17, 15/5, 16/1, 18, 19 - obr. 0025).

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:01

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-25 09:01
 1. Decyzja z dnia 6 kwietnia 2021 r. o sygn. SKO Gd/1524/21 o umorzeniu postępowania odwoławczego w sprawie z odwołania od decyzji Wójta Gminy Morzeszczyn z dnia 12 lutego 2021 r., nr 7/1/2021 w sprawie odmowy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 5 MW wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działce oznaczonej nr ewid. 137 obręb Rzeżęcin w gminie Morzeszczyn.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-04-13 09:56

 

 1. Decyzja z dnia 30.04.2021r. o sygn. akt SKO Gd/5274/20 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Skarszew z dnia 20 listopada 2020 r.. nr WI.6220.1.2020 o ustaleniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasku ze żwirem i piasku ze złoża „Demlin IX" na terenie działki nr 20 obręb Demlin, gmina Skarszewy.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-10 09:20

9. Zawiadomienie z dnia 21.05.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 17 marca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/3794/20 o umorzeniu postępowania odwoławczego od decyzji Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia polegającego na: budowie budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym i infrastruktura techniczną oraz wewnętrznym układem komunikacji drogowej przy ul. Stryjskiej w Gdyni Redłowie (dz. nr 17. 15/5. 16/1, 18, 19 obręb 0025).

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-21 15:07
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-21 15:10
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-05-21 15:08

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-05-21 15:07

10. Decyzja z dnia 27.05.2021 r. o sygn. akt SKO Gd/606/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Lipusz z dnia 28.12.2020 r., nr RG-OŚ.6220.l.20l9.2020.26 w sprawie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: „Budowa budynku inwentarskiego (obory) przeznaczonego do utrzymania bydła na 50 dużych jednostek przeliczeniowych inwentarza (DJP) na działce nr 250/2 obręb ewidencyjny Tuszkowy, gmina Lipusz, powiat kościerski "

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-02 12:36
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-02 12:42

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-02 12:40

11. Decyzja z dnia 16.06.2021r. o sygn. akt SKO Gd/233/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja".

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-24 09:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-24 09:55

12. Postanowienie z dnia 17.06.2021r. o sygn. akt SKO Gd/1747/21 stwierdzające uchybienie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze"

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:20

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:20

13. Postanowienie z dnia 17.06.2021r o sygn. akt SKO Gd/2818/21 odmawiające przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Wójta Gminy Tczew z dnia 4 stycznia 2021 r. nr RK.6220.1.21.2017 w sprawie zawieszenia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Eksploatacja oraz przeróbka piasku ze złoża Szczerbięcin - Turze położonego na działkach nr 141/1, 141/2, 142/1, 143. 144/1, 144/2, 147/1, 142/2 - obręb 0019 Szczerbięcin oraz na działkach nr 2/2, 3, 4, 5, 6 obręb 022 Turze.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-06-29 10:22

14. Decyzja z dnia 01.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4244/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11.09.2020r., nr ROŚ.6220.11.18.2O19.EK, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia : „Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce nr 107/2 w miejscowości Stara Huta, gm. Sierakowice.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-01 12:59

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-01 12:59

15. Postanowienie z dnia 01.07.2021r., sygn. akt SKO Gd/1814/21 utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy Pszczółki o nr RIG.6220.9.2020.JPO.16 z dnia 02.03.2021r., w przedmiocie nałożenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjno- magazynowej wraz z zapleczem socjalno biurowym oraz towarzysząca infrastrukturą techniczną i drogowa na terenie zakładu EURO-WELD w Pszczółkach.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-09 10:09

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-09 10:09

16. Decyzja z dnia 9.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4770/20 stwierdzająca nieważność decyzji środowiskowej Prezydenta Miasta Gdańska nr WŚ-I.6220.II.152D.2016.AN.323482 z dnia 10.05.2017r., rozstrzygającej o nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie o wydanie decyzji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla inwestycji pn: ,,Budowie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” przy ul. Meteorytowej w Gdańsku dz.nr 11.2/13 obr. Klukowo”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-14 09:30

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-14 09:31

17. Decyzja z dnia 26.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2677/20 w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. „NADMOTŁAWIE” (działki nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku)".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-29 10:35

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-07-29 10:35

18. Decyzja z dnia 29.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4533/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.10.2020 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY, zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny-gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-04 08:26

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-04 08:26

19. Decyzja z dnia 05.08.2021r. o sygn. akt SKO Gd/1681/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 18.02.2021r. nr RRiGN.6220.1.15.2019 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa istniejącego zespołu trzech budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczników o obsadzie łącznej 361 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( technologiczną i techniczną) na działce o nr 416 obręb Garczyn, gmina Liniewo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-16 14:14

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-16 14:15

20. Zawiadomienie z dnia 31.08.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 1 lipca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/4244/20 o utrzymaniu w mocy decyzji Wójta Gminy Sierakowice z dnia 11 września 2020 r. nr ROŚ.6220.11.18.2019.EK w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pn.”Rozbudowa istniejącego obiektu inwentarskiego do hodowli drobiu wraz z infrastrukturą na działce  nr 107/2  w miejscowości Stara Huta gm. Sierakowice."

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:54
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-08-31 08:55

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 08:55

21. Zawiadomienie z dnia 31.08.2021 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 16.06.2021 r. sygn. akt SKO Gd/233/21 utrzymującą w mocy decyzję Wójta Gminy Gardeja z dnia 09.11.2020 r., nr OŚiGR.I.6220.I.2017 o określeniu środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 23/1 i 23/2 w miejscowości Wracławek, obręb 0019, gm. Gardeja ".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 13:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-31 13:56

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-08-31 13:56

22. Decyzja z dnia 31.08.2021 r. o sygn. akt SKO Gd/2439/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 31.03.2021 r., nr RRiGN.6220.5.15.2019 ustalającą środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa instalacji do chowu świń o zespół budynków przeznaczonych do odchowu prosiąt w obsadzie 1622 DJP z laboratorium i stacją badawczą, obiektami towarzyszącymi, w tym biogazownią rolniczą (o mocy do 0,5 MW), a także niezbędną infrastrukturą techniczną” na działce nr 278/1 w miejscowości Orle, obręb ewidencyjny Garczyn, gmina Liniewo, powiat kościerski, województwo pomorskie.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-03 09:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-03 09:57

23. Decyzja z dnia 09.09.2021r. o sygn. akt SKO Gd/251/21 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Pelplin z dnia 10.12.2020r., nr RPŚ.6220.7.2018.AZ, określającą środowiskowe uwarunkowania realizacji przedsięwzięcia pn: „Budowa innowacyjnego zakładu produkcji mączki mięsno - kostnej oraz tłuszczy zwierzęcych” zlokalizowanego na działkach nr 170/2, 170/3, 170/4, 147/3, 145/2, 146/1,146/2, obręb ewidencyjny Ropuchy oraz 20/ 1 16, 20/ 1 17, 20/53 obręb ewidencyjny Pelplin”.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 22:29

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-16 22:29

24. Decyzja z dnia 15.09.2021r. o sygn. akt SKO Gd/36/21 utrzymująca w mocy decyzję Burmistrza Jastarni z dnia 19 listopada 2020 r. znak OŚr.6220.3.l9.20l8.KŻ o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu hotelowo-rekreacyjnego na terenie działek nr 475, 476 i 477 obr. Jurata, położonych w Juracie przy ul. Mestwina , wraz z utrzymaniem w mocy poprzedzającego tę decyzję postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 4 listopada 2019 r. nr RDOŚ-Gd-WOO.4221.43.2019.MŚB W sprawie uzgodnienia realizacji w/w przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-22 10:21

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-22 10:21

25. Zawiadomienie z dnia 30.09.2021 r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 29.07.2021r. o sygn. akt SKO Gd/4533/20 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Łęczyce z dnia 02.10.2020 r. RIR.6220.5.2017.KMa ustalającą na wniosek BITUMINIUM spółka z o.o. w Linii, środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia pn: „Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża ŁÓWCZ GÓRNY, zlokalizowanego na działkach nr 38/1, 38/2 i 39 położonych w miejscowości Łówcz Górny-gm. Łęczyce" i określającej warunki realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 07:47
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-30 07:50

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-09-30 07:50

26. Zawiadomienie z dnia 8.10.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Kolegium z dnia 26 lipca 2021 r. sygn. akt SKO Gd/2677/20 o uchyleniu w całości decyzji Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 28 maja 2020 r., znal WŚ-I.6220.II.22D.2019.TB w sprawie środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. >>NADMOTŁAWIE<< na działkach nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku” i odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zespołu budynków hotelowych i mieszkalnych wielorodzinnych wraz z garażami podziemnymi, powierzchnią usługową oraz towarzyszącą infrastrukturą komunikacyjną i techniczną pn. >>NADMOTŁAWIE<< na działkach nr ewid. 6/10, 14/8 obręb 091 przy ul. Sienna Grobla w Gdańsku”.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-08 14:34
 • Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
   data publikacji: 2021-10-08 14:34

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-08 14:34

27. Zawiadomienie z dnia 13.10.2021r. o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi wraz z odpowiedzią na skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku z dnia 05.08.2021r. o sygn. akt SKO Gd/1681/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Liniewo z dnia 18.02.2021r. nr RRiGN.6220.1.15.2019 odmawiającą określenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia: ,,Przebudowa istniejącego zespołu trzech budynków inwentarskich przeznaczonych do odchowu warchlaków i tuczników o obsadzie łącznej 361 DJP wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą ( technologiczną i techniczną) na działce o nr 416 obręb Garczyn, gmina Liniewo".

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-13 10:22
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2021-10-13 10:22

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-13 10:22

28. Decyzja z dnia 20.10.2021r. o sygn. akt SKO Gd/3767/21 utrzymująca w mocy decyzję Wójta Gminy Linia nr OS.6220.3.15.2020 z dnia 11.06.2021r. o środowiskowych uwarunkowaniach w której w I cz. stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.; ,,Budowa obiektu inwentarskiego do hodowli kaczek, na działce nr ewidencyjny 297/3 obr. Linia gm. Linia oraz określającym warunki i wymagania dotyczące  planowanego przedsięwzięcia w zakresie określonym w 12 punktach, w II cz. rozstrzygnięcia zawartego w tej decyzji.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 08:57

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-26 08:57

29. Zawiadomienie z dnia 28.10.2021r.o sygn. akt SKO Gd/1025/21 o wszczęciu na wniosek Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji wydanej przez Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 lutego 2O21 r. znak RGIV.6220.23.2020 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy łącznej do 50 MWp włącznie (także etapowo) wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ew. 5/45; 7/11, obręb Mikołajki Pomorskie, gmina Mikołajki Pomorskie, powiat sztumski, województwo pomorskie.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-28 08:06

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-10-28 08:07

30. Decyzja z dnia 9.11.2021r. o sygn. akt SKO Gd/2248/20 o utrzymaniu w mocy decyzji tego organu z dnia 27 kwietnia 2020 r. sygn. akt SKO Gd/1323/20, rozstrzygającej w wyniku wznowienia postępowania w pkt. 1 o stwierdzeniu wydania decyzji o sygn. akt SKO Gd/1103/16 z dnia 28.12.2016r., z naruszeniem prawa z uwagi na brak skutecznego doręczenia decyzji pełnomocnikowi jednej ze stron oraz w pkt. 2 o odmowie uchylenia ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku o sygn. akt SKO Gd 1103/16 z dnia 28.12.2016r., utrzymującej w mocy decyzję Wójta Gminy Tczew z dnia 21.10.2013r., nr OŚ-6220.10.2012 w sprawie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia pn. „Eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża Czarlin I” realizowanego na części działek nr 27/2, 28/2, 35 i 38/3 obręb Czarlin, gdyż w wyniku wznowienia postępowania może zapaść decyzja odpowiadająca w swej istocie decyzji dotychczasowej.

 

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-18 12:03

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-11-18 12:03

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2135
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-18 12:03