Biuletyn Informacji Publicznej
Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Gdańsku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zawiadomienie nr 29 z dnia 6.04.2022r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 735) w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 03.10.2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 2373) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku  zawiadamia  o wszczęciu na wniosek postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 26.11.2019r., nr ŚR.6220.14.2019.MLF,  stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: Zabudowa produkcyjno-magazynowa wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą towarzyszącą w Barniewicach przy ul. Dębowej, na działce numer 256/4, gmina Żukowo.

Kolegium informuje strony postępowania o możliwości zapoznania się z aktami sprawy i wypowiedzenia co do zebranych dowodów w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie Kolegium wyda orzeczenie w sprawie.

Z treścią akt sprawy można zapoznać się w siedzibie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 0730 - 1530, po uprzednim telefonicznym bądź mailowym uzgodnieniu terminu oraz z zachowaniem reżimu sanitarnego wynikającego z obostrzeń związanych z przeciwdziałaniem rozpowszechniania się epidemii covid 19.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 49 kpa - obwieszczenie to zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na tablicach ogłoszeń: Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Kolegium.

Stosownie do art. 49 k.p.a., doręczenie w trybie obwieszczenia uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, innego publicznego ogłoszenia lub udostępnienia pisma w Biuletynie Informacji Publicznej.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2022-04-06 10:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2022-04-06 14:53

Rejestr zmian

  • zmieniono 2022-04-06 14:53 przez Administrator Systemu

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15892
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-01-11 09:21:04